Önálló kiadványok

 • Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Milan Glibinjski visszaemlékezései, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006 156. o.
 • Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927. Forum, 2004.Novi Sad, 355 o.

Tanulmányok

 • A Balkán-összefogás gondolatának történeti fejlődése a 19. század második és a 20. század első felében. In: Limes 2008/4. 299-319. o
 • A jugoszláv külpolitikai gondolkodás magyarságképe 1918-1945. In: Limes: 2008/2. 57-71. o
 • A kettősbirtokosság intézménye a magyar-jugoszláv határon a két világháború között. In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerkesztette Bodnár Erzsébet és Demeter Gábor. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008. 301-313. o.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia történeti képe az ezredforduló szerb történetírásában. In: Limes 2008/1. 5-11. o.
 • A délvidéki magyarság a magyar külpolitikában a két világháború között (1919-1938) In Világtörténet 2007 ősz-tél 53-63. o.
 • Adalékok a magyar jóvátétel rendezésének és az 1924. évi népszövetségi kölcsön megszerzésének jugoszláv és angol vonatkozásaihoz. In Receptek a válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Szerk. Rab Virág és Dévényi Anna. Pannónia Könyvek, Pécs, 2007. 43-64. o.
 • Délszláv rendezési tervek és területi követelések a második világháborúban. Századok 2007/1 57-86. o
 • A magyar kisebbségi kérdés a magyar kormány délszláv politikájában a harmincas években. In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2006. 170-198. o.
 • A berlini kongresszus és Szerbia. In A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2005. 96-111.o.
 • Bosznia és Hercegovina a szerb politikában 1804-1878. In Kutatási Füzetek, 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2005. 152-165. o.
 • Jugoslovensko-mađarski diplomatski odnosi 1918-1927. In Istorija 20. veka 2003/2 77-98. o.
 • A belgrádi konvenció. Világtörténet 2000/2. 74-84. o.
 • A magyar-jugoszláv határ kialakulása az első világháború után, különös tekintettel a Muravidékre. In A Mura-mente és a trianoni békeszerződés. Lendvai füzetek 17. szerk. Göncz László. Lendva, 2000. 33-63. o.
 • A délszláv állam megalakulása In A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. 199-214. o.
 • A szerb külpolitika a századfordulón az első Balkán háborúig, In Kutatási Füzetek/11 Ünnepi szám Harsányi Iván 75. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 56-83. o.
 • Die in Jugoslawien liebende Ungarische Minderheit in der Ungarischen Aussenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1919-1938) In: Razprave i gradivo. Revija za narodnosna vprašanja. Institut za narodnosna vprašanja 53-54. 322-340 o. [külsõ hivatkozás]

Cikk

 • Péccsel és Baranyával. Délszláv területi követelések 1941-1947. Rubicon, 2007/1-2. 16-20 o.
 • "Nem akarok több katonát látni" Linder Béla. Rubicon 2005/9 24-31 o.
 • Szerb területi követelések a párizsi békekonferencián. Rubicon 2001/8-9. 57-61 o.
 • A belgrádi konvenció. Muratáj 2000/2 105-113.o.
 • Koszovó 2004 márciusában [külsõ hivatkozás]
 • Szerbia külpolitikája a századfordulón és a világháború előestéjén. [külsõ hivatkozás]

Forrásközlés

 • A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és IV. Károly első puccskísérlete 1921-ben, In Századok 2001/5 1183-1201. o.

Recenziók

 • Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között. 1918-1931. Századok 2008/1 233-236. o.
 • A Balkán-paktum. Múltunk 2007/3 291-296. o.
 • Teleki Pál. Kisebbségkutatás 2006/4 771-773. o.
 • Magyar múlt horvát szemmel. Múltunk 2005/4 222-227. o.
 • Scrinia Slavonica. Századok 2005/1 226-229. o.
 • Impériumváltások, revízió kisebbség. Magyarok a Délvidéken. Regio 2004/2. 173-177. o.
 • Tények könyve. A muravidéki magyarság 1918-1941. Lendva, 2001. Regio 2002/4. 365-369. o.
 • A Balkán szerződéses viszonyai 1876-1996. Világtörténet 2001/2. 97-99. o.