Adatbank.ro / digitális szövegtár  / DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
nyomtat

megoszt

DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

1. Tudománypolitikai, szakirodalmi áttekintések és ankétok

 • Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig. Erdélyi Múzeum, 1942. 1. füzet 104—131. (Erdélyi Tudományos Füzetek 135. sz.) [külső hivatkozás]
  Kristóf György
 • Erdély tudományos élete az abszolutizmus korában az Erdélyi Múzeum Egyesület megalakulásáig (1859). Erdélyi Múzeum, 1938. 3. füzet. 210—221. [külső hivatkozás]
  Kristóf György
 • Az Erdélyi Múzeum története 1874—1937. Erdélyi Múzeum, 1939. 1. füzet 4—20.; 2. füzet 125—145. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 105. sz. EME, Kolozsvár, 1939) [külső hivatkozás]
  György Lajos
 • A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő feladatai Erdélyben. Magyar Kisebbség, 2000. 2. sz. 131—148. p. [külső hivatkozás]
  György Lajos
 • Az erdélyi magyar tudományosság problémája. Erdélyi Helikon, 1930. 5. sz. 380—384. p. [pdf, 86.2k]
  Császár Károly
 • Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig. Láthatár, 1937. 1. sz. 13—20. p.; 2. sz. 74—80. p. [külső hivatkozás]
  Jancsó Elemér
 • Az erdélyi magyar tudományos élet útja. Erdélyi Helikon, 1934. 8. sz. 561—568. p. [pdf, 89.5k]
  Tavaszy Sándor
 • Néhány pótló adat a transylvan magyar társadalomkutatás kérdéséhez. Hitel 1938. 2. sz. 161—164. p. [pdf, 185.1k]
  Szabó T. Attila
 • Még több tárgyilagosságot. [Kiegészítés Szabó T. Attila írásához.] Erdélyi Fiatalok 1938. 3—4. sz. 20. [pdf, 70.9k]
 • Az Erdélyi Tudományos Intézet. In Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941. 470 p. [külső hivatkozás]
  Tamás Lajos
 • Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941. [külső hivatkozás]
  Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos
 • Az erdélyi tudománypolitika kérdéshez. Hitel, 1940—41. 2. sz. 183—189. p. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel — Kolozsvár 1935—1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 288—294. [külső hivatkozás]
  Szabó T. Attila
 • Új erdélyi tudomány. Jegyzetek az Erdélyi Tudományos Intézet működéséhez. Erdélyi Múzeum, 1944. 3—4. sz. 500—523. p. [külső hivatkozás]
  Mikecs László
 • A kolozsvári magyar színház múltját illető színháztörténeti kutatások. NyIrK 1968. 1. sz. 5—14 p. [pdf, 116.3k]
  Jancsó Elemér
 • A két világháború közötti romániai magyar irodalom kutatásának újabb eredményei. NyIrK 1968. 1. sz. 85—90. p. [pdf, 108k]
  Kozma Dezső
 • A romániai magyar irodalomra vonatkozó kutatások. NyIrK, 1968. 2. sz. 223—231. p. [pdf, 107.9k]
  Jancsó Elemér
 • Eredmények és feladatok a székelység néprajzkutatásában. Művelődés 1969. 6. sz. 48—51. p. [pdf, 625.6k]
  Kós Károly
 • Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret. Korunk, 1969. 7. sz. 1001—1009. p.; [pdf, 200.2k]
  Gáll Ernő
 • A néprajzkutatás helyzete. Egy kerekasztal-értekezlet tanulságai. Igaz Szó, 1969. 8. sz. 348—353. p. [pdf, 1273.9k]
  Balázs András
 • Nemzetiségtörténeti munkaprogram. Korunk 1971. 8. sz. 1129—1132. p. [pdf, 125.3k]
  Demény Lajos
 • Népzenénk kutatásának története. Korunk Évkönyv, 1973. 203—218. p. [pdf, 751.9k]
  Jagamas János
 • A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása. Korunk Évkönyv, 1973. 173—193. p. [pdf, 508.4k]
  Márton Gyula
 • Ünnepi készülődés. Eszmecsere egy jelentős műfajról. [Ankét a riportok és írói-szociográfiákról, az Igaz Szó szerkesztőségének szervezésében 1974 februárjában. Résztvevők : Bajor Andor, Bartis Ferenc, Bálint András, Beke György, Bíró Béla, Bözödi György,Cseke Péter, Elekes Ferenc, Éltető József, Farkas Árpád, Gálfalvi György, Gúzs Imre, Hajdú Győző, Herédi Gusztáv, Jánosházy György, Katona szabó István, Nagy Béla, Nagy Pál, Nemes László, Oltyán László, Panek Zoltán, Papp Ferenc, Székely János, Szépréti Lilla, Vári Attila, Veress Zoltán, Znrorovszky Attila, Zsibói Béla.] Igaz Szó, 1974. 7. sz. 39—66. p. [pdf, 1458.4k]
 • A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor, 1974. 10. sz. 934—942. p. [pdf, 141.1k]
  Kósa László
 • Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás, 1975. 9. sz. 78—81. p. [pdf, 97.1k]
  Pomogáts Béla
 • A tudományos könyv munkaeszköz. [Vita a Korunk szerkesztőségében.] [Dáné Tibor, Dankanits Ádám, Dávid Gyula, Domokos Géza, Gáll Ernő, Kerekes György, Máthé János, Mauer Gyula, Szalay András, Szabó T. E. Attila, Veress Zoltán, Vincze János] Korunk, 1976. 1—2. sz. 30—41. p. [külső hivatkozás]
 • Magyar nemzetiségi történetírás Romániában. Korunk, 1976. 9. sz. 643—645. p. [külső hivatkozás]
  Mikó Imre
 • Komparatisztikai érdeklődés a mai romániai magyar irodalomban. Korunk, 1976. 9. sz. 656—659. p. [külső hivatkozás]
  Dávid Gyula
 • A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. Korunk, 1978. 10. sz. 789—798. p. [külső hivatkozás]
  Gálffy Mózes
 • A romániai magyar könyvkiadás első két évtizede. Korunk, 1978. 12. sz., 999—1005. p. [külső hivatkozás]
  Dávid Gyula
 • Népi kultúránk tudományos műhelyei. In Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978. 269—279. [pdf, 5079.9k]
  Cseke Péter
 • Változó valóság, változó szociográfia. [1979. március 9-i korunk délelőtt anyaga? Aradi József: Kérdések a szociográfiáról; Roth Endre: A szociológiának több esélye van a valóság mélységi feltárására, Nagy Olga: A néprajz megérett a megújúlásra; Vofkori László: Hogyan törhetünk ki a szakszemléleti elszigeteltségből? Könczei Ádám: Nem derül ki, van-e etnikai sajátosság a kalotaszegi egykézésben; Várhegyi István: Sajátos értékeink sorsfordulóját éljük; Fábián Ernő: Az etnicitás mibenvalóságát kell kutatnunk; Beke György: „Szociográfiának” elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg? Balogh Edgár: Népszolgálatra való előkészület nemzedéki műfaja; Gazda József: A népélet – közösségi modell; Rostás Zoltán: Csak az van, aminek múltja van? Csáky Zoltán: Harmadik út – papíron és celluloidszallagon; Dávid Gyula: A szociográfia divatjával számolhatunk; Imreh István: A staféta törvénye. Korunk, 1979. 6. sz. 441—454. p.; [külső hivatkozás]
 • A Korunk népismereti könyvészete 1926—1977. In Korunk évkönyv 1979, 299—312. [pdf, 159.5k]
  Szabó Ilona
 • A magyar folklór gyűjtése Moldvában Művelődés, 1979. 11. sz. 29—31. p. [pdf, 178.3k]
  Faragó József
 • Szociográfiai riportok az Igaz Szóban. In uő.: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló, Budapest, 2008, 150—159. p. [pdf, 160.1k]
  Cseke Péter
 • Nemzetiségtörténeti kutatás a szocialista Romániában. A Hét, 1980. 32. sz. 3—4. p. [pdf, 259k]
  Demény Lajos
 • Nemzetiségi történetírásunk új pászmája. I—II. Vita. Korunk, 1980, 7—8. sz. 510—517. p., 9. sz. 671—679. p. Linkek: I. rész; II. rész
 • Nélkülözhetetlen „levelesláda”. [A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. Benedek Elek irodalmi levelezése.] Korunk, 1980, 7—8. sz., 518—522. p. Link a teljes lapszámhoz [külső hivatkozás]
  Ritók János
 • Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. Művelődés. XXXIII. évf. 1980. 6. sz. 27—30. [pdf, 189.6k]
  Nagy Jenő
 • A forráskiadói munka feltételei és feladatai. Korunk, 1980, 7—8. sz. 526—528. p. [külső hivatkozás]
  Dávid Gyula
 • A romániai magyar nemzetiség. Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.] [pdf, 5971.3k]
  Szerk. Koppándi Sándor
 • Emlékeztető az Erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében (1983. június). Magyar Kisebbség, 2013. 1. sz. 176—219. [külső hivatkozás]
  Szabó T Attila
 • A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19—20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 66—112. p. [pdf, 245.9k]
  Gunda Béla
 • A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19—20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 113—130. p. [pdf, 102.4k]
  Kósa László
 • A Korunk társadalomnéprajzi körének története. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9., Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001, 216—223. p.
  Borbély Éva
 • Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld, 1983. 3. sz. 37—57. p. [pdf, 298.4k]
  Für Lajos
 • A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről. Erdélyi Múzeum, 1999. 1—2. füzet, 132—142. p. [külső hivatkozás]
  Veress Károly
 • KAM történet (1980—1990) Antropológiai Műhely, 15. sz. 2009, 89—176. p. [pdf, 4833.2k]
 • Egy szemlélet esélyei. Tett, 1988. 4. sz. 9—12. p. [pdf, 125.4k]
  Biró A. Zoltán

2. Tematikus szövegválogatások


 • 2.1. NÉPESSÉG, NÉPESEDÉS
 • Erdély statisztikája Függelék: statisztika, történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok Lugos: Magyar Kisebbség. 1923. VII, 143 p. [pdf, 6212.2k]
  Jakabffy Elemér
 • A székely népfelesleg. Hitel, 1942 1. sz. 18—32. p. Újrakiadva in uő: In Erdélyi föld — erdélyi társadalom. KJK, Bp. 108—122. [pdf, 263.5k]
  Venczel József
 • Népesedési tanulmányok 1989 előtt Erdélyben [digitális szövegtár: adatbank.ro] [külső hivatkozás]
  Kiss Tamás szerk.
 • Népesedési kérdések Kalotaszegen. In Változó valóság. Szerk Imreh István, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 19—61. p.
  Keszi-Harmath Sándor
 • Hazai valóság. Uő.: Hétmilliárd lélek. Bukarest, 1980, Kriterion. 183—216. p. [külső hivatkozás]
  Semlyén István
 • Országos és nemzetiségi népességgyarapodás. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980, 41—54. p. [külső hivatkozás]
  Semlyén István
 • Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk, 1971. 9. sz. 1281—1287. p. [pdf, 537.2k]
  Venczel József
 • Magyarok és nem-magyarok Romániában. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 166 p. [pdf, 2585.7k]
  Vécsei Károly
 • Az élet érdekében. Házasságról, családról, gyermekről, elfogultan. Korunk Évkönyve 1986, 27—52. p. [külső hivatkozás]
  Herédi Gusztáv
 • Erdély népesedéstörténete Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2003. [külső hivatkozás]
  Nyárády R. Károly

 • 2.2. FALU — VÁROS
 • Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Kolozsvár, 1931. Újrakiadva: Pri-Print, Csíkszereda, 1998. [külső hivatkozás]
  Mikó Imre
 • Hogyan tanulmányozzam a falu életét? Szociológiai kérdőív falu-munkásoknak. Erdélyi Fiatalok, Cluj-Kolozsvár, 1931, 32 p. Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei. [pdf, 156.5k]
  Demeter Béla
 • Erdélyi falu társadalmi rajza 1930-ban. Erdélyi Helikon, 1930. 10. sz. 827—835., 1931.1. sz. 62—71. [külső hivatkozás]
  Botos János
 • A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. Erdélyi Tudományos Füzetek, Cluj, 1935, 32 p. [külső hivatkozás]
  Venczel József
 • Egy kallódó szilágysági falu. Korunk, 1937. 10. sz. 932—939. p. [pdf, 148.3k]
  Kovács Katona Jenő
 • Metamorphosis Transsylvaniae Cluj, 1938. [pdf, 3442.6k]
  Szerk. Győri Illés István
 • Falukutatás Bálványosváralján. Hitel, 1940/41. 3—4. sz. 285—306.p [pdf, 1041.5k]
  Molter Péter
 • A bálványosváraljai falukutatás. Korunk, 1967. 9. sz. 1190—1197. [pdf, 791.5k]
  Imreh István
 • A csákigorbói kutatás köréből. Korunk, 1971. 7. sz. 991—1000. p. [pdf, 184.4k]
  Venczel József
 • Városom évgyűrűi. Kolozsvár város szociológiája. Kriterion, Kolozsvár, 1985. 126 p. [pdf, 24188.1k]
  Pillich László
 • Tér és idő a faluban. Tett, 1985. 1. sz. 35—37. p. [pdf, 111.4k]
  Gagyi József
 • Szimbolikus településszerkezet. Tett, 1987. 2. sz. 46—48. p. [pdf, 237.6k]
  Oláh Sándor
 • KAM: Szocialista urbanizáció a hetvenes-nyolcvanas években. Antropológiai Műhely 1994. 2. 95—136. p. [pdf, 340.1k]
  KAM
 • Nemzetiség és urbanizáció Romániában. Héttorony, Bp., 1988, 93 p. [pdf, 786.5k]
  A. Gergely András

 • 2.3. SZÓRVÁNY, ASSZIMILÁCIÓ
 • Jajszó a pusztuló szórványokból. Keresztes Nagy Imre Könyvnyomdája, Aiud—Nagyenyed, 1934, 16. [pdf, 122.4k]
  Földes Károly
 • A regáti magyarság. Diaszpóra Könyvek—Bethlen Könyvek, Kolozsvár—Sopron, 2000, 206 p. [pdf, 3042.9k]
  Nagy Sándor
 • Vegyes házasságok Erdély városaiban. Kisebbségvédelem, 1938. 2—3. sz. 32—37. p. [pdf, 164.6k]
  Csűrös Miklós
 • Az erdélyi szórványkérdés. 80 mezőségi falu alapján. Kézirat, 80. [JEA] [pdf, 399.6k]
  Bartha Antal — Decsi Sándor
 • Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz. Magyar Kisebbség, 1937. 12. sz. 305—326. p. illetve Magyar Kisebbség, 2000. 3. sz. 91—109. [külső hivatkozás]
  Szathmáry Lajos
 • Szórványainkról. Kiáltó Szó, Kolozsvár, 1935, 150 p. + melléklet [pdf, 1330.4k]
  Földes Károly, Gergely Ferenc, Horváth Jenő, Kovács Pál, Sass Kálmán, Szigethy Béla
 • Szász—magyar etnikai folyamatok Bürkösön. Korunk Évkönyv, 1977, 64—97. p. [pdf, 669.2k]
  Vetési László

 • 2.4. NEMZEDÉK — IFJUSÁG — OKTATÁS
 • Tíz év. Erdélyi Fiatalok, 1938. 3—4. sz. 3—5. p. [pdf, 126.3k]
  Jancsó Béla
 • A Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból. Látó, 1998. 7. sz. 78—102. p. [Pálffy Antal: Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés reformja, az iskolán kívüli népnevelés. A Vásárhelyi Találkozó jegyzőkönyve. Részlet a Vásárhelyi Találkozó hivatalos jelentéséből.] [pdf, 677k]
  Összeállította: Dávid Gyula
 • Három falu ifjúsága 1967-ben. Csíki szociográfia. Korunk, 1967. 8. sz. 1089—1100. p. [pdf, 731.3k]
  Cseke Gábor — Dali Sándor — Elekes Ferenc — Fejér László — Szekeres Lajos
 • Jegyzetek ifjúságunk beilleszkedési problémáiról. Korunk, 1970. 7. sz. 998—1004. p. [pdf, 135.8k]
  Aradi József
 • Ankét a nemzedékről. [Ion Aluas, Bajor Andor, Balogh Edgár, Bodó Barna, Augustin Buzura, Deák Tamás, Demeter János, Dobai Pataky Tünde, Domokos Géza, Gálfalvi György, Gáspár Sándor, Cs. Gyímesi Éva, Huszár Sándor, Kabán Ferenc, Koválszky Péter, Lászlóffy Aladár, Lendvay Éva, Marosi Péter, Mikó Imre, Nagy István, Orbán János, Parászka Miklós, Roth Endre, Suba Edit, Tamás Gáspár Miklós, Ulrich István.] Korunk, 1973. 6. sz. 840—864. p. [Link a teljes lapszámhoz]
 • Hipotézis a nemzedék kettős nyelvéről. Korunk, 1973. 6. sz. 878—886. p. Újrakiadva: Bretter György: Itt és mást. Kriterion, Bukarest, 1979, 334—345. [Link a teljes lapszámhoz]
  Bretter György
 • Marsallbot a hátizsákban. A forrás harmadik nemzedéke. Az interjúkat készítette, a tanulmányt írta, a műveket válogatta és a függeléket összeállította: Martos Gábor Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1994, 358. p. [külső hivatkozás]
  Martos Gábor
 • Fiatalok irodalma — az irodalom fiatalsága. Az Igaz Szó kerekasztal—értekezlete. [Hajdu Győző, Gálfalvi György, Markó Béla, Sipos András, Tamás Gáspár Miklós, Varga Gábor, Balla Zsófia, Egyed Péter, Székely János, Irinyi Kiss Ferenc, Sütő András, Bajor Andor, Adonyi Nagy Mária, Veres István, Káli István, Csiki László, Balázs F. Attila] Igaz Szó, 1978. 8. sz. 189—209. p. [pdf, 218.2k]
 • Nemzedéktől nemzedékig. Korunk, 1980. 1—2. sz. 31—40. p. [pdf, 196.7k]
  Gáll Ernő
 • A szóértés előfeltételeiről. [Ankét a nemzedéki, más kifejezési formákkal élő csoportok vitáiról a Korunk szerkesztőségében. Résztvevők: Aradi József, Balla Zsófia, Balogh Edgár, Cs. Gyímesi Éva, Csibi Károly, Domokos Géza, Egyed Péter, Gáll Ernő, Herédi Gusztáv, Juhász András, Könczei Ádám, Molnár Gusztáv, Palotás Dezső, Rácz Győző, Tóth Sándor, Szász János, Szőcs István] Korunk, 1980. 1—2. sz. 41—62. p. [pdf, 247.5k]
 • Törés után. Tett, 1983. 1—2. sz. 15—17. p. [pdf, 174.7k]
  Turós Endre
 • Echinox-alakzatok. Egy diáklap tíz éve a tárgyakban, a terekben és az emlékezetben. [A Hét kolozsvári fiókszerkesztőségének ankétja. Keszthelyi András szerkesztésében, lejegyezte Rostás Zoltán, résztvevők: Aradi József, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán, Gaal György, Egyed Péter, Németi Rudolf, Rostás Zoltán, Szőcs Géza] Korunk, 1980. 1—2. sz. 63—72. p. [pdf, 182.3k]
  Rostás Zoltán
 • Veszélyben a romániai magyar értelmiség. Kiáltó Szó, II. sz. In Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Összeáll., bevezető: Balázs Sándor, Kriterion, Kolozsvár, 144—154. p. [pdf, 111.5k]
  Tegzes András

 • 2.5. INTÉZMÉNYESSÉG
 • Erdélyi Magyar Évkönyv Kolozsvár, Minerva, 1931. [pdf, 5540.2k]
  Szerk. Súlyok István — Fritz József
 • A bánsági magyarság húsz éve Romániában (1918—1938) Studium, Budapest, 1939, 229. p. [külső hivatkozás]
  Jakabffy Elemér — Pál György
 • Művelődésünk struktúrájáról és hatékonyságáról. Korunk, 1970. 4. sz. 580—587. p. [pdf, 173k]
  Tóth Sándor
 • A romániai magyar nemzetiség. Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.] [pdf, 5971.3k]
  Szerk. Koppándi Sándor
 • A református egyház helyzete Erdélyben. Ellenpontok, 4. sz. 1982. 7—16. p. [pdf, 224.2k]
  Tőkés László
 • Először a közérdek aztán a magánérdek. Tett, 1985. 1. sz. 26—30. p. [pdf, 120.5k]
  Hajdú Farkas Zoltán
 • Szabályszegés az utolsó búcsúzásnál. Tett, 1985. 1. sz. 41—42. p. [pdf, 426.1k]
  Oláh Sándor
 • A cimborabíró. Tett, 1985. 4. sz. 40—42. p. [pdf, 122.8k]
  Oláh Sándor
 • Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Kriterion, Bukarest, 1987, 244 p. [pdf, 4334.8k]
  Szerk. Biró Zoltán, Gagyi József, Péntek János
 • Jelentés Erdélyből II. Dialogues Européens Association, 1989, 191. p. Párizsi Magyar Füzetek. [külső hivatkozás]
  Tóth Sándor
 • Intézmény — képviselet — civil társadalom. (Gáll Ernő, Veress Károly, D. Lőrincz József, Magyari Vincze Enikő, Magyari Nándor László hozzászólásaival). Átmenetek, 1990, 1. sz. 5—19. p. [pdf, 278.7k]
  Biró A. Zoltán

 • 2.6. ÉRTÉKVIZSGÁLATOK — A MINDENNAPI ÉLETVILÁG ELEMZÉSE
 • Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban. Termés, 1943. tavasz, 76—101. p. [pdf, 176k]
  Mikecs László
 • A magyar önszemlélet változása. Termés, 1943. nyár, 69—80. p. [pdf, 110.8k]
  Mikecs László
 • A magyar értelmiségi körökben jelentkező burzsoá-nacionalista befolyások elleni harc néhány problémája. Korabeli fogalmazvány. (Tóth Sándor munkája.) SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Ms. 4433. [pdf, 547.4k]
  Tóth Sándor
 • Mindennapi közlésvilágunk. Tett, 1979. 3. sz. 2—6. p.; 49—51 p. [pdf, 579.3k]
  Aradi József
 • A kommunikáció és hiánya. Tett, 1979. 3. sz. 30—32. p. [pdf, 226k]
  Egyed Péter
 • Elsikkadt jelentések. Tett, 1980. 1—2. sz. 50—52. p. [pdf, 246.6k]
  Biró Zoltán
 • Modellek a sorok között. Tett, 1980. 3. sz. 15—20. p. [pdf, 1156.5k]
  Zsigmond Emese
 • Hogy élnek G-ék? Tett, 1980. 3. sz. 21—24. p. [pdf, 92.8k]
  Gagyi József
 • Az „idegen” lakás. Tett, 1981. 2. sz. 49—51. p. [pdf, 126.4k]
  Biró Zoltán
 • Fehér selyem csipkés szélű drága kicsi kendő. Tett, 1981. 2. sz. 54—57. p. [pdf, 247k]
  Gagyi József
 • Értékrend és társadalomtudat. Tett, 1982. 2. sz. 27—32. p. [pdf, 93.8k]
  Nagy Olga
 • Gondolatok az azonosságtudatról. Tett, 1982. 2. sz. 33—36. p. [pdf, 164.8k]
  Fábián Ernő
 • Család — jövőkép — esély. 13—14 éves tanulók értékorientációs hálózatának szövegnyelvészeti elemzése. Korunk Évkönyv, 1982, 196—204. Újrakiadva in Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 128—146. [pdf, 140.8k]
  Biró Zoltán
 • Otthonosság és változás. Tett, 1985. 1. sz. 34—37. p. [pdf, 79.2k]
  Biró Zoltán
 • Vizuális környezet, vizuális kultúra Tett, 1986. 2. sz. 9—14. p. [pdf, 548.8k]
  Biró Zoltán
 • Az otthonosság feltételei. Tett, 1987. 2. sz. 49—53. p. [pdf, 181.1k]
  Magyari Vincze Enikő
 • Identitástudatunk zavarai. [1988] Kriterion, Bukarest, 1995, 400 p. [pdf, 2304.8k]
  Balázs Sándor
 • Az ajándékok üzenetei. Tett, 1988. 4. sz. 56—58. p. [pdf, 240k]
  Oláh Irén
 • Önmegvalósítás és közösségépítés. Tett, 1989. 3. sz. 42—43. p. [pdf, 84.7k]
  Gagyi József

 • 2.7. ERDÉLYI MAGYAR NÉPRAJZKUTATÁS 1989 ELŐTT (Könyvészetek, tudománytörténeti összefoglalók)
 • Néprajzosok kislexikona. In Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve 1984. Marosvásárhely, 1984, 150–167. [pdf, 524.3k]
  ***
 • A Falvak Népe–Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája. 1945–1980. Népismereti Dolgozatok 1981. Kriterion, Bukarest, 1981, 219–264. [pdf, 453.8k]
  Cseke Péter
 • Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága. Bibliográfia. Ethnographia LXXXV. 1974, 200–204. [pdf, 179.9k]
  Csorba Csaba
 • Magyar népballadagyűjtés Romániában. Ethnographia LXXVII. 1966, 4. 566–568. [pdf, 310.1k]
  Faragó József
 • A romániai magyar folklórgyűjtés számadatai. Korunk XXV. 1966. 12. 1792–1794. [pdf, 669.3k]
  Faragó József
 • A mai moldvai csángómagyar folklórgyűjtés. Igaz Szó XX. 1972. 1. 109–114. [pdf, 712.5k]
  Faragó József
 • Balladagyűjtésünk keresztmetszete. Utunk XXX. 1975. 2. 4. [pdf, 146.6k]
  Faragó József
 • A magyar folklór gyűjtése Moldvában. Művelődés XXXII. 1979. 11. 29–31. [pdf, 179.7k]
  Faragó József
 • A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata. Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980. 14–25. [pdf, 232.6k]
  Faragó József
 • A mai folklórgyűjtés vázlata. In. Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion, Bukarest, 1981, 331–345. [pdf, 853.5k]
  Faragó József
 • Adatok a magyar–román néprajzi bibliográfiához 1946–1982. Népismereti Dolgozatok 1983. Kriterion, Bukarest, 1983, 188–221. [pdf, 405.1k]
  Faragó József
 • A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1984, 66–112. [pdf, 745.5k]
  Gunda Béla
 • Néhány néprajzi megjegyzés Erdély történetéhez. In Rácz István (szerk.): Tanulmányok Erdély történetéből. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988, 37–44. [pdf, 190.4k]
  Gunda Béla
 • A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. (1970–1982). In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1984, 113–130. [pdf, 614.9k]
  Kósa László
 • Magyar néprajzi kutatások Romániában. In Ortutay Gyula (szerk.): Népi Kultúra – Népi Társadalom. V–VI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 45–69. [pdf, 380.9k]
  Kósa László – Nagy Ilona
 • Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban. Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980, 7–13. [pdf, 166.5k]
  Kós Károly
 • A romániai magyar néprajzi kutatások (1982–1988). In Petercsák Tivadar (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. II. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1989, 79–112. [pdf, 346.4k]
  S. Lackovics Emőke
 • A Korunk népismereti könyvészete (1926–1977). Korunk Évkönyv 1979. 1978, 299–312. [pdf, 791.3k]
  Szabó Ilona
 • Irányított néprajzi gyűjtő-versenyek általános iskolás tanulókkal. Népismereti Dolgozatok 1976. Kriterion, Bukarest, 1976, 73–84. [pdf, 567.5k]
  Szabó Zsolt
 • A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája 1968–1976. Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980, 240–264. [pdf, 346.3k]
  Zágoni Jenő