nyomtat

megoszt

Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940)
GIDÓ ATTILA (a bevezető tanulmányokat írta és dokumentumokat közreadja)
Katalóguscédula:
Cím: Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940)
Szerző: GIDÓ ATTILA (a bevezető tanulmányokat írta és dokumentumokat közreadja) Nyelv: magyar
Kategória: FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: zsidó, Erdély, történelem
Műfaj: dokumentumok
ISBN: 978-973-8468-77-1
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2754.3k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 54.1k]
Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918–1940) [pdf, 505.9k]
1. A vizsgálat kiindulópontjai
2. A korszakot leíró kulcsfogalmak
3. Demográfiai és jogi támpontok
3.1. Népesedési adatok
3.2. Társadalmi szerkezet
3.3. A romániai integrációt meghatározó jogi keretek
4. A társadalmi antiszemitizmus kérdése
4.1. Román antiszemitizmus
4.2. Magyar antiszemitizmus
5. A zsidó társadalom- és nemzetépítés periódusai
5.1. Építkezés, 1918–1923
5.2. Kiegyenlítődő diaszpóra- és Palesztina-munka, 1923–1930
5.3. A politikai és nemzeti munka különválasztása, 1930–1938
5.4. Népi összezárkózás, 1938–1940
6. Intézmények a zsidó társadalomépítésben
6.1. A Szövetség
6.2. A hitközségek
6.3. Szociális gondoskodás és munka
6.4. Művelődés és olvasás
6.5. Az iskola és nevelés
6.6. A sport
7. Önmeghatározások és viták
7.1. Önmeghatározások
7.2. Brassói nagygyűlés
7.3. „A zsidók útja” vita
7.4. Zsidó Értelmiségi Találkozó
8. Zsidó identitástudat és számszerűsíthetőség
DOKUMENTUMOK
I. Intézményesség [pdf, 668.9k]
1. A nagyszebeni Zsidó Nemzeti Szövetség felhívása a helyi és a környékbeli zsidó hitközségekhez a Szövetséghez való csatlakozásra, 1918
2. Mit akarunk? 1918
3. Új Kelet. Az Új Kelet programja, 1918
4. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség ideiglenes szervezeti szabályai, 1918
5. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség ügyvezető elnökségének munkaprogramja, 1919
6. A temesvári Zsidó Líceum Végrehajtó Bizottsága ülésének jegyzőkönyve, 1919 . 140
7. Az Erdélyi Román Kormányzótanács vallási és közoktatásügyi reszortfőnökének engedélye a temesvári Zsidó Líceum megnyitására, 1920
8. A temesvári Zsidó Líceum kuratóriumának kérése az erdélyi Kormányzótanács vallási és közoktatásügyi reszortfőnökéhez az iskola működésének tárgyában, 1920
9. I. Micu Siguranþa-ügynök jelentése, 1920
10. Az első erdélyi cionista konferencia deklarációja, 1920
11. Az Országos Zsidó Kórházegyesület felhívása a zsidó hitközségekhez és szentegyletekhez anyagi támogatásért, 1921
12. Az erdély–bánáti rabbik országos értekezletének és a vele kapcsolatos rabbiegyesületi alakuló közgyűlés jegyzőkönyve, 1921
13. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség felhívása a helyi csoportokhoz és a csatlakozott hitközségekhez az Erdélyi Zsidó Néppárt helyi szervezeteinek megalakítására, 1922
14. Ma alakul meg az erdélyi zsidó néppárt, 1922
15. Schütz Henrik, az aradi zsidó hitközség alelnökének körlevele, 1922
16. Az első ratifikálási ünnep Erdélyben, 1922
17. Az alijázni készülő Glasner Mózes kolozsvári ortodox főrabbi búcsúztatása, 1923
18. Az Erdélyi Zsidóság Központi Jogvédelmi Irodájának felhívása a hitközségekhez és zsidó szervezetekhez, 1924
19. Vértes Adolf emlékirata a magánoktatási törvényjavaslat tárgyában, 1925
20. Szervezeti jelentés az EZSNSZ VI. Konferenciájára az 5685/6. konferenciális évről (1924–1925)
21. Erdély, Bánság, Máramaros és Körös-vidék népi kisebbségi alapon álló zsidóságához!, 1925
22. Kertész Jenő: Páholyunk munkaprogramja, 1922
23. Klein Miksa, a Román Zsidók Szövetsége erdélyi fiókja elnökének jelentése, 1927
24. A Román Zsidó Hitközségek Szövetségének felhívása az erdélyi zsidó hitközségekhez, 1927
25. Max Lazarovici levele M. Schweig újságírónak, 1927
26. Michael Landau körlevele az Országos Zsidó Tanács magalakítása alkalmából, 1930
27. A regáti Zsidó Hitközségek Szövetségének körlevele az ország hitközségeihez az Országos Zsidó Tanács megalakítása kapcsán, 1930
28. A Zsidó Jövő programcikke, 1930
29. Jegyzőkönyv az aradi zsidó hitközség németországi zsidóüldözések kapcsán megtartott üléséről, 1933
30. Fischer Tivadar román nyelven elmondott üdvözlőbeszéde a Romániai Zsidó Párt I. kongresszusán és a párt programja, 1933
31. Lezajlott az erdélyrészi XIV. cionista konferencia, 1933
32. Az Erdély–Bánáti Zsidó Tanszemélyzeti Egyesület első közgyűlésének jegyzőkönyve, 1935
33. Az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség, az Erdélyi Wizo Föderáció, a Keren Kajemet Erdélyi Kuratóriuma és a Keren Hajeszod Erdélyi Kuratóriuma anyagi támogatást kér a gyulafehérvári
zsidó Szentegylettől, 1936
34. A Makkabi Szövetség tartományi elnöksége a Zsidó Nemzeti Szövetség támogatását kéri az oradeai konferencián, 1937
35. Jegyzőkönyv az aradi zsidó hitközség képviselőtestületének 1938. január 16-ki üléséről, 1938
36. Jegyzőkönyv az Erdély–Bánáti Nyugati Szertartású Izraelita Hitközségek Szövetsége elnöki tanácsának üléséről, 1938
37. Az Erdély–Bánáti Nyugati Szertartású Hitközségek Szövetségének jelentése az 1937–1938 közötti működéséről, 1938
38. Jegyzőkönyv az Erdély–Bánáti Nyugati Szertartású Izraelita Hitközségek Szövetsége elnöki tanácsának üléséről, 1938
39. Jegyzőkönyv az aradi zsidó hitközség 1938. december 18-ki üléséről, 1938

II. Vitaanyagok, elméleti írások [pdf, 1356.7k]
40. Az ortodoxia és a zsidó nemzeti gondolat. Glasner Mózes kolozsvári ortodox főrabbi nyilatkozata a cionista mozgalomról, 1918
41. Kecskeméti Lipót: A nemzeti elv lázában, 1921
42. Weiss Sándor: Igazi kereszténység, zsidóság és erdélyi magyar politika, 1922
43. Weissburg Chaim: Magyar, román, jiddis vagy héber?, 1922
44. Marton Ernő: A zsidó nemzeti mozgalom Erdélyben, 1922
45. Ligeti Ernő: A zsidó kérdés Erdélyben?! 1922
46. Gombos Benő: A zsidóságról, 1923
47. Konrád Béla székfoglaló beszéde a nagyváradi neológ hitközség tisztújító közgyűlésén, 1923
48. Gombos Benő–id. Neumann Miksa: Antiszemitizmus és numerus clausus, 1923
49. Egységes nép. Vértes Adolf beszéde a bánsági zsidóság 1923. május 27-én Temesváron tartott nagygyűlésén
50. Gombos Benő: A zsidó egység és a zsidó iskolák, 1923
51. Kasztner Rezső: A sport a zsidó nép reneszánszának szolgálatában, 1924
52. Fischer Tivadar és Fischer József nyilatkozata az Országos Magyar Párt brassói nagygyűléséről, 1924
53. Leitner Mihály: A magyar zsidóság, 1925
54. Marton Ernő: Anyanyelv, nemzeti nyelv és államnyelv, 1923
55. Klein Miksa: Az erdélyi ortodoxia vajúdó problémái, 1925
56. id. Neumann Miksa: Mostoha gyermek a kisebbségek között is, 1926
57. [Hegedűs Nándor]: Megjegyzések, 1926
58. Három nyilatkozat a „zsidók útjáról”, 1927
59. Weiss Sándor: Miért adakozom Palesztinára? 1928
60. Fischer Tivadar román nyelvű felszólalása a Zsidó Parlamenti Klub nevében az új parlamenti ciklust megnyitó trónbeszédhez, 1928
61. Marton Ernő: Országos Zsidó Párt – országos zsidó lista, 1931
62. Weiss Sándor: Magyar–zsidók a vádlottak padján Válasz Spectator cikkére az Országos Zsidó Pártról, 1931
63. Marton Ernő: A kétezer éves párt, 1931
64. B. J.: Az ortodox zsidóság és a parlamenti választások, 1933
65. Grossman Ödön: Az ortodoxia és az országépítés, 1934
66. Marton Ernő: A páholyok külső kultúrmunkája, 1934
67. Hídverés a négy országrész zsidósága között, 1934
68. Klein Miksa: Hídverés a négy országrész zsidósága között, 1934
69. Fried József: Hozzászólás az ifjúsági problémához, 1934
70. Szirmai István: Az intellektuális zsidó ifjúság problémái, 1934
71.Weiss Sándor: Kétféle tradicionalizmus, 1935
72. Balkányi Kohn Jicchák: A zsidó nemzeti gondolat és a hagyomány szintézise, 1936
73. Landó Jenő: A transzszilvániai zsidóság feladatai, 1937
74. Weimann Jenő: Zsidó szociográfiai kutatást! 1937
75. Márton Lajos–Weimann Jenő: Milyen legyen az erdélyi zsidó értelmiség találkozója? 1937
76. Arató András: A magyar–zsidó kérdés és az erdélyi magyar ifjúság parlamentje, 1937
77. Megvalósításhoz közeledik az erdélyi zsidó értelmiségi találkozó, 1937
78. Sebestyén József tervezete a zsidó társadalom megszervezésére, 1938
79. Danzig Hillel: Húsz év távlatából, 1939
80. Fischer József román nyelven elmondott beszéde a XVI. erdélyi cionista konferencián, 1939
81. Kéri József: A mai zsidó nevelés margójára, 1940
82. Dr. Faragó Viktor: Nemzsidó zsidók, 1940
83. Ligeti Ernő: Erdély zsidósága, 1941

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918–1940) [pdf, 172.3k]
Életrajzi adatok [pdf, 71k]
Források – válogatott bibliográfia [pdf, 109.8k]
Levéltári források
Sajtó, hivatalos lapok
Zsidó lapok
Magyar lapok
Német lap
Hivatalos lap
Válogatott bibliográfia
Statisztikák, lexikonok, szervezeti kiadványok, segédletek
Szakkönyvek
Tanulmányok

Szójegyzék [pdf, 42.1k]
Rövidítések [pdf, 34.8k]
Mutatók [pdf, 125.8k]
Személynévmutató
Helynévmutató
Tárgymutató
Intézménymutató
Rezumat/Summary [pdf, 48.7k]