nyomtat

megoszt

A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése
VERITAS [Huszár Antal; Diamandi, Nicolae]
Katalóguscédula:
Cím: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági intézményeinek és mozgalmainak ismertetése
Szerző: VERITAS [Huszár Antal; Diamandi, Nicolae]

Megjelenési adatok:
Uránia könyvnyomda, Budapest, 1908.
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 3470.1k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 76.4k] [doc, 76.4k]

I. SZAKASZ. A magyarországi románok száma és vármegyénkint való megosszlása [pdf, 75.9k] [doc, 75.9k]

II. SZAKASZ. A magyarországi románokról általában [pdf, 64k] [doc, 195.6k]

III. SZAKASZ. A magyarországi görög katholikus román egyház. [pdf, 432.4k] [doc, 708.1k]
I. FEJEZET. Általános rész
II. FEJEZET. Az unió története
III. FEJEZET. A balázsfalvai görög katholikus román egyházmegye.
A. Az egyházmegye tórténete
B. A főegyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
IV. FEJEZET. A nagyváradi görög katholikus román egyházmegye.
A. Az egyházmegye története
B. Az egyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
V. FEJEZET. A lugosi görög katholikus román egyházmegye.
A. Az egyházmegye története
A prislopi zárda
B. Az egyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
VI. FEJEZET. A szamosujvári görög katholikus román egyházmegye.
A. Az egyházmegye története
B. Az egyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
VIII. FEJEZET. Az unió következményei

IV. SZAKASZ. A magyarországi görög keleti román egyház. [pdf, 644.1k] [doc, 907.8k]
I. FEJEZET. Általános rész
II. FEJEZET.
A főegyházmegye története
II. FEJEZET. A nagyszebeni görög keleti román főegyházmegye.
A. A főegyházmegye története
B. A főegyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
III. FEJEZET. Az aradi görög keleti román egyházmegye.
A. Az egyházmegye története
B. Az egyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
1. Az aradi görög keleti román szentszék
A Maroson inneni esperességek tanitóegyesületének az alapszabályai
2. A nagyváradi görög keleti román szentszék
IV. FEJEZET. A karánsebesi görög keleti román egyházmegye.
A. Az egyházmegye története
B. Az egyházmegye jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
V. FEJEZET.
A hazai görög keleti román egyház szervezetére és fontosabb ügymenetére vonatkozó szabályzatok és szabályrendeletek.
I. A magyarországi görög keleti román egyház „Szervezési Szabályzat”- a
II. A magyarországi görög keleti román egyház fontosabb szabályrendeletei.
A. A plébániák szervezésére, rendezésére és betöltésére vonatkozó szabályrendelet
B. Szabályrendelet a fegyelmi ügyekben való biráskodási rendtartásról a görög keleti román érsekségben
C. Szabályzat az egyházgondnoksági ügyek ellátásáról

V. SZAKASZ. A hazai román középiskolák. [pdf, 503.6k] [doc, 1000.4k]
I. FEJEZET. A balázsfalvai görög katholikus román főgimnázium.
I. Az intézet története
II. Az 1906/7. iskolai évre vonatkozó adatok
II. FEJEZET. A belényesi görög katholikus román főgimnázium.
I. Az intézet története
II. Az 1906/7. iskolai évre vonatkozó adatok
III. FEJEZET. A brassói görög keleti román központi iskolák (főgimnázium, alreál- és felső kereskedelmi iskola.)
I. Az intézetek története
Fázisok, amelyeken a gimnázium a tannyelvet és szervezetet illetőleg átment
II. A brassói központi iskolákra vonatkozó 1906/7. iskolai évi adatok:
A. A főgimnáziumra vonatkozó 1906/7. iskolai évi adatok
B. Az alreáliskolára vonathózó 1906/7. iskolai évi adatok
C. A felső kereskedelmi iskolára vonatkozó 1906/7. iskolai évi adatok
IV. FEJEZET.
A brádi görög keleti román algimnázium.
I. Az intézet története
II. Az 1906/7. iskolai évre vonatkozó adatok
V. FEJEZET.
A naszódi alapitványi főgimnázium.
Az intézet története
A gimnázium alapjára és fentartására vonatkozó adatok
A gimnáziumra vonatkozó 1906/7. iskolai évi adatok

VI. SZAKASZ. Román kulturális intézmények. [pdf, 655.4k]
I. FEJEZET. A tulajdonképpeni kulturális intézmények.
I. „A román irodalmi és közmüvelődési egylet”.
I. Az egyesület története és eredeti alapszabályai
II. Az egyesület jelenlegi alapszabályai
III. Az egyesület intézményei:
A. Az egyesületnek tudományos és irodalmi szakosztályai
B. Az egyesület organuma
C. Az egyesület nagyszebeni polgári román leányiskolája és leányinternátusa
D. A román enciklopédia
E. Az egyesület „történelmi és etnografiai muzeuma”
IV. Az egyesület jelenlegi állapotára vonatkozó adatok:
1. Az egyesület tisztikara és központi választmánya
2. Az egyesület fiókjai és ezeknek müködése
3. Az egyesület alapjai és alapitványai, valamint az azokból nyujtott ösztöndijak
4. Az egyesület vagyona és számadásai
5. Az egyesületnek a legutóbbi években hozott fontosabb határozatai és tett intézkedései
II. „A román szinházi-alap szerzési társulat”.
1. Az egyesületnek létesitése és alapszabályai
2. Az egyesület jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
III. „Az aradi román népmüvelő nemzeti egylet”
IV. „A máramarosi román népnevelési egyesület”
V. A „Progresul” fogarasi román mükedvelő szintársulat
VI. A „Petru Maior” olvasó egylet
VII. A „Gozsdu-alapitvány”.
1. Az alapitvány létesitése, az alapitó életrajza, végrendelete, az alapitvány eredeti vagyona és rohamos növekedésének a tényezői
2. Az alapitvány beléletében előfordult fontosabb mozzanatok
3. Az alapitvány jelenlegi állapotára vonatkozó adatok
VIII. A volt határőrvidékek vagyonközösségi alapjai
1. A karánsebesi vagyonközösség
2. A naszódi vagyonközösség
II. FEJEZET. Egyéb kulturális egyletek.
I. Román nőegyletek
II. Dal- és zeneegyletek
III. Román olvasókörök

VII. SZAKASZ. A magyarországi román sajtó [pdf, 72.1k]

VIII. SZAKASZ. A hazai románok kereskedelmi, ipari és közgazdasági intézményei. [pdf, 448k]
I. FEJEZET. A hazai tulajdonképpeni román pénzintézetek, az ezekre vonatkozó táblás kimutatások, a román pénzintézetek delegációja és ebből létesült „Solidaritatea” szövetkezet; román szövetkezetek, segélyegyletek, kereskedelmi részvénytársaságok, fogyasztási egyletek és a „Raiffeisen” rendszer szerint létesitett hitelszövetkezetek.
I.
1. A tulajdonképpeni pénzintézetek
A tulajdonképpeni pénzintézetekre vonatkozó adatok
A nagyszebeni „Albina” alapszabályai
2. A hazai román pénzintézetek delegációja és konferenciái
3. A magyarországi román pénzintézetek „Solidaritatea” szövetkezete és alapszabályai
II. Szövetkezetek, segélyegyletek, fogyasztási egyletek, kereskedelmi részvénytársaságok és a „Raiffeisen” rendszer szerint létesitett hitelszövetkezetek
Központi szövetkezet
II. FEJEZET.
Gazdasági egyletek
III. FEJEZET.
A román kereskedők és iparosok egyletei
IV. FEJEZET.
Román temetkezési egyletek


IX. SZAKASZ. A magyarországi románok mozgalmai. [pdf, 275.3k]
I. FEJEZET. A román nemzetiségi kérdés megfogamzása
II. FEJEZET. A románok mozgalmai a XVIII-ik században.
1. Az 1784-iki parasztlázadás
2. A „Supplex libellus Valachorum”
III. FEJEZET.
Az 1848/9-iki események és a románok. 1. A balázsfalvai román népgyülés
2. A románok felkelése
IV. FEJEZET.
A románok mozgalmai 1860–1881-ig
V. FEJEZET.
A románok mozgalmai 1881–1895-ig.
1. Az 1881-iki konferencia, a „román nemzeti párt” létesitése, a román nemzeti párt programmjának a megállapitása, a „román nemzeti komité” szervezése, a passzivitás dekretálása
2. Az 1884-iki, az 1887-iki és az 1890-iki konferenciák
3. Az 1892-iki konferencia és a memorandum
4. Az 1893-iki konferencia
5. A „replika” és annak előzményei
6. A memorandum per
7. A román nemzeti párt feloszlatása és az 1894-iki konferencia
8. A nemzetíségek 1895-iki politikai kongresszusa
VI. FEJEZET.
A románok mozgalmai 1895–1905-ig
VII. FEJEZET.
Az aktivitás dekretálása.
1. Az 1905-iki nagyszebeni választói konferencia
2. Az 1905. évi általános választások
3. Az 1906-iki általános választások


FÜGGELÉK. [pdf, 64.1k]