nyomtat

megoszt

Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két bevonulás között (1944. szeptember - 1945. március)
NAGY MIHÁLY ZOLTÁN, VINCZE GÁBOR (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két bevonulás között (1944. szeptember - 1945. március)
Szerző: NAGY MIHÁLY ZOLTÁN, VINCZE GÁBOR (szerk.)

Megjelenési adatok:
Erdélyi Múzeum-Egyesület - Pro-Print Könyvkiadó, Kolozsvár -Csíkszereda, 2003
Nyelv: magyar, román, orosz, angol
Kategória: FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: történelem
Tárgyszó: magyar-román kapcsolat, bevonulás, kiutasítás, kolozsvári autonomista csoport, autonomista törekvések, centralizáció
Műfaj: tanulmányok
ISBN: 973-8468-16-7, 973-8231-28-0
Tartalom:
Előszó [pdf, 389.5k]
Bevezető: Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember – 1945. március) [pdf, 779.2k]
Autonómia, decentralizáció, centralizáció – ahogy azt a két világháború közt értelmezték
Az erdélyi kérdés – mint megoldásra váró probléma, és az antifasiszta nagyhatalmak Erdélyre vonatkozó elképzelései a II. világháború alatt
A román béketapogatózások 1944. augusztus 23. előtt, és a szeptember 12-i fegyverszüneti egyezmény
A román közigazgatás visszatérése és berendezkedése Észak-Erdély egyes részein
A csendőrség és a voluntárok "bosszuló hadjárata" és a román közigazgatás kiutasítása
Kolozsvár, az autonómista törekvések központja
Közállapotok a "tíz autonóm köztársaság" területén
Az autonómista törekvések kiteljesedése és bukása
Irredenták, autonómisták: az átmeneti román uralom és a négy hónapos "különállás" eltérő értelmezése
(Az alcímekhez tartozó részeket lásd a fenti cím alatt olvasható .pdf dokumentumban)
Felhasznált irodalom [pdf, 368.4k]

DOKUMENTUMOK

1. Az Erdélyi Magyar Tanács memoranduma Horthy Miklós kormányzóhoz a háborúból történő kiválás ügyében (Kolozsvár, 1944. szeptember 9.) [pdf, 334.4k]
2. Jelentés a magyar és német állampolgárok internálása tárgyában összehívott belügyminisztériumi értekezletről (Bukarest, 1944. szeptember 20.) [pdf, 347k]
3. Vita a minisztertanács ülésén az észak-erdélyi román közigazgatás újjászervezéséről (Bukarest, 1944. szeptember 26.) [pdf, 397.6k]
4. Ioan Arhip tábornok, a Nagyvezérkar helyettes vezetője átirata Iuliu Maniu államminiszternek a nevét viselő alakulat tetteiről (Bukarest, 1944. október 18.) [pdf, 332.9k]
5. A Romániai Szövetséges (Szovjet) Ellenőrző Bizottság vezetői, Vaszilij I. Vinogradov vezérezredes és Vasziljev vezérőrnagy átirata Sănătescu miniszterelnöknek a kolozsvári magyar egyetem elfoglalásának kísérletéről (Bukarest, 1944. október 24.) [pdf, 338.9k]
6. Fodor L. Nagyváradra kinevezett rendőrkapitány 3/944-es számú jelentése a Nagyváradról történt kiutasításáról (Arad, 1944. november 4. ?) [pdf, 346.4k]
7. Ionel Pop észak-erdélyi kormánybiztos két átirata Constantin Sănătescu miniszterelnöknek az észak-erdélyi magyarok internálásáról, valamint a kolozsvári egyetem átvételének kísérletéről (Bukarest, 1944. november 4.) [pdf, 382.2k]
8. Részletek a Menetszakasz-parancsnokságáltal az Észak-Erdélyben felállított polgári és katonai közigazgatás helyzetéről készített jelentésből (Bukarest, 1944. november 7.) [pdf, 366.2k]
9. Id. Teofil Vescan Kolozs megyei főispán 796/1944. számú rendelete a szovjet katonai közigazgatás bevezetéséről (Kolozsvár, 1944. november 7.) [pdf, 337.4k]
10. Ionel Pop észak-erdélyi kormánybiztos átirata Constantin Sănătescu miniszterelnöknek a román hatóságok kiutasítása tárgyában (Bukarest, 1944. november 11.) [pdf, 347.7k]
11. A Kommunista Párt Maros-Torda megyei szervezete és a Magyar Demokrata Szövetségmeg bízottai Ioan Bozdoc prefektusnak átadott emlékirata a helybeli magyarság üldöztetéséről (Marosvásárhely, 1944. november 11.) [pdf, 349.9k]
12. A szovjet–román fegyverszüneti egyezmény előírásainak teljesítéséről folytatott kétoldalú tárgyalások jegyzőkönyve (Bukarest, 1944. november 12.) [pdf, 357.7k]
13. A romániai Szövetséges (Szovjet) Ellenőrző Bizottság átirata Sănătescu miniszterelnöknek a román közigazgatás kiutasításáról (Bukarest, 1944. november 12.) [pdf, 340.4k]
14. A Nagyvezérkar I. részlege 3. sz. mozgósítási irodájának átirata a Minisztertanácshoz az észak-erdélyi önkéntes alakulatok megszervezéséről (Bukarest, 1944. november 12.) [pdf, 346.1k]
15. A Miniszterelnökség átirata V. I. Vinogradov vezérezredes, a Szövetséges (Szovjet) Ellenőrző Bizottsághely ettes vezetőjéhez, a román adminisztráció Észak-Erdélyben történő visszaállítása tárgyában (Bukarest, 1944. november 14.) [pdf, 345.1k]
16. Sajtótudósítás az Országos Demokrata Arcvonal észak-erdélyi Legfelsőbb (Központi) Tanácsadó Testületének felállításáról (Kolozsvár, 1944. december 2.) [pdf, 332.6k]
17. A. Ny. Tyevcsenkov, a 2. Ukrán Front Politikai csoportfőnöksége parancsnokának jelentése A. SZ. SCserbakov, a Vörös HadseregPolitika i Főcsoportfőnöksége vezetőjének, az észak-erdélyi helyzetről (Második Ukrán Front, 1944. december 4.) [pdf, 335.4k]
18. A Nagyvezérkar II. részlege Kémelhárítási Irodájának feljegyzése a romániai és az észak-erdélyi magyarok által kifejtett propagandáról és politikai szervezkedésről (Bukarest, 1944. december 20.) [pdf, 698.4k]
19. Sajtótudósítás az Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testületének határozatáról (Kolozsvár, 1944. december 22.) [pdf, 341.9k]
20. A Román Demokrata Szövetségállá spontja a Központi Tanácsadó Testülettel és az Országos Demokrata arcvonallal történő együttműködést illetően (Kolozsvár, 1944. december 26.) [pdf, 361.8k]
21. A. I. Lavrentyev, az Orosz SZSZK Külügyi Népbiztosának Átirata Andrej Ja. Visinszkij külügyi népbiztos-helyettesnek, az ideiglenes észak-erdélyi adminisztráció létrehozásának kérdéséről (Moszkva, 1944. december 26.) [pdf, 337.4k]
22. Ismeretlen személy összefoglaló jelentése a Kolozsvári Magyar Tudományegyetem 1944 őszi helyzetéről (Kolozsvár, 1944. december 26.) [pdf, 350.6k]
23. Az észak-erdélyi Országos Demokrata Arcvonal pártjai és szervezetei által kiküldött jogügyi bizottság tanácskozásának határozata az aktuális problémákról (Kolozsvár, 1944. december 28.) [pdf, 355k]
24. A Felszabadított Területek román Demokrata Szövetsége kolozsvári szervezetének nyilatkozata Észak-Erdély státusának kérdésében (Kolozsvár, 1944. december 30.) [pdf, 348.4k]
25. Goldberger Nicolae bukaresti kiküldött jelentése a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának az észak erdélyi helyzetről (Bukarest, 1944. december 30.) [pdf, 392.2k]
26. I. Lavrentyev átirata A. J. Visinszkij külügyi népbiztos-helyettesnek a Vörös Hadseregvez érkarának álláspontjáról Észak-Erdély Romániának történő átadása kérdését illetően (Moszkva, 1944. december 31.) [pdf, 340.4k]
27. A kolozsvári Fellebbviteli Tisztogató Bizottság által a helyi tisztogató bizottságok részére kiadott általános irányelvek (Kolozsvár, 1945. január 8.) [pdf, 350.4k]
28. Demeter Bélának, a kolozsvári EMGE-központ kiküldöttjének jelentése az 1944. december 1.–1945. január 2. közti észak-erdélyi körútjáról (Kolozsvár, 1945. január 9.) [pdf, 423.2k]
29. C. Vişoianu román külügyminiszter feljegyzése Kirszanovval, a Szövetséges (Szovjet) Ellenőrző BizottságPolitikai Osztálya helyettes vezetőjével folytatott telefonbeszélgetéséről (Bukarest, 1945. január 13.) [pdf, 333.5k]
30. Pakocs Károly szatmári római katolikus püspöki helynök feljegyzése Erdei Ferenc, a debreceni ideiglenes nemzeti kormány belügyminisztere számára a megyei helyzetről (Szatmárnémeti, 1945. január 22.) [pdf, 382.5k]
31. Az Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Központi Tanácsadó Testületének nyilatkozata Észak-Erdély szuverenitása kérdésében (Kolozsvár, 1945. január 22.) [pdf, 340.1k]
32. Sz. B. Krilov és V. N. Durgyenyevszkij feljegyzése V. G. Dekanozov részére az észak-erdélyi magyarok állampolgárságának és internálásának kérdéséről (Moszkva, 1945. január 26.) [pdf, 338.6k]
33. A máramarosszigeti nagygyűlés határozata a történelmi Máramaros vármegye korábban Csehszlovákiához tartozó, valamint romániai részének "Szovjet Ukrajnában" történő egyesüléséről (Máramarossziget, 1945. január 28.) [pdf, 336.5k]
34. Az Magyar Népi Szövetség kolozsvári titkárságának védelmet kérő levele Vorosilov marsallhoz, Észak-Erdély katonai parancsnokához (Kolozsvár, 1945. január 30.) [pdf, 516.5k]
35. A máramarosi ruszinok kongresszusának kérvénye Sztálin marsallhoz a Szovjet-ukrajnához való csatolásukról (Máramarossziget, 1945. február 4.) [pdf, 370k]
36. Az ördögkeresztúri magyarok zaklatásairól a Kolozs vármegyei Alispáni Hivatalnál felvett jegyzőkönyv (Kolozsvár, 1945. február 5.) [pdf, 334.4k]
37. Ismeretlen személy tájékoztatója Észak-Erdély politikai, gazdasági és kulturális helyzetéről (Kolozsvár, 1945. február eleje) [pdf, 379.8k]
38. Az Országos Demokrata Arcvonal észak-erdélyi konferenciája jogügyi bizottsága üléséről készült jelentés (Kolozsvár, 1945. február 13.) [pdf, 345.9k]
39. Feljegyzés az Országos Demokrata Arcvonal észak-erdélyi konferenciáján a kolozsvári egyetem ügyében folytatott tanácskozásról (Kolozsvár, 1945. február 12–13.) [pdf, 341.4k]
40. Az Országos Demokrata Arcvonal észak-erdélyi konferenciája agrárreform albizottságának határozata (Kolozsvár, 1945. február 13.) [pdf, 348k]
41. Sajtóbeszámoló Ifj. Teofil Vescánnak az Országos Demokrata Arcvonal észak-erdélyi konferenciáján tartott politikai beszámolójáról (Kolozsvár, február 13.) [pdf, 339.2k]
42. Vita a Román Demokrata SzövetségVég rehajtó Bizottságában az ODA-hoz való viszonyról (Kolozsvár, 1945. március 11.) [pdf, 335.8k]
43. A Magyar Népi Szövetség Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottságának memoranduma a Groza-kormányhoz (Kolozsvár, 1945. március 12.) [pdf, 345.7k]
44. A Magyar Népi Szövetség Maros-torda megyei szervezete Groza-kormánynak átadott kérései (Marosvásárhely, 1945. március 12.) [pdf, 334.1k]
45. Keresztesi Jenő jelentése a kolozsvári Politikai Rendőrség helyzetéről 1944 októbere és 1945 márciusa között (Kolozsvár, 1945. március 17.) [pdf, 340.3k]
46. Jegyzőkönyv a Maniu-gárda 1944. szeptember 26-i szárazajtai gyilkosságáról (Szárazajta, 1945. május 28.) [pdf, 334.3k]
47. Sajtóhír az Országos Demokrata Arcvonal Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottságának feloszlatásáról (Kolozsvár, 1945. június 18.) [pdf, 331.7k]
48. A budapesti Béke-előkészítő Osztály összeállítása az Észak-Erdélyben 1944 őszén – 1945 elején elkövetett magyarellenes atrocitásokról (Budapest, 1946 tavasza) [pdf, 392.4k]

Rövidítések [pdf, 327.8k]
Személynévmutató [pdf, 374.2k]
Helynévmutató [pdf, 353.6k]
Rezumat [pdf, 386.8k]
Resume [pdf, 379.8k]