nyomtat

megoszt

Székely oklevéltár. III. Kötet. 1270–1571.
SZABÓ KÁROLY (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Székely oklevéltár. III. Kötet. 1270–1571.
Szerző: SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Megjelenési adatok:
Kiadta a Székely Történelmi Pályadíj-alapra felügyelő bizottság. Kolozsvártt. Nyomatott Fejér Vilmosnál az Ev. Ref. Kollegium Könyv- és Kőnyomdájában. 1890.
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Székelyföld története, oklevél, székely oklevéltár
Műfaj: okmánygyűjteményA Székely Oklevéltár két első kötete, a magyar történelmi társulat kolozsvári bizottsága s annak buzgó elnöke néhai gr. Lázár Miklós költségén, 1872-ben és 1876-ban jelent meg.
Azóta folyvást nagy gonddal gyüjtöttem a székelység multjára vonatkozó okleveleket; átkutattam Brassó város e tekintetben igen gazdag levéltárát, a szász nemzet szebeni, Segesvár, Besztercze, Kolozsvár, M.-Vásárhely, Udvarhely és Kézdi-Vásárhely levéltárait, folytattam a kutatást az országos levéltárban s az abba kebelezett gyula-fehérvári káptalani, kolosmonostori conventi s erdélyi kincstári levéltárakban, valamint az Erdélyi Muzeum ujabb gyarapodásában és a sepsi-szentgyörgyi Székely Muzeumban. Érdekes adatokat találtam a gr. Teleki család m.-vásárhelyi, a gr. Toldalagi,gr. Toroczkay, gr. Rhédey, gr. Lázár és az Al-csernátoni Domokos család levéltáraiban. Egyes okleveleket nyertem magánosok szives közléséből s találtam Felső-Magyarország távol levéltáraiban is.
Igy sikerült a jelen kötetet, mely 1270–1571-re terjed és igy az első két kötet kiegészítésére szolgál, összeállitanom, s abban egy pár kivételével eddig teljesen ismeretlen okleveleket közlenem.
Ezen kötet kiadásának költségét a székely történelmi pályadíj-alapból az arra felügyelő bizottság fedezte, mely a már csak nem egészen kész IV-dik kötet kiadását is elhatározta. Ezen utolsó kötetet azonban, melyben a székely ségre vonatkozó újabb kori oklevelek válogatva lesznek közölve, csak a jövő nyáron Udvarhely és Csik megyébe tervezett utazásom után szándékozom sajtó alá adni, és igy a Székely Oklevéltárt befejezni s ezzel a székelyek megirandó történetének alapját megvetni.
Nem mulaszthatom el ugy a magán levéltárak birtokosainak, mint a közlevéltárak tisztviselőinek, kiknek részéről szives előzékenységet és támogatást tapasztaltam, ezennel hálás köszönetemet nyilvánítni.
Kolozsvártt, 1889. dec. 3-án.

(Szabó Károly, Előszó.)

Tartalom:
Teljes kötet letöltése [pdf, 2004.4k]

Név -és tárgymutató [pdf, 248.2k]