Adatbank.ro / digitális szövegtár  / A KÁRPÁT-MEDENCEI URALOMVÁLTOZÁSOK LOKÁLIS TÖRTÉNETEI 1918–1920
nyomtat

megoszt

A KÁRPÁT-MEDENCEI URALOMVÁLTOZÁSOK LOKÁLIS TÖRTÉNETEI 1918–1920
 • Erdélyi magyar helyzetkép 1916–1919-ben. Hamvas Intézet, Budapest, 2003. [pdf, 3085.2k]
  Fráter Olivér
 • Erdély román megszállása 1916–1920. LAZI Kiadó, Szeged, 2000. [pdf, 1135.2k]
  Eördögh István
 • 1916 – A fordulat éve. Románia hadba lépése és az erdélyi románság. Pro Minoritate, 2016. Tél, 18–25. [külső hivatkozás]
  L. Balogh Béni
 • Az 1916-os román megszállás egy sepsiszentgyörgyi patikus szemével. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011. [külső hivatkozás]
  Nagy Szabolcs
 • Ki ment, kit vittek 1916 őszén Orbai járásból. Acta Siculica, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2011. [külső hivatkozás]
  Koszta István
 • Rettenetes év: A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919–1920. Rubicon, 2017. 7–8. sz., 4–13. [külső hivatkozás]
  Ablonczy Balázs
 • Impériumváltás Székelyudvarhelyen. Aetas, 1993. 3. sz., 76–120. [pdf, 533.9k]
  Bárdi Nándor
 • Emlékiratok polgármesteri működésem idejéből (1914 VI. 15. – 1919 IX- 4.). Helicon, Timisoara, 1924. [pdf, 1088.4k]
  Geml József
 • A magyar államhatalom utolsó hónapjai Krassó-Szörény vármegyében. Húsvét, Lugos, 1919, 155. [pdf, 625.6k]
  Jakabffy Elemér
 • Arad, a név marad. Szabadság Szobor Egyesület, Arad, 2019.
  Király András – Lehoczky Attila – Muntean Tibor – Ngy István – Puskel Péter – Ujj János
 • Az erdélyi román polgárság szerepéről 1918 őszén. Századok, 1972. 2. sz., 304–335. [pdf, 470.8k]
  Szász Zoltán
 • Háromszék közigazgatása 1918–1940 között. In Kolumbán Zsuzsánna – Róth András Lajos (szerk.): AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok XIV. Areopolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2015, 159–194. [pdf, 1071.4k]
  Nagy Botond
 • Maros-Torda/Maros megye közigazgatása 1919–1938 között. In Kolumbán Zsuzsánna – Róth András Lajos (szerk.): AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok XIV. Areopolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2015, 195–223. [pdf, 1024k]
  László Márton
 • Udvarhely megye közigazgatás-története impériumváltástól impériumváltásig (1918–1940). In Kolumbán Zsuzsánna – Róth András Lajos (szerk.): AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok XIV. Areopolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2015, 225–277. [pdf, 1127.4k]
  Gidó Csaba
 • Csík megye közigazgatása, 1918–1940. Magyar Kisebbség, 2014. 3–4. sz., 209–231., [külső hivatkozás]
  Szabó Csongor
 • Csík megye közigazgatása, 1918–1940. Magyar Kisebbség, 2015. 1–2. sz. 221–270. [külső hivatkozás]
  Szabó Csongor
 • Consiliul Național Maghiar din Tîrgu Mureș și atitudinea sa față de unirea Transilvanieni cu România. [A marosvásárhelyi Magyar Nemzeti Tanács és viszonyulása Erdélynek Romániával való egyesüléséhez.] Marisia IX. Muzeul Județean Mureș, 1979, 383–398. [pdf, 287.1k]
  Pál-Antal, Alexandru
 • Impériumváltás Marosvásárhelyen 1918–1922. Múltunk, 2016. 2. sz., 148–186. [külső hivatkozás]
  Fodor János
 • Másnap. Adalékok Bernády György 1919-1920-as pályaképéhez (I–II. rész). Látó, 1999. 1. sz., 71–95., valamint 2. sz., 86–108. [pdf, 1661.5k]
  Sebestyén Mihály
 • Impériumváltás Sepsiszentgyörgyön 1918–1919. In Acta Siculica 2012–2013. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013, 345–356. [külső hivatkozás]
  Nagy Szabolcs
 • Impériumváltás a Zsil-völgyében, 1918. Bányászati és Kohászati Lapok, 2005. 3. szám, 35–38. [külső hivatkozás]
  Schuller Balázs
 • Főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920. Események, történések egy hírlap közleményeinek tükrében. Kalligram, Pozsony, 2010.
  Filep Tamás Gusztáv
 • Komárom 1919. évi eseményei. In Fülöp Éva Mária – László János (szerk.): Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, Tata, 2009, 129–146. [külső hivatkozás]
  Mácza Mihály – Számadó Emese
 • Kassa három megszállása: Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle, 2017. 4. sz., 569–590. [külső hivatkozás]
  Simon Attila
 • Államfordulat és az újrastruktúrálódó helyi elit Bártfán (1918–1919). Századok, 2018. 6. sz., 1215–1236. [külső hivatkozás]
  Szeghy-Gayer Veronika
 • Faragó Ödön színházigazgató az 1918–1919-es kassai impériumváltásról. In Kunt Gergely – L. Balogh Béni – Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai: Naplók, visszaemlékezések, levelek. Libri Kiadó, Budapest, 2018, 272–291. [pdf, 1744.4k]
  Szeghy-Gayer Veronika
 • Államfordulat a hétköznapokban (Ungvár 1918–1920). In uő (szerk): Nemzet a társadalomban. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004, 105–115. [pdf, 243.1k]
  Fedinec Csilla
 • „Egymásra zuhanó sűrű történések…” A csehszlovák hatalomátvétel Beregszászban az első világháborút követően. In Kónya Péter (szerk.): Első világháború a Kárpátokban. Prešovi Egyetem, Prešov, 2016, 295–308. [külső hivatkozás]
  Szakál Imre
 • Új partok felé: Kisebbségi kiútkeresés, szellemi irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918–1923). PhD értekezés. Szegedi Tudományegyetem, Szabadka–Szeged, 2012. [külső hivatkozás]
  Dévavári Zoltán
 • A Délvidék délszláv birtokba vétele 1918-1920. In Bene Krisztián – Huszár Mihály – Kolontári Attila (szerk.): A pécsi ruszisztika szolgálatában: Bebesi György 60 éves. PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2018, 246–254. [pdf, 299.5k]
  Hornyák Árpád
 • Marko Protić szerb ortodox esperes emlékei az 1918. novemberi szabadkai impériumváltásról. In Kunt Gergely – L. Balogh Béni – Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai: Naplók, visszaemlékezések, levelek. Libri Kiadó, Budapest, 2018, 300–314. [pdf, 1210.3k]
  Hornyák Árpád
 • A magyar-jugoszláv határ kialakulása az I. világháború után, különös tekintettel Baranyára. Acta Hungarica Universitatis Essekiensis, 2012. 4. sz., 74–87.
  Hornyák Árpád
 • A Mura mente és a trianoni békeszerződés. Pokrajina ob Muti in trianonska mirovna pogodba. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2000. [pdf, 3405.9k]
  Göncz László (szerk.)
 • Határmegállapítás a Mura mentén a trianoni békeszerződés megkötése után. In Fischer Ferenc – Hegedüs Katalin – Majoros István – Vonyó József (szerk.): A Kárpát-medence vonzásában: Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs University Press, Pécs, 2001, 107–115. [pdf, 226.7k]
  Göncz László
 • Három pötty a déli országhatáron: Tompa, Kelebia, Csikéria. Forrás, 2007. 6. sz., 75–82. [külső hivatkozás]
  Miskolczi Miklós
 • Muravidéktől Trianonig. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 1996. [pdf, 6599k]
  Zsiga Tibor