Önálló kiadványok

 • Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. [külsõ hivatkozás]
 • Útkeresés és integráció. Határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumai. Összeállította Bárdi Nándor, Éger György, Bevezető tanulmány, jegyzetek Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000, 837. [külsõ hivatkozás]
 • Köztes-Európa 1763-1993, II. javított kiadás, Osiris, 1997. 830. (Pándi Lajos munkatársaként) [külsõ hivatkozás]
 • Köztes-Európa 1763-1993. Osiris-Századvég, Budapest,1995,798. (a szerző munkatársa)
 • Paál Árpád kéziratos hagyatéka. (Előszó és katalógus.) Scriptum kft. Szeged,1992. 120 p. [külsõ hivatkozás]

Tanulmányok

 • A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia 1918-1921. [Másokkal együtt.] História 2008. 6-7. sz. 4-7.
 • A magyar–magyar párbeszéd keresése. Pro Minoritate, 2008 tavasz 6-53. p. [pdf, 517k] [dok, 533.5k]
 • A Romániához került erdélyi, bánsági, kelet-magyarországi magyarok (1918-1921)
  Magyarország és a magyar kisebbségek az 1918 utáni első években
  A Magyarországgal szomszédos országok magyarságpolitikája a két világháború között.
  A romániai Magyar kisebbség a két világháború között.
  Viták, tervek, javaslatok a kisebbségi kérdés kezelésről.
  A kisebbségi Magyar társadalmak a két világháború között.
  A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. [L. Balogh Bénivel]
  A kollektivízálás és a falu átalakítása.[László Mártonnal]
  A kisebbségi magyar egyházak [Papp Richárddal] Magyarország és a határon túli magyarok (1948-1989)
  A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális önszerveződésének eredményei
  A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája 1989 után.
  A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén [Fedinec Csillával és Papp Z, Attilával]
  Válogatott bibliográfia [másokkal]
  In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 30-35., 52-59., 74-83.,90-97., 132-137., 146-153., 162-167.,234-241., 278-283.,296-305.,330-339.,368-375., 390-397., 447-470.
 • Az erdélyi magyarok Romániában. História 2008. 6-7. sz. 13-17.
 • Magyarország és a határon túli kisebbségek. História 2008. 6-7. sz. 37-41.
 • Szociokulturális helyzet a határokon túl. In: Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Vigilia, Bp., 2008. 164-195. [pdf, 108.3k]
 • Változások Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek viszonyában. Kisebbség- és nemzetpolitika az uniós Közép-Európában, [Szarka Lászlóval] Fórum, 2008. 1. sz. 3-24. [külsõ hivatkozás]
 • A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918-1938.Kisebbségkutatás, 2007. 1. 7-18. p. [pdf, 189.6k]
 • A magyar kisebbség- és nemzetpolitika megújításának lehetőségei [Szarka Lászlóval] Civil Fórum, 2007. 3. sz. 38-47. [pdf, 248.4k]
 • Kisebbségpolitika, magyarságpolitika, nemzetpolitika az uniós Közé-Európában. [Szarka Lászlóval] In: Európai Magyarország 2007. Társadalomtudományi áttekintés. Szer. Kovách-Nagy-Tibori-Tóth, MTA ENKI - PTI - SZI -VKI, Bp., 2007. 214-239.
 • Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról (2004-2007), Regio 2007. 4. sz. 128-164. [pdf, 411k]
 • A múlt, mint tapasztalat. A kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása, 1940-1944. In: Az emlékezet konstrukciói. Szerk.. Czoch Gábor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2006, 237-293. p. Rövidebb változata ua. címmel: Limes, 2006. 2. sz. 43-72. p. [pdf, 401.9k]
 • A romániai magyar elit generációs csoportjainak integrációs viszonyrendszere (1918-1989) In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006, 41-68. p. [külsõ hivatkozás]
 • Les minorités magyares en Europe centrale apres 1989. La nonvelle Alternative 2006. juin - septembre, 35-53. p. ua. Viac ako 3 milióny. Madarské mensiny v Strednej Európe Po Roku 1989OS (Bratislava/Pozsony), 2006. 9-10. 98-113 p. [külsõ hivatkozás]
 • Nép, nemzet, szuverenitás, Fórum, Fundamentum, 2006. 2. sz. 81-89. p. (Körkérdés válasz.)
 • Otthon és haza. 2000, 2006. február, 30-40. p.
 • Szükség, mint esély - Lehetséges-e a magyarságpolitikát szakágazatként elgondolni? I-II. Kommentár, 2006. 5. sz. 43-59. p.; 6. sz. [pdf, 87.5k] [külsõ hivatkozás]
 • A Magyar Optimum negyedik vitája (415-425.); Vita az RMDSZ-nek "A nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről" szóló törvénytervezetéről (544-551.) In Keletről Nyugatra Európa közepén. Magyarország és a magyar nemzet az új Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Tabajdi Csaba, Bp., 2006.
 • A "mumusok" és a "kék madár". In: Magyar külpolitika az Európai Unióban. Szerk.. Haris T. Csaba, Manfred Wörner Alapítvány, 2005, 32-58. [pdf, 214.7k]
 • Egy kutatási program tapasztalatai. In: Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 5-13.
 • Fórum a kettős állampolgárságról. Ankét. Kisebbségkutatás, 2005. 1. sz. 42-53.
 • Generation Groups in the History of Hungarian Minority Elites. Regio, 2005. 109-124. [külsõ hivatkozás]
 • Stratégiai törésvonalak a budapesti magyarságpolitikában. In: Nemzetfelfogások, Kisebbség-többség. Szerk. Tamás Pál, Eross Gábor, Tibori Timea, ÚMK- MTA SZKI, Bp., 2005, 123-142.
 • Nyelvünk és Kultúránk 2004. 2. sz. 5-25. Ua. Muratáj 2004. 1. sz. 104-129.
 • A román-magyar kapcsolatok, múlt és jelen. In:. Román-magyar kapcsolatok és a francia-német megbékélési modell. Szerk. Smaradna Enache-Salat Levente, EDRC, Cluj, 2004. 63-100. (ua. uo. román és angol nyelven is). [pdf, 239.6k]
 • Összezárkózás és szétfejlődés. Kísérlet a magyar kisebbségek történetének periodizációjára. In: Nemzet a társadalomban. Szerk. Fedinec Csilla, TLA, 2004, 251-274. [külsõ hivatkozás]
 • Javaslat a határon túli magyarság támogatási rendszerének átalakítására. In: EU tanulmányok III. Foszerk. Inotai András, Nemzeti fejlszetési Hivatal, Bp., 2004, 797-840.
 • Látszat és való. In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Szerk. Blénesi Éva-Mandel Kinga, Gondolat- MTA Kisebbségkutató Intézet, Bp., 2004, 231-258.
 • The History of Relations Between Hungarian Governments and Ethnic Hungarians Living Beyond tehe Borders of Hungary. In: The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. Eds. Zoltán, Kántor et. al., Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 2004, 58-86.
 • Az ismeretlen vízmosás és a régi országút. Stratégiai útkeresés a romániai Országos Magyar Pártban 1923-1924. In: Etnopolitika, TLA, Bp., 2003, 153-195. [külsõ hivatkozás]
 • Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historcivcal Outline. Regio 2003. 121-138. [pdf, 115.8k]
 • Látszat és való - a budapesti kormányzatok támogatáspolitikája. Magyar Kisebbség 2003. 4. sz. 3-35. [külsõ hivatkozás]
 • A kedvezménytörvény mint támogatáspolitikai lehetőség: segélyezés vagy építkezés? In: A státustörvény. Előzmények és következmények. Szerk.. Kántor Zoltán, TLA, 2002, 117-126. [külsõ hivatkozás]
 • The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to 2000. Regio, 2002 (Kántor Zoltánnal) [külsõ hivatkozás]
 • A közép-európai "tejtestvériség" Németh László víziója. Európai Utas 2001. 2. sz. 38-42.
 • Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmánya. HTMH, Bp., 2001, 316. (I, VI, VIII-X. fejezetek.) [külsõ hivatkozás]
 • Magyarságpolitikai jegyzetek. In: Mérlegen és számvetés. A magyarságpolitikai rendszerváltás kezdete. Szer. Tabajdi Csaba, Codex, Bp., 2001, 181-207.
 • Nemzetiségpolitikai látószögek és társadalomtörténeti folyamatok. In: Bíró Sándor: Többségben és kisebbségben. Pro-Print, Csíkszereda, 2001, 5-13. [külsõ hivatkozás]
 • UDMR si coalitia guvernamentala 1996-2000. Sfera Politicii 2001. oct-noiemb. 9-19.; decemb. 47-58.
 • Az RMDSZ a romániai kormányban 1996-2000. Regio 2000. 4. sz. 150-187. (Kántor Zoltánnal) [külsõ hivatkozás]
 • Cleavages in Cross-Border Magyar Minority Politics, 1989-1998, Regio 2000/1. (English version) 3-36. [külsõ hivatkozás]
 • Javaslatok, modellek az erdélyi kérdés kezelésére - A magyar elképzelések 1918-1940. In: Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában, TLA, 2000, 137-180. [külsõ hivatkozás]
 • Választások a két világháború közti romániai magyar kisebbségpolitikában. Magyar Kisebbség 2000. 4. sz. [külsõ hivatkozás]
 • Die minderheitspolitischen Strategien der ungarischen Bevölkerung in Rumänien zwischen den beiden Weltkriegen. Südost-Forschungen 1999. R. Oldenburg Verlag, München, 267-311. [külsõ hivatkozás]
 • A szupremácia és az önrendelkezés igénye. Javaslatok, tervek, az erdélyi kérdés rendezésére (1918-1940) In: Források és stratégiák. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 29-113.
 • Törésvonalak a határon túli magyar politikában 1989-1998. In: Globalizáció és nemzetépítés. Szerk: Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. 294-319. [külsõ hivatkozás]
 • "Action Osten" Die Unterstützung der ungarischen Institutionen in Rumanien durch das Mutterland Ungarn in den 1920er Jahren. Ungarn-Jarchbuch, 1997. Ungarisches Institut, München, 1998, 287-337.
 • Az erdélyi kérdés mint közigazgatási probléma. Magyar Kisebbség 1998. 1. sz. 114-122. [külsõ hivatkozás]
 • Egy magyar girondista Erdélyben. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, 1998. 5-33., 177-188. (Múltunk könyvek)
 • Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu kisebbségpolitikai nézopontjai. Limes 1998. 4. sz. 136-162. [pdf, 246.2k]
 • Németh László. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920-1953. Szerk. Romsics Ignác, Osiris, Bp., 1998.175-193.
 • Pártpolitika és kisebbségpolitika. A romániai Országos Magyar Párt javaslata és annak visszhangja 1934-35-ben. Magyar Kisebbség 1998. 3-4. sz. 128-185. [külsõ hivatkozás]
 • Politikai attitudök az erdélyi magyarság körében. Regio, 1998. 1. sz. 81-108. (Társszerzoként Kovács Évával és Misovicz Tiborral) [külsõ hivatkozás]
 • A romániai magyarság önszerveződése a két világháború között. In: Kisebbségi érdekvédelem, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997, 11-33.
 • A romániai magyarság kisebbségpolitikája (vázlat) A Hét 1997.feb.28., márc.7., máj. 22.
 • A romániai Országos Magyar Párton belüli irányzatok (1922-1938). In: Közép-Európa az integráció küszöbén, TLA, Bp., 1997, 89-96.
 • Németh László és a revízió. Korunk 1997. 11.sz. 52-78. [külsõ hivatkozás]
 • A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között. Regio 1997. 2.sz. 32-67. [külsõ hivatkozás]
 • A Keleti Akció - A romániai magyar intézmények anyaországi támogatása az 1920-as években. In: Magyarságkutatás 1995-96, Szerk. Diószegi László, Budapest, 1996, 143-190. Magyarságkutatás Könyvtára XX. [külsõ hivatkozás]
 • Keleti Akció. Regio 1995. 3. sz. 89-134.; 4.sz. 3-28. [külsõ hivatkozás]
 • Bibó István és Erdély. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó Istvánról. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1993.
 • Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1921. Aetas 1993. 3. sz. 76 - 120. [külsõ hivatkozás]
 • Mi van az erdélyi hátizsákban ? Valóság 1992. 12. sz. 81 - 98. [külsõ hivatkozás]

Interjúk

 • "Nincs jogom azt mondani, hogy ne gyertek.." Mihancsik Zsófia interjúja Bárdi Nándorral, Mozó Világ 2005. 2. sz. 53-62. [külsõ hivatkozás]
 • Magyarok kisebbségben és diaszpórában. Kérdezett: Nagy György András. Elhangzott: a Magyar Rádióban 2005. december 7-én [külsõ hivatkozás]
 • "A mumusok és a kék madár" Mi történt? Mirol beszél(t)ünk? Gyöngyi Annamária interjúja Bárdi Nándorral. Regio 2004. 4. sz. 51-84. [külsõ hivatkozás]
 • Jövőképek határon innen és túl. Ablonczy Bálint interjúja Bárdi Nándorral, UFI, 2004. 7. sz. 16-19.
 • Beszélgetés Örkény Antal szociológussal. Regio 2001. 4. sz. 34-50. [külsõ hivatkozás]

Kritikák

Forrásközlés

 • Az erdélyi magyar (és regionális) érdekek megjelenítése az 1910-es években. Magyar Kisebbség 2003. 2-3. 93-114. . (forrásközlés, bevezetovel) [külsõ hivatkozás]
 • Az Erdélyi Párt és a regionális politika. Magyar Kisebbség 2003. 2-3. 134-162. . (forrásközlés, bevezetovel) [külsõ hivatkozás]
 • Iratok a budapesti kormányzatok határon túli magyarokat támogató tevékenységéről. Magyar Kisebbség 2003. 4. 83-166. [külsõ hivatkozás]
 • Paál Árpád Székely Köztársaság terve 1919-bol. Magyar Kisebbség 2003. 2-3. 115-133. . (forrásközlés, bevezetovel) [külsõ hivatkozás]
 • Önszerveződés és önreflexió a két világháború közti magyar kisebbségtörténetben. Magyar Kisebbség 2002. 3. sz. 63-127. [külsõ hivatkozás]
 • Választások és tárgyalások. Magyar Kisebbség 2001. 1. sz. 130-164. [külsõ hivatkozás]
 • A magyar kisebbség értelmiségi önképe a második világháború elott. Magyar Kisebbség 1998. 3-4. sz. 55-128. . (forrásközlés, bevezetovel) [külsõ hivatkozás]
 • Az erdélyi kérdés mint közigazgatási probléma . (forrásközlés, bevezetővel) Magyar Kisebbség 1998. 1. sz. 123-156. [külsõ hivatkozás]
 • Kordokumentum, Tervek az erdélyi kérdés rendezésére 1918-1940. (forrásközlés)
  Szövetség, különszám, 1995. január, 4-27.
 • Bibó István: Erdély közszelleméről. (forrásközlés, bevezetővel)
  Korunk 1993. 1.sz. 13-18.

Összeállítások

 • Transilvania vazuta in publicista istorica maghiara.. Intocmita Bárdi Nándor, Editura Pro-Print, Miercurea-Ciuc, 2000, 425. p [külsõ hivatkozás]
 • Erdély a Históriában. Összeállította Bárdi Nándor, Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997. 407. p. [külsõ hivatkozás]
 • Fizionomia etnica si confesionala fluctuanta a regiunii Carpato-Balcanice si a Transilvaniei.
  Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 133. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 14.
 • Legea privind drepturile minoritatilor nationale si etnice din Ungaria (1993).
  Redactori: Bárdi Nándor, Veres Péter, ACHR, Odorheiu-Secuiesc, 1996, 67. p.(összeállítás) Caiete Muzeale 13.

Szerkesztés

 • Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 508 p.
 • Gidó Attila: Úton. Erdélyi zsidó társadalom és nemzetépítési kísérletek (1918-1940)
  Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. 544 p.
 • Máthé János: Magyarhermány kronológiája 1944-1964. Közreadja Márton László. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. 320 p.
 • Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története 1952-1960.
  Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. 445 p.
 • Észak-Erdély 1940-1944. LIMES, 2006. 2. sz.
 • Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. [külsõ hivatkozás]
 • Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 687 p. [külsõ hivatkozás]
 • Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság. Foszerk. Stefano Bottoni, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 437 p.
 • A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése 1920-2000. KORALL 2004. december, 18. sz. [külsõ hivatkozás]
 • Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember - 1945 március). Összeállította Nagy Mihály Zoltán - Vincze Gábor, Pro-Print - EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2004, 407 p. [külsõ hivatkozás]
 • Ábrahám Barna: Az erdélyi román polgárosodás a XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 540 p.
 • D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. ProPrint, Csíkszereda, 2004, 207 p. [külsõ hivatkozás]
 • Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, TLA, Bp., 2003, 342.
 • Hermann Gusztáv: A székely rendi nacionalizmus és a magyar nemzettudat a XVIII-XIX. században. ProPrint, Csíkszereda, 2003, 243. p. [külsõ hivatkozás]
 • Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez, A vezető testületek jegyzőkönyvei, Összeállította, bevezető, jegyzetek György Béla, Pro-Print-EME, Csíkszereda-Kolozsvár, 2003, 455 p. [külsõ hivatkozás]
 • Pál Judit: Városfejlodés a Székelyföldön. Pro-Print, Csíkszereda, 2003, 640 p. [külsõ hivatkozás]
 • Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek. Dokumentumok a MRG kisebbségjogi publikációiból. Összeáll. Bíró Anna-Mária, TLA, Bp., 2002, 269. [külsõ hivatkozás]
 • Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Összeáll: Szerbhorváth György, TLA, Bp., 2002, 294.
 • The Gypsies/ The Roma in Hungarian society. Ed. Erno Kállai, TLA, Bp., 2002, 179.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája 1850-1992, V-VI. köt. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 670 p., 540 p.
 • Ellenpontok 1982., Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p. [külsõ hivatkozás]
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája III. Arad,Temes, Krassó-Szörény megye, Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 2000, 600 p. [külsõ hivatkozás]
 • Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 435 p. [külsõ hivatkozás]
 • Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai. Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 455 p.
 • Globalizáció és nemzetépítés. Szerk. Bárdi Nándor, Teleki László Alapítvány, Budapest,1999, 319.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája II. Szatmár, Szilágy, Bihar megye, Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1999, 650 p. [külsõ hivatkozás]
 • A többség kisebbsége.Tanulmányok a székelyföldi románok történetéről. Társszerkesztő, Hermann Gusztáv Mihály, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, 309 p. [külsõ hivatkozás]
 • Erdélyi csillagok. (második sorozat) Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 247 p.
 • I.Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697-1792. Pro-Print, Csíkszereda,1998, 503 p.
 • Makkai Sándor: Magunk revíziója. Pro-Print, Csíkszereda, 1998, 134 p. [külsõ hivatkozás]
 • Mikó Imre:Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés Pro-Print, Csíkszereda,1998,207 p. [külsõ hivatkozás]
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye, Népszámlálási adatok 1850-1992 között. Pro-Print-Teleki László Alapítvány, Csíkszereda-Budapest, 1998, 597 p. [külsõ hivatkozás]

Lektorálás

 • Gaucsik István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése. 1918-1938. Kalligram, 2008. 514 p.
 • Popély Árpád: A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992. Fórum, Somorja, 2006. 708. p.
 • Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán - Majtényi Balázs, Rejtjel, 2005. 631 p.
 • Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről.Kalligram, Pozsony 2005. 389 p.
 • Kárpátalja 1938-1941. Ukrán és magyar történeti közelítésben. TLA, Bp., 2004, 270 p.
 • Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok 1990-1999. Pro-Print, Csíkszereda, 2004, 734 p. [külsõ hivatkozás]
 • Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből 1918-1938. Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 347.
 • Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. Lilium Aurum- Forum, Galánta-Dunaszerdahely, 2002, 533.
 • Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Cikkek, tanulmányok 1946-1989. Pro-Print, Csíkszereda, 2002, 213. [külsõ hivatkozás]

Bibliográfia

 • Dr. Kós Károly kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 30. [külsõ hivatkozás]
 • Janovics Jenő kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 17. [külsõ hivatkozás]
 • Jordáky Lajos életműbibliográfiája, 2006, kézirat, 35. [külsõ hivatkozás]
 • Jordáky Lajos kézirathagyatéka, EME Kézirattára, 2006, kézirat, 47. [külsõ hivatkozás]
 • Selected Bibliography: The History of Romanian-Hungarian Interethnic, Cultural and Political Relations (1990-2000) Constantin Iordachival, In. National -Building and Contasted Identities Romanian and Hungarian Casa Studies. Regio-Polirom, Iasi-Budapest, 2001, 307-372.
 • Mikó Imre munkái 1926-1944. In: Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Pro-Print, Csíkszereda, 1998.188-206. (Múltunk könyvek) [külsõ hivatkozás]
 • Javaslatok, tervek, dokumentumok az erdélyi kérdés rendezésére 1918-1940. Magyar Kisebbség 1997.1. sz. 80-84.