Könyvek

 • Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág Kiadó, Budapest, 2004. 416 p.
 • Hungarians in the Voivodina 1918-1947. Atlantic Studies on Society in Change No.110. Columbia University Press, New York, 2003. / Translated by Brian Mc Lean / 581 p.
 • Josip Broz Tito. ( Polonyi Péter: Mao Ce-tung ) Fekete-fehér. Pannonica Kiadó, 2000.163-307.p.
 • Kényszerpályán. Magyarok Jugoszláviában, 1918-1941. Szeged, 1997. 132 p.
 • Szegedtõl a GULÁG-ig. Schwarcz Sándor visszaemlékezése. Szeged, l997. 127 p.
 • Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Szeged, l99l. l39 p.
 • Délvidék l94l-l944. A magyar kormányok délszláv politikája. Kossuth Kiadó, Budapest, l987. 306 p.
 • Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában--l94l. Nemzetiségi füzetek 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, l984. 63 p. [külsõ hivatkozás]

Tanulmányok

 • Ötvenhatos menekültek Jugoszláviában. A magyar-jugoszláv hazatelepítési bizottságok tevékenysége 1956-1957-ben. In.: Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Évkönyv, XIV. 2006-2007. Budapest, 1956-os Intézet. 2007. 201-212.
 • 2.'56-os menekültek Jugoszláviában. Bácsország. Vajdasági Honismeretei Szemle. 2006. 3. sz. (38.szám.) 15 -19.
 • A délvidéki hadifoglyok hazatérése 1947/1948-ban. Bácsország. Vajdasági Honismeretei Szemle. 2006.1.sz. (36.sz.) 56-64. [html]
 • A sérelmi politikától az együttműködésig. Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Disputations Samarienses 7. Sorozatszerkesztő Csanda Gábor és Tóth Károly. Szerkesztette Bárdi Nándor - Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 11-22.
 • The former 'Southlands' in Serbia:1918-1947. The Hungarian Quarterly. Volume 47. No. 181.Spring 2006. 111- 124.
 • A délvidéki magyarok kisebbségstratégiái 1944-1947. A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században. Szerkesztette: Egry Gábor és Feitl István. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 214-222.
 • Impériumváltás a Délvidéken 1918-1920. Limes. Tudományos Szemle, 2005.1.sz..7-19.
 • A délvidéki tragédia eljelentéktelenítése. A magyarellenes megtorlások és a magyar kormányok politikája 1944-1947. Rémuralom a Délvidéken. Tanulmányok, emlékezések, helyzetértékelések az 1944/45. évi magyarellenesen atrocitásokról. Szerkesztette Csorba Béla, Matuska Márton, dr. Ribár Béla. Vajdasági Magyar Tudomáynos Társaság, Atlantis, Újvidék, 2004. 35-42.
 • The foundation of the Yugoslavian Hungarian Party (1922) Chronica. Annual of the Institute of University of Szeged. Szeged, Volume 4. 2004. 74-87.
 • A jugoszláviai magyarok helyzete, 1944-1947. Acta Universitatis Scientiarium Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXVIII. Hungaria, Szeged, 2003. 9-16.
 • Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére. Híd, (Újvidék) 2003. február. 221-234.
 • Magyar-horvát államközi kapcsolatok (1941-1944) In.: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára.. Szerkesztette Krausz Tamás és Szvák Gyula. Pannonica, 2003. 9-13.
 • Sors, jellem, történelem: az eretnek Tito. In.: Bács-Kiskun megye múltjából. Évkönyv. 18. Kecskemét, 2003. 29-46.
 • Szegedtol a GULAG-ig. Remény, 2003. augusztus.
 • Szegedtol a GULAG-ig. ( Schwarcz Sándor visszaemlékezései). Szeged, 15. évf. 6-7.sz. 2003.június-július. 98-99.
 • The change of rule and reprisals against the Hungarians in Yugoslavia 1944-1946. Chronica. Annual of the Institute of History University of Szeged. Szeged, Volume 3. 2003. 114-131.
 • Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalomszerkezetére. Limes, 2002. 2. sz. 41-50.
 • Impériumváltás és a jugoszláv magyarellenes megtorlások a Délvidéken (1944-1945). In.: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerkesztette: Karsai László és Molnár Judit. MAZSIHISZ, Budapest, 2002. 11-35.
 • Impériumváltás, külpolitika, magyarság. In.: '56 és Délvidék. Nyitott Távlatok, Szabadka, 2002, 9-17.
 • Impériumváltás, magyarellenes megtorlások, kitelepítések és a konszolidáció feltételeinek kialakulása a Délvidéken 1944-1947. Századok, 2002., 136. évf., 5.sz. 1061-1114.
 • La guerra e la politica delle minoranze: ungherezi e serbi (1941-1945). In.: L'Ungheria e l'Italia nella seconda guerra mondiale. A cura di Francesco Guida. Lithos editrice, Roma, 2002. 135-142.
 • Nyitás Délre? A magyar-jugoszláv közeledés és a kisebbségi kérdés 1940-1941. In.: A modernizáció határai. Tradíció és integráció Kelet-Európa (hazánk) és a Mediterráneum történetében.. 18-20. század. Tudományos konferencia, Szeged, 2001. szeptember 19-21. Szeged, 2002. 75-79.
 • A magyar-jugoszláv közeledés és a kisebbségi kérdés 1940-1941. Létünk, / Újvidék/, 2001. 3-4. 70-74.
 • Changes in the Situation of the Hungarian Minority in Yugoslavia during the Period of Royal Dictatorship (1929-1941) Chronica. Annual of the Institut of History University of Szeged. 2001. Volume 1. 128-152.
 • Egy monográfia megírásának buktatói: Magyarok a Vajdaságban / Délvidéken /1918-1947. Debreceni Szemle, 2001.1.sz. 36-44.
 • Egy monográfia megírásának buktatói: Magyarok a Vajdaságban /Délvidéken/ 1918-1947. Híd, /Újvidék/, 2001. június. 653-663.
 • Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Szeged, 2001. 32 p.
 • A délvidéki magyarság politikai helyzete a két világháború között. Híd, / Újvidék / 2000. december, 1183-1189.
 • A jugoszláv önigazgatás kialakulása, válsága és csődje. Limes, 2000. 2-3.sz. Első kötet. 161-170.
 • Formation, crise et échec de l autogestion yougoslave. In.:Régions - Nations -Europe. Conditions et perspctives historiques, culturelles et politiques. Rédacteur László J. Nagy. Université de Szeged, Centre d Études Européennes, 2000. 73-83.
 • Háború és kisebbségpolitika: magyarok és szerbek, 1941-1945. In.: Magyarország a a (nagy)hatalmak eroterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Szerkesztok: Fischer Ferenc, Majoros István, Vonyó József. University Press, Pécs, 2000. 37-42.
 • Kisebbség és külpolitika. Székelyföld / Csíkszereda /, 2000. ?
 • A szerb politikai gondolkodás kezdetei. In.: A modern politikai gondolkodás kezdetei. Eszmék és folyamatok Szerkesztette Kukovecz György. Társszerkeszto Zentai Mária. Jatepress, Szeged, 1999. 233-236.
 • Kisebbség és külpolitika. In.: Források és stratégiák. A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium eloadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus 21-22. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 7-15.
 • The Economic and Cultural Situation of the Hungarian Minority in Yugoslavia 1918-1941. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. Tomus CV. Hungaria, Szeged, 1998. 57-75.
 • A jugoszláviai magyarok gazdasági, kulturális helyzete 1918-1941. Századok, 1997. 6.sz. 1355-1370.
 • A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetõségei és korlátai / l918-l941 /. Regio. Kisebbségi Szemle. l997. 2. sz. 3-30.
 • Hungarian - croatian Interstate Relations /1941-1944 /. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica, Tomus CI. Hungaria, Szeged, 1995. 27-36. o.
 • Jugoszlávia széthullása. Tiszatáj, 1995. május. 49. évf. 59-64.
 • A háború elõtti évek. Szeged története. 4. l9l9-l944. Sorozatszerkesztõ Kristó Gyula. Szerkesztette Serfõzõ Lajos. Szeged, l994. 447-472.
 • Historical Roots of the Ethnic Problems in Central-East Europe. Danube the River of Cooperation. The Third Conference. Edited by Edita Stojic. Belgrade, l994. 25-33.
 • Egy kisebbség szervezkedésének lehetõségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság 1918-1929. Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. / A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson-Szeged, 1991. aug. 12-16-án elhangzott elõadások. / 1. köt. Budapest-Szeged, 1993. 317-321.
 • A jugoszláviai magyarok l945 után. Történelmi vázlat. Szükülõ vagy táguló horizontok? Magyarok a változó világban. Tanulmányok. Zürich-Eger, l992. 95-99.
 • Historical Roots of the Ethnic Problems in Central-Eastern Europe. Teaching Modern European History. Experiences and Prospects. An Internacionale Tempus Workshop. Edited by György Kukovecz. Szeged, l992. 57-62.
 • 55. Magyarok a Vajdaságban l944 őszén. Tiszatáj, l99l. 2. sz. 5.évf. 76-82.
 • A Jugoszláviai Magyar Párt megalakulása és részvétele az l925-ös választásokon Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. Különszám. III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, 1991. augusztus 12-16. tiszteletére. Hungaria, Szeged, l99l. 99-107.
 • Az elmúlni nem akaró múlt. Délvidék, 1941-1944. BUKSZ. 1991. nyár. 2.sz. 3.évf. 236-24l.
 • Egy kisebbség szervezkedésének lehetoségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság l9l8-l929. Magyar Szó /Újvidék /, l99l. XI. 9. XXX. évf. 47.sz. ll-l3.
 • Egy válság anatómiája: Jugoszlávia. Korunk, 1991. III.évf.7.sz. július. 869-873.
 • Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. A Jugoszláviai Magyar Párt megalakulása és részvétele az 1925-ös választásokon. Napló, 1991. aug. 28. 28.o., szepember 4. 26.o., szeptember 11. 28.o., szeptember 18. 28.
 • Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Nemzettudat és jugoszlavizmus. Napló, 1991. augusztus 28. 25.
 • Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Területrevíziók és a nemzetiségi kérdés. Napló, 1991. szeptember 25, október 2.,október 9., október 16., október 23.
 • Od etatizmu revolucyjnego po samozarzadzanie. Wibranene problemy ludowodemoktatycznych i socjalistycznych przemian w Jugoslawii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica . 43. Lodz, l99l . l5l-l6l.
 • Magyarok a Vajdaságban l944 õszén. Dodola. Tanulmányok a magyarországi horvátokról. Szerkesztette Tarján Gábor. Pécs, l990 .81-89.
 • Samuilla Moša Pijade l89O-l957. A nemzetközi munkásmozgalom történetébôl. Évkönyv, l99O. Budapest, l989. 253-256.
 • Territoriale Revision und die Nationalitatenverhaltnisse. Ethnicity and Society in Hungary. T.2. Etudes Historiques Hongroises l99O publiées á loccassion du XVII e Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois. Edited by Ferenc Glatz. Budapest, l99O. 393-406.
 • 56. The Hungarien National Minority in Yugoslavia after l945. / A Historical Sketch /. Acta Historica, T. LXXXIX. Szeged, l989. l9-27.
 • Gondolatok a jugoszláviai magyarokról. Unió, I. évf. 4.sz. l989. 66-67 o.
 • Nationalbewustsen und Jugoslawismus. Specimina Nova Dissertationum ex Institutom Historico Universitatis Quinqueecclesiensis de Jano Pannonio nominatae. Pécs, l988. l7-23.
 • Diktatúra és fasizmus Jugoszláviában a felszabadulás elott. Társadalmi Szemle. l988. LIII. évf. 10.sz. 85-90.
 • Nemzettudat és jugoszlávizmus. Acta Historica, T.LXXXV. Szeged, l987. 3-l0. o.
 • Nemzettudat és jugoszlávizmus. Nemzeti--nemzetiségi tudat. Szigetvári konferenciák l984-l986. Szerk. Polányi Imre. Pécs, l987. l27-l37.
 • A magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca /l942-l944 /. Acta Historica LXXXI. Szeged, l985. 3-l8.
 • Ismeretlen dokumentum az l942 januári délvidéki razzia résztvevoinek perérol. / Társszerzo Markó György / Hadtörténeti Közlemények, l985. 2.sz. XXXII. évf. 426-456.
 • Plan "srpske odbrane" za Backu l944 godine. Zbornik Matice srpske za istoriju. 3l. Novi Sad, l985. ll9-l25.
 • A magyar kormányok délszláv politikája a Délvidéken l94l-l944. Szeged, l983. l7 o. Kandidátusi értekezés tézisei.
 • Svetozar Markovic a balkáni népek összefogásáért. Emberek, sorsok, forradalmak. Szeged, l983. 39- 49.
 • Katonai közigazgatás és nemzetiségpolitika a Délvidéken - 194l április. Acta Historica, LXXII. Szeged, l982. 3-32.
 • A Jugoszláv Kommunista Párt vezette ellenállás kibontakozása a Délvidéken és a Bárdossy-kormány megtorló politikája / l94l április--l942 április / Párttörténeti Közlemények, l982. 4.sz. l4 l- l75.
 • A Jugoszláv Kommunista Párt a nemzeti-nemzetiségi kérdésről az 1920-as években. Élő nemzetköziség - élő hagyomány. Szeged, l980. 23-28.
 • A JuKP a húszas években. Délmagyarország, l980. november. 2.
 • Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az l92O-as években. Századok, l979.3.sz. 376-42O.
 • A kelet.-európai történeti komparatisztika néhány módszertani problémája. Szegedi bölcsészműhely 77. Szeged, l978. 335-35l.
 • A nemzeti, nemzetiségi kérdés a szocialista Jugoszláviában. Tiszatáj, l978. l2.sz. 54-59.
 • Hogy különbözô nemzetek szabadon és békésen megférjenek együtt... Tiszatáj, l977. l.sz. l4-l7.
 • Az SZDP és a jobboldal küzdelme az l939-es választások előtt Szegeden. Tanulmányok Csongrád megye történetéből l9l9-l945. Szeged, l977. 8l-97.
 • A munkásság bérharcai és küzdelme a Hivatásszervezet ellen Szegeden l936-l939. Acta Universitatis Szegediensis Attila József nominatae. Acta Historica LIII. Szeged, l976. 83-l00.
 • Szeged l944 oszén. Magyar Hirlap, l974. november.3.
 • Megtorlás vagy konszolidáció ? Délvidék, 1941-1944. In.: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later. Edited by Randolph L. Braham and Attila Pók. Columbia University

Interjúk

 • Kétszázezer szerb vághat neki a Vajdaságnak. Az interjút készítette Tóth-Szenesi Attila. Index, 2007. január 30., kedd 15:25 [külsõ hivatkozás]
 • A szerbek maguknak köszönhetik Trianonjukat. Az interjút készítette Tóth-Szenesi Attila. Index, 2006. május 26., péntek 13.20. [külsõ hivatkozás]
 • Történelmi számháború. A. Sajti Eniko történésszel Bod Tamás készített interjút. Élet és Irodalom, 2006. augusztus 25.
 • Mielott zászlót lengetünk, azért nézzük meg, hogy az milyen! Az interjút készítette Hajdú Péter. Hökkento. A szegedi hallgatók lapja.2004. május.
 • Visszaszerezték az emlékezés jogát A. Sajti Enikő egyetemi tanár az 1944-es bácskai vérengzésről. Az interjút készítette Bod Tamás. Magyar Narancs, 2004. december 16.
 • Fel kell tárni a forrásokat. Jugoszláviai magyarok a két világháború között. Az interjút készítette Keczer Gabriella. Délmagyarország, 1998. március 19.
 • Lesz-e béke a háború után? Az interjút készítette Tóth-Szenesi Attila. Szegedi Egyetem, 1996. október 15.
 • Jugoszlávia belülről égeti magát. Az interjút készítette Újszászi Ilona. Délmagyarország, 1990. december 19.
 • A Dél sokféle csillaga. Beszélgetés a kölcsönösen hideg napokról. Az interjút készítette Domonkos László. Élet és Irodalom, 1988. április 1.
 • A múlt tényei és a ma lehetőségei. Beszélgetés A. Sajti Enikővel. Az interjút készítette Goz Gabriella. Szegedi Egyetem, 1988. március 11.
 • Délvidék, 1920-1944. Az interjút készítette Dévavári D. Zoltán. Hét Nap. [külsõ hivatkozás]

Forrásközlés

 • Jugoszlávia 1918-1941. Dokumentumok. Ford. Kacziba Ágnes. Társadalomtudományi Kör. Szeged, 1989. 296 p. [html]

Elektronikus adathordozókon lévő munkák: Internet, CD

 • Impériumváltás a Délvidéken, 1918-1920. Múlt-kor történelmi portál. E-folyóirat. 3. évfolyam 1.sz: Magyarország az elso világháborúban. [külsõ hivatkozás]

Recenziók

 • Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerzodés.Osiris Kiadó, Budapest, 2006. Magyar Tudomány, 2007. 3. sz. 393.
 • Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia.A délszláv állam története. Aula, Budapest, 1999. Századok, 2002. 5.sz. 1229-1233.
 • Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század elso felében. Osiris Tankönyvek. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. Századok, 2005.3.sz. 787-790.
 • Aleksandar Kasaš: Madari u Vojvodini 1941-1946. Novi Sad, 1986. Századok, 1997. 6. sz.1425-1427.
 • Döbbenet és hitelesség.(Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában ) Magyar Napló, 199l. október 4. 12.sz. 36-38.
 • Kisebbségrõl--a többség nyelvén. Šandor Mesaroš: Madjari u Vojvodini l928-l94l. Novi Sad, l989. Élet és Irodalom, 199O. április 2O.
 • Slavko Gavrilovic: Jaša Tomic (1856-1922). Matica srpska, Novi Sad, l986. Századok, 1988. 4.sz. 427-428.
 • Vlahovic, Velimir Veljko (l9l4-1975 ) A nemzetközi munkásmozgalom történetébõl. Évkönyv. 1989. Budapest, l988. 244-247.
 • Horthy Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában l941-1945. Századok, 1987. 6.sz. 126O-1262.
 • Horthy Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában l941-1945. Tiszatáj, l987.11.sz. 89-92.
 • Munkásmozgalom Vajdaságban 189O-l9l4. Csongrád megyei Hírlap. l987.jûlius 16.
 • Bogdan Krizman: Pavelic i ustaše. Századok. 1984. 3.sz. 594-596.
 • Ivan Jelic: Komunisticka partija Hrvatske l937-1941. A nemzetközi munkásmozgalom történetébõl. Évkönyv. 1982. 277-278.
 • Ðurdica Petrovic: A cigányság társadalmi helyzete egyes jugoszláv területeken a l5. és 16. században. Századok, 1980. 4.sz. 706-707.
 • Vuk Vinaver: Hitler és Horthy l936.évi találkozója és Jugoszlávia nemzetközi helyzete. Századok, l98O. 2.sz. 321-323.
 • Vuk Vinaver: Jugoslavija i Madarska 1918-1933. Jugoslavija i Madarska 1933-194l. Századok, 198O. 6.sz. 1O57-1O59.
 • Andrej Mitrovic: A központi hatalmak háborús céljai és a délszláv kérdés l914-l918. Századok, l979. 6.sz. 1151-1133.
 • Dušan Lukac: Radnicki pokret u Jugoslaviji i nacionalne pitanje l918-1941. Századok, l978. 4.sz. l86-l88.
 • Istorija 2O. veka. Zbornik radova. XII. Tanulmánykötet XII. Századok, l978. 4.sz. 792-798.
 • Arató Endre: A feudális nemzetiségtõl a polgári nemzetig. Tiszatáj, 1976, 10.sz. 79-81.
 • Mészáros Sándor: A Tanácsköztársaság és a vajdaságiak. Tiszatáj, 1976. 12.sz. 94-96.
 • A burzsoá ideológiák ellen - a marxista metodológia tökéletesítéséért. Válogatás a Voproszi isztorii KPSZSZ 1973-l974-es évfolyamaiból. Párttörténeti Közlemények, l975. 2.sz. 201-208.

Lektorálás

 • Tóth Szergej ( szerk): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsooktatási Kiadó, Szeged, 2006. 233 p.

Könyvfejezet

 • A Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz került magyarok (1918-1921) In.: Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 44-47. [külsõ hivatkozás]
 • A bánáti magyar kisebbség helyzete a második világháború éveiben. In.: Uo.176-179.
 • A jugoszláviai helyzet: bosszúakciók, lakosságcsere. Az engedékeny jugoszláv kisebbségpolitikai gyakorlat lezdete. In.: Uo. 216-219.
 • A jugoszláviai magyarok a két világháború között. In.:Uo. 110-113.