nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
D RÉSZLEG

 

D részleg. Református kollégiumok és iskolák levéltárai

D 1  Szászvárosi Református Kuun Kollégium Levéltára

D 2   A Kolozsvári Református Kollégium levéltára  (töredék)

D 3  A kolozsvári Mária Valéria Árvalánynevelő Intézet iratai

D 4  A Nagyenyedi Bethlen Kollégium jegyzőkönyvei

 

D részleg. Református kollégiumok és iskolák levéltárai

D 1  Szászvárosi Református Kuun Kollégium Levéltára

1663-1951

A szászvárosi kollégium a városi református iskolából alakult ki, melynek létrejöttét a szakirodalom a 16. század második felében itt szolgáló, a helység reformációját keresztülvivő korábbi gyulafehérvári rektor, Károlyi Boldi Sebestyén nevéhez fűzi. A török uralom alá került Jenő, Lippa, Lugos, Temesvár környékéről érkező menekültekkel gyarapodó városban az iskola hamar fejlődésnek indult. A gyulafehérvári kollégium particulájaként működő scholának I. Rákóczi György adományozott telket, amelyre iskolaépületet építtetett, majd 1663-ban Apafi Mihály a sebeshelyi tizedet adományozásával szilárd anyagi alapot teremtett az intézménynek. 1721-ben a szász comes ki akarta kergetni a rektort és a diákokat a városból, ám Nádudvari Péter elsőpap vezetésével a helybéliek az iskola védelmére keltek s meghiúsították a szándékot. 1799-ben a Főkonzisztórium az addig két-három évenként váltakozó, az enyedi kollégium által ajánlott rektorok helyett állandó rektorságot állított, a gimnáziumot az egyházközség felügyelete alól saját fennhatósága alá helyezte, s ügyeinek intézésére gondnokokat nevezett ki. Az 1850-es évekbeli hanyatlás után az 1858-ban kinevezett igazgató, Szabó György és gr. Kuun Kocsárd főgondnok erőfeszítéseinek köszönhetően az iskola újra fellendült. Gr. Kuun Kocsárd 1877-ben 50 000 forintos alapítványt tett, s hálából az intézmény még az év folyamán felvette a Szászvárosi ev. ref. Kuun-tanoda nevet, amelyet néhány év múlva Kuun Kollégiumra módosítottak. 1881-től a kollégium főgimnáziumként működött 1923-ig, mikor a Közoktatási Minisztérium a nyilvánossági jogát megvonta. A főgimnázium új épületét a román állam 1925-ben megvásárolta. A húszas évektől a Kollégium árvaházat, szórvány-internátust tartott fenn az ókollégium épületében az 1949-es államosításig. Mivel mint árvaházat államosították, a többi kollégiumtól eltérően levéltára nem került az Állami Levéltár kezelésébe, és több részletben (1972, 1983) a Gyűjtőlevéltárba szállították.

A levéltár rendezett része egyelőre kéziratos csomójegyzék alapján kutatható. A még rendezésre váró iratanyag 20. századi iratokat, érettségi dolgozatokat stb. tartalmaz.

Jegyzőkönyvek

Elöljárósági                                          1864-1948      8 kötet

Tanárkari                                             1894-1925      3 kötet

Tanári értekezlet                                   1863-1869

Subscriptiós album                               1669-1820      páncélszekrényben

Tantervek, zártudósítások                     1862-1870

Előmeneteli jelentések               1831-1858

Árvák törzskönyve                               1928-1949

Internátusi gyermekek névsora  1928-1944

Erdélyi református tanári értekezlet        1864-1876

Építtető bizottság                                  1908-1909

Könyvtárjegyzék                                  1865, 1890      2 kötet

Alapítók emlékkönyve              1859-1866      bársony díszkötés, aranymetszés.                                                                                                                 páncélszekrényben (2004 júniusában

Teológia Könyvtárától)

Iratok

I. Törzsanyag                                       1663-1951

II. Nyugták, számlák                            1799-1920

III. A kollégium perei                            1674-1904

IV. A kollégium építkezéseinek iratai     1797-1947

V. Számadások                                                1793-1950

VI. Pénztárnaplók                                            1847-1950

VII. Gyűjtőnaplók                                            1902-1950

VIII. Vegyes iratok                                          1753-1939      1 köteg

             1.      A kollégium törvényei 1832.

             2.      A kollégium kéziratos történetei: Ismeretlen, Branyitskai Nagy László, Szabó György, Szabó György jegyzetei.

             3.      A kollégiumi levéltár régi lajstromai, újabb rendezési iratai.

             4.      Szabó György igazgatótanári naplója 18

             5.      Szabó György magánlevelezése  72 db.

             6.      Középiskolai és internátusi szabályzat 1922

             6/a. Az Újság és az Ellenzék 1925. áprilisi számai a betiltásról.

             7.      A Kolozsvári Ref. Leánygimnáziumnak átadott ingóságok leltárai 1927.

             8.      Kuriózumok: Borsod megye vallásógyi felirata 1838, Papp Károly gyűjteménye. 

             9.      Idegen testek: Zabolai Máthé László productionalis perének iratai 1753-1816;  Vekerdi Balázs árvái.

             10.  Tájékoztatók (szervezeti szabályzat, Árváinkért). 

             11.  Nyomtatványok, felzetes borítékok. 

             12.  Árvaperselyek kihelyezése (keltezés nélküli fogalmazvány). 

             13.  A buni ref. iskolások fényképe (1939?).

Tervrajzok                                           1844-1947

Segédletek:

Iktató                                       1890-1948      7 kötet

Tárgymutató                             1916-1925

Rendezett anyag:                                               6 fm.

            A rendezésre és selejtezésre váró iratanyag kb. 3 fm. Összesen: 9 fm.

D 2   A Kolozsvári Református Kollégium levéltára  (töredék)

1656-1948

A kollégium levéltára az iskolák 1948 augusztusában történt államosításakor szintén állami tulajdonba került, ma a Román Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága őrzi.

Gyűjtőlevéltárunk tulajdonában ma csak azok a töredékek vannak, amelyek különféle utakon, az államosítás előtt vagy után az Igazgatótanácshoz kerültek. E fondba helyeztük a kollégium öregdiákjai egyesületének jegyzőkönyveit is, amelyek valószínűleg László Dezső útján kerültek levéltárunkba.

1. Apáczai album 1656-1948                 1 kötet

A nevezetes albumot Apáczai Csere János adományozta a kollégiumnak Kolozsvárra jövetelekor, címlapja is az ő kezeírása, az első lapokon az Oratio de summa scholarum necessitate . c. beköszöntő beszéde olvasható sajátkezű javításaival, majd a tanárok névsorát kezdte el. E tanárnévsort az utódok 1948-ig folytatták. Ugyancsak ebben az albumban található az iskola könyvtárának legrégebbi összeírása. Az album valamikor 1948 előtt az erdélyi református püspöki hivatalba került, onnan vette át a Gyűjtőlevéltár 1988-ban.

2. Iratok. Az 1797-1877 közötti iratok és az öregdiákok jegyzőkönyvei még az 1960-as években, László Dezső idejében kerülhettek levéltárunkba, az 1907 és 1911 évi iratokat Engel Károly adta be.

   Vegyes iratok 1797-1876                    1 köteg

   Iktatott iratok 1861-1865                    5 köteg

   Számadási mellékletek 1877                 1 köteg

   Iktatott iratok 1907, 1911                    3 köteg

3. Öregdiákok jegyzőkönyvei

   Öregdiákok találkozói emlékkönyve 1892-1943                                                           1 kötet

   Öregdiákok Szövetségének törzskönyve 1913-1914                                        1 kötet

   A Kolozsvári Ref. Kollégium Pártfogó Egyesülete 1927-43                               1 kötet

   A KvRefKoll öregdiákjai budapesti egyesületének főtitkári naplója 1933-1940 1 kötet

10 köteg + 5 kötet                                            0,55 fm.

D 3  A kolozsvári Mária Valéria Árvalánynevelő Intézet iratai

1872-1949

A kolozsvári Jótékony Nőegylet 1871-ben Bornemissza Ignácné kezdeményezésre elhatározta egy árvaház létrehozását. 1872-ben létrejött az árvaház, később a Mária Valéria nevet vette föl. Az árvaházat külön egyesület tartotta fenn, első elnöke br. Bornemissza Ignácné, titkára Szász Domokosné, pénztárosa br. Huszár Ádámné volt.

Az Árvalánynevelő Intézet nem egyházi alárendeltségben működött, iratai a megszüntetés után olyan alapon kerülhettek az Igazgatótanácshoz, hogy választmányának hagyományosan tagjai voltak a kolozsvári lelkészfeleségek is.

Nyomtatott évkönyvei az 1872-1915 közötti időszakról kézikönyvtárunkban találhatók.

Iratainak (egyelőre ideiglenes) rendje a következő:

1. Elnöki napló, Bornemissza Ignácné, 1872-1880            1 kötet

2. Jegyzőkönyvek  1930-1949                             3 kötet

3. Jelentések, iratok, levelezés  1932-1949           6 dosszié

                 1 köteg                                                 0,2 fm.

D 4  A Nagyenyedi Bethlen Kollégium jegyzőkönyvei

1854-1896

A jegyzőkönyveket 2004 júniusában vettük át a Teológiai Intézet könyvtárától.

1. A Kolozsvári Papnövelde tanulóinak törzskönyve 1854/55-1861/62

2. A Kollégium teológus, jogász és bölcsész hallgatóinak törzskönyve 1858/59-1861/62

                 teológusok törzskönyve 1862/63-1870/71

3. A Kollégium teológiai tanárkarának ülésjegyzőkönyvei 1884/85-1895/96

4. A Teológiai Akadémia Ifjúsági Önképzőkörének jegyzőkönyvei

             1.      1872/73-1880/81

             2.      1881/82-1887/88

             3.      1888/89-1895/96

5. Teológiai Önsegélyző Egylet főkönyve 1883/84-1894/95

6. A Teológia Dalkarának jegyzőkönyve és levelezése

             1.      jegyzőkönyv 1878/79-1880/81

             2.      levelezés 1880-1888

8 kötet, 0,15 fm.