nyomtat

megoszt

A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak névsora, Tárgyalásai és határozatai.
Katalóguscédula:
Cím: A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak névsora, Tárgyalásai és határozatai.

Megjelenési adatok:
Sajtó alá rendez. Buday Barna, Budapest, 1902, 696 p.
Kategória: A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)
Témakör: -
Műfaj: -
Teljes kötet letöltése: [pdf, 4946.4k]
Tartalom:
A kongresszus szervezete [pdf, 217.5k]
A kongresszus tagjai [pdf, 117.5k]
A kongresszus megnyitó ülése [pdf, 168.6k]
A székelyek történeti intézményeiről [pdf, 315.1k]

I. Őstermelési szakosztály [pdf, 715.4k]
1. Mezőgazdaság
2. Juhtenyésztés
3. Kereskedelmi növények termesztése (len és kender)
4. Gyümölcstermelés és értékesités
Szőlő- és komlótermesztés
5. Erdészet
Hétfalusi csángók helyzete
6. Bányászat

II. Ipari, kereskedelmi, munkásügyi, értékesítési és köz
lekedési szakosztály. [pdf, 1624.4k]
1. Faipar
2. Fonó- és szövőipar
3. Kőipar
4. Agyagipar
5.Vas- és fémipar
6. Bőripar
7. Szesz-, sör- és szódagyártás
8. Ipari és kereskedelmi képzés
Munkásközvetités
9. Ipari hitel- és termelő-szövetkezetek; közmühelyek és árucsarnokok
10. Háziipar
11. Gabonakereskedelem
12. Ásványviz kereskedelem
13. Vasutak
14. Közutak
15.Viziutak

II. Birtokpolitikai, adó- és hitelügyi szakosztály. [pdf, 1217.8k]
1. Hitelszövetkezetek
2. A birtok szétforgácsolódása és örökösödési törvényeink. Hitbizomány
3. Telepités
4. Tagositás. Telekkönyvek rendezése
5. Arányositás
6. Végrehajtási törvény módositása
7. Uzsoratörvény szigoritása
Hitelügyi alosztály.
8. Községi gazdálkodás rendezése; fogyasztási adók; adómentes létminimum
9. Székely földhitelintézet felállitása
10. Takarékpénztárak reformja

IV. Közmivelődési és közegészségügyi szakosztály. [pdf, 1132.9k]
1. A székely nép szocziológiai és néprajzi szempontból
2. A Székelyföld fajnépessége
3. Valláserkölcsi élet és teendő a r.-kath. egyházra nézve
4. Az ág. ev. hitv. egyházban
5. Az unitárius egyházban
6. Az ev. ref. egyházban
7. Katonai szakoktatás
8. Gazdasági ismétlő-iskolák
9. Magasabb közoktatás
10. Elemi népiskolák és óvodák
11. Iparos- és kereskedőtanoncz iskolák
12. Emberbaráti intézetek
13. Cselédképzés és oktatás
14. Tanitó- és tanitónő-képző intézetek
15. Felső nép- és polgári iskolák
16. Közmivelődési segédintézmények
17. Közegészségügy

V. Kivándorlási és fürdőügyi szakosztály. [pdf, 549.3k]
1. A székely kivándorlás és törvényes szabályozása
2. Romániai magyarok helyzetének javitása
3. Turisztika fejlesztése
4. Fürdők fejlesztése
5. Társadalmi szervezetek létesitése
*
A kongresszus záróülése [pdf, 158k]
A nők feladata a Székelyföldön. (Geőcze Sarolta felolvasása.) [pdf, 249.2k]
Tanácskozási rend [pdf, 138.5k]
Fölszólalók névjegyzéke [pdf, 183.1k]
Tartalom [pdf, 151k]