Adatbank.ro / digitális szövegtár  / A MAGYAR–ROMÁN VISZONY ALAKULÁSÁNAK DOKUMENTUMAI
nyomtat

megoszt

A MAGYAR–ROMÁN VISZONY ALAKULÁSÁNAK DOKUMENTUMAI
 • Válaszirat a bukaresti román ifjak memorandumára. Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1891. [külső hivatkozás]
  Moldován Gergely
 • Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und Bukowina. Wien, 1881.
  Slavici, Ioan
 • Magyarok, románok (A nemzetiségi ügy kritikája). Gombos és Sztupjár könyvnyomdája, Kolozsvár, 1894. [külső hivatkozás]
  Moldován Gergely
 • Szabadságharcunk és a dakoromán törekvések. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), Budapest, 1895.
  Jancsó Benedek
 • A románság: politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. I–II. Pleitz Fer. Pál, Nagybecskerek, 1895–96. I. kötet [külső hivatkozás]
  Moldován Gergely
 • A románság: politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti közlemények. I–II. Pleitz Fer. Pál, Nagybecskerek, 1895–96. II. kötet [külső hivatkozás]
  Moldován Gergely
 • A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. I–II. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), Budapest, 1896–99). I. kötet. [külső hivatkozás]
  Jancsó Benedek
 • A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi állapota. I–II. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), Budapest, 1896–99). II. kötet. [külső hivakozás]
  Jancsó Benedek
 • Báthory és Bethlen viszonya a két oláh vajdasághoz. I–II. Erdélyi Múzeum, 1904. 9. sz., 511–526. [külső hivatkozás]
  Görög Ferenc
 • Báthory és Bethlen viszonya a két oláh vajdasághoz. I–II. Erdélyi Múzeum, 1904., 10. sz., 577–591. [külső hivatkozás]
  Görög Ferenc
 • Istoria Românilor din Transilvania și Ungaria. I–II. București, 1915.
  Iorga, Nicolae
 • Erdély és a nagyromán aspirációk. Szabad Lyceum, Budapest, 1918. [külső hivatkozás]
  Jancsó Benedek munkássága
 • A román irredentista mozgalmak története. Bocskay-Szövetség, Budapest, 1920. [külső hivatkozás]
  Jancsó Benedek
 • Avram Iancu Institutul de Arte Grafice România Nouă, Bucuresti, 1924.
  Dragomir, Silviu
 • A román irodalomtörténet tájrajzi problémái. Különnyomat. Apollo, Budapest, 1935. [pdf, 479.9k]
  Gáldi László
 • A történeti Erdély. Erdélyi Férfiak Egyesülete, Budapest, 1936. [külső hivatkozás]
  Asztalos Miklós (szerk.)
 • Az autonom Erdély és a román nemzeti követelések az 1863–64. évi nagyszebeni országgyűlésen. Dunántúl, Budapest, 1936.
  Mester Miklós
 • Az erdélyi kérdés az európai közvélemény előtt 1865–1920. Magyar Kisebbség 1936. 20. sz., 542–558; 21–22. sz., 588–598.; 23. sz., 614–628. [pdf, 419.7k]
  Mikó Imre
 • La Transylvanie. Academia Română, București, 1938.
  ***
 • De ce au fost Țara Românească și Moldova separate? Fundațiilor Regale, 1938. [külső hivatkozás]
  Panaitescu, Petre P.
 • Răscoala lui Horia în comitatele Cluj și Turda. Imprimeria Națională, Cluj, 1938.
  Prodan, David
 • Az erdélyi román kérdés a 18. században. Studium, Budapest, 1938. [pdf, 986.7k]
  Tóth András
 • A Liga Culturală és az erdélyi román nemzetiségi törekvések. Sárkány Nyomda R.-T., Budapest, 1939. [pdf, 770.8k]
  Polónyi Nóra
 • Kérelmek, határozatok, tervek, javaslatok és törvényes intézkedések az erdélyi nemzetiségi kérdések megoldására másfél évszázad alatt. Magyar Kisebbség, 1940. 3–4. sz., 66–75.; 5. sz. 96–108.; 6. sz. 133–144.; 7–8. sz. 163–174. [pdf, 397.6k]
  ***
 • A román fejlődés alapvetése. Századok, 1940. 7–8. sz., 278–313.
  Elekes Lajos
 • A reformáció az erdélyi románok között. Grafika Kiadó, Kolozsvár, 1940.
  Juhász István
 • Balkáni és magyar elemek a magyarországi román társadalomfejlődésben. Hitel, 1940–41. 2. sz., 148–175. [külső hivakozás]
  Makkai László
 • A Tribuna és a magyarországi román közvélemény. Erdélyi Tudományos Füzetek, Kolozsvár, 1942. [külső hivatkozás]
  Bíró Sándor
 • Magyar–román szellemi kapcsolatok. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1942. [pdf, 1060.7k]
  Gáldi László
 • A román történettudomány és a székelyföldi románság kérdése. Erdélyi Múzeum, 1942. 4. sz., 530–558. klny. Kolozsvár 31 lap (Erdélyi Tudományos Füzetek 145.). [külső hivatkozás]
  I. Tóth Zoltán
 • Az „Astra” románosító tevékenysége a Székelyföldön. In Az Erdélyi Tudományos Intézet évkönyve — 1940—41. Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 1942, 250–308. [külső hivatkozás]
  I. Tóth Zoltán
 • Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban. Termés, 1943. Tavasz, 76–102. [pdf, 394.4k]
  Mikecs László
 • Magyarok és románok. A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT., Budapest, 1943, 1944. [külső hivatkozás]
  Deér József – Gáldi László (szerk.)
 • A magyar–román kérdés. Történeti és politikai tanulmány. Officina, Budapest, 1946.
  Szenczei László
 • Români și unguri. Editura de Stat, București, 1947.
  Cheresteșiu, Victor
 • A román irodalom magyar bibliográfiája:1831–1960 (1961–1965). Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966. [pdf, 5507.9k]
  Domokos Sámuel
 • A román irodalom magyar bibliográfiája: 1961–1970. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978.
  Domokos Sámuel
 • A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1991. [külső hivatkozás]
  Hermann Gusztáv Mihály (szerk.)
 • Aprecieri asupra Raportului Comisiei de Audieri „Covasna-Harghita” şi motivarea nesemnării sale de către unii dintre membrii comisiei (Vélemények a „Kovászna-Hargita” Meghallgató Bizottság jelentéséről és annak a megindoklása, hogy az miért nem írták alá a bizottság egyes tagjai.), Csiha Tamás senator UDMR, Takács Albert Csaba deputat UDMR,14 octombrie 1994, Bucureşti.
 • Illúziókergetés vagy ismétléskényszer? Román–magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. Kriterion Kiadó – Balassi Kiadó, Bukarest–Budapest, 1995.
  Borsi-Kálmán Béla
 • Stratégiák vagy kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. [külső hivatkozás]
  Biró A. Zoltán
 • Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697–1792. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. [külső hivatkozás]
  I. Tóth Zoltán
 • Románia Erdély-politikája 1989 után. Magyar Kisebbség, 1998. 3–4. sz., 312–330. [külső hivatkozás]
  Takács Ferenc
 • Kettős hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 1998. 2. sz., 339–362. [külső hivatkozás]
  Tánczos Vilmos
 • A békétlenség stádiumai. Fejezetek a magyar–román kapcsolatok történetéből. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
  Borsi-Kálmán Béla
 • Transilvania subiectivă. Humanitas, Bucureşti, 1999.
  Mungiu-Pippidi, Alina
 • Bernády-szobor bajlátta városban. In: Bodó Julianna (szerk.): Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000, 83–105.
  Gagyi József
 • Hagymakupolás honfoglalás Erdélyben. Dokumentumfilm az ortodox egyház terjeszkedéséről. Készült 2001 telén. In uő: Hagymakupolás honfoglalás avagy van-e magyar jövő a Székelyföldön? Püski, Budapest, 2004.
  Csáky Zoltán
 • A román irredentista mozgalmak története. Attraktor, Máriabesnyő–Gödöllő, 2004. [külső hivatkozás]
  Jancsó Benedek
 • Románok a történeti Magyarországon. Lucidus Kiadó, Budapest, 2005.
  Miskolczy Ambrus
 • Az impériumváltás ábrázolása az új cseh és román történeti szintézisekben. In Ablonczy Balázs–Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2005, 55–80. [külső hivatkozás]
  Zahorán Csaba
 • Talk of the Nation. Language and Conflict in Romania and Slovakia. Cornell University Press, Ithaca (NY) – London 2007.
  Csergo, Zsuzsa
 • A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai. Attraktor, Máriabesnyő–Gödöllő, 2007.
  Moldován Gergely
 • Trianon a román és szlovák köztudatban. Kommentár, 2007. 3. sz., 35–44. [pdf, 80.1k]
  Kollai István – Zahorán Csaba
 • Erdélyi magyar identitás a magyar és a román közpolitikák kereszttüzében. Magyar Kisebbség, 2010. 3–4. sz., 50–61. [külső hivatkozás]
  Salat Levente
 • A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen. Pro Minoritate, 2011, Tél. 40–53. [külső hivatkozás]
  György V. Imola
 • A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16–21. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012.
  László Márton – Novák Csaba Zoltán
 • Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita–Covasna. Editura Etnologică. Colecţia de Studii Sociologice, Bucureşti, 2013.
  Baltasiu, Radu– Săpunaru, Gabriel– Bulumac, Ovidiana
 • Trikolórok, farkasok és turulok földje. Magyar és román szimbolikus politikák Erdélyben 1989 után. REGIO, 2016. 1. sz., 226–281. [külső hivatkozás]
  Zahorán Csaba
 • A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970–1980. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017.
  Berki Tímea