nyomtat

megoszt

Erdély népesedéstörténete
NYÁRÁDI R. KÁROLY
Katalóguscédula:
Cím: Erdély népesedéstörténete
Szerző: NYÁRÁDI R. KÁROLY

Megjelenési adatok:
Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2003, 672 p. (Transylvanica varietas). (Az irathagyatékot szerk. és az előszót írta Varga E. Árpád)
Nyelv: magyar
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: szociológia
Tárgyszó: statisztika, Erdély, népesedés, népszámlálás
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Nyárády R. Károly öröksége [doc, 38.4k]
Néhány szó Nyárády R. Károly életéről és munkásságáról [doc, 48.1k]
Előszó
[doc, 178.7k]

Erdély népessége 1869-1966 között (Történeti demográfiai tanulmány)

I. Erdély a múltban és ma [doc, 349.2k]
Az erdélyi vajdaság
Principatus Transsylvaniae
Erdély nagyfejedelemség a Habsburg gubernium alatt
Erdély uniója Magyarországgal 1848-ban
Demokratikus kísérlet Erdély korszerű újjászervezésére
Erdélyi problémák, 1867-1918
Erdély bekebelezése Nagy-Romániába
Elgondolások Európa igazságos újjárendezésére, az önálló Erdély feltámasztására
A kettészakított Erdély
Cuius regio, eius natio. Erdély a totalitárius román nacionál-kommunizmus karmaiban
Jegyzetek
II. A népesség nagysága és fejlődése [doc, 55.3k]
1. Lélekszám és tényleges népszaporodás
2. Nemzetközi összehasonlítások
III. A népesség fejlődése térbeli tekintetben [doc, 670.7k]
1. A népesség területi megoszlása megyék, tartományok szerint
A. Az államigazgatás területi szerkezete
B. A népesség fejlődése területi egységek szerint
C. A népsűrűség
2. Tényleges és természetes szaporodás, vándorlási egyenleg
A. A születések alakulása
B. A halálozások alakulása
C. A természetes szaporodás alakulása
D. A vándorlási egyenleg alakulása
3. Városi és falusi népesség, urbanizáció
A. Az urbanizáció történeti alapjai, a városok kialakulása Erdélyben
B. A városok fejlődése és urbánus jellegük 1869-1910 között
C. Az urbanizáció jellegzetességei a Regátban
D. A városok fejlődése, falusi települések városi rangra emelése 1920-1948 között
E. A szocialista urbanizáció 1948-1966 közt
F. A városi népesség gyarapodásának forrásai
G. A városi és falusi népesség arányának alakulása 1869-1966 közt
Jegyzetek
IV. A népesség összetételének módosulásai [doc, 645.6k]
1. Nemzetiség, anyanyelv, vallás
A. Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig
Magyarok, székelyek letelepedése
A népesség hármas etnikai tagolódásának kialakulása
A népesség számának és összetételének alakulása a 13-17. század között
Népnövekedés és az etnikai viszonyok módosulása a 18. században
Bevándorlás vagy kivándorlás?
Az etnikai és vallási struktúra a 19. században
A természetes népmozgalom az egyházi anyakönyvek tükrében
Az 1869. évi népszámlálás
Összefoglalás
Egyéb népcsoportok megtelepedése
A vallási viszonyok kialakulása
B. Anyanyelvi és vallási viszonyok a magyar népszámlálások tükrében (1880-1910)
A nemzetiségek jogi helyzete Magyarországon
A nemzetiségi statisztika problémái
A magyarországi nemzetiségi statisztika adatforrásai
A tényleges népnövekedés tényezői
A nemzetiségek természetes szaporodása
A vándormozgalmak nemzetiségi vonatkozásai
Jegyzetek

Erdély népesedéstörténete (Töredékek, szövegváltozatok)

I. A történeti Erdélytől a jelenkori Erdélyig [doc, 166.9k]
[Cím nélkül] [doc, 37.9k]
Az etnikai tagolódás alakulása az erdélyi régióban a 19. századtól napjainkig tartott népszámlálások tükrében [doc, 32.3k]
II. Erdély népesedéstörténetének időbeli és térbeli tagolása
[doc, 123.4k]
1. Népszámlálások és népösszeírások a jelenkori Erdély területén
[...] Lélekszám és tényleges népszaporodás
2. Az államigazgatás területi szerkezetének módosulásai
Jegyzetek
III. A népességfejlődés általános áttekintése [1., 2. változat] [doc, 33.3k]
4. A jelenkori Erdély népességének fejlődése 1869-1977 között [doc, 48.1k]
IV. A jelenkori Erdély népességének főbb demográfiai viszonyai jellegzetes időszakok szerint
[doc, 108k]
1. Demográfiai viszonyok a dualizmus korában (1869-1910)
A. Lélekszám és tényleges szaporodás megyék szerint
B. A népszaporulat forrásai, külső és belső vándormozgalom
Jegyzetek
Transsylvania-Erdély városi népessége 1869-1966 között [doc, 48.6k]
4. Nemzetiség, anyanyelv, vallás. Városok, nemzetiség [doc, 53.2k]
Erdély etnikai statisztikája az 1910-1977 között tartott népszámlálások tükrében [doc, 59.4k]
Erdély népességének nemzetiség (anyanyelv) szerinti megoszlása 1910-1977 között [doc, 49.2k]
Táblák
[html]

Az 1977. évi romániai népszámlálásról

Románia: A népszámlálás kiértékelése [doc, 81.4k]
A nemzetiségek számaránya
A magyarság számbeli ereje
A többi nemzetiség
A romániai népszámlálás előzetes eredményei [doc, 102.4k]
A vándorlási egyenleg
A nemzetiségi statisztika új vonásai
A románság és a nemzetiségek szaporodási arányai
A cigány-statisztika ellentmondásai
A magyarság tényleges szaporodása
A keleti és nyugati országrész népmozgalmi jellegzetességei
A magyarság természetes szaporodása
A magyarság számereje
Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése, különös tekintettel a nemzetiségi és anyanyelvi viszonyokra [doc, 334.8k]
I. A népességfejlődés általános áttekintése
II. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint
A nemzetiségi statisztika 1930-1966 között
Az 1977. évi nemzetiségi statisztika új vonásai
A népesség "nemzetiség és anyanyelv" szerint
A népesség nemzetiségi összetételének módosulásai a népszámlálások tükrében
A magyarság lélekszámának alakulása
III. Erdély népessége nemzetiség és anyanyelv szerint
Az 1910. évi magyar és az 1930. évi román népszámlálás Erdélyre vonatkozó etnikai adatai
A nemzetiségi viszonyok alakulása 1930-1966 között
Az erdélyi megyék népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben
A városok etnikai arculatának átalakulása
A regáti románság Erdélybe áramlása
IV. A romániai magyarság számának várható alakulása az ezredfordulóig
Jegyzetek
Táblák
1. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint 1966-ban és 1977-ben [doc, 46.1k]
2. Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel 1966-ban [doc, 34.3k]
3. Az erdélyi megyék és a Regát népmozgalma 1966-1977 között
[doc, 39.9k]
4. Az erdélyi magyarság és románság valószínű természetes szaporulata 1966-1977 között [doc, 32.3k]
5. Az erdélyi megyék népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben [doc, 49.2k]

Az Erdély története számára készített munkaanyagok

Mennyire becsülhető az észak-erdélyi zsidóság 1944. évi deportálásával kapcsolatosan szenvedett vesztesége? [doc, 45.6k]
Észrevételek [Köpeczi Béla "Kitekintés: Erdély útja 1918 után" címmel az Erdély története III. kötetébe írott tanulmányához] [doc, 193k]
A KSH észrevételeihez [doc, 46.1k]
1770/2-3. bek. helyett [doc, 28.2k]
Az Erdély története III. kötete számára összeállított táblák [html]
A hivatkozott művek jegyzéke [doc, 143.4k]