nyomtat

megoszt

Történeti kényszerpályák - kisebbségi reálpolitikák II. (Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989)
VINCZE GÁBOR (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Történeti kényszerpályák - kisebbségi reálpolitikák II. (Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989)
Szerző: VINCZE GÁBOR (szerk.)

Megjelenési adatok:
Jakabffy Elemér Alapítvány, Teleki László Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003
Nyelv: magyar
Kategória: MAGYAR KISEBBSÉG KÖNYVTÁRA (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: politológia
Tárgyszó: kisebbség, jog, történelem, romániai magyarság, kisebbségi jog
Műfaj: dokumentumok
ISBN: 976-9311-96-2
Tartalom:
Címlap, tartalom, bevezető [pdf, 439.8k]
Dokumentumok
1. Jegyzőkönyv a Maniu-gárda 1944. szeptember 26.-i szárazajtai gyilkossáról. Szárazajta, 1945. május 28. [pdf, 363k]
2. A MADOSZ Brassó - székelyföldi újjászervező bizottságának kiáltványa. (Részlet.) Brassó, 1944. október 4. [pdf, 334k]
3. Puskás Lajosnak, a kolozsvári Tízes Szervezet volt vezetőjének visszaemlékezése a szervezet ellehetetlenítésére. Kolozsvár, 1944. szeptember – november [pdf, 331.9k]
4. A Romániai Szövetséges (Szovjet) Ellenőrző Bizottság távirata Sănătescu tábornoknak. Bukarest, 1944. november 12. [pdf, 324.4k]
5. Ismeretlen személy összefoglaló jelentése a kolozsvári Magyar Tudományegyetem 1944 őszi helyzetéről. (Részlet.) Kolozsvár, 1944. december 26. [pdf, 342.2k]
6. Goldberger Nicolae/Miklós bukaresti kiküldött jelentése az RKP KB-nak az észak erdélyi helyzetről. (Részlet.) Bukarest, 1944. december 30. [pdf, 349.4k]
8. Az MNSZ kolozsvári titkarságának levele Vorosilov marsallhoz, Észak-Erdély katonai parancsnokához. Kolozsvár, 1945. január 30. [pdf, 324.9k]
9. A 86/1945. sz. nemzetiségi statútum-törvény. Bukarest, 1945. február 7. [pdf, 333.4k]
10. Ismeretlen személy tájékoztatója Észak-Erdély politikai, gazdasági és kulturális helyzetéről.(Részlet.) Kolozsvár, 1945. február eleje. [pdf, 375.5k]
11. Korabeli beszámoló a földvári internálótáborban raboskodó magyarok kétségbeejtő helyzetéről. 1945 február közepe. [pdf, 319.9k]
12. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök helyzetjelentése és javaslata az erdélyi kérdés rendezésére vonatkozólag. Gyulafehérvár, 1945. szeptember 12. [pdf, 341.3k]
13. Az MNSZ Központi ("százas") Intézőbizottságának kiáltványa Erdély magyarságához. Marosvásárhely, 1945. november 17. [pdf, 331.7k]
14. Az RSZDP Országos Magyar Bizottságának Kiáltványa. (Részlet.) Kolozsvár, 1945. december 25. [pdf, 338.7k]
15. Az MNSZ Háromszék megyei szervezete által összehívott értekezlet jegyzőkönyve. (Részlet.) Sepsiszentgyörgy, 1946. januar 20. [pdf, 366.9k]
16. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök levele Petru Groza miniszterelnökhöz. (Részlet.) Gyulafehérvár, 1946. január 28. [pdf, 354.4k]
17. Nékám Sándor, a Magyar Misszió vezetője jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a magyar szociáldemokraták javaslatáró1. (Részlet.) Bukarest, 1946. március 10. [pdf, 349.9k]
18. Szabédi László levele Jordáky Lajoshoz. (Részlet.) Sepsiszentgyörgy, 1946. aprilis 17. [pdf, 349.4k]
19. Demeter Béla, a Külügyminisztérium Béke-előkészítő Osztálya Erdély-szakértőjének tanulmánya az erdélyi magyarság 1944. augusztus 23. utáni helyzetérő1. (Részlet.) Budapest, 1946. aprilis 23. [pdf, 412.6k]
20. Nékám Sándornak, a Magyar Misszió vezetőjének jelentése az erdélyi magyarság egyes vezetőinek a béketárgyalások lezárulta előtt tett nyilatkozatáró1. Bukarest, 1946. május 5. [pdf, 341.3k]
21. Göngyössy István követségi tanácsos jelentése egyes moldvai csángók Magyarországra való költözésének szándékáról. Bukarest, 1946. május 16. [pdf, 337.5k]
22. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése a csíksomlyói búcsúról. Bukarest, 1946. június 16 [pdf, 330.3k]
23. Az MNSZ szakértői által kidolgozott nemzetiségi statútum-tervezet. Kolozsvár, 1946. június. [pdf, 347.4k]
24. Nékám Sándor, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ székelyudvarhelyi kongresszusáról. (Részlet.) Bukarest, 1946. július 16. [pdf, 356.3k]
25. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai parlamenti választásokró1. (Részlet.) Bukarest, 1946. november 25. [pdf, 368.7k]
26. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése a lészpedi csángók nyelvi jogaikért folytatott harcáról. Bukarest, 1947. március 21. [pdf, 329.1k]
27. Luka Laszló, az RKP KB tagja felszólítása a magyar kisebbség "népfrontos" politikájának megváltoztatására. (Részlet.) Kolozsvár, 1947. május 22. [pdf, 332.2k]
28. Részletek Puskás Lajosnak, a kolozsvári Tízes Szervezet volt vezetőjének börtön-naplójábó1. Szamosújvár, 1947. május 5. - október 7. [pdf, 356.4k]
29. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az MNSZ temesvári kongresszusát megelőző politikai küzdelmekről. Bukarest, 1947. október 28. [pdf, 335.8k]
30. Ismeretlen lészpedi csángó levele a Magyarországra kitelepedett rokonokhoz. Lészped, 1947. december 7. [pdf, 327.6k]
31. Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az erdélyi magyar egyházak helyzetéről. Bukarest, 1948. május 29. [pdf, 336.7k]
32. Széll Jenő követ jelentése a román közoktatási reform következményéről. (Részlet.) Bukarest, 1948. október 4. [pdf, 338.9k]
33. Széll Jenő bukaresti követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a romániai magyar felsőoktatást hátrányosan érintő intézkedésekről. Bukarest, 1948. november 2. [pdf, 338.9k]
34. Az RMP Központi Vezetősége Politikai Titkárságának határozata a nemzetiségi kérdésben. (Részlet.) Bukarest, 1948. december 12. [pdf, 338.9k]
35. Széll Jenő bukaresti követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az MNSZ utolsó, kolozsvári kongresszusáról. (Részlet.) Bukarest, 1948. december 18. [pdf, 345.4k]
36. Vas-Zoltán Péter külügyminisztériumi titkár feljegyzése Berei Andor államtitkár számára a magyar-román viszonylatban megoldásra váró kérdésekről. (Részlet.) Budapest, 1948. december 23. [pdf, 329.7k]
37. Rákosi Mátyás, az MDP főtitkára levele Gheorghe Gheorghiu-Dejnek, az RMP elsőtitkárának. (Részlet.) Budapest, 1949. január 6. [pdf, 335.2k]
38. Részletek az MDP és az RMP vezetőinek titkos tárgyalásáról felvett gyorsírásos jegyzőkönyvből. Bukarest, 1949. február 19. [pdf, 367.8k]
39. Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök beszéde a csíksomlyói búcsún. Csíksomlyó, 1949. június 4. [pdf, 325.4k]
40. Széll Jenő követ jelentése a székelyföldi kultúrversenyről és az erdélyi római katolikus egyház helyzetéről. (Részlet.) Bukarest, 1949. június 24. [pdf, 335.7k]
7. Pakocs Károly szatmári püspöki helynök feljegyzése Dálnoki Miklós Béla, a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke számára. (Részlet.) Szatmárnémeti, 1945. január 22. [pdf, 343.7k]
41. A háromszéki földbirtokosok kitelepítése. Beczásy István visszaemlékezése. (Részlet.) Dálnok – Sepsiszentgyörgy, 1949. március 2. – 1950. szeptember 23. [pdf, 340k]
42. Széll Jenő követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a kolozsvári letartóztatásokról. Bukarest, 1949. november 12. [pdf, 344.5k]
43. Az MNSZ Központi Vezetőségének körlevele a református egyházban tartandó választások ügyében. Bukarest, 1950. március 11. [pdf, 324.3k]
44. Meleg Zoltán esperes átirata Arday Aladár nagyváradi református püspöknek az egyházi anyakönyvek beszolgáltatásáról. (Részlet.) Erdőhegy-Kisjenő. 1950. július 6. [pdf, 325.7k]
45. Kálló Iván bukaresti követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a partiumi körútján tapasztaltakról. (Részlet.) Bukarest, 1950. szeptember 21. [pdf, 340.7k]
46. Szabó Ferenc MNSZ-aktivista jelentése a kézdi rajonban tapasztalt állapotokról. Bukarest, 1951. május 17. [pdf, 327.6k]
47. Lakatos István kolozsvári szociáldemokrata politikus visszaemlékezése a Márton Áron-per lefolyására [pdf, 363.2k]
48. Részletek a bukaresti katonai törvényszék I. szekciója által Márton Áron és társai perében meghozott, 1165. sz. ítéletéből. Bukarest, 1951. július 30.-augusztus 6. [pdf, 398k]
50. Pataki László követ jelentése a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásáról. (Részlet.) Bukarest, 1952. augusztus 1. [pdf, 340.3k]
51. A kolozsvári és bukaresti magyar diplomaták információi az újabb kolozsvári letartóztatásokról [pdf, 325.7k]
52. Titkos tanácskozás az MNSZ feloszlatásának kérdéséről. (Részlet.) Bukarest, 1953. február 19. [pdf, 352.1k]
53. Két bukaresti magyar diplomata információi az MNSZ feloszlatásáról [pdf, 330.5k]
54. A kolozsvári és bukaresti magyar diplomaták jelentései a kolozsvári magyar kommunisták peréről [pdf, 338.6k]
55. Boldoczki János külügyminiszter feljegyzése a kolozsvári Útlevélhivatal ügyéről. (Részlet.) Budapest, 1954. június 26. [pdf, 325.8k]
56. Wasmer János, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a látogatási vízumok kiadása ügyében. (Részlet.) 1954. december 18. [pdf, 326.1k]
57. Részletek a Bolyai Tudományegyetem pártbizottsága megbízásából készült jelentésből. Kolozsvár, 1954. december – 1955. március [pdf, 394.9k]
58. Pataki László nagykövet jelentése a székelyföldi „betyárok” akcióiról. Bukarest, 1955. szeptember 14. [pdf, 333.8k]
59. Simonfi Andor plébánosnak, az 1956. március 18-19.-i, ún. „jurisdikciós per” elsőrendű vádlottjának visszaemlékezése. (Részlet.) [pdf, 329.8k]
60. Részletek Jordáky Lajosnak, a Bolyai egyetem professzorának napló-feljegyzéseiből. Kolozsvár, 1956. augusztus 6. – október 19. [pdf, 347.7k]
61. Keleti Ferenc nagykövet jelentése a Bolyai egyetemen készült 1955-ös memorandummal kapcsolatban. Bukarest, 1956. október 5. [pdf, 341.7k]
62. A kolozsvári magyar írók hűségnyilatkozata az RMP vezetése mellett. Kolozsvár, 1956. november 5. [pdf, 322.8k]
63. Keleti Ferenc nagykövet jelentése Horváth Imre külügyminiszternek a magyarországi forradalom romániai visszhangjáról. (Részlet.) Bukarest, 1957. január 10. [pdf, 361.4k]
64. Részletek a kolozsvári katonai törvényszéknek a Várhegyi István és társai ellen hozott vádiratából. Kolozsvár, 1957. április 22. [pdf, 359.6k]
65. A Magyar Autonóm Tartomány pártbizottságának Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök elleni röpirata. (Részlet.) Marosvásárhely, 1957. tavasza [pdf, 340.6k]
66. Kállai Gyula államminiszter, az MSZMP KB PB tagjának beszéde a SimóGéza Bútorgyárban tartott nagygyűlésen. (Részlet.) Marosvásárhely, 1958. február 24. [pdf, 343.1k]
67. Keleti Ferenc nagykövet jelentése a Kádár János vezette párt- és állami delegáció romániai útjának visszhangjáról. Bukarest, 1958. március 29. [pdf, 338.2k]
68. A Fodor Pál és társai-per első rendű vádlottjának vádirata. Bukarest, 1958. május 22. [pdf, 361.7k]
69. Bodor András kolozsvári professzor visszaemlékezésének a Bolyai egyetem felszámolásáról szóló részei. Kolozsvár, 1959. február – április [pdf, 371.8k]
70. Keleti Ferenc nagykövet levele Sík Sándor külügyminiszternek a nemzetiségi iskolák, valamint a Bolyai és Babeş egyetemek egyesítéséről. (Részlet.) Bukarest, 1959. április 3. [pdf, 345k]
71. Az RMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának üléséről készült 8. sz. jegyzőkönyv, és az egyetemek egyesítésével kapcsolatos mellékletek. Bukarest, 1959. április 20-21-23. [pdf, 363.4k]
72. Keleti Ferenc nagykövet értesülései a nemzetiségi iskolák, valamint a két kolozsvári egyetem egyesítésével kapcsolatban. (Részlet.) Bukarest, 1959. április 28. [pdf, 336.8k]
73. Gyorsírásos feljegyzés a Kállai Gyula, valamint Nicolae Ceauşescu, Leonte Rãutu, Vass Gizella és Iosif Ardeleanu között sorra került titkos megbeszélésről. (Részlet.) Bukarest, 1959. július 16–17. [pdf, 414.1k]
74. Egy Amerikába menekült erdélyi magyar beszámolója az otthoni viszonyokról. (Részlet.) New York, 1960 tavasza [pdf, 350.7k]
75. Részlet Kovács György képviselőnek a Magyar Autonóm Tartomány megváltoztatását támogató, a Nagy Nemzetgyűlésben elmondott felszólalásából. Bukarest, 1960. december 24. [pdf, 327.4k]
76. Dr. P. Bálint Szalvátor visszaemlékezése az erdélyi ferences rendtartomány vezetőségének 1961-es perére [pdf, 330.2k]
77. Két sajtóhír a kollektivizálás befejezéséről. Bukarest, 1962. március 11. [pdf, 327.9k]
78. Tőkés István nyugalmazott teológiai professzor visszaemlékezése Nagy Gyula kolozsvári református püspök megválasztásának körülményeire. (Részlet.) Kolozsvár, 1961-62. [pdf, 339.3k]
79. A magyar nagykövetség munkatársának feljegyzése a Nagyvárad Tartományban történt látogatása során szerzett benyomásokról és tapasztalatokról. Bukarest, 1963. ?? [pdf, 334.5k]
80. Ismeretlen személy levele Takács Lajoshoz a helyi magyar nyelvű oktatás problémájáról. Margitta, 1964. január 17. [pdf, 340.2k]
81. Kuti Jenő nagykövet jelentése az utcanevek átkereszteléséről. Bukarest, 1964. április 27. [pdf, 41.8k]
82. Kuti Jenő nagykövet jelentése a nagyváradi Szent Lászlótemplom lebontásának kísérletéről. Bukarest, 1964. augusztus 31. [pdf, 51k]
83. Vince József nagykövet jelentése a romániai nemzetiségi problémákról. Bukarest, 1965. szeptember 29. [pdf, 43.8k]
84. Németh József bukaresti diplomata jelentése a Takács Lajossal történt beszélgetéséről. (Részlet.) Bukarest, 1966. április 17. [pdf, 54.2k]
85. Vince József bukaresti nagykövet jelentése a Maros-Magyar Autonóm Tartomány párt- és tömegszervezetei nemzetiségi összetételéről. Bukarest, 1967. január 19. [pdf, 61.7k]
86. Németh József bukaresti diplomata jelentése a Takács Lajossal történt beszélgetéséről. (Részlet.) Bukarest, 1967. június 5. [pdf, 61.7k]
87. Vince József bukaresti nagykövet jelentése az RKP országos konferenciájáról és a tervbe vett újabb területi-közigazgatási reformról. Bukarest, 1967. december 16. [pdf, 55.2k]
88. Takács Lajos véleménye a székelyföldi közigazgatási változásokról és a magyar kisebbség helyzetéről. Bukarest, 1967. december 20. [pdf, 59k]
89. Király Károly visszaemlékezése Hargita és Kovászna megyék megalakulásának körülményeire. (Részlet.) Sepsiszentgyörgy, 1967 vége, 1968 eleje [pdf, 54.7k]
90. Vince József bukaresti nagykövet jelentése az RKP vezetésének a magyar értelmiség képviselőivel folytatott bukaresti tanácskozásról. Bukarest, 1968. július 3. [pdf, 96.2k]
91. Részletek Nicolae Ceauşescunak az RKP KB plenáris ülésén, a nemzetiségi dolgozók tanácsai megalakítását bejelentő előadói beszédéből. Bukarest, 1968. október 24. [pdf, 42.5k]
92. Nicolae Ceauşescu beszéde a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsának plenáris ülésén. (Részlet.) Bukarest, 1971. március 12. [pdf, 60.6k]
93. Király Károly Kovászna megyei elsőtitkár lemondása. Sepsiszentgyörgy, 1972. április 1. [pdf, 54.2k]
94. A bukaresti magyar nagykövetség értesülései a magyar oktatás problémáiról. (Részlet.) Bukarest, 1973. február 17. [pdf, 54.9k]
95. Vékás Domokos bukaresti diplomata beszélgetése Takács Lajossal a magyar nemzetiségi érdekképviselet problémáiról. (Részlet.) Bukarest, 1973. április 10. [pdf, 51.9k]
96. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a nemzetiségi oktatást érintő újabb rendelkezésről. Bukarest, 1973. június 6. [pdf, 49.7k]
97. Martin Ferenc nagykövet rejtjeltávirata a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa üléséről. Bukarest, 1973. június 25. [pdf, 34.9k]
98. Martin Ferenc nagykövet jelentése a moldvai csángók helyzetéről. Bukarest, 1973. október 31. [pdf, 63.8k]
99. Takács Lajos felszólalása a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa plenáris ülésén. (Részlet.) Bukarest, 1974. április 4. [pdf, 69.3k]
100. Nicolae Ceauşescu beszéde a Magyar és a Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsainak együttes ülésén. (Részlet.) Bukarest, 1974. április 5. [pdf, 53.3k]
101. A külföldi állampolgárok elszállásolására vonatkozó törvényrendelet és annak módosítása. (Részlet.) Bukarest, 1974. december 6. [pdf, 40.1k]
102. Lázár György: Jelentés Erdélyből. (Részlet.) Kolozsvár, 1977 tavasza [pdf, 117.9k]
103. Király Károly levele Ilie Verdeþhez. (Részlet.) Marosvásárhely, 1977. június 2. [pdf, 49.3k]
104. Roska István nyugalmazott nagykövet visszaemlékezése az 1977. június 15–16-i Debrecen–nagyváradi Kádár–Ceauşescu-találkozóról. (Részlet.) [pdf, 71.1k]
105. Kalmár György ideiglenes ügyvivő jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a Zsil-völgyi bányász-lázadásról. Bukarest, 1977. augusztus 10. [pdf, 80.6k]
106. Karikás Péter budapesti diplomata jelentése a Kádár–Ceauşescu-találkozó erdélyi visszhangjáról és Bukarest kisebbségpolitikájáról. Budapest, 1977. augusztus 16. [pdf, 66.4k]
107. Biczó György nagykövet jelentése Puja Frigyes külügyminiszternek a magyar kisebbség helyzetéről a Kádár–Ceauşescu-találkozó után. Bukarest, 1977. november 9. [pdf, 31.6k]
108. Takács Lajos beadványa a magyar kisebbség problémáiról az RKP országos konferenciájára. Fogalmazvány. (Részlet.) Kolozsvár, 1978. január [pdf, 109.1k]
109. Király Károly levele Takács Lajosnak a beadványával kapcsolatban. Marosvásárhely, 1978. január 20. [pdf, 94.8k]
110. Biczó György nagykövet jelentése a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Országos Tanácsa értekezletéről. (Részlet.) Bukarest, 1978. március 18.
111. A „hatvankettek” levele a román értelmiséghez. („Malomkövek között”.) (Részlet.) 1978. május 25. [pdf, 99.4k]
112. Biczó György nagykövet rejtjeltávirata N. Ceauşescu és Takács Lajos közti megbeszélésről. (Részlet.) Bukarest, 1978. október 2.
113. Kacsó Júlia szociális testvér, Márton Áron beteggondozója feljegyzései a püspök utolsó napjairól. (Részlet.) Gyulafehérvár, 1980. szeptember [pdf, 54.1k]
114. Az Ellenpontok című „szamizdat” folyóirat beköszöntője. (Részlet.) Nagyvárad, 1982. március [pdf, 42.9k]
115. Levél II. János Pál pápához a moldvai csángó-magyarok ügyében. (Részlet.) 1982 tavasz [pdf, 64.7k]
116. Az Ellenpontok szerkesztőinek Memoranduma és Programjavaslata. Nagyvárad, 1982. szeptember. [pdf, 79.3k]
117. Beszámoló az Ellenpontok szerkesztőinek letartóztatásáról. (Részlet.) Erdély, 1983. január 13. [pdf, 60.6k]
118. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség megalakulásának bejelentése. 1983. május 20. [pdf, 20.9k]
119. Köteles Pál kritikája Ion Lăncrănjan „Gondolatok Erdélyről” c. könyvéről. (Részlet.) Szeged, 1983. szeptember. [pdf, 83.7k]
120. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi Páll Béla ditrói tanár elítéléséről. 1984. március 30. [pdf, 47.3k]
121. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi a sepsiszentgyörgyi szobor-robbantási kísérletről. Sepsiszentgyörgy, 1984. június 8., 10. [pdf, 34.4k]
122. Szőcs Géza beadványa az RKP Központi Bizottságának. (Részlet.) Kolozsvár, 1984. július 14. [pdf, 101.6k]
123. Tőkés László református lelkész összeállítása az erdélyi református egyház delyzetéről a nyolcvanas években. (Részlet.) Kolozsvár (?), 1984. szeptember 10. [pdf, 55.1k]
124. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség beszámolója a kézdivásárhelyi biztonsági szervek újabb brutalitásáról. 1984. november 30. [pdf, 47.9k]
125. Nicolae Ceauşescu beszéde a Magyar és a Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsai együttes ülésén. (Részlet.) Bukarest, 1984. december 27. [pdf, 55.5k]
126. Átirat Marosvásárhely nemzetiségi összetételéről. Marosvásárhely, 1985. november 1. [pdf, 20.6k]
127. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség értesülése a nemzetiségi oktatás korlátozásával kapcsolatos legújabb tiltakozó akcióról. Kolozsvár – Marosvásárhely, 1985. július 5. [pdf, 43.1k]
128. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség értesülései a gyanús körülmények között elhunyt Visky Árpád sepsiszentgyörgyi színművészről. Sepsiszentgyörgy, 1986. január 17. [pdf, 23.2k]
129. Az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet végzős hallgatóinak kihelyezése. Marosvásárhely, 1986. november 26. [pdf, 24.4k]
130. Jelentés az erdélyi római katolikus egyház helyzetéről a nyolcvanas években. Gyulafehérvár, 1987. január 4. [pdf, 24.9k]
131. Nicolae Ceauşescu beszéde a Magyar és Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának együttes ülésén. (Részlet.) Bukarest, 1987. február 27. [pdf, 59k]
132. Hajdú Győző felszólalása a Magyar és Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának együttes ülésén. (Részlet.) Bukarest, 1987. február 27. [pdf, 42.9k]
133. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi a Magyar és Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsainak közös ülésén elhangzottak miatti tiltakozásokról. Bukarest, 1987. március 3. [pdf, 28.5k]
134. Nacionalista román történészek támadása a Magyar Tudományos Akadémia ellen, az „Erdély története” kiadása miatt. (Részlet) Bukarest, 1987. március 13. [pdf, 67.2k]
135. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információi a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának üléséről. Bukarest, 1987. március 20. [pdf, 25.6k]
136. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a gyulafehérvári római katolikus teológiára felvettek számáról. Gyulafehérvár, 1987. augusztus 4. [pdf, 22.5k]
137. Király Károly levele Nicolae Ceauşescuhoz. (Részlet.) Marosvásárhely, 1987. augusztus 16. [pdf, 61.8k]
138. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség információja regáti románok Marosvásárhelyre való beköltöztetéséről. Marosvásárhely, 1987. július 29. [pdf, 37.3k]
139. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség értesülése a szentkeresztbányai munkások regáti munkaszolgálattal szembeni ellenállásáról. Sepsiszentgyörgy, 1987. október 3. [pdf, 20.5k]
140. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a brassói munkás-zavargásokról és következményeiről. Brassó– Bukarest, 1987. november 15. [pdf, 28.7k]
141. Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből II. (Részlet) Kolozsvár, 1987. [pdf, 175.4k]
142. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a kolozsvári Protestáns Teológiára felvett hallgatók számának alakulásáról. Kolozsvár, 1988. március 28. [pdf, 23.4k]
143. Cs. Gyímesi Éva egyetemi tanár tiltakozó levele Viorica Nicolau tanügyminiszterhelyettesnek. Kolozsvár, 1988. április 5. [pdf, 27.1k]
144. A „területrendezési terv” kiterjesztése az erdélyi történelmi városokra. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség értesülése. Arad, 1988. május 30. [pdf, 20.3k]
145. Két visszaemlékezés a kolozsvári magyar főkonzulátus bezárásáról. Bukarest, Kolozsvár, 1988. június 28. [pdf, 53.1k]
146. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése erdélyi magyar diákok regáti román középiskolákba kényszerítéséről. Kolozsvár–Marosvásárhely, 1988.július 28. [pdf, 26k]
147. Szűts Pál nyugalmazott bukaresti nagykövet visszaemlékezése N. Ceauşescu és Grósz Károly aradi találkozójáról. Arad, 1988. augusztus [pdf, 103.5k]
148. A temesvári református egyházmegye lelkészi közösségének folyamodványa. Arad, 1988. szeptember 6. [pdf, 31.9k]
149. A Kiáltó Szó című „szamizdat” folyóirat beköszöntője. (Részletek.) Kolozsvár, 1988. [pdf, 60.6k]
150. Balázs Lajosnak, a megyei pártkabinet külpolitikai előadójának feljegyzései a helyi magyarellenes intézkedésekről. Csíkszereda, 1985–1988. [pdf, 33.9k]
151. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a Zsil völgyébe kihelyezett székely diákok „engedetlenségéről”. Csíkszereda, 1988. szeptember 12. [pdf, 20.7k]
152. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a tusnádfürdői magyar iskola megvédéséről. Tusnádfürdő, 1988. november 26. [pdf, 21.1k]
153. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a Márton Áron-ünnepségek betiltásáról. Kolozsvár 1989. február 15. [pdf, 22.7k]
154. Fényi Tibor újságírócikke a Magyarországra menekült erdélyiek visszatoloncolásáról. Budapest, 1989. április. [pdf, 66.5k]
155. Bihar község „dolgozóinak” tiltakozása a magyarországi „szocialistaellenes és revizionista megnyilatkozások” miatt. (Részlet.) Bihar, 1989. június 18. [pdf, 53.3k]
156. Tőkés László temesvári lelkipásztor nyílt levele Papp László nagyváradi református püspökhöz. Temesvár, 1989. június 21. [pdf, 30k]
157. Az Erdélyi Magyar Hírügynökség jelentése a Tőkés László temesvári lelkipásztor elleni újabb egyházi és rendőri intézkedésekről. Arad, 1989. szeptember 13. [pdf, 22.9k]
158. Papp László nagyváradi református püspök nyilatkozata Tőkés László ügyéről. (Részlet.) Bukarest, 1989. december 21. [pdf, 55.1k]
159. A DPA német hírügynökség jelentése a december 16.-i temesvári eseményekről. Bukarest, 1989. december 17. [pdf, 38k]