nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
G RÉSZLEG

 

G részleg. Gyűjtemények

G 1   Darkó-Debreczeni gyűjtemény

G 2   Pokoly-Nagy gyűjtemény

G 3   Gyászjelentések

G 4   Fényképgyűjtemény

G 5   Nagy Géza másolatgyűjteménye

 

G részleg. Gyűjtemények

G 1  Darkó-Debreczeni gyűjtemény

1928-1943

Debreczeni László művészettörténész, grafikus 1928 áprilisában, a Makkai Sándor püspökhöz intézett beadványa eredményeként kapott megbízást az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsától az erdélyi református egyházi építészeti műemlékek, műtárgyak összeírására, rajzos felvételezésére. A munkába a harmincas évek elején bekapcsolódott Darkó Ákos egyházkerületi előadótanácsos is, s főleg az egyes műemlékek és műtárgyak fényképeztetése terén végzett igen eredményes munkát. Kettejük szorosan összefonódott tevékenységének eredményeként jött létre a nevüket viselő, felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény, melyet Markos András és Kiss Ágnes rendezett 1970-71-ben.

Rendje a következő:

Debreczeni László kiszállási naplója                       1928-1944      2 kötet

Debreczeni László vázlatkönyvei                1928-1937      10 kötet

Debreczeni László itineráriuma                               1928-              2 kötet

Debreczeni László tusrajzai:

Erdélyi templomok

Faépítmények

Egyházi terítők hímzésmintái

Egyházi terítők hímzésmintáinak színes rajzai

Harangok feliratai

Templomok alaprajzai

Ónedények díszítőmintái

Ónedények mesterjegyei

Ónedények feloldott mesterjegyei

Részletrajzok

Debreczeni László adatgyűjtése

Debreczeni László jegyzetei

Darkó Ákos jegyzetei

Darkó Ákos levelezése

Fényképek

Templomok

Egyházi terítők

Klenódiumok

Szőnyegek

Segédlet: Markos András-Kiss Ágnes: A Darkó-Debreczeni gyűjtemény leltára és mutatója. Kolozsvár, 1971. gépirat.

22 doboz          2, 3 fm.

G 2   Pokoly-Nagy gyűjtemény

1553-1948

Az iratgyűjtemény a Ref. Theologiai Fakultás könyvtárban alakult ki, alapjait Pokoly József, az egyháztörténelem tanára alakította ki. Nem tervszerű gyűjtés során alakult ki, hanem a könyvtár megőrizte az adományozás útján vagy más módon odakerült levéltári eredetű iratokat. A gyűjtemény egyes darabjain a 20. század elején használatos könyvtári pecsét látható.

Egyes iratokon főkonzisztóriumi jelzet található, ezeket bizonyára az egyháztörténelem tanárai emelték ki a levéltárból kutatás céljából és visszahelyezésük elmaradt. Bocskai és Bethlen okleveleit eredetileg a püspöki levelesládában őrizték; hogy miként kerülték el az 1849-es pusztulást és hogyan jutottak a Fakultás iratgyűjteményébe, arról nincsen adatunk.

Egyes egyházmegyék és egyházközségek régi irataikat és jegyzőkönyveiket megőrzés céljából adták át a Teológia könyvtárának. Így kerülhettek a gyűjteménybe a küküllői egyházmegye protocollum-töredékei, a szilágyi traktus legrégebbi iratai, Szentgerice és Telek egyházközség iratai. A Sombori család levéltárának egy részét a kisesküllői lelkész szállította be a könyvtárba az 1940-es években.

Adományozás útján kerültek a gyűjteménybe György János unitárius (362), Verestói Cséri Sándor, Sámuel Aladár ref. lelkipásztor, Nagy László szilágyi esperes iratai, Mihálcz Elek magyarvalkói lelkész levele és könyvjegyzéke.

A 449 tételből álló gyűjteményt id. Nagy Géza teol. tanár rendezte 1951-ben. Tekintet nélkül az iratok eredetére egyetlen időrendi sorba rakta a tételeket, majd beszámozta és főbb adataikat lajstromkönyvbe vezette be. Az iratokat fraktúrba hajtva palliumba helyezte, erre írta fel a jelzetet, a keltezést és a rövid tárgykivonatot.

Gyűjtőlevéltárunk 1979. november 17-én vette át a gyűjteményt, az átvizsgálás és a rendezés 1980 őszén kezdődött. Ennek során az egykori levéltári jelzet vagy tárgy szerint meghatározható, azonos provenienciájú iratokat különválasztottuk, a sehova be nem osztható tételek pedig a gyűjtemény törzsében maradtak, időrendben.

A különválasztott tételek közül a Gyűjtőlevéltár megfelelő fondjaiba kerültek a következő, reponenda vagy integranda jellegű iratok:

Főkonzisztóriumi levéltár iratai; Püspöki levéltárba tartozó iratok; Székely Alapítvány levelei; Theologiai Fakultás iratai. E helyreteendő iratokról jegyzék készült.

Külön fondot alakítottunk ki a Szilágyi traktus levelei közé tartozó tételekből.

Külön állagként a gyűjteményben maradtak a Sombori család levelei (100 db.), a Küküllői egyházmegye levelei (9 db.), Telek egyházközség iratai (10 db.)

A gyűjtemény időrendi sorrendjében maradtak, de egy szám alá csoportosítva őrződnek Balla Gergely iratai (nr. 336), Bernáth József levelezése (nr. 207).

A 460. számtól kezdve a Pokoly-Nagy gyűjtemény a Gyűjtőlevéltár hasonló jellegű irataival egészült ki, gyarapodása folyamatos, jelenleg a 491. számnál tartunk.

Segédlet: A Pokoly-Nagy gyűjtemény lajstromkönyve. 1951.

A gyűjtemény rendje a következő:

1.      Törzsanyag időrendben                       3 köteg

2.      Sombori család levelei             1 köteg

3.      Küküllői egyházmegye levelei

4.      Telek egyházközség iratai                    1 köteg

5.      Reponenda (Főkonzisztóriumi levéltár iratai; Püspöki levéltárba tartozó iratok; Székely Alapítvány levelei; Theologiai Fakultás iratai)                    1 köteg

6 köteg                                     0,45 fm.

G 3   Gyászjelentések

1793-2005

E gyűjteménybe kerültek a levéltár különféle fondjaiból (Igazgatótanács, Püspöki hivatal, Szász Gerő, Bustya Endre hagyatéka stb.) kiemelt szomorújelentések csakúgy, mint az adományul kapott gyászjelentések (Markos András, özv. László Dezsőné, Imre Magda, Szabó György, Darkó Klára, Kolozsvár-belvárosi és alsóvárosi egyházközség stb.)

A gyűjtemény folyamatosan gyarapodik, elsősorban a református egyházhoz kötődő személyiségek szomorújelentéseit gyűjtjük.

A szomorújelentések egy része ábécérendben áll, másik része még rendezésre vár. 2005 őszén Kalit Eszter ev. teol. hallgató levéltári gyakorlat során rendezte a 3. csoport 2 kötegét.

1. Ábécérendbe helyezett gyászjelentések                          3 doboz

2. A Püspöki hivatalból származó gyászjelentések              1 doboz

3. Rendezett gyászjelentések                                                         2 köteg

4 doboz + 2 köteg                                            0,85 fm.

G 4  Fényképgyűjtemény

A tudatos gyűjtés nélkül a levéltárba került fényképek még rendezetlen együttese. Tartalma: lelkészek, tanárok, püspökök arcképei, iskolai tablók, egyházi jellegű csoportképek. Vétel útján kerültek a levéltárba a Makkai Sándor püspököt ábrázoló üvegnegatívok.

G 5   Nagy Géza másolatgyűjteménye

1416-1954, 1896-1926-1962

Nagy Géza teológiai tanár, az egyháztörténet előadója munkásságának kezdetén (1926/27-es tanév) az erdélyi református egyház múltját tárgyaló szemináriuma keretében forrásmásoló akciót indított. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárába gyűjtött családi levéltárak (Wesselényi, Teleki László gyömrői, Toldalagi, Jósika stb.) anyagából másoltak a hallgatók egyházi érdekeltségű missiliseket a 17-19. századból. A másolatokat Kelemen Lajos levéltárossal olvasták össze. E másolatok egy részét beemelte Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése c. forráskiadványába. Gyűjteményét Pokoly Józsefnek a 20. század elején készült másolataival egészítette ki, amelyek nagyobb részt szintén erdélyi levéltárak anyagából származnak.

A másolatokat a Teológiai Könyvtárban helyezte el, onnan vette át a levéltár 2004. júniusában. A kötegek számozása Nagy Gézától származik, a. I. és III. köteg hiányzik.

II. Értékes okmányok másolatai  1-85. sz., 1518-1820. 89 db.

IV. Missilis levelek egyházi tartalommal  1-323. sz., 1527-1847. 344 db.

V. Bel- és külföldi iskolázás iratai, levelei

        1. 1-130. sz. 1519-1750.

        2. 131. sz. 1750-1796. Bodoki József kolozsvári diák, majd professzor levelei.

            132. sz. 1796. Bodokiné levele férje haláláról.

        3. 133-293. sz. 1751-1962.    Összesen 557 db.

VI. Vegyes adatok  1-35. sz. 1416-1954. 344 db.

Összesen 1334 db. másolat

4 doboz, 0,4 fm.