nyomtat

megoszt

A bánsági magyarság húsz éve Romániában (1918-1938)
JAKABFFY ELEMÉR, PÁLL GYÖRGY
Katalóguscédula:
Cím: A bánsági magyarság húsz éve Romániában (1918-1938)
Szerző: JAKABFFY ELEMÉR, PÁLL GYÖRGY

Megjelenési adatok:
Studium, Budapest, 1939
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: Bánság története, magyar kisebbség, kisebbségtörténet
Műfaj: monográfia, adattár
Tartalom:
Előszó [pdf, 464.4k]

I. RÉSZ. [pdf, 24672k]

I. Az új államhatalom felé... [pdf, 6591.3k]
A) A Bánság a háború vegén
B) A forradalom és megszállások
C) A román államhatalom berendezkedése

II. A magyar társadalom átalakulása [pdf, 7844.7k]
A) A bánsági magyar társadalom 1918-ig
B) A nemzetköziség hatása
C) A svábság leválása
D) Zsidó kiválások
E) Állásvesztések. Repatriálások

III. A magyar közművelődési tényezők átalakulása és első veszteségei. [pdf, 6105.3k]
A) Egyházi ügyek
B) Iskolaügyek
C) Közművelődési és társadalmi szervezetek
D) Sajtó

IV. A gazdasági élet az ú j államhatalom első hónapjaiban. [pdf, 2044.2k]
A) Mezőgazdaság
B) Pénzügy, ipar, kereskedelem

V. Politikai perek [pdf, 1658k]

VI. Az 1920. évi népszámlálás [pdf, 966k]

II. RÉSZ. [pdf, 27009.5k]

I. Politikai szervezkedés. [pdf, 6728.2k]
A) Polgári Szervezet
B) A Magyar Párt Temes—Torontál megyében
C) A Magyar Párt Szörény és Krassó megyékben
D) A Magyar Párt bánsági tagozata

II. Közművelődési, társadalmi, jótékonysági és hitbuzgalmi szervezetek. [pdf, 6052.6k]
A) Arany János Irodalmi Társaság
B) Dalárdák
C) Bánsági Magyar Közművelődési Egyesület
D) Nő- és leányegyletek
E) Katolikus Népszövetség
F) Katolikus Női Misszió Szervezete
G) Református kulturális és hitbuzgalmi munka
H) Evangélikus kulturális és hitbuzgalmi munka
I) Baptista kulturális és hitbuzgalmi munka
J) Múzeumok, könyvtárak, társaskörök
K) Színészet, művészet, irodalom
L) Sajtó
M) A temesvári Magyar Ház
N) Testedzés

III. Magyar nyelvű iskolák [pdf, 1598.1k]
A) A magyar tannyelvű állami községi és magán elemi iskolák, illetőleg tagozatok
B) Magyar tannyelvű állami és községi középiskolák
C) Róm. kat. magyar tannyelvű elemi iskolák és óvodák
D) Róm. kat. magyar tannyelvű középiskolák
E) Református magyar tannyelvű felső kereskedelmi iskola, elemi iskolák és óvoda

IV. A magyarság az egyházi életben. [pdf, 4016.4k]
A) Római katolikusok
B) Reformátusok
C) Evangélikusok
D) Unitáriusok
E) Baptisták
F) Zsidók

V. A magyarság új gazdasági helyzetének kialakulása [pdf, 6821.7k]
A) A mezőgazdaság terén:
a) Agrárreform
b) Telepesek ügye
c) Konverziók
d) Gazdasági szervezetek
B) Ipar és kereskedelem (Munkaadók)
C) Gyáripar
D) Az ipari munkásság
E) Az értelmiség
a) A köztisztviselői kar átalakulása
b) Lelkészek, tanárok, tanítók
c) Szabad foglalkozásúak
d) Magánalkalmazottak (Román nemzeti munkavédelem)

VI. Az 1930-as népszámlálás [pdf, 586.4k]

VII. A huszadik év végén [pdf, 116.3k]

Névmutató [pdf, 2372.9k]