Adatbank.ro / digitális szövegtár  / NACIONALIZMUS (szerk. Kántor Zoltán)
nyomtat

megoszt

NACIONALIZMUS (szerk. Kántor Zoltán)

Bevezető


I. Klasszikusok

 • A nemzetiségi kérdés és a szociáldemokrácia. (Részletek). Magyar Kisebbség, 2005. 1–2., 143–176. [pdf, 145.8k]
  Bauer, Otto
 • Nacionalizmus. Utószó. Kellék, 2001, 17., 21–26. [pdf, 139.5k]
  Elie Kedourie
 • Fichte és a német nemzetállam eszméje az 1806-1813-as években. In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 147–171. [pdf, 243.5k]
  Friedrich Meinecke
 • Beszédek a német nemzethez. Hetedik beszéd. Valamely nép eredendőségének és németségének még mélyebb megragadása. Kellék, 2001, 17., 7–19. [pdf, 175.6k]
  Johann Gottlieb Fichte
 • Beszédek a német nemzethez. Tizenegyedik beszéd. Kire tartozzék e nevelési terv kivitelezése? In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 135–147. [pdf, 118.5k]
  Johann Gottlieb Fichte
 • A képviseleti kormány. XVI. Fejezet: A nemzetiségről, a képviseleti kormányhozi viszonyában. Regio, 2005. 4., 3–9. [pdf, 115.8k]
  John Stuart Mill
 • Nacionalizmus. In Ludassy Mária (szerk.): Az angolszász liberalizmus klasszikusai I. Atlantisz, Budapest, 1991, 120–152. [pdf, 152.9k]
  Lord Acton
 • A nacionalizmus két típusa. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, 52–67. [pdf, 183.2k]
  Plamenatz, John
 • Mi a nemzet? In Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. 171–187. [pdf, 149.1k]
  Renan, Ernest
 • Az ausztriai nemzetek harca az államért. (Részletek) In Zalai Edvin (szerk.): A nemzeti kérdésről: a nemzeti kérdés lenini elméletének kialakulása 1896–1914. Kossuth Kk., Budapest, 1988. 89–109. [pdf, 217.7k]
  Renner, Karl
 • Mi a harmadik rend. In Hahner Péter (szerk.): A nagy francia forradalom dokumentumai. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 36–43. [pdf, 147.7k]
  Sieyès
 • Etnikai közösségi kapcsolatok. In uő: Gazdaság és Társadalom: a megértő szociológia alapvonalai 2/1. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1992, 91–107. [pdf, 106.4k]
  Weber, Max
 • A "nemzet". In uő: Gazdaság és Társadalom: a megértő szociológia alapvonalai 2/3. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1996, 27–31. [pdf, 46.1k]
  Weber, Max

II. Klasszikusok: összegzés

 • A nacionalizmus és a történészek. Regio, 2000. 2., 5–33. [pdf, 112.7k]
  Smith, Anthony D.

III. Fogalmak

 • Nemzeti kisebbségek, nemzetiesítő államok és anyaországok az új Európában. Regio, 2006. 3., 3–30. [pdf, 229k]
  Brubaker, Rogers
 • Nemzet, állam, nemzetállam. Világosság, 1998. 8–9., 645–646. [pdf, 26.5k]
  Connor, Walker
 • Egy megrögzöttség túlhaladása – a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése. Regio, 2002. 4., 7–22. [pdf, 101.4k]
  Dieckhoff, Alain
 • Etnikai identitás és nacionalizmus. Világosság, 1993/4, 19–28. [pdf, 133.9k]
  Hobsbawm, Eric J.
 • Ráció, identitás és hatalom. Regio, 1998. 2., 3–32. [pdf, 167.3k]
  Schöpflin György
 • A nacionalizmus. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995. [pdf, 195.8k]
  Smith, Anthony D.

IV. Elméletek

 • Képzelt közösségek: megjegyzések a nacionalizmus eredetéről és terjedelméről. Janus, VI. évf. 1989/1. 3-12.
  Anderson, Benedict
 • Távolsági nacionalizmus. 2000, 1994. február, 17–22. [pdf, 397.6k]
  Anderson, Benedict R. O’G.
 • A nemzetek eredete. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 204–229. [pdf, 168.5k]
  Anthony D. Smith
 • A kirekesztő nemzetállam. Magyar Kisebbség, (megjelenés előtt)
  Anthony W. Marx
 • A primordialisták. Magyar Kisebbség 2006. 1–2. sz. (megjelenés előtt)
  Donald L. Horowitz
 • A nacionalizmus tipológiája. Regio, 2007. 1. sz. 3-24. [pdf, 190.9k]
  Ernest Gellner
 • A nacionalizmus kialakulása – a nemzet és az osztály mítoszai. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 45–78. [pdf, 297.6k]
  Gellner, Ernest
 • A nacionalizmus és a komplex társadalmak kohéziójának két formája. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, 188–212. [pdf, 236.1k]
  Gellner, Ernest
 • A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés folyamata Európában. Regio, 2000. 3., 3–24. [pdf, 95k]
  Hroch, Miroslav
 • Nacionalizmus és modernitás. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 183–203. [pdf, 244.5k]
  Liah Greenfeld
 • Kiválasztott népek: miért maradnak fenn egyes népcsoportok? In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Tanulmány Kiadó, Pécs, 1995, 27–51. [pdf, 258.1k]
  Smith, Anthony D.
 • Nacionalizmus és a millenium. Café Bábel, 1993. 4., 15–25. [pdf, 136.2k]
  Smith, Anthony D.
 • Nacionalizmus és politikai illegitimitás. Magyar Kisebbség, 2005/1–2., 232–263. [pdf, 171.7k]
  Walker Connor

V. Antropológiai megközelítések

 • Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio, 1996. 1., 3–25. [pdf, 190.7k]
  Barth, Frederik
 • Csoportok nélküli etnicitás. Beszélő, 2001. 7-8., 60–66. [pdf, 65.5k]
  Brubaker, Rogers
 • Az etnicitás újragondolása: Identitás, kategorizáció és hatalom. Magyar Kisebbség, 2002. 4., 243–268. [html, Magyar Kisebbség]
  Jenkins, Richard
 • A nemzeti kultúra problémái svéd és magyar példákon szemlélve. Janus, 1989/VI. 1., 13–28. [pdf, 110.9k]
  Löfgren, Orvar

VI. Elméleti összegzések

 • A nacionalizmuselmélet három irányzata. Regio, 1998. 3., 37–55. [pdf, 147.3k]
  Conversi, Daniele
 • Nacionalizmus és etnicitás. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel, Budapest, 2004. 346–375. [pdf, 228.1k]
  Craig Calhoun

VII. Módszertan

 • DisszemiNáció. A modern nemzet ideje, története és határai. In N. Kovács Tímea (szerk.): A kultúra narratívái /Narratívák 3./, Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 85–118. [pdf, 328.7k]
  Bhabha, Homi K.
 • Ártalmas állítások: mítoszok és tévképzetek a nacionalizmus-kutatásban. Beszélő, 1996. 7., 26–41. [pdf, 125.7k]
  Brubaker, Rogers
 • "Nemzet" és "nacionalizmus": merre tovább? In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel, 2004. 379–386. [pdf, 208.5k]
  Katherine Verdery
 • Módszertani nacionalizmus és azon túl: nemzetállam-építés, migráció és társadalomtudományok. Magyar Kisebbség, 2005. 3–4. [pdf, 197.7k]
  Wimmer, Andreas – Glick Schiller, Nina

VIII. Politikai filozófiai megközelítések

 • A nemzeti önrendelkezés. In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó, 1995, 108–132. [pdf, 219.2k]
  Avishai Margalit — Joseph Raz
 • Vannak-e kulturális jogaink? In Bretter, Zoltán és Deák, Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó, 1995, 68–107. [pdf, 314.8k]
  Kukathas, Chandran
 • Etnikai kapcsolatok és a nyugati politikaelmélet. Symposion, 1998. 22–23 sz. 15–53. [pdf, 348.8k]
  Kymlicka, Will
 • Igazságosság és biztonság. Fundamentum, 2001. 3. 5–25. [pdf, 516.4k]
  Kymlicka, Will
 • Kozmopolititanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus: a legújabb irodalom kritikai áttekintése. Kellék, 2001, 17. sz. 27–55. [pdf, 288.9k]
  Kymlicka, Will és Straehle, Christine
 • Nemzeti identitásválasztás és a kultúrához való jog. Kellék, 2001, 17. 57–80. [pdf, 251.5k]
  Tamir, Yael
 • Az egyén, az állam és az etnikai közösségek a politikai elméletben. Kellék, 2005. 26. szám. 9–32.
  Vernon Van Dyke