Önálló kiadványok

 • Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete. Budapest, 2008. 375.
 • Pártállam és nemzetiségek (1950-1973). Összeáll., jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta Tóth Ágnes. Kecskemét. BKMÖL, 2003. 561. (Forrásközlemények 6.)
 • Migrationen in Ungarn 1945-1948. Vertreibung der Ungarndeutschen, Binnenwanderungen und slowakisch-unganischer Bevölkerungsaustausch. München. Oldenbourg, 2001. 248. (Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte 12.)
 • Nemzetiségi népiskolák Magyarországon az 1943/44-es tanévben. Kecskemét. BKMÖL, 1998. 257. (Forrásközlemények 3.)
 • Telepítések Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945-1948. Kecskemét. Bács-Kiskun M. Lvt., 1989. 98. (Levéltári füzetek. Bács-Kiskun megye 5.)
 • Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Kecskemét. BKMÖL, 1993. [!1994]. 221.
 • Bácsalmás egy évtizede 1939-1949. Bácsalmás. Bácsalmás Baráti Köre Egyesület, 1991. 78. [1]. (Bácsalmási dolgozatok)

Könyvek

 • A múlt birtokbavétele, önmagunk megismerése. Barátság, 2007./6. XXIV-XXX. (német és magyar nyelven)
 • Hatalmi játszmák metszéspontjában. Az áttelepített szlovákiai magyarok, a kitelepített németek szemével. Barátság, 2007./5. XXI-XXV.
 • Krisch András: A soproni németek kitelepítése – 1946. Soproni Szemle, 2007./1.szám 111-114. (recenzió)
 • Kecskemét 1848-49-ben. Kecskeméti Lapok. 95. 1999. 9. 6.
 • Orgoványi István-Tóth Ágnes : Kronológia az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei történetéhez. [1. rész]. Kecskeméti Lapok. 95. 1999. 41. [5.]
 • Orgoványi István-Tóth Ágnes: Kronológia az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei történetéhez 3. [rész]. Kecskeméti Lapok. 95. 1999. 44. 5.
 • Orgoványi István-Tóth Ágnes: Kronológia az 1956-os forradalom Bács-Kiskun megyei történetéhez. 2. [rész]. Kecskeméti Lapok. 95. 1999. 42. [4.]
 • Freiwillig in die SS. Über die Rekrutierungsmethoden gegenüber den Ungarndeutschen in den Jahren 1942-1944 durch Hitlers „Sturm Staffel”. Der neue Pester Lloyd. 4. 1997. 19. 3.
 • Aussiedlung der Ungarndeutschen. 1. Teil. Zur kollektiven Bestrafung des Deutschtums. Der neue Pester Lloyd. 3. 1996. 39. 3.
 • Aussiedlung der Ungarndeutschen. 2. Teil. Außenpolitische Zwänge – nach Postdam. Der neue Pester Lloyd. 3. 1996. 40. 4.
 • Aussiedlung der Ungarndeutschen. 3. Teil. Wie die Aktion ausgeführt wurde. Der neue Pester Lloyd. 3. 1996. 41. 3.
 • Aussiedlung der Ungarndeutschen. 4. und abschließender Teil. Die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Der neue Pester Lloyd. 3. 1996. 42. 3.
 • Egy Rákosi-arckép margójára. Pünkösti Árpád: Rákosi a hatalomért. Forrás. 24. 1992. 12. 91-93. (recenzió)
 • Gondolatok egy film ürügyén. Honismereti Közlemények. Szerk. Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét. Katona József Megyei Könyvtár, l992. 37-40.
 • Aranykor után. Fülep Lajos és Kner Imre levelezése. Forrás. 23. 1991. 12. 83-85. (recenzió)
 • „... Mindent csináltak, amit nem köllött vóna”. Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Forrás. 22. 1990. 7. 94-95. (recenzió)
 • Kelt valahol Oroszországban. Levelek a keleti frontról. Kecskeméti Lapok 86. 1990. 51. 10.
 • Mindenki menjen haza. IPM. 16. 1990. 4. 89-93.
 • Gondolatok egy könyv ürügyén. Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése 1945-1950. Forrás, 1989. 6. 88-92. (recenzió)

Tanulmányok

 • A németek internálása a Dunántúlon, 1945-1946. In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Szerk.: Szederjesi Cecília. Salgotarján-Budapest, 2008. 37-52.
 • Az evangélikus egyház és a bácskai németek a visszacsatolás után. In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk.: Oborni Teréz-Á. Varga László. Budapest, 587-601.
 • „A népeket kihajcsák a legelőre és ök azt viszik getoba akit akkarnak”. Internálótábor Lengyel községben. In: Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború után. Szerk.: Cholnoky Győző. Budapest, 2008. 85-115.
 • Elűzött svábok, betelepített bukovinai székelyek. A földreform és a társadalmi szerkezet néhány összefüggése a Dél-Dunántúlon (1945-1949). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008. 1. szám. 145-163.
 • Felekezeti függetlenség vagy államhatalmi manipuláció. A bácskai evangélikus németek törekvése 1941-1945. In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat-kulturális emlékezet. Szerk.: Papp Richárd-Szarka László. 401-423.
 • Kitelepítések, egyházak, identitás. Az evangélikus egyház törekvései nem magyar anyanyelvű hívei védelmében 1945-1948. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás. Budapest, 2008. 73-87.
 • Kitelepítettek-visszaszököttek-visszatérők. In: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Szerk.: Horváth J. András. Budapest-Salgótarján, 2008. 339-363.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: A népszámlálások nemzeti-etnikai adatai mögött rejlő politikai tényezők (1949-1990). Kisebbségkutatás, 2008. 3. szám. 406-432.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: „Együttélés” 6. MADE Fesztivál. Kárpát-medencei nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi dokumentumfilm fesztiválja. 166-173.
 • Vysídľovanie, cirkvi, identita. Úsilie evanjelickej cirkvi ochrániť svojich veriacich s nemaďarským jazykom v rokoch 1945-1948. In: Konfesie, Cirkevna Politika, Identita. Budapest, 2008. 88-102.
 • A magyarországi németek kitelepítése. Felelősségrevonás és/vagy büntetés. Kommentár, 2007./5. 4-15.
 • „Eljárásuk isteni és emberi törvényeket sért.” A Református Egyetemes Konvent elnökségének két memoranduma. In.: Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Szerk.: Molnár Imre- Szarka László. Komárom, 2007. 201-209.
 • Die Annahme der Kollektivschuldthese und die Bestrafung der deutschen Minderheit in Ungarn 1945-1946. In: Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht-Konzeptionen-Praxis (1938-1950). Hrsg. Ralph Melville, Jiři Pesek, Claus Scharf. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte. Beiheft Nr. 69. Mainz, 2007. 393-406.
 • Rechtliche Regelung zur Lage des Ungarndeutschtums 1938 bis 1950. In: Deutschsprachige Minderheiten 1945. Ein europäischer Vergleich. Herausgeben von Manfred Kittel, Horst Möller, Jiří Pešek, Oldřich Thůma. München, 2007. S. 253-296.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Modernizáció és identitás. A magyarországi kisebbségek társadalmi-gazdasági helyzete. In: Európai Magyarország 2007. Társadalomtudományi áttekintés. szerk.: Kovách Imre, Nagy Éva, Tibori Tímea, Tóth Ágnes. Budapest, 2007. 240-251.
 • Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében 1956 után. In: Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Szerk.: Gyáni Gábor-Rainer M. János. Budapest, 2007. 157-167.
 • Visszaszököttek. /Interjú. Közreadja: Tóth Ágnes/. Kommentár, 2007. 240-251.
 • A svábok kiűzése, internálása, 1945. História, 2006. 4. szám. 8-12.
 • „A népeket kihajcsák a legelőre és ök azt viszik getoba akit akkarnak Internálótábor Lengyel községben. Kisebbségkutatás, 2006. (15.évf.) 4. szám 621-641.
 • Das Thema Vertreibung in der ungarischen Geschichtschreibung und im gesellschaftlichen Gespräch in den 1990-er Jahren. In. Anja Kruge (Hg.) Zwangsmigration und Vertreibung – Europa im 20. Jahrhundert. Bonn, 2006. 199-207.
 • Die kollektive Schuld. zum Vorgehen gegen die deutsche Minderheit in Ungarn 1945-1946. In: Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität. Herausgegeben von Jerzy Kochanowski und Maike Sach. ( Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 12.) Osnabrück, 2006. S.319-331.
 • Földreform, internálás, belső telepítés Magyarországon 1945 után. Barátság, 2006. június 15. 5018-5023.
 • Internierungslager in der Gemeinde Lengyel. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. Bd. 48 (2006). Im Auftrag der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde herausgegeben von Werner Mezger/Michael Prosser/Hans-Werner Retterath. N.G.Elwert Verlag Marburg 2006. S. 121-150.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Család és identitás. A vegyesházasság szerepe a magyarországi kisebbségi közösségek reprodukciójában. In: Kovács Nóra-Osvát Anna-Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Tér és Terep 5. Budapest, Balassi Kiadó, 2006. 252-309.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Migráció és modernizáció. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek társadalmi, gazdasági helyzete. In: Tóth Ágnes- Vékás János (szerk.): Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek. Érték és valóság. Hetedik füzet/2006. Budapest, 2006. 137-197.
 • Vádlottak-vádak-ítéletek Bács-Kiskun megyében 1956 után. Forrás, 2006. október. 57-65.
 • Ágnes Tóth/János Vékás: Identität und Migration. Ergebnisse aus der ungarischen Volkszählung 2001. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. Bd. 47 (2005). Im Auftrag der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde herausgegeben von Werner Mezger/Michael Prosser/Hans-Werner Retterath. N.G.Elwert Verlag Marburg 2005. S. 193-213.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: A bevándorlás hatása a hazai nemzeti kisebbségek összetételére. In. Nemzetfelfogások. Kisebbség-többség. Szerk.: Tamás Pál – Erőss Gábor - Tibori Tímea. Budapest, 2005. 278- 293. (Új Mandátum – MTA Szociológiai Kutatóintézete)
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Lojalitas és szolidaritás. Államhatalmi homogenizálás vagy a keresztkötődések erősödése? In. Kovács Nóra-Osvát Anna-Szarka László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Tér és Terep 4. Budapest, Balassi Kiadó, 2005. 123-149.
 • Tóth Ágnes: Nationality Education in Hungary: 1920-1980. In. National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. Edited by Ágnes Tóth. Atlantic Studies On Society In Change 124. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2005. 354-414.
 • The Hungarian State and the Nationalities. In. National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. Edited by Ágnes Tóth. Atlantic Studies On Society In Change 124. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2005. 162-200.
 • The Relocation of the Germans and the Slovakian-Hungarian Population Exchange. In. National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. Edited by Ágnes Tóth. Atlantic Studies On Society In Change 124. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2005. 253-313.
 • A II. világháborút követő magyarországi telepítések gazdasági, társadalmi hatásának áttekintése. In. Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Válogatta és szerkesztette: Valuch Tibor. Budapest, Argumentum-Osiris. 2004. 339-345.
 • Pártállam és nemzetiségek (1950-1970). Barátság, 2004. június 15. 4307-4313.
 • Románok a népszámlálások tükrében – 1980, 1990, 2001. In: Kovács N. és Szarka L. (szerk.) Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és identitás köréből II. Budapest, Akadémiai Kiadó. 313-325. [pdf, 388.5k]
 • Tóth Ágnes-Vékás János: A 2001. évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása. Barátság, 2004. november 15. 4425-4432.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Léthelyzetek, határok, identitás. A 2001. évi magyarországi népszámláláskor kisebbségi nemzeti-etnikai kötődést vallott külföldön születettek migrációs és identitásjellemzői. In: Kovács N. és Szarka L. (szerk.) Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és identitás köréből III. Budapest, Akadémiai Kiadó. 135-191.
 • Tóth Ágnes-Vékás János: Mit hoz a jövő? Kisebbségkutatás 2004. 4. szám. 540-553.
 • Orgoványi István-Tóth Ágnes: Bács-Kiskun megye. In: A vidék forradalma, 1956. Szerk.: Szakolczai Attila és Á. Varga László. Budapest. 1956-os Intézet – Budapest Főváros Levéltára. 2003. 31-76.
 • A kollektív bűnösség elve és a német kisebbség. Kisebbségkutatás. 11. 2002. 3. 701-710.
 • Tóth Ágnes [közreműködő]: Bronztű, sisak . Történelmi képeskönyv Bács-Kiskun megyéről. szerk. Füzi László. [a kötet anyagát írta és a szemelvényeket összegyűjt. Bárth János, Ittzés Mihály, Iványosi-Szabó András, Orosz László, Somogyvári Ágnes, Tóth Ágnes, V. Székely György]. Kecskemét. Forrás K., [2002]. 175.
 • Enteignung sowie zwangsweise Um- und Aussiedlung der Ungarndeutschen 1945-1946. In: Beiträge zum Geschichtsbild der Donauschwaben. Wissenschaftliches Symposion 22-23. Oktober 1999. [Gesamtredaktion Franz Roth]. Salzburg. Donauschwäbisches Kulturzentrum, 2001. 47-75. (Donauschwäbische Beiträge 108.)
 • Vermögensenteignung sowie zwangsweise. Um- und Aussiedlung der Ungarndeutschen 1945-1948. In: Ortsbezüge Deutsche in und aus dem mittleren Donauraum. Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 25. bis 27. Oktober 2000. Herausgegeben von Hans-Werner Retterath. Freiburg. Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, 2001. 47-61. (Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts 5.)
 • A magyarországi németek története a hazai történetírásban 1945 után. In: Bács-Kiskun megye múltjából 16. [Szerk. Tóth Ágnes]. Kecskemét. BKMÖL, 2000. 143-151.
 • Deutsche in Ungarn in der ungarischen Historiographie nach 1945. In: Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945. Redakcja/ Herausgegeben von Jerzy Kłoczowski, Witold Matwiejczyk, Eduard Mühle. Marburg. Verlag Herder-Institut – Lublin. Institut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000. 183-195. (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 9.)
 • Adatok az 1946-os magyarországi délszláv összeírás történetéhez. In: Bács-Kiskun megye múltjából 14. [Szerk. Iványosi-Szabó Tibor, Tóth Ágnes]. 1998 [!1999]. 285-336.
 • Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. A németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák – magyar lakosságcsere összefüggései. In: Magyarország társadalomtörténete III. 1945-1989. Válogatott tanulmányok. Budapest. Új Mandátum. 2. köt. A kötetet szerk. Fokasz Nikosz és Örkény Antal. 1999. 476 p. 376-393. (Nagyítás 16.)
 • A magyarországi németek kitelepítésének kül- és belpolitikai okai. In: Előadások a Veszprém megyei németek történetéről (1946-1948). Történeti konferencia Veszprém, 1996. június 8. [Szerk. Hudi József]. Veszprém. Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége, 1997. 21-[34.]
 • A magyarországi németség megpróbáltatásai (1945-1948). In: A magyarországi németség története Szent István korától napjainkig. A Pécsett 1995. szeptember 21-22-én tartott szimpozion előadásai. Szerk. Füzes Miklós. Die Geschichte der Ungarndeutschen von der Zeit Stephans des Heiligen bis zur Gegenwart. Die Referate des Symposions am 21-22. September 1995. Editor Füzes Miklós. Pécs. Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Köre, 1997. 27-44 p. (A tanulmány német nyelven a kötet 114-133. oldalán található.)
 • Das Zusammenwirken von Bodenreform, Binnenmigration und Aussiedlung der Deutschen im Jahre 1945/46. In: Migrationen und ihre Auswirkungen Das Beispiel Ungarn 1918-1995. Herausgegeben von Gerhard Seewann. München. R. Oldenbourg Verlag, 1997. 115-126. (Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Komission 36.)
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: „Magyar nálatok, magyaroknál kopogtat, bocsánatot kérek”. Drusbaczky György józseffalvi plébános három levele a Szent László Társulathoz (1869). Győri Tanulmányok. Tudományos szemle 19. Győr. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 1997. 257-265.
 • Zwang oder Möglichkeit? Die Annahme der Maxime von der Kollektivschuld und die Bestrafung der deutschen Minderheit in Ungarn. In: Nationale Frage und Vertreibungsproblematik in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Aktuelle Forschungen. Herausgegeben von Richard. G. Plaschka, Horst Haselsteiner, Arnold Suppan und Anna M. Drabek. Wien. Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 1997. [89]-103. (Zentraleuropa-Studien 3.)
 • Die ungarische Diskussion über die Kollektivschuld der Deutschen und die Vertreibung. Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn. 1996. 14. (24.) 22-35.
 • Népmozgások Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945-1948. Barátság. 3. 1996. 1. 1226-1230.
 • „A könyveknek is megvan a maguk sorsa”. A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus könyvek, sajtótermékek összegyűjtése Magyarországon (1945-1947). In: Bács-Kiskun megye múltjából 13. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. BKMÖL, 1994 [! 1995]. 124-150.
 • Kényszer vagy lehetőség. A kollektív bűnösség, büntetés elvének elfogadása a hazai német kisebbség megítélésében. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Szerk. Valuch Tibor. Budapest. Osiris Kiad. – 1956-os Intézet, 1995. 278-291. (´56. Az Osiris Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs és Kutatóintézetének sorozata)
 • Kényszer vagy lehetőség. A kollektív bűnösség-büntetés elvének elfogadása a hazai német kisebbség megítélésében. In: Dunáninnen - Tiszáninnen. A Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi néprajzi tudományos konferencia (Baja, 1993. júl. 8-9.) előadásai. Szerk. Bárth János. Kecskemét. [Bács-Kiskun M. Múz. Ig.], 1995. 175-187. (A kecskeméti Katona József Múzeum közleményei 7.)
 • Memorandum von István Bibó über die Lage der Deutschen Minderheit in Ungarn und die alternativen Lösungsmöglichkteiten. Suevia Pannonica. 13. (23.) 1995. 10-50.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésekről (1945). In: Tanulmányok. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, l994. 173-197. (Tolna megyei levéltári füzetek 4.)
 • Viták a hercegszántói állami délszláv népiskoláról (1947-48). In: Oktatás, oktatáspolitika, iskolai élet a XX. század első felében. Kecskemét. BKMÖL, 1994. 114-132. (Levéltári füzetek. Bács-Kiskun megye 11.)
 • A magyarországi délszlávok helyzete és törekvései. Dokumentumok. In: Bács-Kiskun megye múltjából 12. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. BKMÖL, 1993. 361-382.
 • A német nemzetiségi községek önkormányzata Magyarországon (1945-1946). Comitatus. 3. 1993. 9. 62-67.
 • Az Alföldi Kecskeméti Konzervgyár Munkástanácsának jegyzőkönyvei. 1956. október 30 – december 12. [Közre adja és bev. tanulm.] In: Évkönyv 2. Budapest. 1956-os M. Forrad. Tört. Dok. és Kut. Int., 1993. 195-208.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Der Zusammenfassende Bericht György Bodors über die Siedlungsaktion um Bonyhád (1945). Suevia Pannonica. 11. (21.) 1993. 65-96.
 • Lengyel menekültek Bács-Kiskun megyében a II. világháború alatt. [Közre adja és bev. tanulm.] In: Bács-Kiskun megye múltjából 12. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. BKMÖL, 1993. 57-72.
 • Bibó István memorandumai a magyarországi német lakosság kitelepítésével kapcsolatban. [Közre adja és bev. tanulm.] In: Bács-Kiskun megye múltjából 11. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét. BKMÖL, 1992. 330-382.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Bevölkerungsbewegung in Katymár 1945-1948. Suevia Pannonica. 10. (20.) 1992. 73-86.
 • A bukovinai székelyek beilleszkedési stratégiái Észak-Bácskában 1945 és 1950 között. In: Rendi társadalom - polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 1989. június 15-18. [Szerk. Á. Varga László]. Salgótarján. Nógrád M. Lvt., 1991. 363-370. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 16.)
 • Békés Csaba-Tóth Ágnes: [közread. és bev.]: „Ha csak a bűnösöket büntetnék, hallgatnánk ...” Mindszenty József levelei a hazai németség ügyében. Forrás. 23. 1991. 7. 55-62.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Bodor György összefoglaló jelentése a Bonyhád környéki telepítésről (1945). In: A Völgység két évszázada. Előadások és tanulmányok az 1990. október 20-21-i bonyhádi történészkonferencián. Szerk. Szita László, Szőts Zoltán. Bonyhád. Völgységi Múzeum, 1991. 129-140.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Telepítések Katymár községben, 1945-1948. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1988. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság, 1990. 121-134.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: A bukovinai székelyek letelepedése Észak-Bácskában. Dunatáj. Tudományos és művészeti szemle, 1989. 4. 58-75.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Die Aussiedlung der Deutschen aus Csávoly (Tschawal). Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn. 1988. 6. 110-127.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: Telepítések Katymár községben 1945-1948. Forrás. 21. 1989. 88-92.
 • Mihály Kőhegyi-Ágnes Tóth: Beitrage zur Aussiedlungsgeschichte der Deutschen aus Csátalja. In: Heimatbuch Tschatoli - Csátalja 196-283. I. Erlensee, [1988].
 • A Magyarországra telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz. [Forrásközlés]. Aetas. A JATE történész hallgatóinak lapja. 1987. 5. 58-64.
 • Kőhegyi Mihály-Tóth Ágnes: A csávolyi németek kitelepítése. Forrás. 19. 1987. 8. 74-87.
 • Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között. Aetas. A JATE történész hallgatóinak lapja. 1987. 5. 31-57.
 • Tóth Ágnes - Vékás János: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon (a 2001. évi népszámlási adatok rövid összefoglalása) [pdf, 538.2k]

Szerkesztés

 • Európai Magyarország 2007. Társadalomtudományi áttekintés. Szerk.: Kovách Imre, Nagy Éva, Tibori Tímea, Tóth Ágnes. Budapest, 2007. 369.
 • 1956 Bács-Kiskun megyében. Forrásközlemények X. Szerk: Tánczos-Szabó Ágota-Tóth Ágnes. Kecskemét, 2006. 538.
 • Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek. Érték és valóság. Hetedik füzet/2006. Szerk: Tóth Ágnes-Vékás János. Budapest, 2006. 197.
 • Kisebbségkutatás 2006./4. szám. Tematikus Vertreibung szám.
 • National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. Atlantic Studies On Society In Change 124. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2005. 627.
 • Tízéves a kisebbségi törvény. Budapest, 2004. Szerk.: Tamás Kincső-Tóth Ágnes-Vékás János.111.
 • Bács-Kiskun megye múltjából 18. Kecskemét. BKMÖL, 2003. 298.
 • Kecskeméti testamentumok 1. 1655-1767. Összeáll., jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, BKMÖL, 2002. 437. (Forrásközlemények 4.)
 • 1956. Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára. 2. javított, átdolgozott kiad. [Az adatgyűjtést végezte: Orgoványi István, Pető Melinda, Tóth Ágnes]. [A kronológiát összeáll., és az életrajzokat írta: Orgoványi István, Pető Melinda]. Az átdolgozást végezte Orgoványi István. Kecskemét. BKMÖL, 2001. 1-2. köt. 847.
 • Bács-Kiskun megye múltjából 17. Kecskemét. BKMÖL, 2001. 371.
 • 1956 Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára. [Az adatgyűjtést végezte: Orgoványi István, Pető Melinda, Tóth Ágnes]. [A kronológiát összeáll. és az életrajzokat írta: Orgoványi István, Pető Melinda]. Kecskemét. BKMÖL, 2000. 1-2. köt. 829.
 • Bács-Kiskun megye múltjából 16. Kecskemét. BKMÖL, 2000. 227, [4].
 • Bács-Kiskun megye múltjából 15. Kecskemét. BKMÖL, 1999. 413.
 • Bács-Kiskun megye múltjából 14. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor-Tóth Ágnes. Kecskemét. BKMÖL, 1998 [!1999]. 403.
 • A Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskun Kerületi fondjai, 1848-1876. [Előszó. = Bánkiné Molnár Erzsébet]. Kecskemét. BKMÖL, 1996. (Segédletek 1.)