nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
F részleg

 

F részleg. Hagyatékok - Személyi fondok

F 1   Czelder Márton hagyatéka

F 2   Szász Gerő hagyatéka

F 3   László Dezső hagyatéka

F 4   Juhász Albert hátrahagyott iratai

F 5   Musnai László hagyatéka

F 6   Schneller István hagyatéka

F 7   R. Berde Mária hagyatéka

F 8   Kecskeméthy Csapó István hagyatéka

F 9   Nagy Géza hagyatéka

F 10   Nagy András hagyatéka

F 11   Markos András hagyatéka

F 12   Babos Sándor hagyatéka

F 13   Debreczeni László hagyatéka

F 14   Kristóf György hagyatéka

F 15   Imre Lajos hagyatéka

F 16   Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola hagyatéka

F 17   Bustya Endre hagyatéka

F 18   László Ferenc hagyatéka

F 19   Darkó Ákos hagyatéka

F 20   Nemes István letéte

F 21   Gyalui Farkas hagyatéka

F 22   Vásárhelyi János püspök és dr. Vásárhelyi János ügyvéd iratai

F 23   Jékey Dániel és Jékey Vilma hagyatéka

F 24   Perényi Edit hagyatéka

F 25   Nagy József hagyatéka

F 26   Szász Domokos iratai

F 27   Pálffy Károly kéziratai

F 28   Csűrös József kéziratai

F 29   Vásárhelyi János püspök hagyatéka

F 30   Szabóné Kósa Mária és Széllné Kósa Klára hagyatéka

F 31   Gönczy Lajos hagyatéka

F 32   Fazoli Sándor hagyatéka

F 33   Nagy Károly hagyatéka

 

F részleg. Hagyatékok - Személyi fondok

F 1   Czelder Márton hagyatéka

1855-1912

Czelder Márton (1833-1889) losonci segédlelkész, helyettes gimnáziumi tanár 1861-ben misszionáriusként indult a Román Fejedelemségekbe, hogy a szétszórtan élő reformátusok lelkigondozását, oktatását megszervezze. Bukarest központtal létrehozta a Moldva- Oláh- Törökországi Első Missziót, több egyházközséget szervezett, majd mivel ellentétbe került mind egyházi feljebbvalóival, mind az óromániai magyarság egy részével. 1871-ben hazatért, s előbb Felsőbányán, majd 1884-től Kecskeméten szolgált. 1889-ben állásából elmozdították, ekkor Nagybányára költözött, ahol rövidesen elhunyt. Szerkesztésében jelent meg a Missziói Lapok, a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, az Evangéliumi Lelkészi Tár és a Vasárnap.

Hagyatékának egy része, az örökösök rendelkezése értelmében a Nagybányai Egyházmegye kezelésébe került, az egyházmegye pedig 1959-ben átadta az Erdélyi Református Egyházkerületnek. A hagyaték igen értékes adatokat tartalmaz az óromániai egyházközségek megszervezésére és életére vonatkozóan, de irodalomtörténeti, sajtótörténeti szempontból sem érdektelen.

A hagyaték rendezetlen, az előrendezés folyamán csak a leveles és más jellegű iratanyag elkülönítésére került sor, ideiglenes rendje a következő:

1. Czelder Márton és családja hivatalos iratai                     1853-1912

2. Az óromániai egyházközségek alapítására vonatkozó feljegyzések, gyűlésjegyzőkönyvek

3. Czelder Márton prédikációi, egyéb írásai                       1862-1888

4. Levelezés                      1855-1889

7 köteg                                                 0,9 fm.

F 2   Szász Gerő hagyatéka

1769-1854-1895

Szász Gerő (1831-1904) kolozsvári ref. lelkész, esperes, egyházkerületi főjegyző, az Erdélyi Protestáns Közlöny szerkesztője hagyatéka a kolozsvári egyházközség levéltárban maradt fenn.

A hagyaték még rendezetlen, ideiglenes felállítása a következő:

1. Bizonyítványok, levelek, kéziratok, egyetemi jegyzetek,

meghívók, a Gyújtó családra vonatkozó iratok  1769-1854-1904                     1 köteg

     (innen a 7 db. szomorújelentés a Gyászjelentés-gyűjteménybe került)

2. Prédikációk  1856-1895                                                                                  1 köteg

                 1 köteg                                                 0,1 fm.

F 3   László Dezső hagyatéka

1919-1974

László Dezső (1904-1973) ref. lelkész, IKE-utazótitkár, majd pénztáros, kollégiumi vallástanár, kolozsvár-belvárosi lelkipásztor, lelkészértekezleti titkár, országgyűlési képviselő, esperes, egyházkerületi katekétikai előadó, levéltáros, közügyigazgató (generális direktor, missziói előadó) hagyatéka két, egymást kiegészítő részből áll, amelyek különböző időben kerültek levéltárunkba és egyesítésük nem látszott célszerűnek.

I. rész. László Dezső hátrahagyott iratai. Hivatali tevékenységével kapcsolatos iratokat tartalmaz, ezeket valószínűleg maga helyezte letétbe levéltáros korában, erről azonban semmi feljegyzés sincs. A kéziratok, levelek, iratok végleges rendje 2004. június 6-10-én alakult ki.

Tételek:

1.      Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetsége (jegyzőkönyvek, iratok) 1919, 1922-1923, 1943   - 1 irattartó

2.      Ifjúsági Keresztyén Egyesület titkári iratai 1921-48   - 1 irattartó

3.      Ifjúsági Keresztyén Egyesület, a pénztáros iratai 1942-1948   - 1 irattartó

4.      A Kolozsvári Ref. Kollégium Ijúsági Keresztyén Egyesülete 1943-1948 - 1 irattartó

5.      Zsinati iratok 1929, 1948 május, 1948 október   - 2 irattartó

6.      A Vasárnapi Iskolai Szövetség pénztárnaplója, nyugták 1933-1950   - 1 irattartó

7.      Lelkészértekezlet: iratok (iktatószám szerint rendezve) 1936-1942, 1945-1952, 1954  - 5 irattartó, nyomtatványok 1936-1938  - 1 irattartó, iktatókönyv 1936-1952, kézbesítőkönyv 1936-1948, postakönyv 1940 - 3 kötet

8.      Vallástanári iratok 1937-1938   - 1 irattartó

9.      A ma élő református lelkipásztorok irodalmi munkássága c. bibliográfia anyaggyűjtése 1938   - 1 irattartó

10.  Missziói Tanács 1941-1946   - 1 irattartó

11.  Kiáltó Szó (pénztárnapló, cikkek) 1943   - 1 irattartó

12.  A Kegyelemből hit által c. prédikációs kötet adminisztrációja (előfizetések, nyomdaszámlák, postázás) 1948-1950   - 1 irattartó

13.  Közügyigazgató (missziói előadó) iratai (iktatószám szerint rendezve) (1939-1940) 1948-1952, 1954-1957   - 1 irattartó

14.  Katekétikai előadó (levelezés, konfirmációi tankönyv kéziratai, a vallástanítás anyaga, impurumok) 1949-1952    - 1 irattartó

15.  Püspöki Szék 1949-1956

16.  Lelkészszentelés rendje (1912) 1949-1965   - 1 irattartó

17.  Új Énekeskönyv előkészítése 1950-1951   - 1 irattartó

18.  Az egyházkerület lelkészeinek névsora 1952   - 1 irattartó

19.  Egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyv 1952   - 1 irattartó

20.  Református Szemle szerkesztőbizottsága (1938) 1955-1957  - 1 irattartó

21.  Vásárhelyi János püspök jubileumának előkészítése (levelezés, adatgyűjtés, közgyűlési határozat) 1956   - 1 irattartó

22.  Vegyes (Belvárosi lelkész 1937-1956, Uniunea Preoţilor Democraţi - Papi szakszervezet 1945, Kolozs megyei Népfőiskola 1946, Lelkészi továbbképző Kolozsvár 1949, 30 éves találkozó 1956)   - 1 irattartó

4 doboz, 1 kötet                                               0,55 fm.

II. rész. László Dezső hagyatéka. (1926-1974) A lelkész-közíró tanulmányainak, cikkeinek, prédikációinak kéziratait, levelezését, személyi iratait és jegyzeteit tartalmazza. László Dezső tudatos alkotóként ifjúkorától fogva megőrizte munkásságának írásos emlékeit, élete alkonyán elkezdte kéziratainak rendezését, a műveiről szóló ismertetéseket is összeírta. Gazdag hagyatékát özvegye, Vidovszky Éva és testvére, László Ferenc mintaszerűen rendezte, tárolására pedig egy bádoggal bélelt szekrényt készíttettek.

1978-79-ben elkészültek a hagyaték különféle segédletei: a kéziratok és a levelezés leltára, a prédikációk leltára és textusmutatója, a kéziratok betűrendes mutatója, az ismertetések és kritikák leltára, az Erdélyi Fiatalokra vonatkozó iratok leltára, idegen kéziratok és művelődéstörténeti dokumentumok leltára. Ezek segítségével a kutatók özv. László Dezsőné lakásán is használták a hagyaték iratait. Özv. László Dezsőné halála után, 2003 nyarán az örökösök megbízásából dr. László Ferenc adta át a teljes hagyatékot a levéltárnak az őrzésére szolgáló szekrénnyel és a segédletekkel együtt.

A   László Dezső írásai

Nyomtatásban megjelent tanulmányok, cikkek 1-893, 1048-1064, 1146-1150 sorszámok alatt

                 Kéziratban maradt írások 894-1047, 1065-1145, 1151 sorszámok alatt

     A 1.     Megjelent írásainak kéziratai

B   Prédikációi

                 prédikációk, bibliamagyarázatok, vázlatok, imádságok  1-1208 sorszámok

C   Levelezés

                 A - Z, ábécérendben, 1-388 levélíró, 1926-1973

                 A - Z, ábécérendben, utólag előkerült levelek, részvétlevelek 389-588 levélíró

                                                                                                     5 köteg

D   Méltatások, kritikák, megemlékezések haláláról

                 1.      Könyveiről szóló ismertetések, bírálatok, a művek sorrendjében

                 2.      Személyéről szóló méltatások

                 3.      Megemlékezések haláláról

                                                                                                     3 irattartó

E   Egyházi tisztségeivel kapcsolatos iratok

                 1. Ifjúsági Keresztyén Egyesület - utazótitkár                2 irattartó

                 2. Kolozsvári egyházközség                                                      1

                 3. Kolozsvári egyházmegye                                                       1

                 4. Erdélyi Ref. Egyházkerület                                        1

                 5. Egyházkerületi levéltáros                                                       1

                 6. Református Teológia                                                 1

                 7. Református Szemle szerkesztése                                           1

                 8. Kiáltó Szó szerkesztése, adminisztrációja                              1

                 9. Zsinat (előkészítés, bizottsági ülések)                         2

F   Személyi iratai

                 1. Személyi okmányok (leckekönyv, bizonyítványok, oklevelek, politikai fogság, leszármazási iratok)                                                                                          1 irattartó

                 2. Tagsági igazolványok, útlevelek                                             1

                 3. Orvosi leletek, receptek                                                        1

G   Jegyzetek, följegyzések

                 1. Skóciai dolgozatok, jegyzetek                                               1 irattartó

                 2. Skóciai emlékek (naplók, haza írt levelek és képeslapok, újságkivágatok  (1926-27) 1

                 3. Jegyzetek                                                                             2

                 4. Tanári zsebkönyvek, naptárak (1932-1970)             1

                 5. Pénztári naplók (IKE, Református Kollégium, Kéz a kézben (1929), Akarom, tisztán lássatok (1932-33), A siető ember (1935)                                       1

H   Erdélyi Fiatalok

                 1. Az Erdélyi Fiatalok ügyei                                                      1 iratgyűjtő

                 2. Újságkivágatok                                                                     1

                 3. Az Erdélyi Fiatalok és kiadványai pénztárnaplója (1932-től)  1

                 4. Az Erdélyi Fiatalok dokumentumai. Jancsó Béla hagyatékából származó iratok (1930-1941) 1

                 5. László Ferenc másolatai, cikkei, levelei az EF-ra vonatkozóan           1

I   Idegen kéziratok és művelődéstörténeti dokumentumok

Balázs Ferenc, Debreczeni László, Herepei János, K. Sebestyén József, Kelemen Lajos gépiratai, Szabó Erzsébet gyűjteménye Szabó Dezsőről, Szabó Gyula és Imreh Dezső lelkészek hagyatéka, Kordokumentumok 1940-44, Értékes iratok

  31 iratgyűjtő

J   Fényképek                                                                               1 boríték

                                                     terjedelme 6,5 fm

A második rész fenti rendje az időközi kutatások és a levéltárba szállítás során kissé megbomlott, helyreállítása és a rendezés ellenőrzése, az esetleges hibák kiigazítása folyamatban van.

F 4   Juhász Albert hátrahagyott iratai

1921-1940

Juhász Albert (1881-1959) ref. lelkész, nagyenyedi kollégiumi vallástanár, a Vécsi Szövetség és a Vasárnapi Iskolai Szövetség ügyintézője hagyatékából csak az egyesületi munkájával kapcsolatos iratok kerültek levéltárunkba.

Az iratok rendje a következő:

1. Vécsi Szövetség

Jegyzőkönyvek 1921-1939, Körlevelek és válaszok 1932 előttről, Körlevelek és válaszok 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, Konferenciák levelezése 1931-36, 1938-39.

2. Vasárnapi Iskolai Szövetség

Munkanapló 1928-29, Vezetőképesítő vizsga jegyzőkönyve 1934-40, kéziratok, nyomtatványok, a Vezetők Lapja szerkesztése

3. Leányszövetség. Pilder Mária körlevelei 1923-1928.

                        2 köteg                                                 0,3 fm.

F 5   Musnai László hagyatéka

1860-1928-1948

Musnai László (1888. febr. 26-1967. máj. 8) ref. lelkész, esperes, teológiai tanár hagyatéka két részből tevődött egybe. 1951 táján a kolozsvári Teológiai Intézet könyvtárában helyezte letétbe iratai egy részét. Ezeket a könyvtár iratgyűjteményének rendezésekor Nagy Géza teol. tanár beosztotta a a gyűjtemény időrendjébe. Amikor e gyűjtemény (Pokoly-Nagy gyűjt.) levéltárunkba került, a Musnaitól származó iratokat kiemeltem és egyesítettem a kolozsvári ref. egyházközség levéltárában 1961-ben elhelyezett Musnai-dossziéval. A hagyaték mai rendje a következő:

1.      Musnai László nagysajói esperes évi jelentései, teológiai magántanárként különféle dolgozatokról írott bírálatai, rektorprofesszori évmegnyitó beszédei és jelentései 1928-1948.

Fia, ifj. Musnai László külföldi tanulmányútjának emlékei (haza írott levelei, Gantenbein svájci lelkész levelei) 1935-1936.

Herepei János levele 1934. febr. 20. és separatuma: Szenczi Molnár halála ideje.

2.      musnai László adatgyűjtései:

A Bethlen Kollégiumra vonatkozó régi levelek másolatai 1667-1858 közötti évekből. 19. sz. 40 db.

A Bethlen Kollégiumra vonatkozó régi levelek jegyzéke. Teleki cs. mvásárhelyi lvt. 19. sz.

A Bodola család története. Bodola Sámuel püspök kézirata. 1860 körül. 5 lap

Kelemen Lajos levele Szilády Áronhoz (1913) és az enyedi Bethlen Kollégiumra vonatkozó adatok a Daniel cs. oklevéltárából (korrektúraívek)

Domokos Márton főbíró. Excerptum a Debreceni Kalendáriumból 1908.

A nagyenyedi Bethlen Gábor szobor ügye (Bodrogi János röplapja, újságok)

                        1 köteg (benne 2 dosszié)                                 0,15 fm.

F 6  Schneller István hagyatéka

1895-1923

Schneller Istvánt (1847-1939), a pozsonyi evangélikus teológiai akadémia igazgató-tanárát 1895-ben nevezték ki a kolozsvári egyetem neveléstudományi tanszékére, ahol az impériumváltásig tanított, majd 1924-es nyugalomba vonulásáig Magyarországon folytatta tevékenységét. Hagyatéka ma már ismeretlen úton került a Levéltárba. Az iratanyagot maga Schneller rendezte iratgyűjtőkbe, ám az általa feltüntetett címek esetenként nem egyeznek meg a köteg tartalmával, ezért újabb rendezésre volt szükség, amely folyamatban van.

Kéziratai, feljegyzései

Tanári tevékenységével kapcsolatos iratok

Kurzusok (Pszichológia, Etika, Újkori filozófiatörténet)

Előadások, beszédek

Felterjesztések, véleményezések

Egyetemi, főiskolai alapszabályokra és tervezetekre tett megjegyzései

A Kolozsvári Tanérképző Intézetre vonatkozó iratok, levelezés

A Theológiai Fakultás felállítására vonatkozó iratok

6 köteg                                                 0, 55 fm.

F 7  R. Berde Mária hagyatéka

1911-1949

Berde Mária (1889-1949) írónő a 20. század eleji erdélyi magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője. Lírikusként indult, majd az 1910-es évek vége felé egyre inkább a próza felé fordult. Kiemelkedően fontos szerepet játszott az első világháború utáni erdélyi magyar irodalom intézményesítésében: az ő kezdeményezésére került sor a marosvécsi találkozóra és az Erdélyi Helikon létrehozására (1926), majd ebből kiválva alapította meg Bárd Oszkárral, Molter Károllyal, Tabéry Gézával, Olosz Lajossal az Erdélyi Magyar Írói Rendet (EMÍR) 1933-ban.

Hagyatéka nővére, Dóczy Ferencné Berde Amál festőművésznő útján 1968-ban került a Gyűjtőlevéltárba. Ekkor a hagyatékot Markos András és Kiss Ágnes négy csoportba rendezte, gépelt leltárt készítettek. A levélírók nevének kezdőbetűje szerint ideiglenesen rendezett levelezés további, a levélírók szerinti rendezést és jegyzékelést igényelt. Ezt a munkát Selyem Annamária végzős könyvtár szakos főiskolai hallgató végezte el 1999-ben.

Berde Mária naplója                                                         2 kötet

Önéletrajza

Részvétnyilvánítások Berde Mária halálakor

Molnár Szabolcs Berde Máriáról írott monográfiájának kézirata

Levelezés

Róth Jenő (férje)

Magánszemélyek Adél - Zsombory 1337 levél             1911-1949

Intézmények Alfred Buchhandlung - Voggenreiter Verlag 258 levél       1911-1949

BM német levelezése

BM családi levelezése

BM eszperantó levelezése

Kéziratok (regények, novellák, versek, tanulmányok, cikkek. gépelt példányok is)

Nyomtatott anyag

EMÍR iratok

Vegyes anyag (Marosvécsi Helikon találkozó, sajtóper, kitüntetés, román nyelvvizsga)

Segédletek: Markos András-Kiss Ágnes: Berde Mária hagyaték. gépiratos leltár, 1970.

            Selyem Annamária: Berde Mária levelezése. gépiratos jegyzék 1999.

49 köteg                                                           3 fm.

F 8   Kecskeméthy Csapó István hagyatéka

1908-1968

Kecskeméthy Csapó István (1864-1938) a nagykőrösi református kollégiumban, majd a budapesti Teológiai Akadémián folytatta tanulmányait. A teológia elvégzése után Szász Károly dunamelléki püspök titkára volt, utóbb budai helyettes, majd paksi lelkész. Szász Domokos püspök 1894 októberében hívta meg a fél évig még Nagyenyeden működő, az 1895/96-os tanévtől Kolozsvárra költöző teológiai fakultás ószövetségi katedrájára. Állását 1895 elején foglalta el, s 1936-ban, több mint 40 év szolgálat után, súlyos betegsége miatt vonult vissza. Az erdélyi belmisszió szervezője és vezéregyénisége: 1896-ban létrehozta az Evangéliumi Szövetséget, 1900-ban pedig a Keresztyén Munka Egyletet és az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségét.

A hagyatékot nevelt leánya, Kecskeméthy Máté Erzsébet halála után vette át levéltárunk 1972-ben. Kecskeméthy István személyi iratai a kolozsvári Teológiai Intézet könyvtárába kerültek.

2004 júniusában a Teológia könyvtára átadta a levéltárnak az egybekötött személyi iratokat.

Kecskeméthy István személyi iratai (fekete egészvászon kötésben, a végén Nagy András levele)

Bibliafordítás. (tisztázat és impurumok)

Theológiai előadások (kéziratok, sokszorosított jegyzetek)

Levelezés              1908-

Kéziratgyűjtemény (Prédikációk, Ágendáskönyv, Iskolai jegyzetek, Diák-másolókönyv)

Kecskeméthy Máté Erzsébet levelezése                 1921-1968

6 doboz + 1 kötet,  0,85 fm.

F 9   Nagy Géza hagyatéka

kb. 1920-1970

Id. Nagy Géza (1887-1971) ref. lelkész, teol. tanár, egyháztörténész hagyatékát fia, ifj. Nagy Géza adta át levéltárunknak 1978-ban.

A még rendezetlen hagyaték levelezést, kéziratokat (tanulmányok, cikkek, teológiai kurzusok stb.) és a gépiratos Nagy Géza Emlékkönyvet (1957) tartalmazza.

5 köteg,  0,8 fm.

F 10   Nagy András hagyatéka

1928-1959-1974

Nagy András (1899-1974) ref. lelkész, a kolozsvári Református Teológiai Fakultás professzora a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban végezte tanulmányait, majd egy év frontszolgálat után, 1918-ban iratkozott be a Teológiára. Első lelkészképesítő vizsgáját, jeles minősítéssel, 1921-ben tette le, az év júliusától segédlelkész volt Tordán, majd októberben svájci tanulmányútra indult. 1921-1923 között a bázeli Teológia hallgatója. Hazatérése után rövid ideig segédlelkész Marosvásárhelyen, 1923-tól 1925-ig a szentgericei, majd 12 évig a nyárádszentbenedeki egyházközség lelkésze. Magántanári vizsgájára 1933 nyarán került sor, 1936-ban pedig meghívták a Kecskeméthy István betegsége miatt megüresedett ószövetségi katedrára, ahol 1959 novemberéig adott elő, amikor a Vallásügyi Hivatal Maksay Alberttel együtt nyugdíjba kényszerítette. Tanári teendői mellett számos közegyházi tisztséget is betöltött, 1937-től a FIKE (Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület) vezetője, 1939-től az IKE (Ifjúsági Keresztyén Egyesület) felügyelője, a külmissziói végrehajtó bizottság elnöke, 1943-tól az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségének elnöke, tagja volt a Vécsi Szövetségnek, a Coetus Theologorum-nak.

Hagyatékának egy részét özvegye, Puy Emília adta át levéltárunknak 1978-ban, ennek rendezése megtörtént, a levélírókról kéziratos névjegyzék készült. A másik rész Puy Emília halála után került a Gyűjtőlevéltárba fia, Nagy Géza adománya révén, ennek első rendezése történt meg.

Iratok

Nagy András személyi iratai

Jegyzőkönyvek impurumai

(tanárkari, elöljárósági, dékáni gyűlések)                   1955-1957

Officiális gyűlések                                                         1955-1958

Dékáni jelentés és iratai                                                1954-1957

Vagyonügyi Bizottság jegyzőkönyvei                 1954-1955

A Ref. Theologiai Fakultás és a Prot. Teológiai

    Intézet Református Karának levelezése                     1944-1957

Évvégi minősítések                                                       1955/1956

Szemináriumok                                                 1956/1957

Akadémiai istentiszteletek, ünnepélyek              1955-1959

A Theologiai Intézet hirdetései                          1948-1958

A theologus ifjúság ügyei

Szolgálati bizonyítványok                                              1954/1955

Ösztöndíjak                                                                  1956-1959

Internátus és konviktus                                     1944-1948

Gazdasági Hivatal                                                         1941-1956

Ref. Theologiai Fakultás segélyezése                 1944-1947

Amerikai egyházak segélye                                           1947

HEKS-segély a Teológiának                                         1948

Ref. Theologiai Fakultás Baráti Szövetsége                   1942-1943

A teológiai hallgatók létszámának emelése                     1945

A Teológiai Intézet könyvtára

Fegyelmi ügyek                                                            1938-1956

Találkozó                                                                     1957

FIKE, Ifjú Erdély, Iratterjesztés                                    1936-1947-1949

FIKE Kereszt-vita                                                        1942

Külmisszió                                                                    1939-1944

Jó Pásztor misszió                                                        1945-1949

Szórványmisszió (kötelendi templomépítés)       1943-1944

Konferenciák                                                               1930, 1942

Vécsi Szövetség körlevelei                                            1928-1938

Lelkésztársaság                                                            1957

Külföldi segélyek                                                          1932-1944

Nagy András megbízatásai                                1939-1947

Külföldiek tájékoztatása egyházunk helyzetéről  1943-1944

Kéziratok vázlatok, megjelent előadások

Előfizetés Nagy András műveire                                    1929, 1944

Nyomtatványok

Történelmi dokumentumok (újságkivágások, gépiratok)

Vegyes

ifj. Havadtőy Sándor svájci utazásának iratai 1947-1948

A Theologia házának (Farkas u. 29) házirendje 1937

Jegyzőkönyv fogalmazványok (azonosítatlan)

Idegen kéziratok Nagy András hagyatékában

Tóthfalusi József: Énekek Éneke. Szász Domokos

Csutak Csaba (?): Látszólagos ellentétek

Koppányi Juliska művei

Balla Péter: Hogyan énekel népünk és ifjúságunk?

Lüscher (?): Die Frau in der Gemeinde

?: Abesszínia

?: Borneó és Szumátra missziója

Versek

Levelezés

     Magánszemélyek: Achs - Zsiros           728 levélíró     

     Hivatalos levelek (egyházközségek, intézmények): 48 intézmény

     Levelezőlapok, üdvözlőlapok

A rendezett anyag: 3,5 fm. A végleges rendezésre váró kb. 1,5 f. Összesen: 5 fm.

F 11   Markos András hagyatéka

1862-1974

Markos András (1920-1974) szociológus, levéltárunk egykori levéltárosa az Erdélyi Tudományos Intézetben kezdte pályafutását, majd 1949-ig a Bolyai Tudományegyetem közgazdasági karának volt előadótanára, mikor egy feljelentés nyomán elbocsátották. 1964-ben került az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárába, amelynek 1968-tól haláláig főlevéltárnoka volt.

Leszármazása: Nagyapja Melitskó Frigyes (mh. 1914) gépészmérnök, MÁV főfelügyelő, nagyanyja Schulek Thea. Apja Markos (Melitskó) Aladár (mh. 1937), anyja Kováts Rozália, nagynénje Nagy Lajosné Markos Ida és dr. Wettenstein (Bárd) Oszkárné Markos Margit. Testvérei Markos György és Ádám. Felesége br. Kemény Ilona.

Hagyatékát fia, Markos Péter Pál adta át a levéltárnak 1980-ban, ideiglenes rendje a következő:

Régi családi iratok

(születési bizonyítványok, leszármazási táblák, levelezés, fényképek,

Melitskó Frigyes és Markos Aladár iratai) 1862-                      4 köteg

Kéziratok

    Árva Bethlen Kata önéletírása, válogatott levelei

    Mocsáry Lajos élete és tevékenysége

    Gazdaságtörténeti feljegyzések, adatgyűjtések

Adatgyűjtések: Ártörténet, 18. századi marhavásárok, metrológia

Cédulagyűjtemény (hivataltörténet, hitelügyek, legatumok, devalváció, tutajozás, bálványosváraljai kutatás)

Családi levelezés (Petrichevich Horváth, Melitskó, Vályi, Wettenstein, Schulek, Bánffy, Kováts, Kemény családtagok)

Kéziratgyűjtemény

    Intze József: Breve compendium historiae patriae. 1788

    17-18. századi iratok

    A marosvásárhelyi Református Kollégium IKE jegyzőkönyve

    Bethlen Gábor-páholy jegyzőkönyve

Összesen:                                              3 fm.

F 12   Babos Sándor hagyatéka

1926-1935

Babos Sándor (1903-1996) 1928-1929 között galaci és brăilai lelkész, majd lupényi segédlelkész (1929-1931), külmissziói utazótitkár (1931-1932) 1933-ban indult misszionáriusként Mandzsúriába. A második világháború után nem térhetett haza, az Egyesült Államokban telepedett le.

A hagyatékot özv. László Dezsőné Vidovszky Éva 1981-ben adta át a Gyűjtőlevéltárnak. Tartalma a következő:

Babos Sándor naplója                   1927-1934

Levelezés                                      1926-1935

Összesen:                                                          0,3 fm.

F 13   Debreczeni László hagyatéka

1923-1985

Debreczeni László (1903-1986) grafikus, építész, művészettörténész, főiskolai tanár, egyházkerületi műszaki előadó hagyatékát 1986-ban adta át özvegye, Debreczeni Erzsébet a Gyűjtőlevéltárnak. (Az 1928-1944 között kialakított hatalmas egyházművészeti - építészet, klenódiumok, harangok - gyűjtése eleve az Igazgatótanács tulajdonában volt.)

A hagyaték (tovább finomítandó) rendje a következő:

1. Személyi iratok. a) születés - iskola; b) állampolgárság - katonaság; c) tisztségek, megbízatások; d) munkásság; e) spiritizmus (zárolt)  1923-1965 9 iratgyűjtő       1 köteg

2. Levelezés

     a) családi  1938-                                                                      4 igy                 1 köteg

     b) magán

            Czirják Anna (évrendezett) (zárolt) 1932-1943                  1 igy

            Mocsiné Gyepessy Irma (zárolt) és Mocsi Károly 1930-1961         3 igy

            Csaba Rezső (évrendezett)  1933-1952                            2 igy

            Varró Ilona (évrendezett)  1968-1984                               5 igy

            Vegyes - tovább rendezendő                                             13 igy               3 köteg

     c) egyházközségekkel (részben ábécérendben)              4 igy                 1 köteg

     d) műemlékügyekben (Igazgatótanács, Műemlékbizottság)         2 igy

     e) kalotaszegi főgondnok (levelek, előterjesztések)                    2 igy

     f) vegyes (meghívók, magánemberek ügyei)                               2 igy                 1 köteg

3. Tanulmányok

     a) Cikkek, írások (tovább rendezendő téma és/vagy időrend szerint)

     b) Kivonatok                                                                            több igy            6 köteg

4. Műszaki előadói tevékenység

     a) Véleményezések (Egyházkerületi Műemlékbizottság is!) (rendezve)    4 igy     1 köteg

     b) Egyházi épületek javítása, építése.

(műszaki dokumentáció, véleményezés, levelezés)

                  más egyházak is, az egyházközségek ábécérendjében   14 igy   3 doboz

     c) Ugyanaz piszkozatban                                                           1 igy                 1 köteg

     d) Dokumentáció - kezdemények, vázlatok                   2 igy                             1 köteg

5. Magyar Művészeti Intézet

     Iratok 1948-1951                                                                    több igy            2 köteg

6. Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet

     a) Iratok 1951-1957                                                                több igy            2 köteg

     b) Előadások (népművészet, geometria)                                    több igy            3 köteg

7. Bolyai Egyetem

     Előadások                                                                                3 igy                 1 köteg

8. Építész  tervező

     a) Saját tervek  nagy méretű                  1 mappa

közepes                                        1

kicsi                                              1

vázlatok, kicsi alak                        1

     b) Egyházkerületi tervek                        1 mappa

     c) Vázlatok                                           1 igy                             5 mappa, 1 iratgyűjtő

9. Grafikus

     a) grafika. könyvgrafika                                                            4 igy

     b) kódexmásolatok                                                                   1 igy

     c) idegen grafikák (Kós Károly, Zrumeczky Dezső, Márton Ferenc)      2 igy

     d) 1978-as kiállítás terve                                                           1 igy

     e) vázlatok (építészet, grafika)                                       1 igy                 1 köteg

10. Fényképek

     a) családi                                                                                  1 doboz

     b) templomképek, vegyes                                                         2 igy, 1 doboz

     c) negatívok                                                                              1 doboz

11. Gyűjtemények

     a) Tizenegyek, Jancsó Béla

        korabeli kéziratok, későbbi írások, levelezés, id. Jancsó Ödönné  5 igy                       1 köteg

     b) Erdélyi Fiatalok, Balázs Ferenc

          eredeti iratok, levelezés, kivonatok, nyomtatványok  több igy                        1 köteg

     c) Kós Károly

         levelei, írások róla, sajtó                    több igy                        1 köteg

     d) Kelemen Lajos

         önéletrajz, levelezés              6 igy                             1 köteg

12 Lapkivágatok. (vegyes, főleg műemlékek)         több igy                        1 köteg

13. Aprónyomatványok. (meghívók, programok stb.)        több igy            1 köteg

14. Böszörményi Sándor hagyatéka. (családi iratok, jogászi működés)       12 igy   1 köteg

15. Sajtó. DL írásai, különnyomatok, interjúk; DL munkásságának sajtóvisszhangja            1 köteg

16. Vegyes. (DL beszélgetései Cseke Péterrel; DL Erdélyi református templomok és tornyok; idegen kéziratok; beosztandók)                                                                1 köteg

37 köteg + 5 mappa + 3 doboz                                             5,2 fm.

F 14   Kristóf György hagyatéka

1879-1964

Kristóf György (1878-1965) irodalomtörténész, egyetemi tanár hagyatékát dr. Gaal György közvetítésével lánya, Kristóf Sarolta adta a Gyűjtőlevéltár őrzésébe 1987-ben. Az átadás előtt az iratanyagot és Kristóf György levelezésének családnál maradt töredékét (irodalmi levelezését Kristóf György 1947-ben felajánlotta az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárának, így az az Egyesület megszüntetésével előbb a Román Akadémia, majd az Állami Levéltár kezelésébe került) Gaal György rendezte, kéziratos jegyzéket készített, és a Gyűjtőlevéltár rendelkezésére bocsátotta az Állami Levéltár kezelésében lévő levelezésről összeállított jegyzékét is.

1. Kristóf György személyes iratai (iskolai, egyetemi bizonyítványok, alkalmazás, katonai szolgálat, nyugdíjazás, kitüntetések) 1890-1946              3 iratgyűjtő

3.      Kristóf Györgyné Bartha Irma, Kristóf Györgyné Znojemszky Gizella, Znojemszky Nándorné Koch Erzsébet, Kristóf Irma iratai 1879-1919 1 igy.

3. Kristóf Györgynek küldött gratulációk 1940-1941                    1 igy.

4. Kristóf György halála, temetése, részvétnyilvánítások 1965  1 igy.

5. Kristóf György kéziratai                                                            1 igy.

6. Más kéziratok                                                                           1 igy.

7. Levelezés:

     irodalmi érdekű levelezés Ady Lajos - Zsirosné  1910-1964     2 igy.

     családi levelezés 1905-                                                 21 igy.

8. Fényképek, aprónyomtatványok                                                6 igy.

F 15   Imre Lajos hagyatéka

Imre Lajos dr. (1888-1974) ref. lelkész, teol. tanár hagyatékát leánya, Imre Magda őrizte szép rendben, azzal a szándékkal, hogy a Gyűjtőlevéltárnak fogja adományozni. 1986 táján át is adott egy doboznyi levelezést, néhány fényképet, nyomtatványokat.

Imre Magda halála után unokája, Nagyné Kristó Boróka ref. lelkész vette magához az egész hagyatékot 2002-ben azzal az ígérettel, hogy a rendezése után, adandó alkalommal a levéltárban fogja elhelyezni.

Jelenleg levéltárunkban a fent említett egy doboznyi iratanyag található a hagyatékból, rendezetlenül. Emellett Imre Lajos levelezéséből Sógor Gyula aranyosgyéresi lelkész vett át egy kis bőröndnyit, halála után fia, Sógor Géza 2000-ben ezt a levéltárnak adományozta. Imre levelezésének ez a rész is rendezésre vár. A hagyaték jelenleg levéltárunkban található mennyisége kb. 0,5 fm.

2004. szeptember 8-án Kristó Boróka csíkszeredai tanárnő, Imre Lajos unokája átvette a fent említett kis bőröndöt a hagyatékba való beiktatás végett. Beszámolója szerint az egész hagyatékot átvette lányától, Nagyné Kristó Borókától és nekifogott a rendezésnek, illetve a rend helyreállításának.

2005. január 18-án Kristó Boróka bemutatta a bőröndben tárolt, elrendezett levelezés jegyzékét, és átvette a doboznyi levelezést rendezés végett. Jelezte, hogy a hagyatékból Sárospatakra, a Ráday levéltárba és a hódmezővásárhelyi gimnázium könyvtárába is kerültek részek, ezeket egyesíteni kellene.

F 16   Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola hagyatéka

1852-1908-1948; 1776-1894

Br. Bornemisszáné Szilvássy Carola (1876-1948), a kolozsvári Református Nőszövetség elnöke, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság tagja, az Erdélyi Helikon védasszonya halála után a levelezését és személyi iratait dr. Miskolczy Dezsőné 8 csomagba helyezte és azokat lepecsételve egy deszkaládába tette.

A láda a kolozsvári Bornemissza-házban (Monostori u. 4) őrződött (e házat Szilvássy Carola végrendeletileg az Erdélyi Református Egyházkerületre hagyta), onnan került át az Igazgatótanácshoz valamikor az 1970-es években. Krizsovánszky Jenő gazdasági tanácsos 1978-ban a ládára feliratot tett, mely szerint 1995-ben felbontandó és átadandó a Gyűjtőlevéltárnak.

1994 novemberében a láda átkerült a Gyűjtőlevéltárba, 1995 januárjában felbontottuk. Ekkor derült ki, hogy a csomagokon felirat hirdeti: a végrendelet értelmében csak 2048-ban lehet felbontani őket (a feliratok kelte 1948 november). A csomagok pecsétjei már feltört állapotban voltak. Mivel a végrendelet nem volt a hagyatékban és a levelesláda már felbontott csomagokkal került levéltárunkba, az egyenes ági leszármazottak nélkül elhunyt örökhagyó halála óta pedig 47 év telt el, a hagyatékot kutathatónak nyilvánítottuk.

A levelezést Dombi Kinga egy. hallgató rendezte 1999-ben, a levélírók ábécérendjébe, azon belül időrendbe rakta a leveleket és szakdolgozatként repertóriumot készített.

A hagyaték mai rendje a következő:

1. köteg: Személyi iratok (útlevél, igazolványok, index, bába-diploma) 1884-1914-1946

Naplók, olvasónaplók, naptárak, címjegyzékek, gyászjelentések

2-6. köteg: Levelezés

Magánszemélyek (írók, politikusok, művészek, barátok, rokonok, 323 levélíró) 1908-1948

Intézmények (Diakonissza Intézet, Erdélyi Helikon, Lepage, Ellenzék, Révai Testvérek, Ref. kollégiumok, Nőszövetség) 1917-1948

Dél-Afrikai utazás 1908

Háborús emlékek 1914-1940

7. köteg: Családtagok levelei 1852-1936

     Azonosítatlan levelek 1914-1948

8. köteg: Gazdasági iratok. Szilvássy Carola kéziratai, hozzá küldött kéziratok

9. köteg: Lapkivágatok (SzC föllépéseiről szóló kritikák), programok, meghívók, ceruzarajzok, fényképek, metszetek.

A családi levéltár egy részét László Miklós Monostori u. 4. sz alatti lakó fedezte fel egy kiürítendő mosókonyhában, erősen egérrágta állapotban. Az épségben maradt iratokat 2000 februárjában átadta a Gyűjtőlevéltárnak.

Az irategyüttes még rendezésre vár, áttekintése nyomán kiderült, hogy Gulya László sárdi és magyarigeni birtokos, abrudbányai bányatulajdonos és örököse, Gedő József abrudbányai bányafelügyelő iratait tartalmazza.

Gulya László periratai, levelezése, végrendelete (1824), birtokigazgatási iratai 1776-1838

Gedő József perei a Gulya-birtokokért, levelezése, birtokigazgatási iratai, bányakitermelési iratai 1786--1894

Gedő József leánya, Anna Szilvássy Miklóshoz ment férjhez, fiuk, Szilvássy Béla gr. Wass Antóniát vette el, e házasságból származott Carola, br. Bornemissza Elemérné és Margit, gr. Béldi Györgyné.

9 köteg + 1 nagy doboz rendezetlen,  1,3 fm.

F 17   Bustya Endre hagyatéka

1878-1943-1996

Bustya Endre (1927-1996) irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban érettségizett, a Bolyai Egyetemen végzett magyar-latin és esztétika szakán. Könyvkiadói lektor volt, majd politikai fogságot szenvedett négy ízben is. 1957-61 között a Teleki Tékában dolgozott, majd fizikai munkás lett, 1974-től a Korunk korrektora volt. Kezdetben a régi magyar irodalommal foglalkozott, később pedig az Ady-kutatás kiváló szakemberévé vált. Hagyatéka és könyvtára végrendeleti úton került levéltárunkba.

Rendezésekor (egyelőre) különválasztottuk a személyes iratokat, levelezést, kéziratokat, cédulákat. A hagyaték ideiglenes rendje a következő:

1.      Személyi iratok  1943-1996                2 köteg

2.      Családi iratok

(Bustya Ferenc, Zömey Piroska, Zömey Károly, Bustya Anna) 1878-1994       1 köteg

3.      Levelezés  1945-1996                        3 köteg

4.      Kéziratok:

                 a.       Ady Endre (novellagyűjtemények, versek, cikkek,

BE tanulmányai, adatgyűjtései)        23 köteg

b.      Régi magyar irodalom                     1 köteg

5.      Jegyzetek                                            2 köteg

6.      Vegyes                                               4 köteg

7.      Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság (jegyzőkönyvek 1904,

Sényi László levelezése 1944-1945, Bustya Endre kéziratai, jegyzetei)  1 köteg

8.      Teleki Téka                                         1 köteg

9.      Lapkivágatok                          1 köteg

10.  Török Katalin (színésznő, BE második felesége) iratai  1 köteg

40 köteg,  8,05 fm.

F 18   László Ferenc hagyatéka

1930-1991

László Ferenc dr. (1910-1992) ügyvéd, egyetemi tanár, az Erdélyi Fiatalok társtulajdonosának, főmunkatársának hagyatéka Cseke Péter közvetítésével 1992-ben került a Gyűjtőlevéltárba. Az iratokat László Ferenc tárgyuk szerint iratgyűjtőkbe rendezte, az alábbi csoportosításban:

Kéziratok

1929 nemzedéke

1929 nemzedéke fogalmazványai, levelezése

Vásárhelyi Találkozó, 1991

A megrágalmazott Erdélyi Fiatalok védelmében, 1981-1982

Egy zászlós a II. világháborúban (László Ferenc emlékezései)

Erdélyi Fiatalokra vonatkozó iratok, kéziratok

Erdélyi Fiatalok dokumentumai (eredetiek, másolatok), 1930-1939

Erdélyi Fiatalokról szóló írások

Erdélyi Fiatalokra vonatkozó kijegyzései

Erdélyi Fiatalok - dokumentumok, viták c. kötet fogalmazványai, levelezés, jegyzetek

Erdélyi Fiatalokban megjelent írások (Jancsó Béla, László Dezső, Mikó Imre)

Néptörvényszéki ítélet dr. Szentiványi Gábor perében 1946

2 köteg,  0,25 fm.

A kolozsvár-belvárosi egyházközségtől vettük át 2002-ben László Ferenc hagyatékának másik részét, az egyházi tevékenységével kapcsolatos iratokat:

            A kolozsvári egyházmegye az 1980-as években (egyházközségek állapota

a vizitációk alapján)

            Egyházkerületi megbízatások: igazgatótanácsos 1986-1991

            Özv. Kónya Gyuláné hagyatéka: kéziratok a 20. század első feléből (jelenetek, versek,

egyházi énekek kottái)

5 irattartó                                                          0,10 fm.

F 19   Darkó Ákos hagyatéka

1921-kb. 1950

Darkó Ákos (1888-1958) jogász, az Igazgatótanács misszióügyi, iratterjesztési és műemlékügyi előadótanácsosa hagyatéka két részből tevődik össze. Hátrahagyott iratai az Igazgatótanácstól kerültek át levéltárunkba, levelezésének maradékát és folyóiratait, könyveit pedig leánya, Darkó Klára adta át a Gyűjtőlevéltárnak 2000-ben.

A hagyaték ideiglenes rendje a következő:

1. Hátrahagyott iratok

Külföldi kapcsolatok 1921-, Népszövetségi iratok (fordítások, előterjesztések), Sérelmek összeírása, Memorandumok (1920 utániak), Bizalmas iratok 1925-26, Presbiteriánus Világszövetség csehszlovákiai konferenciája (1935), Külmisszió 1936, Saba-i (Besszarábia) egyházközség ügye 1938, Iratterjesztés, Klenódiumok nyilvántartása, fordítások                                                                                                                       1 köteg

Református Naptár szerkesztése (nyomdai levonatok) 1930-as évek                  1 köteg

2. Levelezés, iratok, nyomtatványok, meghívók                                                      1 köteg

                        3 köteg                                                             0,35 fm.

F 20   Nemes István letéte

Nemes István kolozsvári ügyvéd Bikfalvi Falka Sámuel (1766-1826) rézmetsző, betűtervező, tipográfus, a budai Egyetemi Nyomda betűmetsző műhelyének vezetője életrajzát kívánta megírni. Erre talán szerződése is volt a Kriterion Könyvkiadóval. Halála után özvegye Sipos Gábornak adta át az erre vonatkozó teljes anyaggyűjtést azzal a kéréssel, hogy rendezze sajtó alá.

A letét átnézése során kiderült, hogy belátható időn belül sajtó alá rendezhető kéziratról nincsen szó, a dossziék adatgyűjtéseket, fogalmazványokat, e témához kapcsolódó levelezést tartalmaznak. Rendezetlen.

3 köteg                                                                         0,4 fm.

F 21   Gyalui Farkas hagyatéka

1894-1921

Gyalui Farkas (1866-1952) kolozsvári könyvtáros, irodalomtörténész hagyatéka az örökösök kezén szétszóródott. A hagyaték töredékeit Miklósi Sikes Csaba építész mentette meg, 1987-ben átadta levéltárunknak.

1. Emlékirataim. II. 1914-1921

2. Képeslapok, azonosítatlan családi fényképek.

3. Újságkivágatok (részben Gyalui cikkei vagy róla szóló írások) 1894-1946

2 irattartó                                                         0,1 fm.

F 22   Vásárhelyi János püspök és dr. Vásárhelyi János ügyvéd iratai

1942-1986

Az iratgyűjtőt dr. Vásárhelyi János ügyvéd helyezte letétbe levéltárunkban.

1. Vásárhelyi János püspöknek írt gratuláló levelek, VJ cikkei, írásai, könyvtárának jegyzéke, temetése, kondoleáló levelek 1942-1960.

2. dr. Vásárhelyi János egyházi ügyekben írott felterjesztései (lelkészválasztás Kolozsvár-Alsóváros 1972, közgyűlési ügyek 1983 után)

1 iratgyűjtő                                                       0,05 fm.

F 23   Jékey Dániel és Jékey Vilma hagyatéka

1895-1945

A hagyaték valamikor 1945 után az Imre-családhoz került letétbe. Imre Magda azzal a kéréssel adta át Vincze Zoltánnak a fekete cipősdobozban tárolt iratokat, hogy majd adja át a Református Levéltárnak.

2004 áprilisában Vincze Zoltán átadta a hagyatékot és közölte a fentieket. Az iratok rendezésére és dobozolására 2004. augusztus 30-án került sor. A rendezéskor állapíthattuk meg az örökhagyók személyi viszonyait.

Dr. Jékey Dániel (Magyarlápos, 1866-Budapest, 1939) ítélőtáblai, majd kúriai bíró, az Erdélyi Kárpát Egyesület alelnöke Kolozsvárott élt, 1918-ban nevezték ki a Kúriához, akkor költözött Budapestre. Első feleségével, Kirchner Margittal 1899-ben kötött házasságot, 1918-ban elváltak. Második felesége Kabos Mária, 1938-ban elhunyt. Számos jogi szakcikket írt, Házassági vagyonjog címen pedig könyvet jelentetett meg.

Gyermekei: Jékey Vilma (1900- ) magyarnóta-szövegíró, a Pásztortűz folyóirat egyik szerzője, Jékey Dániel (1904-1914), dr. Jékey István (1906- ) jogász, felesége Borszéky Margit.

Jékeyné Kirchner Margit a válás után Kolozsvárott élt, apja halála után talán Vilma is ide költözött.

1. Jékey Dániel hagyatéka: családtörténet, EKE-kirándulások leírása (fényképekkel), válóper iratai, levelek, végrendelet.

2. Jékey Vilma hagyatéka: iskolai bizonyítványok, nótaszövegek, előadások programjai, levelezés, anyagi ügyek iratai, kórházi kezelések, fényképek,

A hagyatékból 5 gyászjelentés (Jékey, Fogarassy) a gyűjteménybe került.

1 doboz,  0,15 fm

F 24   Perényi Edit hagyatéka

1880?-1993

Dr. Perényi Edit (Kolozsvár, 1919-199., Kolozsvár) jogász, munkaügyi előadó, közgazdász édesanyja halála után egyedül élt Kolozsvárott, Bocskay/Victoriei/Avram Iancu tér 4. sz. alatti bérlakásában. Mivel betegségei miatt nehezen láthatta el magát, az 1990-es évek elején a Teológiai Intézet segélyszolgálata szállította neki a kosztot. Cserébe lakását a Teológiai Intézetre hagyta, jelenleg az intézet Tálentum Alapítványa kezeli. Hagyatékát Juhászné Dobai Erzsébet, az alapítvány vezetője a levéltárnak adományozta. Egy ideig a lakás bérlője, az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány őrizte, majd 2004 májusában, új székházba való költözésekor Kovács Zsolt, az EGMA megbízottja átadta a levéltárban.

Perényi Edit apja Perényi Aladár vasúti művezető (mh. 1928), anyja Csizmás Juliánna, MÁV alkalmazott leánya, mindketten római katolikusok. Edit a Marianumban végzett, 1937-1941 között tanult a jogi karon, 1944-ben doktorált. 1940-től dolgozott a Munkakamaránál és jogutódainál, majd a kolozsvári helyiipari vállalatnál volt közgazdász.

A hagyaték átvételét az örökhagyó közéleti tevékenysége nem indokolta, viszont egy átlagos polgárcsalád iratörökségének megőrzését fontosnak tartottuk. A hagyaték selejtezésére és dobozolására 2004. augusztus 30-31-én került sor, rendje a következő:

1.      Iratok (személyi, családi, tanulmányi, munkaviszony, nyugdíjaztatás. Lakás, gáz, víz, villany, rádió szerződések.)

2.      Levelezés: családi, Csizmás Gergely képeslapjai az olasz frontról, Csizmás Júliához írt levelek. Fényképek: családi, többségük azonosítatlan, köztük sok 19. század végi portré (Veress Ferenc, Dunky, stb. műhelyek), iskolai tablók. Emlékkönyvek.

2 doboz,  0,30 fm.

F 25   Nagy József hagyatéka

1928-1996

Dr. Nagy József (1907-2003) ref. lelkész, teológiai tanár Brassóban született, Kolozsvárott végezte a teológiát. Déván és Balázsfalván lelkészkedett, teológiai magántanári vizsgát tett, ennek alapján tanított Losoncon és 1941-44 között Enyeden. 1949-ben lett a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanára. Felesége Tompa Margit, gyermekei: Péter, Borbála, Emese Csiha Kálmánné.

Hagyatékának egy része a Teológiai Intézet könyvtárába került, onnan vette át a levéltár 2004 júniusában. Rendezése és dobozolása 2004. szeptember 7-8-án történt.

1.   Személyi iratok (keresztlevelek, házasságlevél, személyi táblázat, könyvtári látogatójegy, NJné Tompa Margit iratai, németországi utazás iratai

2.   Nagy József köszöntése (Lengyel Loránd, 80. születésnap), Csiha Kálmánné Nagy Emese fölötti prédikáció

3.   Levelezés 1946-1996 (hivatalos és magán, képeslapok is)

4.   Képeslapok

5.   Kicsengetési kártyák, műsorfüzetek

6.   Csiha Kálmánnak, Csiháné Nagy Emesének írt képeslapok, levelek

7.   Fényképek (azonosítatlanok, családi. Köztük kirándulási kép Tavaszy Sándorral)

8.   Heinrich Rusterholz uetikoni (Svájc) lp. emlékfüzete (1928)

9.   Címlisták, naptár-naplók

1 doboz, 0,15 fm

F 26   Szász Domokos iratai

1885-1996

Szász Domokos püspök személyes iratai közül két kötet került a Teológiai Intézet könyvtárába, ahonnan 2004 júniusában vettük át.

1. Sepsiszentgyörgy, 1885. Szász Domokos díszpolgári oklevele. Díszkötésben.

2. Jubiláris és választási üdvözletek Szász Domokoshoz. 1885-1896. Levelek, ünnepi programok, névjegyek, táviratok egészvászon kötésbe fogva.

1 doboz,  0,15 fm.

F 27   Pálffy Károly kéziratai

1979 előtt és után

Pálffy Károly gernyeszegi lelkész (19  -198  ) kéziratait főként az őt régóta foglalkoztató gyülekezeti éneklés és az istentiszteleti rendtartás reformja tárgyában készítette 1979 körül.

A 10 ívrétű és 1 negyedrétű gépelt, írásos mintákkal kivarrt vászonba kötött kéziratokat 1991 után vette át a levéltár.

3 köteg,  0,30 fm.

F 28   Csűrös József kéziratai

1908-1936

Csűrös József (1880?-1960?) váralmási lelkész prédikáció- és kátéfordításait holland nyelvből készítette és 1908-től fogva a Református Szemlében jelentette meg.

Kéziratos fordításait Jenei Tamás adta át a levéltárnak 1994. november 10-én.

2 köteg,  0,15 fm

F 29   Vásárhelyi János püspök hagyatéka

1937-1975

1. 2008 nyarán dr. Vásárhelyi János nyug. ügyvéddel és feleségével folytatott előzetes levelezés (Kelebia, Csákvár) nyomán leányuktól, Somkutiné dr. Vásárhelyi Anikótól 2009. január 20-án Budapesten Sipos Gábor átvette Vásárhelyi János erdélyi ref. püspök hagyatékát. A hagyatékot özv. dr. Vásárhelyi Jánosné és dr. Vásárhelyi Anikó minden kikötés nélkül adta át levéltárunknak. Rendezése és dobozolása 2009. január 23-án történt meg.

A hagyaték rendje a következő:

1. Vásárhelyi János: Emlékeim. Kézirat, készült Kolozsvárott 1937-1941-1950 között. 2o és 4o Két folytatólagos részben 279 + 204 lapon, részben kézírás, részben gépírás, sajátkezű betoldásokkal és javításokkal. Egészvászon kötésben, a kötésből kiszakítva.

2. Emlékeim. Az I. rész gépelt másolata, készült 1941 után. 252 l.

3. Emlékeim. Az I. és a II. rész gépelt másolata fénymásolatban. 279 +204 l.

4. Vásárhelyi János életrajza. Gépirat, két egymástól részben eltérő példányban. Kolozsvár 1962 után. 3 + 3 l.

5. Vásárhelyi János: Református kézi ágendáskönyv lelkipásztor részére. Kézirat. Kolozsvár 1938.  8o 200 l. Puha fekete bőrkötésben.

6. Vásárhelyi János: Prédikációk. Kézirat. Kolozsvár 1943 novemberétől. 375 l. Puha fekete bőrkötésben. A kötet végéről néhány ív kiszakítva.

7. Másolatok. Berde Mária verse, Bánffy Miklós Ime az ember! c. verse, Vásárhelyi János 1948. április 10-én kelt, egy esperesnéhez írt részvétköszönő levele fénymásolatban.

8. Fényképek. Vásárhelyi János házsongárdi sírjáról készült 2 felvétel 1968, 1975, Csiki Piroska küldi dr. Vásárhelyi Jánosnak. Teológiai véndiákok találkozója 195., 12 személy a csoportképen.

1 doboz

2. Ide kerül az F 22 alól az iratgyűjtő első, Vásárhelyi püspökre vonatkozó része.

F 30   Szabóné Kósa Mária és Széllné Kósa Klára hagyatéka

Széll Endréné Kósa Klára, a Teológiai Intézet nyug. titkárnője és Szabó Sándorné Kósa Mária hagyatékát Dáné Veronka közvetítésével vettük át 2009 decemberében, a hagyaték édesapjuk, Kósa Mihály aranyosegerbegyi lelkész iratait is tartalmazza. Irodalomtörténeti érdeklődésre tarthat számot Sz. Kósa Mária levelezése Passuth Lászlóval és Thury Zsuzsával.

A hagyaték első selejtezése és rendezése után kialakult ideiglenes rendje:

1. Családi levelezés mindkét címzettnek

2. Sz. Kósa Mária levelezése és személyi iratai

3. Sz. Kósa Klára levelezése és személyi iratai

4. Kósa Mihály lelkész személyi iratai

5. Fényképek

A rendezés során előkerült dr. Vásárhelyi János ügyvéd 4 iratgyűjtője, amelyet Magyarországra való áttelepülése előtt hagyott megőrzésre sógornőinél, ezek az F 22 sz. fondba kerülnek,

4 doboz, kb. 0,8 fm.

F 31   Gönczy Lajos hagyatéka

Gönczy Lajos (1889-1986) ref. lelkész, teológiai tanár Székelyudvarhelyen született, gimnáziumi tanulmányait a helybéli református kollégiumban folytatta. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott végezte, 1913-1914-ben két félévet a berlini egyetemen töltött. Második lelkészképesítő vizsgája mellé a bölcsészdoktori címet is megszerezte. 1914-1926 között lelkipásztor volt Gyulafehérvárott és Désen, 1926-1948 között a gyakorlati teológia tárgyait adta elő a kolozsvári Teológián. 1948-1961 között mint nyugdíjas alkalmi lelkészi szolgálatokat végzett.

Hagyatékát fia, Gönczy Ferenc őrizte, özvegye, Mariann halála után Dávid Gyula révén került Levéltárunkba 2010 márciusában.

A hagyaték személyi iratokat, levelezést (Ravasz László, Kós Károly stb.), kéziratokat, fordításokat, fényképeket (pl. a borosnyói lelkész 50 éves jubileumakor 1875-ben készült felvétel) tartalmaz. Rendje egyelőre ideiglenes.

1 köteg,  0,5 fm.

F 32   Fazoli Sándor hagyatéka

Fazoli Sándor (1925-2010. jan. 20) történelemtanár, egy. docens. A kolozsvári Bolyai, majd a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a történelemtanítás módszertanát oktatta. Iskolatörténeti és pedagógiatörténeti tanulmányait erdélyi folyóiratokban és iskolai évkönyvekben közölte.

Kéziratokat, cédulákat, adatgyűjtést és szakkönyveket tartalmazó hagyatékát 2010 szeptemberében fia, Fazoli Csaba adta át Levéltárunknak. Rendje egyelőre ideiglenes.

F 33   Nagy Károly hagyatéka

Dr. Nagy Károly (1868-1926) ref. lelkipásztor, teológiai tanár, püspök Kisborosnyón született. Teológiai tanulmányait Nagyenyeden végezte, Marburgban és Utrechtben járt egyetemre. 1895-től Kolozsvárott tanított a Teológiai fakultáson, 1918-1926 között pedig az erdélyi református egyházkerület püspöke volt.

Egyik lánya, Nagy Zsófia dr. Feszt György marosvásárhelyi orvoshoz ment feleségül, e házasságból származott dr. Feszt György marosvásárhelyi orvosprofesszor, aki 2010. november 19-én adta át nagyapja hagyatékát a Levéltárnak.

A hagyaték általa megállapított rendje a következő:

1. Családfa és magyarázatok Nagy Károly fia, Géza összeállításában

2. Anyakönyvi kivonatok (Nagy Gergely és Kotsis Terézia, Sylvester Domokos és Szőts Erzsébet, Nagy Ilona, ifj. Nagy Károly, Nagy Géza, Nagy Géza és Kállay Mária)

3. Nagy Károly nyomtatásban megjelent prédikációi (fénymásolatok)

4. Kéziratok, fogalmazványok (diákkori dolgozatok, prédikációk és imák, fogalmazványok, idegen kéziratok)

5. Bán István: Nagy Károly, az Erdélyi Református Egyház 40. püspökének élete és működése. Szemináriumi dolgozat. Debrecen 1955.

6. Megemlékezések, méltatások (Ravasz László, Ignácz Rózsa, D. E., N. L. nekrológjai, a kisborosnyói emléktábla fényképe, László Dezső, Nagy Géza és a nagyenyedi presbitérium levele)

7. Családi levelek, gyászjelentések (Nagy Károly levelei családtagjaihoz, Ravasz László levelei a családtagokhoz, családtagok gyászjelentői)

8. Albumok (Kisborosnyó üdvözlete püspökké választásakor, a püspökavatáskor mondott áldások, a temetés fényképei)

9. Fényképek (Nagy Károly, Nagy Károlyné, utrechti csoportkép, családi csoportkép, Nagy Gerő és felesége, Nagy Géza és felesége, Maksay Albert-Pittsburgh)

1 doboz,  0,20 fm.