nyomtat

megoszt

Székely oklevéltár. II. kötet. 1520—1571.
SZABÓ KÁROLY (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Székely oklevéltár. II. kötet. 1520—1571.
Szerző: SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Megjelenési adatok:
Kiadta a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizottsága. Kolozsvár, 1876. Nyomatott K Papp Miklósnál.
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: oklevéltár, székely, Székelyföld története, székely oklevéltár
Műfaj: okmánygyűjtemény


A magyar történelmi társulat kolozsvári bizottsága ezennel közzé teszi a „Székely Oklevéltár” II-dik kötetét, mely az 1520-tól 1571-ig, János Zsigmond haláláig, terjedő s a székely földre nézve különös fontosságú korszakban kelt okleveleket foglalja magában.
Hogy ezen kötetet minél tartalmasabbá s érdekesebbé tehessem, a mult év nyarán gondosan kutattam a szebeni szász nemzeti levéltárban, a szebeni Bruckenthal-könyvtár kéziratai közt, az erd. kincstári levéltárban, valamint Brassó és Segesvár város levéltárában. E buvárlataim közben mindenütt a legszivesebb, leglekötelezőbb előzékenységgel voltam szerencsés találkozni, melyért az illetők részére legőszintébb köszönetemet nyilvánitni kedves kötelességemnek ismerem. Az emlitett levéltárakban tapasztalt szives közlékenységnek s a törekvésem iránti érdeklődésnek köszönhetem, hogy néhány hét alatt várakozásomat fölülmuló eredményre tehettem szert. Az általam lemásolt okleveleknek azonban ezen kötetben csak kisebb része jelenhetett meg, nagyobb része vagy a következő III-dik kötetben, vagy, a mennyiben az 1520. előtti időkben kelt, külön pótkötetben lesz közzé téve. A harmadik kötet anyaga már össze lévén gyüjtve, sajtó alá volna adható, minthogy azonban szándékom részint a székely földön, részint Brassó város levéltárában még újabb kutatásokat tenni, ezen kötet nyomtatását csak egy év mulva tervezem megkezdeni.
Bizottságunk meg lévén győződve, hogy az általa meginditott vállalattal a hazai történelem buvárainak és kedvelőinek hasznos szolgálatot tesz, mindent el fog követni, hogy megkezdett vállalatát befejezze, s a Székely Oklevéltárt, mely nélkül a székelység történelmét alaposan ismerni és megirni nem lehet, lehetőleg teljesen tegye közzé. Ha netalán e szándék nem fogna teljesedni, nem jó akaratán és buzgóságán, hanem a közönség eddig is föltünően csekély részvétén és támogatásán fog mulni, mely mellett gr. Lázár Miklós áldozatkészsége nélkül ezen második kötet kiadása sem lett volna lehetséges.
Kolozsvártt 1876. majus 30-dikán.
(Szabó Károly: Előszó)
Tartalom: