Adatbank.ro / digitális szövegtár  / "KIS MAGYAR VILÁG" ÉSZAK–ERDÉLY 1940–1944 KÖZÖTT (szerk: Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András)
nyomtat

megoszt

"KIS MAGYAR VILÁG" ÉSZAK–ERDÉLY 1940–1944 KÖZÖTT (szerk: Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András)

Bevezető


I. Források

 • Erdélyi Párt programja (1941. május 28.) In Magyarországi pártprogramok 1914–1944. Szerk: Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei Ferenc, Kossuth kiadó, Budapest, 1991. 463–470. [pdf, 134.9k]
 • Pál Gábor országgyűlési képviselő felszólalása. 1940. december 3. In Országgyűlési Napló (1939–1944)VIII. kötet. 1096–1105. [pdf, 153.3k]
 • Gróf Teleki Béla bejelenti az Erdélyi Párt megalakulását. (Gróf Teleki Bélának, az Erdélyi Párt elnökének napirend előtti felszólalása a képviselőház 1941. június 17-i ülésén.) In Erdély a magyar képviselőházban. I. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1942. 5–9. [pdf, 139.9k]
 • Miért támogatja az Erdélyi Párt a kormányt? (Albrecht Dezsőnek a felhatalmazás meghosszabbításáról és a 36-os bizottság taglétszámának felemeléséről szóló törvényjavaslat vitájában tartott beszéde, 1941. június 23-án.). In Erdély a magyar képviselőházban. I. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1942. 23–31. [pdf, 155.1k]
 • Kisebbségi politikai múltunk és az Erdélyi Párt. (Bethlen György, Pál Gábor és Tusa Gábor képviselők beszédei). In Erdély a magyar képviselőházban. I. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1942. 106–108. [pdf, 88.9k]
 • Hogyan látja az országos problémákat az idegen megszállás alatt élt magyar? (Teleki Bélának, az Erdélyi Párt országos elnökének a felhatalmazási vitában tartott beszéde, 1942. november 25.) In Erdély a magyar képviselőházban. II. köt [pdf, 173.8k]
 • Magyar nemzetiségi politika. (Mikó Imre országgyűlési képviselőnek a miniszterelnökségi tárca vitájában tartott beszéde, 1942. november 20.) In Erdély a magyar képviselőházban. II. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1943. [pdf, 128.8k]
 • Erdély újjáépítése. (Albrecht Dezső országgyűlési képviselőnek, az Erdélyi Párt ügyvezető alelnökének beszéde a „kis felhatalmazás” vitájában, dátum nélkül.). In Erdély a magyar képviselőházban. II. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1943. 44–54. [pdf, 128.6k]
 • Az Erdélyi Párt parlamenti nyilatkozata a délerdélyi kérdésben. (Árvay József országgyűlési képviselő beszéde a külügyi tárca vitájában, 1942. november 30.). In Erdély a magyar képviselőházban. II. kötet, Az Erdélyi Párt kiadása, Kolozsvár, 1943. 55–57. [pdf, 87k]

II. Történetírás

 • „Kis magyar világ” – történeti megközelítések. Limes, 2006/2. 139–142. [pdf, 118.1k]
  EGRY GÁBOR
 • A magyar és a román történetírás a második bécsi döntésről 1945–1989. In ... ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát medencében. Szerk.: Pásztor Cecília. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat–Várpalota, 2002. 397–414. [pdf, 221.4k]
  L. BALOGH BÉNI
 • Észak–Erdély 1940–1944 közötti története a román történetírásban. Limes, 2006/2. 131–137. [pdf, 147.2k]
  SÁRÁNDI TAMÁS

III. Tervek az erdélyi kérdés rendezésére

 • Teleki Pál ismeretlen memoranduma az erdélyi kérdésről 1940. Pro Minoritate, 2004. ősz–tél, 64–85. [pdf, 224.7k]
  ABLONCZY BALÁZS
 • Az Antonescu rezsim békeelképzelései 1940–1944 között. Századok, 2007/1–2. 3–27. [pdf, 269.6k]
  L. BALOGH BÉNI

IV. Magyar–román viszony

 • Határon innen és határon túl. Népességcsere és áttelepítés mint az Erdélyi kérdés megoldási lehetőségei (1937–1942). Limes, 2006/2. 7–16. [pdf, 185.7k]
  HORVÁTH SZ. FERENC
 • A román–magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940–1944 között. In Háború, hadsereg, összeomlás Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György, Zrínyi, Budapest, 2005. 93–103. [pdf, 172.2k]
  ILLÉSFALVI PÉTER
 • A magyar–román kapcsolatok a kárpátaljai bevonulástól Besszarábia átadásáig 1939–1940. Limes, 2000/1. 41–61. [pdf, 239k]
  L. BALOGH BÉNI
 • Az idegháború kezdete. Magyar–román tárgyalások 1940 őszén. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Szerk.: Bárdi Nándor – Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. [pdf, 131.1k]
  L. BALOGH BÉNI
 • A második bécsi döntés. Limes, 2001/3. 61–83. [pdf, 237.4k]
  L. BALOGH BÉNI
 • A magyar–román viszony és az erdélyi kérdés 1940–1944 között. In Történelmünk a Kárpát–medencében 1926–1956–2006. Szerk. Kovács Kis Gyöngy. Komp-Press, Kolozsvár, 2006. 19–27. [pdf, 137.9k]
  L. BALOGH BÉNI
 • A román–magyar viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. Limes, 1996/3. 79–92. [pdf, 344.8k]
  L. BALOGH BÉNI
 • Az erdélyi magyar menekültkérdés szociális vonatkozásai 1939–1944 között. In Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál-Antal Sándor et al. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2003. 29–39. [pdf, 143.4k]
  L. BALOGH BÉNI
 • Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939–1944 között. Regio, 1999/3–4. 243–265. [pdf, 185.6k]
  L. BALOGH BÉNI

V. Katonai közigazgatás

 • „Édes Erdély itt vagyunk...” Az erdélyi bevonulás során történt atrocitásokról. Pro Minoritate, 2004. tavasz, 58–77. [pdf, 215.6k]
  ILLÉSFALVI PÉTER
 • Határőrizet és határvédelem a Keleti–Kárpátokban 1940–1944 között. In „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynakTanulmányok Ács Tibor tiszteletére. .Szerk.: Szabó János. Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2007. 279–299. [pdf, 168.4k]
  SZABÓ JÓZSEF JÁNOS
 • Magyar berendezkedés Észak–Erdélyben (1940 szeptember–1941 április). Magyar Kisebbség, 2004/4. 272–304. [pdf, 156.2k]
  SZAVÁRI ATTILA
 • Sebestyén Elemér – Szabó Péter: Észak Erdély és Székelyföld magyar katonai közigazgatás alatt (1940 szeptember–november). Századok, 2008/6. 1383–1420. [pdf, 321.1k]
  SEBESTYÉN ELEMÉR – SZABÓ PÉTER

VI. Gazdasági– és infrastukturális fejlesztések

 • Észak–Erdély és Magyarország 1940. évi gazdasági fejlettségének összehasonlítása. Limes, 2006/2. 19–41. [pdf, 376k]
  GIDÓ CSABA – LÁSZLÓ MÁRTON
 • Modernizációs törekvések a Székelyföldön, 1940–1944. In Nemzet a társadalomban. Szerk.: Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. 133–150. [pdf, 175.9k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Földhasználat és nemzeti bűn. Limes, 2006/2. 119–128. [pdf, 182.1k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Kedvezmények és konfliktusok kora. Gazdasági változások Csík vármegyében 1940–1944 között. In Uő: Kivizsgálás. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. 10–216. [pdf, 832k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Kormányzati fejlesztések a Székelyföldön 1940–1944. In ... ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát medencében. Szerk.: Pásztor Cecília. Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat–Várpalota, 2002. 378–396. [pdf, 322.6k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Székelyföldi szövetkezetek 1940–1944 között. In Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Szerk.: Somai József. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2007. 275–298. [pdf, 173.3k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940–1944 között. Székelyföld, 2003/7. 95–111. [pdf, 204.9k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Észak–Erdély reintegrációjának kérdése a második bécsi döntés után. Magyar Kisebbség, 2005/3–4. 401–413. [pdf, 84k]
  TÓTH-BARTOS ANDRÁS
 • Háromszék vármegye gazdaságának fejlesztésére tett próbálkozások 1940–1944 között. Limes, 2006/2. 107–116. [pdf, 200.2k]
  TÓTH-BARTOS ANDRÁS

VII. Erdélyi Párt

 • Az Erdélyi Párt és a regionális politika. Magyar Kisebbség, 2003/2–3. 134–162. [pdf, 190k]
  BÁRDI NÁNDOR
 • A múlt, mint tapasztalat : kisebbségből többségbe került erdélyi magyar politika szemléletváltása, 1940–1944. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép–európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor – Fedinec Csilla, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 237–292. [pdf, 255.2k]
  BÁRDI NÁNDOR
 • Az erdélyiség „színeváltozása”. Kísérlet az Erdélyi Párt identitásának és identitáspolitikájának elemzésére 1940–1944. Napvilág, Budapest, 2008. 187. [pdf, 831k]
  EGRY GÁBOR

VIII. Közigazgatás, kisebbségpolitika

 • Magyar nemzetiségpolitika Észak–Erdélybén 1940–44. Pro Minoritate, 2002. ősz, 7–41. [pdf, 299.8k]
  BENKŐ LEVENTE
 • Közalkalmazottak és köztisztviselők Észak–Erdélyben a második bécsi döntést követően. Limes 2006/2. 73–90. [pdf, 271.8k]
  CSILLÉRY EDIT
 • Székely–oláh görög katolikus sorstörténet. Regio, 2007/2. 189–222. [pdf, 226.7k]
  HÁMORI PÉTER
 • Gyakorlati gondolkodásmód és megmerevedett etatizmus. Korall, 2004/18. 98–112. [pdf, 138k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Román iskola Észak–Erdélyben 1940–44. Limes, 1998/4. 167–171. [pdf, 133.2k]
  SEBESTYÉN KÁLMÁN
 • Erdély köz– és szakigazgatása a második bécsi döntés után. Regio, 1995/4. 60–82. [pdf, 162k]
  SIMON ZSUZSA
 • Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938–1941. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 255–334. [pdf, 468.3k]
  TILKOVSZKY LÓRÁNT

IX. Erdélyi magyar társadalom, szociálpolitika

 • Magyar társadalom szervezési kísérletek Észak Erdélyben 1938–1944. Korall, 2004/18. 65–97. [pdf, 241.3k]
  HÁMORI PÉTER
 • A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak– Erdélyben. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Szerk.: Bárdi Nándor – Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 167–185. [pdf, 145.5k]
  HÁMORI PÉTER
 • „Produktív szociálpolitika” a visszacsatolt északi és keleti területeken, II. rész. Magyar szemle, 2006/2. 99–109. [pdf, 89.8k]
  HÁMORI PÉTER
 • Adalékok a szociálpolitikai gyakorlatokhoz, 1940–1944. Székelyföld, 2001/11. 106–118. [pdf, 140.7k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Szociális gondozás Háromszéken 1940–1944 között. Acta Siculica, 2007. 515–526. [pdf, 881.4k]
  TÓTH–BARTOS ANDRÁS

X. Oral History

 • Határváltás és emlékezet szatmári és máramarosi interjúk alapján, Észak Erdély 1940–1944-ben. In Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből. Szerk.: Czoch Gábor – Fedinec Csilla. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 209– 218. [pdf, 81.1k]
  HÁMORI PÉTER
 • Újra magyarok lettünk, gondolatok a magyar világ gyimesi emlékeiről. Pro Minoritate, 2003. tél, 174–194. [pdf, 217.5k]
  OSGYÁNI GÁBOR