nyomtat

megoszt

Dokumentumok Románia magyarságpolitikájáról 1918-2001
BÁRDI NÁNDOR, DIPPOLD PÉTER (szerk.)
LEGEA ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR

LEGEA ASUPRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR

prin care se stabilesc scopul și categoriile
de școli particulare, administrarea și funcționarea acestora,
limba de predare etc.

Adoptată: 22 decembrie 1925, la București.

Text: Monitorul Oficial nr. 283 din 22 decembrie 1925; Colecția Hamangiu, Codul general al României, legi și regulamente, vol. IX–XII, 1922–1926, București, 1926, pag. 582–583, 585–587.

TITLUL I

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN ȘCOLILE PARTICULARE

SECȚlUNEA l

Capitolul I
Dispoziții generale

1. Învățământul și educația elevilor se pot face, în afară de școlile statului și în școlile particulare (ale confesiunilor, ale comunităților, ale particularilor), sau în familie.

2. Se numește școală particulară orice școală înființată, condusă și întreținută din inițiativă particulară, cu școpul de a da instructie și educație la cel puțin 10 copii în mijlocie pe clasă. La învățământul primar numărul copiilor poate fi și de minimum 20 pe școală.

3. Aceste școli se pot înființa numai de cetățeni români: fie individual, fie constituiți în societăți culturale sau comunități religioase, recunoscute ca persoane juridice.

Nu se pot înființa astfel de școli de către societățile culturale, ordinele călugărești și de congregațiile școlare dependente de organizații din alte state.

Pentru copiii de cetățeni ai unui stat străin se pot înființa, de comunitățile respective recunoscute de stat, școli particulare, în care însă nu pot fi primiți nici copii de cetățeni români, nici copii de supuși ai altor state, decât ai aceluia căruia aparține comunitatea care a înființat școala.

4. Nici o școală particulară nu se poate înființa decât pe baza unei autorizații date de Ministerul Instrucțiunii.

5. Toate școlile particulare sunt puse sub supravegherea Ministerului de Instrucțiune.

6. Orice școală particulară corespunde direct cu autoritățile publice referitor la toate chestiunile de control și supraveghere.

Dispozițiile de ordin principal se vor comunica de minister și de organele sale școlilor respective atât prin susținătorii lor, cât și direct școlilor.

Necomunicarea ordinelor ministerului către școli, de către susținători, atrage după sine măsuri de penalitate pentru școală.

Capitolul II
Categoriile de școli particulare

7. Școlile particulare pot fi:

a) Școli de copii mici (grădini de copii);

b) Școli primare;

c) Școli de grad secundar cu învățământ teoretic sau practic.

8. Nu se pot înființa pe cale particulară școli normale și școli superioare cu caracter universitar.

9. Școlile de copii mici (grădinile de copii) și școlile primare particulare funcționează numai cu programa statului; iar celelalte pot avea și programe proprii.

10. Numai școlile de copii mici și școlile primare pot fi mixte; școlile mixte nu pot avea internate comune.

Capitolul III
Autorizarea de funcționare a școlilor particulare

11. Pentru autorizarea de deschidere și funcționare a unei școli particulare sau a unei noi clase, înființătorul sau susținătorul ei trebuie să înainteze Ministerului Instrucțiunii prin inspectoratul regiunii respective, cel mai târziu până la 1 ianuarie care precede începutul anului școlar în care ar fi să înceapă școala, o cerere însoțită de anexele trebuincioase în care să se arate:

a) felul școlii ce intenționează să deschidă;

b) limba de predare;

c) programa de studii dacă e a statului sau e proprie. În cazul când programa va fi proprie, se va alătura și textul amănunțit al acesteia în dublu exemplar;

d) schița localului și a curții cu indicația cubajului și întrebuințării fiecărei încăperi și a suprafeței pentru curte;

e) mobilierul și materialul didactic ce va poseda;

f) dovada că posedă fondurile sau veniturile necesare pentru asigurarea existenței școlii, a salariului personalului administrativ și corpului didactic al școlii cel putin pentru un an;

g) lista personalului administrativ și a corpului didactic însoțită de actele necesare din care să rezulte că îndeplinește condițiile specificate mai jos, pentru a putea obține dreptul de funcționare, se va înainta cu cel puțin trei luni înainte de începerea anului școlar.

Pe baza referatului inspectorului de regiune și cu avizul conform al Consiliului permanent, ministerul hotărăște și, în caz de aprobare, autorizația se publică în Monitorul Oficial și în Buletinul ministerului, cu precizarea condițiilor generale de funcționare. Școlii i se va elibera o autorizare semnată de ministru, spre a fi prezentată la cererea organelor de control.

12. Nici un fel de schimbare nu se va putea aduce la cele stabilite prin actul de autorizație decât cu învoirea scrisă a ministerului, dată în urma avizului Consiliului permanent.

13. Școala particulară care va fi găsită că funcționează fără autorizație se va închide imediat pe cale administrativă; conducătorul școlii va pierde dreptul de a mai înființa școli particulare; iar susținătorul școlii va fi dat în judecata tribunalului, spre a fi condamnat la o amendă de 5000–10 000 lei.

Capitolul IV
Autorizarea de funcționare a personalului didactic și administrativ al școlilor particulare

14. Orice școală particulară va trebui să aibă un director răspunzător de mersul școlii și de păzirea legilor și regulamentelor școlare, precum și personal didactic și de conducere suficient.

Directorul unei școli de băieți va fi bărbat, iar al unei școli de fete, femeie. La grădinile de copii conducerea o va avea o femeie.

15. Nimeni nu va putea funcționa într-o școală particulară ca director, profesor, institutor și învățător decât în puterea unei autorizații a Ministerului Instrucțiunii, care va fi individuală și dată în urma avizului conform al Consiliului permanent.

Cererile vor fi adresate ministerului în termen de o lună de la numire, iar ministerul trebuie să se pronunțe în timp de 6 luni.

Persoanele care au diplomele respective liberate de statul român sau de școlile normale confesionale cu drept de publicitate, conform legii nu mai au nevoie de acest aviz.

Autorizația se publică în Monitorul Oficial și în Buletinul ministerului, și va trebui să cuprindă gradul și categoria școlii la care are dreptul să funcționeze, specialitățile și limba de predare. Celui autorizat i se va elibera un exemplar spre a fi arătat organelor de control, la cerere.

În școlile particulare confesionale pot funcționa ca profesori și persoane care aparțin ordinelor religioase întrucât îndeplinesc condițiile prevăzute în această lege.

16. Directorul sau directoarea unei școli particulare, precum și întregul ei personal didactic, se numeste de susținătorul școlii și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetățenia română;

b) să posede titluri identice cu membrii corpului didactic de la școlile de același grad ale statului;

c) să cunoască limba română. Dovada cunoașterii acestei limbi se face prin diplomații școlilor românești cu posedarea diplomelor acestor școli, iar pentru ceilalți cu certificate că au trecut un examen de limba română, istoria românilor, geografia României și Constituția țării, înaintea unei comisiuni;

d) să nu fi suferit nici o condamnare penală pentru fapte infamante;

e) să nu fi fost pedepsit la școlile statului cu excluderea.

Afară de aceste condiții, directorul sau directoarea vor mai dovedi că au cel puțin 5 ani de funcționare în învățământul de stat sau particular și că nu au suferit pedeapsa suspendării din învățământ în ultimii 5 ani.

La școlile primare cu un singur învățător nu se cere nici un stagiu.

17. Cetățenii străini vor putea fi admiși să funcționeze în învățământul particular numai în mod excepțional pentru predarea limbii lor materne, pentru dexterități și pentru limbile moderne și cu aprobarea specială a ministerului, dată cu avizul conform al Consiliului permanent și publicată în Monitorul Oficial și în Buletinul ministerului. Ei vor trebui să aibă calificarea similară gradului de învățământ de la școlile statului, pentru care cer autorizarea.

Cetățenii străini nu pot fi directori.

Capitolul V
Condițiile ce trebuie să îndeplinească localurile de școli particulare

18. Pentru ca localul destinat unei școli particulare să poată fi aprobat, trebuie să îndeplinească toate condițiile de igienă care se vor prevedea în regulament și să aibă cel puțin atâțea săli de lecții câte clase vor funcționa.

La școlile primare vor putea funcționa două sau mai multe clase în aceeași sală; numărul elevilor nu trebuie însă să treacă de cel prevăzut în lege.

La orice cerere de autorizare sau de schimbare de local, ministerul va numi o comisie compusă din inspectorul școlar respectiv și un medic oficial, care va vizita localul și își va da avizul motivat.

19. Nici o școală particulară nu poate fi instalată într-un local a cărei vecinătate va fi recunoscută ca periculoasă pentru moralitatea și sănătatea elevilor.

20. Orice școală particulară trebuie să fie înzestrată cu mobilierul suficient, precum și cu materialul didactic necesar învățământului ce se predă într-însa.

Capitolul VI
Dispoziții privitoare la administrarea și funcționarea școlilor particulare

21. Directorul și membrii corpului didactic al unei școli particulare, fără excepție, depun la primirea autorizației de funcționare, în fața inspectorului de regiune, jurământ de credință Regelui, Constituției și legilor țării.

22. Ei sunt datori să frecventeze școala regulat, să aplice programele, regulamentele și instrucțiunile școlare, precum și principiile didactico-pedagogice și să aibă o purtare exemplară în societate.

23. Corespondența fiecărei școli particulare cu autoritățile publice se face exclusiv în limba română; iar în administrația interioară afară de cazurile prevăzute de art. 26 se poate întrebuința limba de predare a școlii.

24. Orice școală particulară e obligată să aibă pe frontispiciul localului inscripția în limba statului, și facultativ și în limba de predare a școlii; iar în sala festivă, în sălile de cursuri, precum și în cancelarie, portretele suveranilor.

25. Școlile particulare nu pot folosi stema țării pe imprimate și ștampile.

26. Școlile particulare sunt datoare să țină în cea mai deplină regulă și să prezinte la cererea personalului de control cataloagele, matricolele, statele de plata personalului, registre de numele, locuința, naționalitatea, confesiunea și limba maternă a elevilor, precum și orice alte acte și registre ce s-ar impune prin regulamente speciale.

Toate aceste registre, matricole, cataloage etc., vor fi scrise obligatoriu în limba română și facultativ în limba de predare a școlii.

27. Școlile particulare nu au dreptul să elibereze nici un fel de diplomă; ele nu pot da decât adeverințe, care să constate studiile făcute în școală. Forma acestor adeverințe va fi fixată de minister pentru fiecare fel de școală; ele vor fi redactate în limba română și în limba de predare a școlii.

28. În școlile particulare nu se va putea întrebuința nici o carte tipărită și nici o hartă sau tablou care să nu fie aprobate de minister. Întrebuințarea manuscriselor este interzisă.

Cărțile și hărțile neaprobate, precum și manuscrisele care se vor găsi întrebuințate într-o școală particulară se vor confisca, iar directorul și profesorul de specialitate vor fi trimiși înaintea comisiunii disciplinare.

29. În școlile particulare, fără excepție, este interzisă orice încercare de a se exercita vreo influență asupra credinței religioase a copiilor și părinților.

30. Susținătorii sau directorul unei școli particulare sunt datori să angajeze personalul didactic al școlii prin învoieli scrise și să-I retribuiască cu aceleași salarii și îndemnizații cu care sunt retribuiți membrii corpului didactic de la școlile similare ale statului.

31. Nici o școală particulară nu va putea primi fonduri, subvenții sau donații de orice natură din străinătate decât cu știrea și prealabila aprobare a Ministerului Instrucțiunii. Transmiterea acestor fonduri se va face întotdeauna prin intermediul ministerului.

Nerespectarea acestei dispoziții atrage după sine închiderea școlii.

32. Ministerul de Instrucțiune are dreptul de control asupra tuturor fondurilor școlilor particulare.

33. Elevii școlilor particulare vor fi supuși de către susținătorii școlilor regulilor disciplinare la care sunt supuși și elevii școlilor publice. Ei nu pot forma și nici face parte din nici o asociație școlară sau extrașcolară decât numai în bază unor statute aprobate de Ministerul Instrucțiunii și sub controlul organelor Ministerului Instrucțiunii.

Capitolul VII
Limba de predare în școlile particulare

34. Limba de predare în școlile particulare, frecventate de elevi ai căror părinți sunt de origine română, este limba statului.

35. Limba de predare în școlile particulare, frecventate de elevi a căror limbă maternă este alta decât a statului, se va stabili de suținătorii școlii. În aceste școli nu se vor primi însă decât elevi a căror limbă maternă este aceeași cu limba de predare a școlii.

36. În școlile particulare evreiești limba de predare este limba română sau limba evreiască.

37. Școlile particulare conduse de ordine călugărești și congregații școlare recunoscute vor avea ca limbă de predare limba română.

38. În școlile particulare, în care se primesc numai elevi ai căror părinți sunt cetățeni străini, limba de predare va fi aceea stabilită de susținătorii școlii.

39. Oricare ar fi limba de predare a unei școli particulare, limba română, istoria românilor și geografia României se vor preda în limba română în toate școlile de orice grad și categorie, începând din clasa a III-a primară, în numărul de ore stabilit prin regulament.

Aceste materii nu se pot preda decât de profesorii calificați și care cunosc limba română.