nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
C részleg

 

C részleg. Egyházközségek és helyi intézmények levéltárai

C 1-2  Kolozsvári Egyházközség levéltára

C 1  Írott könyvek

C 2  Ügyiratok

C 3  Fogarasi Egyházközség levéltára

C 4  Szászvárosi Egyházközség Levéltára

C 5  Hátszegi Egyházközség levéltára

C 6  Őraljaboldogfalvi Egyházközség levéltára

C 7  Nagypestényi és Klopotivai Egyházközség iratai

C 8  Oláhbrettyei és Kitidi Egyházközség iratai

C 9  Kóbori Egyházközség Levéltára

C 10  Fejérdi Egyházközség levéltára

C 11  Alvinci Egyházközség levéltára

C 12  Borbereki Egyházközség levéltára

C 13  Egyházközségek régi jegyzőkönyvei és iratai

C 14  Páncélcseh és Magyarderzse Egyházközségek iratai

C 15  Kolozspata egyházközség iratai

 

C részleg. Egyházközségek és helyi intézmények levéltárai

C 1-2  Kolozsvári Egyházközség levéltára

1486-1945

A kolozsvári református egyházközség a történeti Erdély egyik legjelentősebb kálvinista eklézsiája. A helvét irányú reformációt - Heltai Gáspár és Dávid Ferenc hatására - az 1550-es évek végén fogadta be, s az 1560-as évek második feléig a lakosság nagy része a svájci hitújítás híve volt, majd Dávid Ferencet követve csaknem teljes egészében antitrinitáriussá vált. Az unitárius városban 1598-ban jelentek meg újra a kálvinisták, amikor a törökök ostromolta Váradról menekülő polgárok egy csoportja telepedett meg, id. Váradi Miklós vezetésével. A kisszámú református közösség a hitsorsos fejedelmek támogatásával erősödött és gyarapodott. 1605-ben Bocskai az unitárius polgárokkal egyenlő jogokat kívánt biztosítani számukra, ez azonban csak később valósult meg. 1608 szeptemberében Báthory Gábor kívánságára az országgyűlés törvénybe iktatta a kolozsvári reformátusok szabad vallásgyakorlati jogát. A következő év márciusában kiadott oklevelében megismételte az országgyűlés határozatát, s ugyanakkor méltó istentiszteleti helyről is gondoskodott, az óvári volt domonkos kolostor romos templomát adományozva a gyülekezetnek. 1610-ben a város összes dézsmajövedelmének felét s a harmincadvám teljes összegét kapta meg az eklézsia. 1622-ben Bethlen Gábor a Farkas utcai volt ferences, majd jezsuita puszta templomot (a kolostor telkével együtt) adományozta az egyházközségnek, amelynek újjáépítéséről, felszereléséről I. Rákóczi György fejedelmi módon gondoskodott. Apafi fejedelem kívánságára, és bőkezűségének köszönhetően 1685-től az egyre gyarapodó számú hívek lelkigondozását négy lelkipásztor látta el az óvári, a Farkas utcai, a külvárosi templomban és a szász reformátusok óvári imatermében. Erdély Habsburg uralom alá kerülése után a kolozsvári református eklézsiának is szembe kellett néznie a bécsi udvar által támogatott erőteljes rekatolizációs törekvésekkel: 1693-ban legrégebbi templomát, az óvárit át kellett adnia a katolikusoknak, 1698 után pedig egy ideig, a fejedelmi jövedelmek elvonása miatt, csak két prédikátort tarthatott. Az igen nagy lélekszámú egyházközséget 1903-ban négy lelkészi körre (belvárosi, alsóvárosi, hídelvei, felsővárosi vagy monostori), majd 1945-ben önálló egyházközségekre osztották.

A régi, egységes kolozsvári egyházközség igen gazdag levéltára 1961-ben került az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárába. Ezt megelőzően a levéltár régi anyagát többször rendezték. Először 1787-ben vették számba az eklézsia legfontosabb jogbiztosító iratait, s bevezették a Series litterarum litteraliumque instrumentorum ecclesiae reformatae Claudiopolitanae c., részben fennmaradt lajstromkönyvbe. Az újabb rendezésre az 1820-as évek elején került sor. Ennek az előzőnél részletesebb, de korántsem teljes munka eredményeként készült el az újabb lajstromkönyv, a Regestrum. Az 1910-es években az iratokhoz regeszta-cédulák készültek, ezeket az 1920-as években Herepei János kijavította. A 30-as évek végén Szabó T. Attila kapott megbízást a levéltár rendezésére. Ami az újabb anyagot illeti, az 1901-1906 közötti iratokat évrendezve, az 1907-1910-es évekét pedig évrendezve, éveken belül tárgykörök szerint csoportosítva őrizték. Az 1911 utáni anyagot a kiadott levéltári utasítás előírásait részben alkalmazva rendezték, teljesen rendezetlenül került viszont a Gyűjtőlevéltárba az 1935-1945 évek anyaga. Ennek rendezését, a régi anyag korábbi rendezések következtében megbomlott eredeti rendjének visszaállítását László Dezső főlevéltáros végezte el 1961-1963 között.

C 1  Írott könyvek

1. Anyakönyvek másolatai (keresztelési anyakönyvek)       1752-1869      5 kötet

2. Domesticum Consistorium/Presbitérium ülésjegyzőkönyvei  1689-1945 91 kötet

                 Bizottsági ülések jegyzőkönyvei 1910-1945      5 kötet

3. Számadáskönyvek                                1645-1950      231 kötet

Harangoztatógazdai számadások, Adófizetők névsora, Adókönyvek, Árva alap, Dósa Kálmán-alap, Közalap, Reformátusok Lapja

4. Családkönyvek                         1860-1894      9 kötet

5. Leltárkönyvek                                       1664-1945      23 kötet

6. Egyéb könyvek                         1861-1945      79 kötet

Hirdetőkönyvek                               1866-1915

Kézbesítőkönyvek                           1861-1908

Választók névjegyzéke                     1908-1945

Anyakönyvek mutatói (keresztelési, temetési)

7. A kolozsvári ev. ref egyházmegye jegyzőkönyvei                        5 kötet

Partialis synodus/közgyűlés  1854-1895

Házassági törvényszék                     1854-1895

Özvegy-árvai gyámintézet    1886-1900

8. A kolozsvári Dézsmaszék jegyzőkönyvei           1744-1847      4 kötet

C 2  Ügyiratok

1. Series iratai                   1486-1756

fasc. A. Óvári és Farkas utcai templom        1486-1695

fasc. B. Donatiók (dézsma, harmincad)        1610-1684

fasc. C. Birtokügyek                                    1674-1756

2. Regestrum iratai            1612-1819

fasc. I. Ajtoni birtok                         1640-1798

II. Kötelendi birtok                               1612-1808

III. Fejérdi birtok                                  1657-1819

IV. Kolozsvári belső fundusok   1655-1802

V. Dézsmaügyek, sójövedelem  1605-1784

VI. Ispotály, árvák                                1613-1810

VII. Testamentumok                             1645-1814

VIII. Különféle fundusok                       1632-1778

X. Jobbágykezeslevelek                        1645-1765

X. Elegyes levelek

            litt. A                1652-1806

            litt. B                1613-1796

            litt. D                1613-1819

XI. Számadások                                   1664-1817

3. Közigazgatási iratok

                 fasc. XII-XXXII                                  1770-1906

4. Vagyonügyi iratok

                 fasc. XXXIII-XLIII                             1782-1898

5. Új iratok                                   1907-1911

6. Újabb iratok                             1911-1945

                 A  Anyakönyvi iratok  I.

                 B  Számadások  I-IV.

                 C  Vagyonügyi iratok  I-III.

                 D  Közigazgatási iratok I-III.

                 E  Iskolai iratok  I.

7. Iskolaszék

Jegyzőkönyvek                                1904-1945      5 kötet

Iratok                                              1922-1945

Segédletek:

Iktatókönyvek                                 1900-1945      22 kötet

Mutató az iktatókönyvhöz    1901-1913      1 kötet

Iskolaszék iktatókönyve                   1906-1945      3 kötet

Összesen:                                                          28, 25 fm.

C 3  Fogarasi Egyházközség levéltára

1573-1967

Fogaras a fejedelemségkori Erdély egyik legjelentősebb református egyházközsége volt. Az uradalom 1576, Bekes Gáspár lázadása után a fejedelem, illetve családja valamely tagjának, leggyakrabban a fejedelemasszonynak a birtokába került, s a város református eklézsiája a kálvinista fejedelmek alatt ezek bőkezű támogatását élvezte. 1610-ben Báthori Gábor a városnak adományozta a váruradalmat illető vásárvámot, amelyből az egyházközség is részesült. Bethlen Gábor kezdeményezésére - elsőként az erdélyi református egyházban - itt alakult meg a presbitérium 1629-ben, s ebben az időszakban már két lelkész szolgált a városban. Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony gondoskodott a második lelkész fizetésének gyarapításáról, a schola diákjainak ellátásáról, 1657-ben pedig megalapította a román iskolát. Apafi Mihály és különösen felesége, Bornemisza Anna kötelességének érezte az elődök példájának követését, s megkülönböztetett figyelmet szenteltek a fogarasi eklézsiának. Erdély Habsburg uralom alá kerülése, s a fejedelmi támogatás megszűnése után főrendű és helybéli patrónák, patrónusok igyekeztek az egyházközség jövőjét biztosítani, mint Árva Bethlen Kata, br. Alvinczi Gábor. Az egyházközség 1759-ig nem tartozott egyházmegyei fennhatóság alá, ekkor csatolták a nagyenyedi egyházmegyéhez, viszont a fogarasi konzisztórium fennhatósága alá tartozott a bethleni és sárkányi szász evangélikus egyházközség.

Az egyházközség levéltára eredeti rendjében, a 19. század második feléből származó igazgatási iratok kivételével darabszinten rendezve került a Gyűjtőlevéltárba, utóbbiakat a rendezéskor csak időrendben kötegelték. Az iratanyag egyelőre az átvételkor készült jegyzék segítségével kutatható. A fogarasi egyházközséghez került a sárkányi egyházközség levéltára is.

Jegyzőkönyvek

Domesticum Consistorium protocollumai                       1715-1889      54 kötet

Fogaras egyházközség lakóinak névjegyzéke     1689-1810      1 kötet

Iratok                                                       1573-1967

Sárkányi egyházközség levéltára    1690-1840

Összesen:                                                          11 fm.

C 4  Szászvárosi Egyházközség Levéltára

1650-1925

A szászvárosi magyarság Károlyi Boldi Sebestyén plebanus evangélikus irányú prédikációi nyomán fogadta el a reformációt a 16. század közepén. Később a helvét irány vált uralkodóvá, a református egyház adományul kapta a város dézsmáját. A 17. században csak a dézsma felét élvezte az egyházközség, 1743-ban sikerült visszaszerezni az egész dézsmát. A gazdag egyházközség hagyományosan két papot tartott az első világháború végéig. A 17. század elejétől működő iskolájából fejlődött ki a Kun Kollégium.

1850-ig az egyházközség a Szászvárosi Káptalan részeként az evangélikus szuperintendens fennhatósága alá tartozott, 1862-ben a Hunyad-Zarándi egyházmegyébe kebelezték be.

Az egyházközség gazdag levéltárát a 20. század elején rendezték, kialakítva az előírt 5 sorozatot. Ebben az állapotban vette át Gyűjtőlevéltárunk 1985-ben, rendjének ellenőrzése, a fraktúrba hajtott ügyiratok kisimítása még hátra van.

Jegyzőkönyvek

Presbitériumi                                                  1764-1904      6 kötet

Közös református-lutheránus presbitériumi      1859-1925

Katonai anyakönyv                                                     1874-1879

Iskolai anyakönyv                                                       1869-1884

Iskolatanács                                                               1874-1880

Váradi-alap                                                                1844-1860

Vagyonösszeírás                                                         1861

Özvegy-árva gyámintézet pénztárnaplója                    1894-1903

Nyugati Temetkezési Társaság                                    1790-1856

Déli Temetkezési Társaság alapszabályai                     (1790) 1865

Déli Temetkezési Társulat jegyzőkönyve                     1863-1874

Északi és Déli ref. szomszédság egyesülése     1899

Csizmadia céh alapszabályai                           1810

Iratok                                         1650-1945

A. I-V. Anyakönyvi és családkönyvi iratok

B. I-III. Számadások, leltárak, vagyonkezelési iratok

C. I-II. Egyházi birtokügyek, telekkönyvi kivonatok, építkezések, belhivatalnokok javadalmazása

D. I-III. Közigazgatási iratok: lelkészek, kántorok, tanítók, gondnokok, pénztárosok

választása, egyházfőhatósági leiratok, választók névjegyzéke

E. Iskolai iratok

F. Vegyes iratok         1896-1899

R. Régi történeti értékű iratok 1650-

Lajstromozatlan iratok: Országos Közalap (1889-1907), idézőpecsétek (1840), Tordosi papi állás (1830), Selejtezendő iratok (19. sz.)

Segédletek:

Általános iktató                                                          1890-1902                  2 kötet

Presbitériumi iktató                                         1893-1907

                        Összesen                                                          4 fm.

C 5  Hátszegi Egyházközség levéltára

1722-1965

A Hátszegi medence központjának számító mezőváros református gyülekezete a 17. század második felétől az 1710-es évekig kétnyelvű volt, a magyarul prédikáló elsőpap mellett román nemzetiségű református káplánt is tartottak. A 18. század folyamán a román reformátusság a görögkatolikus egyházba olvadt be.

Levéltárát a hagyományos módon rendezték a 20. század elején, ebben a rendben vette át a Gyűjtőlevéltár 1983-ban.

Jegyzőkönyvek

Presbiteri és közgyűlési                                     1864-1929      3 kötet

Számadások, vagyonösszeírások                      1832-1936      3 kötet

Tankötelesek nyilvántartása                              1908-1940

Nőszövetség                                                    1928-1934

Tustyai egyházközség protocolluma                   1812-1821

Iratok

A. Anyakönyvi                                     1882-1924

B. Számadások                                                1886-1963

C. Vagyonügyi                                     1722-1964

D. Közigazgatási                                              1862-1965

E.: Az iskolára vonatkozó iratokat 1927-ben átvette az elemi iskola tanítója.

Segédletek:

Levéltári lajstromkönyv                         1912-1965

Iktatókönyvek                                      1890-1949      5 kötet

Összesen:                                              4 fm.

C 6  Őraljaboldogfalvi Egyházközség levéltára

1804-1958

Jegyzőkönyvek

Presbiteri gyűlések                                            1920-1954      2 kötet

Az egyházközség története                                1907-1935

Iratok

Számadások                                                     1887-1946

Költségelőirányzatok                                        1887-1958

Az iskola iratai

A Kendeffy-alapítású iskola protocolluma         1824-1849-(1918)

A Kendeffy-alapítású iskola iratai                      1804-1824

Elemi iskola haladási naplói                               1925-1940      15 kötet

Segédletek:

Iktatókönyv                                                      1924-1939

Postakönyv                                                      1928-1938

Elemi iskola iktatókönyve                                 1927-1938

Összesen:                                              0,5 fm.

C 7  Nagypestényi és Klopotivai Egyházközség iratai

1899-1965

Az immár elnéptelenedett társegyházközségek maradék iratait 1982-ben Dobai László hátszegi lelkész szállította Hátszegre, onnan kerültek levéltárunkba 1983-ban.

Jegyzőkönyv                                                                     1899-1962

Klopotivai templom periratai                                              1957

Klopotivai elemi iskola naplója                                          1910-1911

Nagypestény pénztárkönyve                                              1956-1965

Összesen:                                              0,1 fm.

C 8  Oláhbrettyei és Kitidi Egyházközség iratai

1793-1957

E két desolata ecclesia iratai 1983-ban kerültek levéltárunkba Dobai László akkori hátszegi lelkész közvetítésével.

Oláhbrettye

Anyakönyv                                                       1793-1871

Presbiteri gyűlési jegyzőkönyvek                       1887-1957      2 kötet

Oláhbrettyei papi fizetés és adófőkönyv            1896-1925

Tőkekönyv                                                       1887-1927

Iktatókönyv                                                      1909-1942

Kitid

Leveles-és felsőbb rendeletek könyve   1818-1913

Papi fizetés kimutatása                          1914-1925

Összesen:                                              0,3 fm.

C 9  Kóbori Egyházközség Levéltára

1691-1902

Az immár kis lélekszámú leányegyházközség iratai 1985-ben kerültek levéltárunkba Szeghő András olthévízi lelkész közvetítésével. Egyelőre az átvételi jegyzék segítségével kutatható.

Jegyzőkönyvek

Album et Protocollum   1779-1860

Felső rendeletek könyve           1780-1842

Guberniumi rendeletek  1835-1868

Vizitációk                                 1863-1902

Számadási napló                       1845-1893

Iratok

Felsőbb rendeletek                   1786-1877

Vagyonügyek                           1691-1878

Határperek                               1722-1853

Iskolai ügyek                            1794-1886

Összesen                                                          0,5 fm.

C 10  Fejérdi Egyházközség levéltára

1717-1969

Az immár kis létszámú szórvány levéltárát Móra László kajántói lelkész adta át a Gyűjtőlevéltárnak 1998-ban, rendezése lezajlott ugyanazon évben.

Jegyzőkönyvek

Libellus ecclesiae                                  1770-1823

Anyakönyv                                           1794-1855

Családkönyv                                        1889

Köz-és presbiteri gyűlések                    1902-1924

Presbiteri gyűlések                                1916-1958      4 kötet

Lelkészi munkanapló                            1958-1965

Vagyonleltár                                         1892

Számadáskönyv                                   1928-1956

Pénztárnapló                                        1957-1969

Aranykönyv                                         1910-1955

Iratok

B. Költségvetések, számadások

C. Vagyonügyi                         1717-1931

D. Közigazgatási                                  1869-1950

E. Iskolai                                              1903-1942

Újabb iratok                                         1945-1964

Segédletek:

Iktató                                                   1945-1952

Irattári lajstromkönyv                1945-1964

Összesen:                                              1 fm.

C 11  Alvinci Egyházközség levéltára

1670-1931

Az immár szórvánnyá vált egyházközség levéltárát 1992-ben vette át levéltárunk. Az iratanyag még rendezésre vár.

Jegyzőkönyvek

Protocollum                                          1737

Áttértek naplója                                   1856

Felsőbb rendeletek                               1782-1887                  2 kötet

Közgyűlési és presbitériumi                   1869

Iskolai                                                  1869

Aranykönyv                                         1890

Tőkekönyv                                           1891

Iratok                               1670-1931

Számadási iratok           1780-1931

Összesen:                                              kb. 2 fm.

C 12  Borbereki Egyházközség levéltára

1629-1920

A régóta elnéptelenedett egyházközség levéltára Alvincre került, onnan vette át levéltárunk 1992-ben. Az iratanyag még rendezésre vár.

Jegyzőkönyvek

Anyakönyvek                                       1784-1850                              3 kötet

Családkönyv                                        1883-1906                              2 k

Konfirmáltak anyakönyve                     1920

Felsőbb rendeletek                               1782-1835                              2 k

Presbitériumi és közgyűlési                    1835-1920                              4 k

Tankötelesek nyilvántartása                  1906

Erdőrendelkezési könyv                        1904

Számadási könyvek                              1782-1827, 1853-1884          2 k

Adófőkönyv                                         1909

Iratok

A. Anyakönyvi                         1791-1908

B. Számadási                                       1717-1908

C. Vagyoni                                           1644-1908

D. Közigazgatási                                  1659-1908

Vegyes                                     1629-1908

Segédletek:

Iktató                                                   1902-1908

Irattári lajstrom                         1907

Mutató az iktatóhoz                              1891

Leltár és levéltári lajstrom                     1845

Összesen:                                              kb. 1,4 fm.

C 13  Egyházközségek régi jegyzőkönyvei és iratai

Ebbe a fondba gyűjtöttük azokat az egyházközségi iratokat és jegyzőkönyveket, amelyek eredeti helyükről kiemelve kerültek levéltárunkba. Az illető egyházközségek teljes levéltára eredeti helyén található.

1. Nyárádselye                  1752-1873

Anyakönyv                                      1752-1842

Vagyonleltár, levéltári lajstrom                      1768-1873

Felsőbb rendeletek és leveleskönyv  1813-1859

2. Seprőd

Presbiteri gyűlés, vagyonösszírás                   1804-1896

3. Nyárádszentimre                       1756-1896

Vagyonösszeírás, levéltári lajstrom   1756-1857

Felsőbb rendeletek könyve              1829-1861

Vagyonleltár                                                1896

Iratok                                                          19. század

4. Bonchida

Anyakönyv                                         1842-1901

5. Csittszentiván

Protocollum                         1758-1858

6. Magyarbece

Protocollum                         1758-1821

7. Marosszentbenedek                  1780-1924

Anyakönyv                                      1788-1844

Presbiteri gyűlések jegyzőkönyve     1841 (töredék)

Családkönyv

Felső rendeletek könyve                              1780-1874      2 kötet

Az egyházközség története               1924

Tervrajzok

8. Szék

Iratok                                                 1663-1801

9. Székelyföldvár

Iratok                                                          1636-1774

10 Sárosmagyarberkesz

Iratok                                                          1774-1813

11. Légen-Gyeke

Gyekei egyházközség protocolluma  1821-1859

Légeni egyházközség protocolluma   1791-1902

12. Somkerék

Protocollum                                     1722-1831

13. Ótorda és Újtorda                   1608-1818

Ótorda. Adománylevelek, végrendeletek, számadások         1608-1699

Újtorda. Adománylevelek, protestációk, levelek                   1619-1818

                                                       1 doboz, a raktári páncélszekrényben

14. Körösfő

Felső rendeletek könyve, anyakönyv            1794-1821

15. Magyarherepe                                                 1744-19. sz. vége

Az egyházközség három régi jegyzőkönyvét és négy régi szálas iratot 2010. ápr. 12-én Molnár József Károly nyug. lp. adta át a levéltárna, ezeket még 1949-ben kölcsönözte ki az egyházközségtől kutatásra.

Összesen:                                              1 fm.

C 14  Páncélcseh és Magyarderzse Egyházközségek iratai

1783-1975

E két elnéptelenedett egyházközség korábban mater-filia viszonyban volt, iratai 1990 után kerültek levéltárunkba.

Jegyzőkönyvek

Anyakönyv                                           1953-1966

Családkönyv                                        1919-1941 (Páncélcseh, Magyarderzse)

Családkönyv                                        ?      -1940 (Páncélcseh szórványai)

Konfirmáltak anyakönyve                     1919-1957

Ki- és áttértek                                      1926-1943

Presbitériumi jegyzőkönyv                    1936-1953

Lelkészi munkanapló                            1957-1961

Számadások, költségvetések                1943-1950

Tőkekönyv                                           1919-1943

Pénztárfőkönyv                                    1919-1952

Leltárkönyv                                          1965

Aranykönyv                                         1910-1960

Iratok                                                       1783-1975

Segédletek:

Levéltári lajstromkönyv             1919-1974

Iktató                                                   1944-1960

Összesen:                                                          0,4 fm.

C 15  Kolozspata egyházközség iratai

20. század

2 köteg