nyomtat

megoszt

Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790–1848.
SZEKFŰ GYULA (szerkesztette és a történeti bevezető tanulmányt írta)
Katalóguscédula:
Cím: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790–1848.
Szerző: SZEKFŰ GYULA (szerkesztette és a történeti bevezető tanulmányt írta)

Megjelenési adatok:
Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1926
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: történelem
Műfaj: dokumentumok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 3484.7k]
Tartalom:
Előszó az „Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez” című sorozathoz [pdf, 152.9k] [doc, 91.1k]
Előszó

BEVEZETÉS.
I. Az 1790. év nyelvi mozgalmának gyökerei [pdf, 190.3k] [doc, 172k]
II. A nyelvi mozgalom Ferenc abszolutizmusának kialakulásáig [pdf, 207.6k] [doc, 201.2k]
III. Ferenc kabineti abszolutizmusa alatt 1825-ig [pdf, 224.4k] [doc, 277.5k]
IV. A magyar államnyelv [pdf, 479.5k] [doc, 762.4k]
1. A bécsi kormány álláspontja 1825 után
2. A magyar államnyelv az országgyűléseken, 1825–48
3. A magyar államnyelv a hatóságokban, közoktatásban és a közönség körében

IRATOK. [pdf, 1981k] [doc, 2931.2k]
1. 1790 április 20. A helytartótanács körrendelete a közoktatásban a német nyelv helyébe a latin és magyar nyelv bevezetéséről
2. 1790 jún. 11. A rendek tárgyalása és határozata az országgyűlési üzenetek és jegyzőkönyvek magyar nyelve dolgában
3. 1790 aug. 9. Az erdélyi országgyűlés törvényjavaslatának a magyar nyelvre vonatkozó szakaszai
4. [1790 aug.] Az országgyűlés vegyes bizottságától kidolgozott kir. hitlevéltervezetnek a magyar nyelvre vonatkozó része
5. [1790 aug. – szept.] Izdenczy államtanácsos votuma a kerületi hitlevél-tervezetnek a magyar államnyelvet kívánó szakaszairól
6. 1790 szept. 4–6. Az államtanács irata Révai Miklós akadémiai tervéről
7. 1790 szept. 5. Az országgyűlésnek magyarnyelvi törvényjavaslata
8. 1790 szept. 21. Az 1790 szept. 5-iki feliratra adott kir. válaszleiratnak a magyar nyelvre vonatkozó része
9. [1790 okt.] Izdenczy votuma a koronázás előtti 8. szakasz dolgában
10. 1790 nov. 14. Az országgyűlés újabb feliratának a 8. szakaszra vonatkozó része
11. 1791 jan. 8. A kir. válaszleiratnak a 8. szakaszra vonatkozó része
12. 1791 márc. 12. Az 1790–91:16. t.-cikk
13. 1791 ápr. 16 – 19. Az államtanács irata a pesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom tanári széke betöltése tárgyában
14. 1791 júl. 8 – aug. 2. Az államtanács irata a magyarnyelvű vár- megyei jegyzőkönyvek felterjesztése dolgában
15. 1791 okt. 14–19. Az államtanács irata az öt akadémiára kinevezendő magyar nyelv- és irodalmi tanárok dolgában
16. 1791 szept. 24 – okt. 1. Az államtanács irata az országgyűlésen hozott törvények magyarnyelvű kiadásáról
17. 1791 szept. 29. A tanulmányi ügyben kiküldött orsz. bizottság határozata a magyar hivatalos nyelvről
18. 1791 szept. 29. A m. kancellária felterjesztése a vármegyei jegyzőkönyveknek magyar nyelven való beterjesztése dolgában
19. 1791 okt. 26 – nov. 1., 1791 nov. 1–20. Az államtanács két irata a m. kancelláriának a magyarnyelvű vármegyei jegyzőkönyvek dolgában tett felterjesztéséről
20. Az 1790:31. erdélyi t.-cikk
21. [1791–93] Az elemi iskolai magyar nyelv tanításra való utasítás javaslata
22. 1792 jan. 19. A m. kancellária felterjesztése Bihar vármegye egy felirata alkalmából a katonasággal való levelezés és a benyújtott kérvényeknek nyelve dolgában
23. 1792 ápr. 16. A br. Reischach államminiszter elnöklete alatt működő bizottság jegyzőkönyve az 1790–91. erdélyi országgyűlés 46. t.-cikk javaslatáról
24. 1792 jún. 20. Az országgyűlés feliratának a magyar nyelvre vonatkozó része
25. 1792 jún. 21. Buda. A Ferenc király elnöklete alatt tartott magyar konferencia jegyzőkönyvének az országgyűlés jún. 20. felirata magyarnyelvi szakaszával foglalkozó része
26. 1792. jún. 22. Az 1792 jún. 20. feliratra adott kir. válaszleiratnak a magyar nyelvre vonatkozó része
27. 1792 jún. 26. Az 1792:7. t.-cikk
28. 1792 okt. 12–19. Az államtanács irata a magyar nyelvnek gimnáziumi tantervéről
29. 1793 okt. 28. A m. kancellária felterjesztése a magyar nyelvnek gimnáziumokban leendő eredményesebb tanításáról
30. 1793 nov. 9–23. Az államtanács votuma a m. kancelláriának 1793 okt. 28. felterjesztéséről a magyar nyelv eredményesebb tanítása dolgában
31. 1795 okt. 16. Izdenczy államtanácsos votuma a magyar nyelv tanítására költött összegről
32. 1802 júl. 23. A m. kancellária felterjesztése ifj. Péchy Imre biharvármegyei alispánnak a magyar nyelv terjesztéséről szóló kézirata dolgában
33. 1803 aug. 17. János főhg., Károly főhg. hadügyminiszter helyettese átirata a m. kancelláriához a magyar ezredekbeli tiszteknek magyar nyelvtanítása dolgában
34. 1805 nov. 2. Az országgyűlés felirata a magyar nyelv dolgában
35. 1805 nov. 4–5. Az államtanács irata az országgyűléstől felterjesztett magyarnyelvi t.-javaslatról
36. 1805 nov. 7. Az 1805:4. t.-cikk
37. 1805 nov. 22. Pestvármegye közgyűlési határozata a magyar nyelv ügyében
38. 1806 ápr. 25. Az államtanács irata a m. udv. kamarai hivataloknak magyarnyelvű hivatalos levelezése dolgában
39. 1806 szept. 9. Az államtanács irata a vármegyéknek a katonai ható- ságokkal való levelezése és a kancelláriához küldött magyar felter- jesztései dolgában
40. 1806. A Ratio educationisnak a magyar nyelv tanítására vonatkozó részei
41. 1807 ápr. 2 – jún. 25. Az államtanács irata Pest- és Bihar vármegyének a magyar nyelv hivatalos használatát illető határozatairól
42. 1807 ápr. 3. A m. kancelláriától felterjesztett magyarnyelvű hiva- talos címzések
43. 1807 okt. 26. Drevenyák titkos jelentése a magyar nyelv ügyében való országgyűlési tárgyalásról
44. 1807 okt. 29 – nov. 7. Baldacci államtanácsos négy kabineti véleménye a magyar nyelv ügyében folytatott országgyűlési tárgyalásokról
45. 1807 okt. 31. Baldacci államtanácsos kabineti véleménye a Nemz. Múzeumot illető országgyűlési tárgyalásról
46. 1807. okt. 31. Csapó titkos jelentése a magyar nyelv ügyében tartott okt. 29., 30. és 31. kerületi ülésekről
47. 1807 nov. 13. Az országgyűlési kívánságok ós sérelmek közt a magyar nyelvre vonatkozó kívánság
48. 1807 nov. 28. A m. kancellária véleménye az országgyűlésnek a magyar nyelv tárgyában felterjesztett 62. sz. sérelméről
49. 1807 dec. 15. Baldacci kabineti votuma a magyar nyelv dolgában álnév alatt teendő pályakérdésről
50. 1807 dec. 19. Bedekovich államtanácsos kabineti felterjesztése a magyarnyelvű országgyűlési naplók kiadása dolgában
51. 1809 febr. 11. Lorenz államtanácsos kabineti véleménye a német nyelvnek általánossá tételéről
52. 1809 rnárc. 2. Az udv. kamara átirata a m. kancelláriához Mára- maros megyének az úriszékek nyelvét illető határozata ellen
53. 1809. márc. 18. Udv. rendelet a helytartótanácshoz a magyar nyelvnek a vármegyei igazságszolgáltatásban való, az udv. kamara részéről kifogásolt használata dolgában
54. 1811 dec. 9. Wallis gróf kabineti véleménye az országgyűlésnek a magyar nyelvet illető tárgyalásairól
55. 1811 dec. 19. Az országgyűléstől felirattal felterjesztett magyarnyelvi sérelmek
56. 1812 ápr. 24. Kir. válaszleirat az országgyűlésnek 1811 dec. 19-iki, a magyar nyelvet illető feliratára
57. 1812 aug. 10. Udv. rendelet a magyar nyelvnek a vármegyei igazgatásban való használatáról
58. 1813 jún. 15. Az államtanács irata a pesti kegyesrendi gimnázium ellen felmerült gyanúról, hogy ott a tanítási nyelv magyar volna
59. 1819 dec. 16. Az államtanács irata a szab. kir. városok hivatalos nyelvéről
60. 1820 jan. 27. Az államtanács irata az erdélyi magyar nyelvművelő társaságról
61. 1825 nov. 3. Gr. Zichy Károly m. kamarai elnök titkos jelentése az eznapi kerületi ülésről a magyar nyelv tárgyában
62. 1825 nov. 3. Titkos jelentés az eznapi kerületi ülésről a magyar nyelv tárgyában
63–67. 1826 jan. 20 – nov. 3. A törvények kéthasábos, magyar és latin nyelvű szövegére vonatkozó iratok:
63. 1826 jan. 20. Az országgyűlés feliratának a törvények szöve- gére vonatkozó része
64. 1826 ápr. 9. Az 1826 jan. 20-iki feliratra adott kir. válasz- leiratnak a törvények szövegére vonatkozó része
65. [1826 jún.] József nádor és gr. Zichy Károly véleményei az 1826 jún. 10-iki feliratra adandó kir. válaszleiratról, a törvények magyar szövege dolgában
66. 1826 okt. 6. Az országgyűlés felirata az 1826 szept. 9. kir. leiratra a törvények szövege dolgában
67. 1826 okt 30. Az államkonferencia irata az 1826 okt. 6. országgyűlési feliratra adandó kir. válasz dolgában
68. 1826 jan. 20. Titkos jelentés az eznapi ker. ülésről a magyar nyelv tárgyában
69. 1826 ápr. 17. Az országgyűléstől felirattal felterjesztett előkelő sérelmek és kívánságok közt a magyar nyelvre vonatkozó rész
70. 1826 ápr. 17. A magyar nyelv kényszerítés nélküli terjesztéséről való országgyűlési javaslat
71. 1826 május 26. A magyar kancellária votuma az előkelő sérelmek magy. nyelvi részéről
72. 1827 jan. 29. József nádor véleménye az előkelő sérelmek magyar nyelvi részéről
73. 1827 márc. 28. Az államkonferencia az előkelő sérelmek magyar nyelvi részéről
74. 1827 márc. 28-hoz. Az előkelő sérelmek magyarnyelvi részére adandó kir. válaszleirat három tervezete
75. 1827 ápr. 7. és 10. József nádornak és az államkonferenciának újabb javaslatai a magyarnyelvi előkelő sérelemre adandó kir. leirat szövege tárgyában
76. 1827 ápr. 11. Kir. válaszleirat az előkelő sérelmek magyarnyelvi részét illetőleg
77. [1829 jan.] A tanulmányi ügyben kiküldött orsz. bizottság t.-javas- latának a magyar oktatásra vonatkozó része
78. 1830 ápr. 4. Az államtanács irata Vas vármegyének határozatáról, mely szerint a pörök ezután magyar nyelven folytatandók és a céhekbe csak magyarul tudó mesterek vehetők fel
79. 1830 nov. 2. A m. kancellária felterjesztése az előkelő sérelmek 12., magyarnyelvi szakaszáról
80. 1830 dec. 2. Kir. válaszleirat az 1830 okt. 17-iki felirat magyarnyelvi részéről
81. 1830 dec. 20. Az 1830:8. t.-cikk
82. 1832 ápr. 1 – aug. 16. Az államtanács irata Esztergom vármegyé- nek a vezetéknevek magyarosítását illető felirata dolgában
83. 1833 jan. 10. A rendek üzenete, melyben a főrendeket magyar nyelven készítendő üzenetekre szólítják fel
84. 1833 jan. 10. A rendek üzenete a főrendekhez egyedül magyarnyelvű feliratok és törvények dolgában
85. 1833 febr. 8. A rendek első viszonüzenete a magyarnyelvű feliratok és törvények ügyében adott főrendi válaszra
86. 1833 márc. 30. Az országgyűlés felirata magyarnyelvű feliratok, kir. válaszleiratok és törvények érdekében
87. 1833 aug. 20. Metternich votuma az országgyűlés 1833 márc. 30-iki felirata dolgában
88. 1833 aug. 27. Reviczky kancellár Mérey Sándor, m. kir. tart. biztossági főigazgatóhoz a szegedi líceumban a magyar tannyelv meg- akadályozása érdekében
89. 1833 aug. 28. Reviczky Metternichhez Kintzl főhadnagy magyar nyelv elleni beadványa dolgában
90. 1834 jan. 3. A kabinetiroda irata a cseh nyelv iskolai tanításának kiterjesztéséről
91. 1835 júl. 5. A magyar nyelvről szóló sérelmek és kívánságok alsó táblai javaslata
92. 1835 aug. 2. A főrendek válasza a magyarnyelvi sérelemnek júl. 5-iki alsó táblai szövegére
93. 1835 szept. 8. Reviczky Metternichnek: a magyar nyelv ügyében kiadott kir. leirat publikálásának elhalasztásáért József nádort okolja
94. 1835 okt. 5. Kir. válaszleirat az 1833 márc. 30-iki feliratra
95. 1835 nov. 24. A rendek üzenete a főrendekhez az 1835 okt. 5-iki kir. válaszleiratot illetőleg
96. 1835 dec. 1. A főrendek viszonüzenete a rendek 1835 nov. 24-iki üzenetére
97. 1835 dec. 12. Gr. Mailáth Antalnak Metternich felszólítására készített memoranduma a nádornak a magyar nyelv ügyében való köz- benjárása tárgyába
98. 1836 jan. 18. József nádor levele Reviczky kancellárhoz, a magy. nyelvi törekvéseknek állítólag monarchia-ellenes jellegéről
99–104. 1836 jan. 29 – febr. 12. A nádori intermediáció a magyar nyelv ügyében: József nádor és Metternich levelezése és gr. Mailáth Antal küldetése:
99. 1836 jan. 29. József nádor Metternichnek
100. 1836 jan. 30. Metternich József nádornak
101. 1836 febr. 1. József nádor Metternichnek
102. 1836 febr. 4. Gr. Mailáth Antal jelentése küldetéséről Metternichnek
103. 1836 febr. 7. Metternich József nádornak
104. 1836 febr. 7. Metternich titkos utasítása gr. Mailáth Antal számára
105–108. 1836 febr. 12–17. Az államkonferencia iratai a nádori inter- mediációról:
105. 1836 febr. 12. Mailáth György államtanácsos votuma
106. [1836 febr. 12.] Purkhart Norbert államtanácsos votuma
107. 1836 febr. 12. Reviczky m. kancellár votuma
108. 1836 febr. 17. Kir. kézirat József nádorhoz, a magyar nyelv ügyében való nádori közbenjárás tárgyában
109. 1886 febr. 17. Metternich gr. Mailáth Antalnak, a magyar nyelv ügyében kiadandó kir. kézirat értelméről és a kapcsolt részeknek ez ügyben állásfoglalásra indításáról
110. 1836 márc. 4. Kir. kézirat József nádornak, melylyel neki az országgyűlés 1836 márc. 3-iki felirata visszaküldetik azért, hogy azt magyarul is írja alá
111. 1836 márc. 8. József nádor a királyhoz: megokolja, miért írta alá a rendek feliratát csak magyar nyelven
112. 1836 márc. 9. Verőcze vármegye kérése az országgyűlési sérelmek és kívánatok közt a magyar nyelv bővebb ismerete és kiművelése tárgyában
113. 1836 márc. 16. Az országgyűlés felirata a magyar nyelv ügyében
114. 1836 ápr. 17. József nádor Metternichnek a törvények magyar szövegének eredeti voltáról
115. 1836 ápr. 24. Reviczky Metternichnek, a feliratoknak a nádor által történt csak magyarnyelvű aláírásáról
116. 1836 ápr. 20. Kir. válaszleirat az országgyűlés 1836 márc. 16-iki, magyarnyelvi feliratára
117. 1836 ápr. 30. Az országgyűlés felirata az 1836 ápr. 24-iki kir. válaszleiratra
118. 1836 ápr. 30. Kir. kézirat Reviczky kancellárhoz, az 1836 ápr. 30-iki felirattal felterjesztett magyarnyelvi t.-cikk dolgában
119. 1836 máj. 1. Kir. válaszleirat az országgyűlés 1836 ápr. 30-iki magyarnyelvi feliratára
120. 1836 máj. 2. A 1832-30:3. t.-cikk
121. 1836 aug. 31. Gr. Cziráky Antal országbírónak az országgyűlés után alkalmazandó kormányzási elvekről szóló memorandumából a magyar nyelvkérdést illető rész
122. [1836] Névtelen feljelentés Reviczky kancellár, Bartal és br. Med- nyánszky udv. tanácsosok ellen, magyar érzelmeik miatt
123. 1838 jún. 13. Gr. Pálffy Fidél m. kancellárnak és az államkonferenciának véleményei az országgyűlés előkészítése alkalmával a magyar nyelvet illetőleg
124. 1839 jún. 5. A m. kancellária felterjesztése az országgyűlés azon kéréséről, hogy a királyt és királynét magyar nyelven üdvözöltessék
125. 1839 jún. 20. Rendi üzenet a főrendekhez, a feliratoknak egyedül magyar nyelven szerkesztése dolgában
126. 1839 okt. 17. Az országgyűlés magyarnyelvi törvényjavaslata
127. 1839 okt. 19. Metternich votuma a nádornak az egyedül magyarnyelvű országgyűlési feliratok érdekében való közbenjárása dolgában
128. 1840 jan. 31. Az országgyűlés felirata a magyar nyelvről
129. 1840 márc. 14. Kir. válaszleirat az 1840 jan. 31. országgyűlési feliratra
130. 1840 máj. 4. Országgyűlési felirat a magyar nyelvről, válaszul a márc. 14-iki kir. leiratra
131. 1840 máj. 8. Országgyűlési felirat a magyar nyelvről, válaszul a máj. 5-iki kir. leiratra
132. 1840 máj. 13. Az 1839–40:6. t.-cikk
133. 1840 jún. 28. júl. 9. Sedlnitzky és Metternich jegyzékváltása egy cseh munka kapcsán a cseh-morva-tót nyelvi és nemzetiségi mozgalomnak a magyarral szemben való pártolásáról
134. 1841 jan. 15 – febr. 23. Az államtanács irata az egyesített cseh- osztr. udv. kancellária 1840 dec. 18., a magyar vármegyék és az osztr. hatóságok latin nyelvű levelezése dolgában tettfelterjesztéséről
135. 1842 márc. 16. Az erdélyi országgyűlésnek felirattal felterjesztett magyarnyelvi t.-javaslata
136. 1842 márc. 27. Kir. kézirat a m. kir. udv. tanulmányi bizottsághoz a gimnáziumi magyar tanítási nyelv dolgában
137. 1842 máj. 3. József nádor gr. Mailáth Antal kancellárhoz: sürgeti a gimnáziumi magyarnyelvű oktatás érdekében a kir. elhatározást
138. 1842 jún. 16. Gr. Hartig osztályfőnök külön votuma a magyar és német nyelvnek Erdélyben diplomatikaivá tételéről
139. 1842 jún. 20–26. Az államkonferencia votuma a nádornak 1842 máj. 24-iki, a gimnáziumi magyar tanítási nyelv ügyében kiadott kir. kézirat megváltoztatását kérő felterjesztéséről
140. 1842 jún. 29. Kollowrat külön votuma a nádornak 1842 máj. 24-iki felterjesztéséről
141. 1842 aug. 1. Az erdélyi országgyűléshez küldött kir. leirat mellékletét képező törvényszöveg
142. 1842 szept. 12. A szász nemzet követeinek különvéleménye az erdélyi országgyűlés magyarnyelvi t.-javaslata dolgában
143. 1842 nov. 8. Metternichnek br. Jósika Jánoshoz intézett memo- randuma az erdélyi törvényeknek latin szövege tárgyában
144. 1848 okt. 12. Kir. leirat a magyar nyelvnek az országgyűlési tárgyalásokban való kizárólagos használatát kimondó 1843 jún. 20-iki rendi határozat ellen
145. 1843 dec. 1. Kübeck különvéleménye a magyar nyelvre vonatkozó országgyűlési kívánságok dolgában
146. 1843 dec. 11. Az országgyűlés felirata a magyar nyelv tárgyában
147. 1844 jan. 23. Kir. válaszleirat az országgyűlésnek 1843 dec. 11-iki magyarnyelvi feliratára
148. 1844 jan. 26 – márc. 27. Az államkonferencia irata a m. udv. kancelláriának 1843 dec. 12-iki, a gimnáziumok rendezését, s azokba a magyar tannyelv bevezetését illető felterjesztése tárgyában
149. 1844 jan. 29. A rendek határozata az 1843 jún. 20. és dec. 5-iki határozatnak az 1844 jan. 23-iki kir. leirat hatása alatt való megszüntetéséről
150. 1844 febr. 24 – márc. 27. Az államkonferencia irata az erd. udv. kancellária jan. 27-iki, a gubernium és a szász hatóságok levelezési nyelve dolgában tett felterjesztéséről
151. 1844 febr. 28. Az országgyűlés felirata az 1844 jan. 23-iki kir. válaszleiratra, a magyar nyelv ügyében
152. 1844 ápr. 4–21. Az államtanács irata az 1844 márc. 27-iki, a szász hatóságok levelezési nyelvét illető kir. kéziratnak Nopcsa Elek erd. kancellár által kért megváltoztatását illetőleg
153. 1844 jun. 17. Kir. kézirat József nádorhoz a gimnáziumi magyar tanítási nyelv behozataláról
154. 1844 jun. 17. Kir. kézirat Mailáth kancellárhoz, a gimnáziumi magyar tanítási nyelv behozataláról
155. 1844 szept. 26 – okt. 9. Az államkonferencia irata a m. udv. kancellária országgyűlési bizottsága 1844 aug. 20-iki, a febr. 28-iki országgyűlési feliratra adandó kir. válaszleiratot tárgyazó felterjesztése dolgában
156. 1844 szept. 29 – dec. 19. Az államkonferencia irata József nádornak sürgető felterjesztése alapján a gimnáziumok rendezéséről és azokba a magyar tannyelv részleges bevezetéséről
157. 1844 okt. 9. Kir. válaszleirat az 1844 febr. 28-iki magyarnyelvi feliratra
158. 1844 nov. 8. Az országgyűlés felirata az 1844 okt. 9-iki válaszleiratra a magyar nyelv ügyében
159. 1844 nov. 9. Kir. válaszleirat az 1844 nov. 8-iki feliratra a magyar- nyelvi t.-cikk dolgában
160. 1844 nov. 10. A rendek üzenete a főrendekhez a magyarnyelvi t.-cikk szövegezése dolgában
161. 1844 nov. 10. Metternich votuma a magyarnyelvi t.-cikk concertatiójánál felmerült nehézségről
162. 1844 nov. 11. Kübeck votuma a magyarnyelvi t.-cikk concertatiójánál felmerült nehézségről
163. 1844 nov. 11. Kir. kézirat gr. Mailáth kancellárhoz a magyarnyelvi t.-cikk concertatiójánál felmerült nehézségről
164. 1844 nov. 12. Az 1843–44:2. t.-cikk
165. 1845 ápr. 9. Az államkonferencia irata a m. udv. kamara ügymenetében a német nyelv bevezetéséről
166. 1845 nov. 8. Kir. kézirat az erdélyi kancelláriának a kolozsvári líceum magyar tannyelve dolgában tett 1842 márc. 10-iki felterjesztésére
167. 1846 nov. 26. Az államkonferencia irata a magyar nyelvnek a nemmagyarnyelvű elemi iskolákban tantárgyként bevezetéséről
168. 1847 jan. – ápr. Br. Jósika Samu erdélyi alkancellár memorandumának a nyelvkérdésről szóló része
169. Az erdélyi 1847:1. t.-cikk
170. 1848 márc. 24. Az államkonferencia votuma a magyar kamarában Csernyus Emanuel kam. tanácsos javaslatára tettleg bevezetett magyar hivatalos nyelvről

Név- és tárgymutató [pdf, 292.4k] [doc, 310.8k]