nyomtat

megoszt

Erdővidék honismereti olvasókönyv.
Fehér János (összeáll.)
Katalóguscédula:
Cím: Erdővidék honismereti olvasókönyv.
Szerző: Fehér János (összeáll.)

Megjelenési adatok:
Elektronikus kiadvány, 2019
Kategória: SZÉKELY HONISMERETI TÁR
Teljes kötet letöltése: [pdf, 3976.3k]
Tartalom:
A. Honismereti, történeti összefoglaló munkák
1. Bod Péter (1712–1769) feljegyzései Bardoc és Miklósvár székek falvairól
2. Bardoc szék bemutatása Benkő József Transsilvaniájában
3. Miklósvár szék leírása Benkő József Transsilvaniájában
4. Bardoc szék bemutatása Orbán Balázs művében
5. Miklósvár szék bemutatása Orbán Balázs művében a Kiegészítésekkel együtt
6. A Vargyas-szoros és az Orbán Balázs barlang (Csudálókő) ismertetései Apáczai Csere János, Benkő József, Fekete István, Jókai Mór és Orbán Balázs írásaiban
7. Az erdővidéki/száldobosi borvizek Apáczai Csere János, Kemény János és Bethlen Miklós írásaiban
8. Erdővidék múltbéli iparával kapcsolatos írások (vaskohók, köpeci bánya, baconi cserép)
B. Erdővidék egyháztörténetével foglalkozó írások
1. Benkő József: Filius posthumus. Középajta, 1770.
2. Kénosi Tőzsér János–Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. 1770-es évek.
3. Lamásch József munkája a Barcasági, illetve a Sepsi és Miklósvár széki katolikus egyházközségekről. Brassó, 1815.
C. Privilégiumok és a belőlük fakadó bonyodalmak
1. Miklósvár szék 1459-ben kibocsátott, illetve 1531-ben bővített és megerősített latin nyelvű privilégiuma, továbbá ennek magyarra fordított változatai
2. Bardoc szék 1635. június 13-án, Gyulafehérváron latin nyelven kibocsátott privilégiuma és annak magyar nyelvre fordított változatai
3. A Rikán Belőli Kommunitás 1614. évi, 1647-ben és 1654-ben is megerősített latin nyelvű privilégiuma és annak magyar nyelvű fordításai
4. Miklósvár szék és Háromszék viszonyának dokumentumaiból (1793–1797)
5. Erdővidék településeinek törvényhatósági/közigazgatási egyesítését célzó mozgalmak dokumentumaiból (1811–1937)
D. Naplók, önéletírások
1. Kálnoki István naplója (1645)
2. Vargyasi Daniel Istvánné Pekri Polixéna naplója férjével és fiával tett bécsi útjáról (1745)
3. Vargyasi Daniel István önéletírása (1762)
4. Nagyajtai Kovács István (1799–1872) önéletrajzi jegyzetei
5. Kisgyörgy Sándor: Múltam emlékei. Vargyas, 1931.
E. EGYHÁZTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ FORRÁSOK
1. 1582 – Csíksomlyai Ambrus pap, nagybölöni prédikátor és erdővidéki viceesperes emlékét őrző oklevél másolata
2. 1748 – Tanúvallatás az Erdővidéki Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek használatával kapcsolatban
3. 1751. – Tanúvallatás az Erdővidéki Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveinek használatával kapcsolatban – gondnokok, papok, mesterek kihallgatása
4. 1784 – Tanúvallatás a miklósvári református templom 1715. évi katolikusok általi elfoglalásának körülményeiről
5. 1795 – A miklósvári ref. eklézsia javaira vonatkozó adatok 1617 és 1701-ből, az Erdővidéki Református Egyházmegye elpusztult vizitációs jegyzőkönyvéből hitelesen kiadva
6. 1716 – A baróti és miklósvári római-katolikus plébániák vizitációs jegyzőkönyvei
7. 1731 – A baróti és miklósvári római katolikus plébániák vizitációs jegyzőkönyvei
8. Az 1693-ban az unitárius püspök által tartott egyházlátogatások jegyzőkönyveiből
9. 1789 – Vargyas, Felsőrákos, Nagyajta, Bölön és Ürmös egyházközségekben felvett unitárius püspöki vizitációs jegyzőkönyvek
10. 1799 – A Nagybaconi Református Eklézsia vagyonleltára
11. Az erdővidéki egyházközségek építkezéseikor az alapzatba/falazatba, illetve toronygombba helyezett emlékiratokból