nyomtat

megoszt

Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében
ÁBRAHÁM BARNA
Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Az erdélyi román polgárosodás útjai a 19. század második felében

I. A TÁRSADALOM

1. A nemzet gazdasága a kortársak írásaiban

A románság általános anyagi helyzete

A földművelés állapota és fejlesztési programja

A románok földvásárlásainak sajtóvisszhangja

A háziipar állapota, fejlesztési programja

Az ipar helyzete, fejlesztési lehetőségei, az iparospálya gazdasági-társadalmi jelentősége

A kereskedői pálya jelentősége, akadályai

A zsidók működése . a román-zsidó viszony

Român la Român!

A román bankok társadalmi jelentősége, kohéziós

és romboló szerepe

A műszaki tudományok jelentősége

2. A társadalmi rétegződés és kohézió kérdései

Csonka társadalom . paraszti öntudat

Román urak és hölgyek

A nép és az intelligencia viszonya

Életideál

Illemtan, társas érintkezés

A társalgás szabályai, a gyakoribb hibák, vétkek

3. A polgárosodás színterei

Urbanizáció, urbanitás az erdélyi románoknál

A polgárosult falu víziója a korabeli írásokban

II. AZ EGYÉN MINDENNAPJAI

Lakásviszonyok

Öltözködés

A divat megítélése

Luxus az öltözködés terén és ellenjavaslatok

Paraszti cifrálkodás

Higiénia, egészségügy

Testápolás

Kozmetikumok, szépítőszerek, ékszerek

A helyes táplálkozás szabályai

Dohányzás, alkoholizmus

Sport

III. A CSALÁD

Az ideális házasság modellje

Házassági motivációk

A család válsága

A gyermeknevelés elvei és hibái

A leányok otthoni nevelése

A nőideál és a női hibák

A nő hivatása: a család és a háztartás

Az ideális háziasszony

A cselédekkel, beosztottakkal szembeni viszony

A nő hivatása: a család vallási, erkölcsi őrangyala

A nő hivatása: az anyanyelv és a nemzettudat fönntartása

A nő hivatása: a szépirodalom fönntartása

A nemzetközi női emancipációs mozgalom megítélése

IV. A NEMZETI KÖZSZELLEM

1. A román néplélek mint ideál és valóság

A nemzet hivatása

Polgári erények

Nemzeti hibák és bűnök

2. Az egyház

Vallás, hitélet, felekezet

A pap mint lelki vezető és gyakorlati tanácsadó

A papi hivatás: lemondás, szegénység

A papság modernizációja; korszerű teológiai irodalom

3. Az iskola

A tanulás jelentősége; az iskola szerepének fölismerése, az olvasási kedv erősödése

A románok tanulási lehetőségei

A tanítók, tanárok hivatása, helyzete, sorsuk javításának kérdései

A nőnevelés jelentősége és alapelvei

Az anyanyelvi leányiskolák, nemzeti leánynevelő

intézetek jelentősége

Az oktatás mecénásai

4. Önművelés, népművelés

A népművelés szerepe

Az ismeretterjesztő és szórakoztató népkönyvek jelentősége

A könyvtár jelentősége

Az ismeretterjesztő előadások jelentősége

Szavaló- és zenei estek

5. Egyesületi élet

6. A nemzet kulturális öröksége

A népviselet nemzeti jelentősége, presztízse

Az anyanyelv egyenértékűsége, presztízse

Az anyanyelv megvetése, idegen társalgási nyelv uralma

A népköltészet, mint a románság kulturális névjegye

A társadalom közönye a román nemzeti sajtóval, és az irodalommal szemben

A nemzet színháza

A nemzeti zenekultúra jellege, állapota

A nemzeti tánckultúra jelentősége

A honismeret jelentősége és a nemzeti múzeum kérdése

Nemzeti kiállítások

Zárszó

Fölhasznált irodalom

Procesul de îmburghezire al Românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al 19-lea

The process of embourgeoisment among the Romanians of Transylvania in the 2nd half of the 19th century