Adatbank.ro / digitális szövegtár  / HELYTÖRTÉNETI ÉS HONISMERETI MÓDSZERTANI DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR (szerk.: Bárdi Nándor)
nyomtat

megoszt

HELYTÖRTÉNETI ÉS HONISMERETI MÓDSZERTANI DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR (szerk.: Bárdi Nándor)

Tankönyv, kézikönyv

 • Genius loci. A helyismereti tevékenységről. KI, Budapest, 2004, 182 p.
  Bényei Miklós
 • Helytörténeti kutatás. In Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. V. kötet. Tudomány 2. Társadalomtudományok. Babits Kiadó, Szekszárd, 1996–2000, 409–441. [külső hivatkozás]
  Csorba Csaba
 • A történettudományi szakirodalmi kutatás módszerei. Kalauz főiskolai és egyetemi hallgatok, fiatal kutatók számára. Rónai Művelődési Központ, Miskolc, 2000, 257 p. [külső hivatkozás]
  Eszenyi Miklós
 • A helytörténet-kutatás és -írás kézikönyve. VMMI, Zenta, 2008, 87 p. [pdf, 1748.1k]
  Pejin Attila
 • A helytörténetírás módszertani kérdései: Új- és legújabb kor. NPI, Budapest, 1980, 166 p. [pdf, 1374.9k]
  Stier Miklós – Szász Zoltán
 • A helytörténeti kutatások elméleti és módszertani kérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 204 p. [pdf, 2009.5k]
  Szántó Imre
 • Segédlet falumonográfia írásához. Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet – Litera Kiadó, Székelyudvarhely, 1999. [pdf, 6565.2k]
  Veres Péter

Bibliográfia, repertórium

 • Magyarország honismereti irodalma 1527–1944. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1984, 482. p. [pdf, 3853.9k]
  Bodor Antal – Gazda István
 • A Honismeret 1–15. évfolyama (1972–1987) összesített repertórium. Budapest, 83 p. [külső hivatkozás]
  Pallos Éva
 • A Honismeret repertóriuma, 1961–1969. Hazafias Népfront, Budapest, 1974, 97 p. [pdf, 450.4k]
  Skrabut Éva
 • A székely nép s a Székelyföld bibliográfiája. In Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. SZNM, Sepsiszentgyörgy, 1929, 682–779. [pdf, 1928.5k]
  Csutak Vilmos (szerk.)

Módszertan

 • Anyakönyvek, mint a történeti kutatások forrásai. Damjanich Múzeum, Szolnok, 1978, 138 p.
  Barna Gábor–Szabó László (szerk.)
 • Helyismereti tevékenység a könyvtárakban. BGYTF, Nyíregyháza, 1994, 232 p. [pdf, 2508.8k]
  Bényei Miklós
 • A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténelmi vizsgálata. Századvég, 1999. 4. sz. (tél), 18–38. [külső hivatkozás]
  Czoch Gábor
 • A helytörténetírás középkori levéltári forrásai. Levéltári Szemle, 1978. 1. sz., 13–17. [külső hivatkozás]
  Érszegi Géza
 • A helytörténettől a társadalomtörténetig. Létünk, 2007. 1. sz., 96–109. [külső hivatkozás]
  Horváth Gergely Krisztián
 • Hogyan írjam meg üzemem történetét? Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1987, 239 p. /Pest Megyei Levéltári Füzetek, 13./ [külső hivatkozás]
  Horváth M. Ferenc
 • Statisztika és helytörténetírás. Honismeret, 1999. 6. sz., 62–69. [pdf, 214.4k]
  Kápolnai Iván
 • Hogyan írjam meg iskolám történetét? Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1987, 204 p. /Pest Megyei Levéltári Füzetek, 12./ [külső hivatkozás]
  Kisfaludy Katalin
 • Hogyan írjam meg falum történetet? Budapest, 1987, Pest Megyei Levéltár, 207 p. /Pest Megyei Levéltári Füzetek. 18./ [külső hivatkozás]
  Lakos János
 • Mikrotörténelem és általános történeti tudás. Századvég, 1999. 4. sz., 3–16. [külső hivatkozás]
  Szekeres András
 • A mikrotörténelem. In Bevezetés a társadalomtörténetbe. Összeáll. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Osiris, Budapest, 2006. [külső hivatkozás]
  Szíjártó M. István
 • Honismeret és régészet. NPI, Budapest, 1973, 82 p. [pdf, 91000k]
  Szilágyi János
 • Táborverés. Az I. Országos Honismereti Szakkörvezető-tábor előadásai. Zsámbék 1986. július 10–20. Zsámbék, 1987, 215 p.
 • A helytörténet szerepe átalakuló történelemtanításunkban. In Új törekvések a történelemtanításban. Szerk. V. Molnár László. Keraban Kiadó, Budapest, 1993, 122–141.
  Zsoldosné Olay Ágnes
 • Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003, 194 p. [pdf, 1750.4k]
  Vonyó József (szerk.)
 • Új táborverés. A II. és a III. Országos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai 1987–1988. Zsámbék, 1989. I. köt. 190. p., II. köt. 355 p.

Helytörténetírás helyzetképek

 • A helyi monográfiák készítésének jelentősége és nehézségei. Aracs, 2004. 1. sz., 75–84. [külső hivatkozás]
  Csorba Béla
 • A helytörténetírás jelentőségéről. Honismeret, 1990. 1. sz., 3–7. [pdf, 164.9k]
  Gyáni Gábor
 • Jelenkori összegzés, némi visszapillantással. A vajdasági magyar helytörténeti irodalom a XXI. század elején. Létünk, 2004. 2. sz., 104–127.
  Kalapis Zoltan
 • Magyar helyismereti kutatások a Vajdaságban 1945 és 1995 között. Zenta, 1996, 30 p.
 • Magyar helytörténetírás a Vajdaságban. In Papp Richard (szerk.): Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2007, 52–66. [külső hivatkozás]
  Pejin Attila
 • Az ukrán és a magyar helytörténetírás Kárpátalján 1989 után. Kisebbségkutatás, 1996. 4. sz., 394–400. [pdf, 162.1k]
  S. Benedek András
 • „A településtörténeti monográfia-írás kérdései” c. 2002. november 21-én Veszprémben rendezett konferencia előadásai. Acta Papensia, 2003. 1–2. sz., 2–160. Hudi József szerkesztői bevezetője után megyénkénti áttekintés a dunántúli helytörténetírás eredményeiről 1990–2002 között [külső hivatkozás]
 • A helytörténet és a regionális történelem tanításának lehetőségeiről Szlovákiában. Történelemtanítás, 2014. 1. sz. [külső hivatkozás]
  Vajda Barnabás

Helytörténetírás-, honismeret történet

 • A magyar helytörténetírás problémái. Vigilia, 1935. 2. köt., 91–108. [külső hivatkozás]
  Belitzky János
 • A magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos története. Könyvtári Figyelő, 2000. 4. sz., 612–630. [külső hivatkozás]
  Bényei Miklós
 • A falukutatás vezérfonala. Magyar Társaság Falukutató Intézete, Budapest, 1935, 63 p. [pdf, 1887.7k]
  Bodor Antal
 • Helytörténeti kutatás. In Kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században. V. kötet. Tudomány 2. Társadalomtudományok. Babits Kiadó, Szekszárd, 1996–2000, 409–441. [külső hivatkozás]
  Csorba Csaba
 • Honismeret könyve. Magyar Társaság Falukutató Intézete, Budapest, 1935, 160 p. [pdf, 2383.7k]
  Bodor Antal (szerk.)
 • A helytörténeti, honismereti bibliográfia sorsa Magyarországon. Könyvtári Figyelő, 1990. 5–6. sz., 535–549. [külső hivatkozás]
  Korompai Gáborné
 • Helytörténetírás és nyelvészet. Történetírás, 1937. 3. sz., 313-323. [pdf, 3074.7k]
  Lénárd Ödön – Meskó Lajos
 • A helytörténeti kutatás feladatai Századok, 1924. 1–6. sz., 538–566. [pdf, 362.6k]
  Mályusz Elemér
 • Milyen a magyar helytörténetírás? I. Vörös Károly, Benda Kálmán és Kanyar József válaszai. Műhely, 1980. 3. sz., 79–85. Milyen a magyar helytörténetírás? II. Stier Miklós, Szabó Ferenc, Ságvári Ágnes válaszai. Műhely, 1980. 4. sz., 89–98. [pdf, 273k]
 • A helynévgyűjtés jelentősége és módszere. Magyar Nyelv, XXX. évf., 1934. 5–6. sz., 160–180. [pdf, 351.8k]
  Szabó T. Attila
 • A vidék története, a helytörténet a Századok hasábjain (1867–2016). Századok, 2016. 5. sz., 1117–1146.  [pdf, 383.7k]
  Vonyó József

Források, forrásközlés

 • A levéltári forrásközlés apparátusa. Különlenyomat a Levéltári Közlemények XLVI. évfolyamából. 1975, 203–221. [külső hivatkozás]
  Ember Győző
 • Forráskiadási szabályzatok. JATE Press, Szeged, 2000, 247. p. /Studium Füzetek, 5./ [pdf, 1372.2k]
  Bárdi Nándor – Pándi Lajos (szerk.)
 • Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. Budapest, 1970, 261–270. (Megyei levéltárak és iratkiadások), 420–430. (Városi és mezővárosi levéltárak, iratkiadások), 603–606. (Községi levéltárak). [pdf, 457.9k]
  Kosáry Domokos
 • Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére I. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1998, 504 p. [külső hivatkozás]
 • Levéltári ismeretek. Oktatási segédanyag a segédlevéltáros és a levéltári kezelő tanfolyamok hallgatói részére II. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1998, 504 p. [külső hivatkozás]
 • A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítása. Történelmi Szemle, 1976, 123–175. [külső hivatkozás]
  Solymosi László

Példák

 • Zsellérből polgár – társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma 1740–1849. L’Harmattan, Zalaegerszeg, 2008, 516 p.
  Benda Gyula
 • A berceli zenebona 1784. Kísérlet a történeti pillanat megragadására. Osiris, Budapest, 2000, 503 p. [pdf, 19000k]
  Für Lajos
 • Kacsa, Kacsa, boszorkány vagy! Régi csallóközi bűnügyek. Kalligram, Pozsony, 1992, 184 p. [pdf, 1134.1k]
  Koncsol László
 • Kiskunhalas történet. 1. Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a törökkor végéig. Kiskunhalas. Kiskunhalas Város Önkormányzata, 2000.; 2. Tanulmányok Kiskunhalasról a 18-19. századból, 2001.; 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század közepétől a 20. század közepéig, 2005
  Ö. Kovács József–Szakál Aurél (szerk.)
 • Csíkmadaras. Egy felcsíki falu hét évszázada. Második bővített kiadás. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006, 480 p. [pdf, 42000k]
  Pál-Antal Sándor – Miklós Márton – Balázs Dénes – Ördögh Imre
 • Szekszárd társadalma a századfordulón. Akadémiai, Budapest, 1989, 211 p. [pdf, 3466.5k]
  Tóth Zoltán
 • Budapest legnagyobb adófizetői 1873–1917. Akadémiai, Budapest, 1979, 186 p. [pdf, 3636.3k]
  Vörös Károly