Önálló kiadványok

 • Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében. Csíkszereda: Pro-Print Kiadó, 2004. 483 p. ISBN 973-8468-21-3

Tanulmányok

 • "Národné náboženstvá" v Uhorsku v 19. storocí
  In: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Zost. Peter Švorc-Lubica Harbulová-Karl Schwarz. Prešov-Wien: Universum Prešov, 2008. 75-93.
  ISBN 978-80-89-89046-47-8
 • "Nemzeti vallások" Magyarországon a 19. században
  In: Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Szerk. Császár Melinda-Rosta Gergely. Budapest-Piliscsaba: LOISIR Könyvkiadó Kft, 2008. (Pázmány Társadalomtudomány 10.) 15-31.
  ISSN 1787-2960, ISBN 978-963-87583-7-8 [html] [pdf, 189.4k]
 • A Balkán képe a 19-20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban.
  In: Regio 18 (2007) 2. 47-78. [html] [pdf, 192.9k]
 • A régi Szepesség képe a magyar történetírásban 1945 előtt
  In: Magyar Napló 18. (2006) 3. 22-26. [html] [pdf, 186.8k]
 • Magyarságkép a XIX-XX. századi szlovák irodalomban
  In: Magyar Napló 18. (2006) 11. 41-42.
 • Obraz starého Spiša v madarskej historiografii pred rokom 1945.
  In: K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Red. Miroslav Števík. Stará Ľubovňa, ľubovnianske múzeum, 2006. 137-149.
  ISBN 80-969234-3-9
 • Történelem és nemzetkép Samo Tomášik prózájában
  In: A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ábrahám Barna-Pilecky Marcell. Piliscsaba: PPKE BTK, 2006. 302-311.
  ISBN 963 9206 22 9 [pdf, 173.5k]
 • Román egyesületi élet a dualizmus korában
  In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk. Ötvös István. Piliscsaba: PPKE BTK, 2005. 143-153.
  ISBN 963 9296 872 [pdf, 180.6k]
 • Vallatni és vállalni: szellemi útravaló a visegrádi országokban.
  In: Magyar Napló 16. (2004) 1. 46-49. illetve: In: Remények és aggodalmak az Európai Unió kapujában. Szerk. Sallai Éva. Budapest: Kölcsey Intézet, 2005. 57-70.
  ISBN 963 86571 4 6
 • Pytania i odpowiedzi: duchowe zasoby w krajach Grupy Wyszegradzkiej
  In: Akcent 25 (2004). 1-2. 41-48.
 • A szlovák nemzetté válás kérdései
  In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 138-149.
  ISSN 1587-6765, ISBN 963 9296 72 4
 • Erdélyi román regionalizmus a két világháború között.
  In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 381-397. ISSN 1587-6765, ISBN 963 9296 72 4
 • Stekovics Ritával közösen: A szerb nemzettudat fejlődése.
  In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 237-253. ISSN 1587-6765, ISBN 963 9296 72 4
 • Szlovákok és szlovjákok: a nemzet határai.
  In: Limes 16 (2003). 3. 55-66. [html] [pdf, 170.4k]
 • A divat és a népviselet kérdései a dualizmus korának román publicisztikájában
  In: Korall 10. (2002). 57-71 [html] [pdf, 215.8k]
 • Német szellem, német mintakövetés a 19. századi román kultúrában
  In: Limes 15 (2002) 1. 169-178. [html] [pdf, 158.6k]
 • Az erdélyi román polgárosodás útjai a dualizmus korában
  In: Ezredforduló, századforduló, hetvenedik évforduló. Tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba-Bp: PPKE-Osiris, 2001. 437-457.
  ISBN 963 9296 35 X [pdf, 243.1k]
 • Értelmiségi küldetés és a falu újjászületése a dualizmus korának hazai irodalmában
  In: Recepcia hodnôt v literatúre a jazyku. Értékközvetítés irodalomban és nyelvben. Besztercebánya: Bél Mátyás Egyetem, 2001. 60-69.
  ISBN 80-8055-544-3 [html] [pdf, 127.6k]
 • History and National Image Reflected in the Slovak Book Press in Budapest at the Turn of the Century
  In: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious identity. Ed. Ferenc Gereben. Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities, 2001. 220-233.
  ISBN 963 9296 40 6
 • The Idea of Independent Romanian National Economy in Transylvania at the Turn of the 20th Century
  In: Nation-building and Contested Identities. Romanian and Hungarian Case Studies. Ed. Balázs Trencsényi - Dragos Petrescu - Christina Petrescu - Constantin Iordachi - Zoltan Kantor. Budapest - Iasi: Regio Books - Ed. Polirom, 2001. 209-226.
  ISBN 963 00 8714 6
 • Urbanizáció, urbanitás az erdélyi románoknál a dualizmus korában.
  In: Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Szerk. Pál Judit - Fleisz János. Csíkszereda: Pro Print Kiadó, 2001. 224-253.
  ISBN 973-9311-81-4 [pdf, 264.5k]
 • Pechány Adolf életrajza
  In: Pechány Adolf: A magyarországi tótok. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 2000. 253-254.
  ISBN 963 9280 06 2
 • Vállalkozók és oligarchák. A román burzsoázia születési rendellenességei
  In: Limes 12 (2000) 2-3. 225-236. [pdf, 199.1k]
 • Časopis Prúdy a národospoločenské modernizačné snahy
  In: Slowacja w obliczu Europy. Red. Halina Janaszek-Ivanicková. Katowice: Wyd. Uniw. Slaskiego, 2000. 50-56. p. szlovák nyelven
  ISBN 832261022 X
 • Stekovics Ritával közösen: A szerb nemzettudat fejlődése
  In: Pro Minoritate 2 (2000) Nyár. 11-24.
 • "Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek."
  In: Pro Minoritate 1. (1999) Tél. 11-17.
 • Az erdélyiségtudat változatai a két világháború között
  In: Limes 9 (1996) 3. 93-99, illetve: In: Kötodések Erdélyhez. Tanulmányok. Szerk. L. Balogh Béni. Tatabánya: Alfadat-Press Kiadó, 1999. 125-136.
  ISBN 963 7190 52 X
 • Cseh-szlovák-magyar háromszög. Vonzások és taszítások Jozef Škultéty életművében
  In: Limes 11 (1999) 1. 31-42. [pdf, 216.8k]
 • Ungaria ca simbioza a mai multor culturi naţionale în manualele maghiare
  In: Studii istorice româno-ungare. Ed. Lucian Nastasa. Iaşi: Fundaţia Academica "A.D. Xenopol", 1999. 283-288, román nyelven
  ISBN 973-9135-76-5
 • "Köztünk és köztetek a fegyverek sohasem dönthetnek". Magyar-román összeütközés Erdélyben 1848-49-ben
  In: Vigilia 63. (1998) 3. 178-186
 • Alexander Rudnay. Uhorský patriotizmus, Slovania, Slováci
  In: Rudnay Sándor és kora / Alexander Rudnay a jeho doba. Szerk. Käfer István. Budapest-Esztergom-Nagyszombat: PPKE BTK - METEM - Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, 1998. 107-114, szlovák nyelven
  HU ISBN 963 8472 35 9, SK ISBN 80-7162-232-X
 • Rudnay Sándor. Hungarus patriotizmus, szlávság, szlovákság
  In: Rudnay Sándor és kora / Alexander Rudnay a jeho doba. Szerk. Käfer István. Budapest-Esztergom-Nagyszombat: PPKE BTK - METEM - Rudnay Sándor Kulturális és Városvédo Egyesület, 1998. 99-106.
  HU ISBN 963 8472 35 9, SK ISBN 80-7162-232-X
 • Szlovák folyóiratok és könyvkiadás Budapesten a dualizmus korában
  In: Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov. A budapesti szlovákok kulturális öröksége. Szerk. Michal Hrivnák. Budapest: Etnikum Kiadó, 1998. 173-184.
  ISBN 963 90 1071 5
 • Vydávanie slovenskej tlace a kníh v Budapešti v období dualizmu
  In: Kultúrne dedicstvo budapeštianskych Slovákov. A budapesti szlovákok kulturális öröksége. Szerk. Michal Hrivnák. Budapest: Etnikum Kiadó, 1998. 57-69, szlovák nyelven
  ISBN 963 90 1071 5
 • Magyar-németek, tótok, szlovjákok, magyar oroszok, vendek – népnév és identitás a 19. században [html] [pdf, 183.2k]
 • Nemesek, polgárok, parasztok Svetozár Hurban Vajanský Suchá ratolesť c. regényében [html] [pdf, 174.9k]
 • Vallás és nemzet Titu Maiorescu műveiben [html] [pdf, 155.9k]

Elektronikus adathordozókon lévő munkák: Internet, CD

 • Interetnikus kapcsolatok IX. A szlovákság történelmi törésvonalai: konfesszionalizmus és regionalizmus 1. [külsõ hivatkozás]
 • Interetnikus kapcsolatok VII. A szlovákok korai történelmének vitás kérdései [külsõ hivatkozás]
 • Interetnikus kapcsolatok VIII. A Regnum Hungariae megalapítása és a korai magyar-szlovák együttélés [külsõ hivatkozás]
 • Interetnikus kapcsolatok X. A szlovákság történelmi törésvonalai: konfesszionalizmus és regionalizmus 2. [külsõ hivatkozás]
 • Interetnikus kapcsolatok XI. A mai Szlovákia területét érinto államjogi tervezetek és változások [külsõ hivatkozás]

Szerkesztés

 • Magyar–szlovák terminológiai kérdések / Maďarsko–slovenské terminologické otázky Piliscsaba: PPKE BTK Szlavisztika – Közép-Európa Intézet Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, 2008. 188 ill. 182 p.
  HU ISSN 1588-2322
  ISBN 978-963-9206-59-5
 • (Pilecky Marcellel közösen:) A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Piliscsaba: PPKE BTK, 2006. 535 p. ISBN 963 9206 22 9
 • Magyarságkép a XIX-XX. századi szlovák irodalomban (szemelvénygyujtmény) = Magyar Napló 18 (2006) 11. 41-68. (Európai Figyelo)
 • (Gereben Ferenccel és Stekovics Ritával közösen:) Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003, 548 p.
  ISSN 1587-6765, ISBN 963 9296 72 4
 • Magyarok és németek = Limes 15 (2002) 1. (tematikus szám)
 • Kereszténység, kultúra, közélet. Budapest - Piliscsaba: PPKE BTK - METEM, 2001, 184 p.
 • A Balkán: a kereszténység és az iszlám védőbástyája = Pro Minoritate 2 (2000) Nyár (tematikus szám)
 • Balkán: birodalmak és nemzetek = Limes 12 (2000) 2-3. (tematikus szám)
 • Kresťanská literatúra a masmédiá. Piliscsaba: PPKE BTK Szlavisztikai Intézet, 2000, 223 p.
 • Felföld-Felvidék-Szlovákia = Limes 11 (1999) 1. (tematikus szám)
 • Nemzettudat, regionális törésvonalak = Pro Minoritate 1. (1999) Tél

Recenziók

 • Hitterjesztés, érdekvédelem, konkurrenciaharc (a hódoltságkori katolikus missziók működése).
  In: Limes 16 (2003) 1. 177-179.
 • Az elnémult tükör [Balogh F. András: Az erdélyi szász irodalom magyarságképe]
  In: Limes 14 (2001) 6. 107-110
 • Föderáció Közép-Európában [Milan Hodža: Federácia v strednej Európe a iné štúdie]
  In: Limes 11 (1999) 3-4. 234-237.
 • Genius loci Pozsonyban és vidéken
  In: Limes 11 (1998) 2-3. 215-217.
 • Szlovákia hadtörténete I-III.
  In: Hadtörténelmi Közlemények, 1997. július