nyomtat

megoszt

Bözödi György kézirathagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

IX. Levéltártöredékek

1. Bözödi György által Bözödről, egyes családoktól begyűjtött iratanyag

1/1. A Vass cs. iratai (1742–1925)
1/2. A Vas cs. iratai (1676–1870)
1/3. Bartók János bözödi unitárius pap keresztelési anyakönyve (1753–1761), g. 13 f. (Bözödi másolata)
1/4. A Senye cs. iratai (1731–1868)
1/5. A Fábián cs iratai (1761–1779)
1/6. Iskolai jegyzetek és vegyes iratok (XIX. század)
1/7. Versek (XIX. sz.), Bözödi György átírásával, aut., 20 p.
1/8. A Berei cs iratai (XIX. század)

2. A sáromberki Teleki cs lt-ból 1945-ben talált töredék (XVIII. sz.), 5 f.

3. Az árkosi Veres cs. levéltára (1608–1749), egy csomó

4. Töredékek különböző levéltárakból (1588–1847), aut., 26 db.

5. A hilibi Gál cs levéltárának töredéke (a többi az EME lt-ban, az Állami Lt-ban)


A levéltár jegyzéke:

I. fasciculus. 1651-1794. A háromszéki Béldi és Bogádi birtokokra (Nyújtod, Maksa, Polyán, Lemhény, Dálnok részbirtokok) vonatkozó levelek. Ezeket Hilibi Gál Jánosné Dósa Anna perbeavatkozóként (ingerens), Thordai Józseffel együtt szerezte, Mikes Ilona jussán. Törvényszéki ítéletek, egyezséglevelek, kérvények, tiltások, birtokösszeírások, vallatások, valamint Mária Terézia 1760 évi rendeletének másolata, mely szerint a székely örökségből pénzzel kifizetett leánynak utódai visszavásárolhatják örökségüket.

II. fasciculus. 1678-1798. Ugyanazzal a perrel kapcsolatos iratok, leginkább Pálos és Petek (Fehér vm), birtokokkal kapcsolatban. Az előbbi birokokról való levelek jegyzéke, Baládfi családfa, levelek Dosa Mihály Mikesekkel folytatott peréről, az Imecs család genealógiája és birtokaikra vonatkozó oklevelek, a peteki és pálosi részek összeírása, a felperesek és alperesek ügyvédjeinek indoklásai.

III. fasciculus (az 1767-es jegyzék szerint). 1604-1753. (az 1805. évi regesztrum 75. oldalán). A makfalvi Dósák (Gergely, András, Zsigmond, Ábrahám, Tamás és Mihály) által vásárolt, cserélt vagy zálogba vett jószágokról való levelek, Makfalva, Kibéd, Sóvárad, Köszvényes (Maros sz), és Zágor (Küküllő vm) részbirtokokkal kapcsolatosan.

IV. fasciculus (1767). 1593-1747. A Dósák jobbágyaira vonatkozó levelek, kezeslevelek, jobbágyok kötelezvényei.

V. fasciculus (1767). 1598-1762. Megintő és idéző levelek leginkább a Dósák pereivel kapcsolatban, egyebek mellett Sóvárad, Szováta, Makfalva (Maros sz) birtokokra vonatkozóan, illetve szökött jobbágyok ügyei.

VI. fasciculus (1767). 1609-1731. Vallatásokról való jelentések, melyek többnyire a makfalvi Dósák jószágaira vonatkoznak, úgymint egy makfalvi malomhelyre, rétecskére, házhelyre, a Makfalva és Kibéd közötti határvitára, úgyszintén Prázsmár (Brassó vidéke), Kibéd (Maros sz), Nagysolymos (Udvarhely sz) birtokbeli részekre. Ugyanitt jobbágyokról felvett vallatások és Dosa Tamás felségsértési ügyére vonatkozók is találhatók.

VII. fasciculus (1767). 1577-1763. Vegyes levelek, többnyire a makfalvi Dósák birtokügyleteire vonatkozóan, elismervények, missilis levelek, egyezségek, levéljegyzékek, jobbágyokra vonatkozó iratok, Veterani tábornok védlevele Dósa Mihály részére, Simon Márton végrendelete a makfalvi református egyház részére, Apaffi Mihály parancslevele Dósa Tamáshoz, Báthory Kristóf ítéletlevele váradi Balogh Ferenc részére (a makfalvi Balogh-részek a Dósákhoz kerültek), töredékes 18. századi másolat egy – Baládfi István és Bánffi Gábor közötti - 1591-es osztályról, a Baládfi, Bánffi és Sulyok családok genealógiájával, feljegyzés a Dósák és Keresztúriak közötti kapcsolatokról, valamint a Tordai és Mikes családokról, Eszterházi Pál nádor felirata Leopold császárhoz

VII. fasciculus (1805). 1635-1762. Felsővolálra másként Torjára (Fehér vm) vonatkozó Dósa levelek, főként tanúkihallgatások, de egyzséglevelek, parancslevelek, panaszlevelek is (Dósa Tamás és Apor István közötti perrel kapcsolatban).

VIII. fasciculus (1767). 1602-1751. Az Illyés család Sófalvára (Udvarhely sz) vonatkozó oklevelei (Illyés Máténé Sándor Erzsébet és Illyés István végrendelete, adás-vételek, jobbágyulkötések, vallatások, stb.).

IX. fasciculus (1767). 1685-1695. Dósa Tamás szentgericei (Maros sz) jószágaira vonatkozó levelek

X. fasciculus (1767). 1758-1762. A makfalvi részbirtokot illető levelek, amelyek Dosa Mihály Telekiekkel folytatott peréhez kapcsolódnak.

XI. fasciculus (1805). 1716-1805. A Dósák makfalvi részbirtokaira vonatkozó levelek, vallatás hilibi Gál János és felesége Dósa Anna részére arról, hogy Dósa Mihály miként idegenítette el marosszéki jószágát Toldalagi Jánosnak, Sándor Mihály ügyvéd (?) levele hilibi Gál László kincstári cancellistához a búzásbocsárdi (Fehér vm), szentmártoni (Udvarhely sz?), káli (Maros sz), szovátai és atosfalvi (Maros sz) jószágokat illetően, stb.

XII. fasciculus (1805). 1640-1767. A Dósa család makfalvi jószágaival kapcsolatos levelek (jobbágyulkötések, vallatások, a nagyváradi Balog család jussán szerzett részekre vonatkozó levelek, Dosa Mihály a bözödújfalvi egyházzal és a mikházi konventtel szembeni tartozásáról, stb.)

XII. fasciculus (1805. p. 30-34.). 1754-1793. Hilibi Gál János kincstári tanácsos felesége: Dósa Anna jussán történt birtokszerzéseire vonatkozó levelek. A sövényfalvi, adámosi, dombói (Küküllő vm), Tövishíd prédiumbeli (Torda vm), hodosi, vadadi és káli (Maros sz) jószágok visszaszerzésével kapcsolatos iratok.

XIII. fasciculus (1805. p. 34-35.). 1780-1798. Hilibi Gál János iszlói (Maros sz) kaszálójára és káli építkezéseire (1772-1786) valamint birtokszerzéseire vonatkozó levelek.

XIII. fasciculus (1805/II). 1630-1791. A Dósák makfalvi részeire vonatkozó oklevelek (földek cseréje, felosztása, a makfalvi malommal kapcsolatos levél, stb.)

XIV. fasciculus (1805/II). 1600-1740. Osztálylevelek, leginkább a Dósák jószágaira vonatkozóan. Előforduló birtokok: Átosfalva, Kál, Magyaros (Maros sz), Szentkirály, Kozmás (Csík sz), veresmarti (Aranyos sz) kúria és tartozékai, csapói (Küküllő vm) udvarház és tarozékai, felvinci (Aranyos sz) udvarházhely és tartozékai, Felsővolál vagy Torja valamint az ozdi és pókafalvai (Fehér vm) udvarházhelyek, Zágor, Sáros, Balázstelke (Küküllő vm) stb., úgyszintén itt található Dósa Mihály saját kezűleg írott végrendelete

XV. fasciculus (1805/I). 1734-1804. A káli jószágra vonatkozó levelek, az ottani birtokosok (Berzencei, Cserei, Barcsai, Dósa, Csapai, Kun, Nagy és Bodoni családok) és birtokok összeírása, erdők felosztása, osztálylevelek, ügyvédek levelei hilibi Gál Jánoshoz (csíkszentmártoni, borosbocsárdi, kakucsi perekkel kapcsolatban) és Gál Lászlóhoz, a Számvevőhivatal elnökéhez.

XVI. fasciculus (1805/II). 1609-1767. Fejedelmi parancslevelek (legtöbb tanúk kihallgatására), ügyvédvalló oklevelek.

XVIII. fasciculus. nr. 14. A paniti (Maros sz) uradalom 1760. évi összeírása, könyv alakban bekötve. A kötet bevezetője szerint az összeírás néhai Macskási Krisztina javairól készül az ő néhai Bethlen Istvántól született gyerekei: László, István, Mihály és Julianna, valamint néhai Váradi Istvántól született leánya, Bartsai Pál felesége: Katalin számára. Az emlékíró Rettegi György két oldalt szentel Macskási Krisztina személyének. Julianna nevű leányáról is megemlékezik, aki először Földvári Györgyhöz, majd mostohatestvéréhez, ifjabb Dósa Mihályhoz ment feleségül. Így kerülhetett a leltár a Dósák tulajdonába.Az összeírást amely Maros széki (Mezőpanit, Kisfalud, Mezőmadaras, Csittszentiván, Mezőbánd, Galambod), Torda (Pete, Mezőrűcs), Kolozs (Királyfalva, Szentgyörgy, Domb, Mezősáli), és Küküllő (Szásznádas, Hétúr) vármegyei, valamint Kővár vidéki (Aranymező) részbirtokokra vonatkozik a királyi tábla jegyzői Bothos Sámuel és Huszár László végezték.

XX. fasciculus (1805/II). 1713-1767. A káli Barcsai-birtokra vonatkozó levelek, az udvarház és tartozékai összeírása, néhai Dosa Mihály Barcsai Ágnestől született gyermekei közötti osztály (a káli és veresmarti jószág felosztása).

XXI. fasciculus (1805/II). 1684-1788. A csíkszentmártoni jószággal kapcsolatos iratok valamint ugyanitt található a XIX. és XX. fasciculus 1773-ban készült elenchusa.