Adatbank.ro / digitális szövegtár  / SZÉKELY HONISMERETI TÁR
nyomtat

megoszt

SZÉKELY HONISMERETI TÁR
 • A székely falutízesek. Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi gazdasági tevékenység kerete. PhD-értekezés, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs, 2010. [külső hivatkozás]
  Ambrus Tünde
 • Udvarhelyszéki olvasókönyv Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2008 [pdf, 17840.3k]
 • A székely akció története. I. Források. I/1. Munkaterv és kirendeltségi jelentések. Cartofil Kiadó, Budapest, 2004.
  Balaton Petra
 • A székely akció története, 1902–1914. Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására. Debreceni Egyetem, Doktori (PhD) értekezés, 2006. [külső hivatkozás]
  Balaton Petra
 • Ne nézze senki csak a maga hasznát… Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy Homoród mentén. Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 1995. [külső hivatkozás]
  Balázsi Dénes
 • A székely nemesség kialakulásának folyamata a 17. század első felében. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2005. [külső hivatkozás]
  Balogh Judit
 • Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes éveken. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005.
  Bárdi Nándor (szerk.)
 • Az Erdélyi Fejedelemség születése. Gondolat, Budapest, 1984. [pdf, 5855.8k]
  Barta Gábor
 • A nemzeti politika Erdélyben és a Székelyföldön. Athenaeum R. Társulat, Budapest, 1896. [külső hivatkozás]
  Beksics Gusztáv
 • A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. Aetas 1993. 3. sz., 5–20. [külső hivatkozás]
  Benkő Elek
 • A középkori Székelyföld. I–II. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, 2012.
  Benkő Elek
 • Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár,1997.
  Benkő Elek–Demeter István–Székely Attila
 • Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön. Nap Kiadó, Budapest, 2008.
  Benkő Elek–Székely Attila
 • Transsilvania specialis. Erdély földje és népe. I. Ford., bev. tan. és jegyz.: Szabó György. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 1999. [külső hivatkozás]
  Benkő József
 • Transsilvania specialis. Erdély földje és népe. II. Ford., bev. tan. és jegyz.: Szabó György. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 1999. [külső hivatkozás]
  Benkő József
 • Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972. [pdf, 1224.7k]
  Benkő Samu
 • Székely felkelés 1595–1596. Előzményei, lefolyása, következményei. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. [pdf, 3112.1k]
  Benkő Samu–Demény Lajos–Vekov Károly (szerk.)
 • Az elnémult harang. Egy megfigyelés története, Pálfi Géza élete a Securiatate irataiban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011.
  Bodeanu, Denisa – Novák Csaba Zoltán
 • Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról. Csíkszereda, 1998. [külső hivatkozás]
  Bodó Julianna (szerk.)
 • A székely nemzetségi szervezet. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2003.
  Bodor György
 • A Székely Nemzeti Múzeum a magyar tudomány és közművelődés történetében. ELTE BTK, Budapest, Doktori (PhD) értekezés, 2007. [külső hivatkozás]
  Boér Hunor
 • Magyar jog–székely jog. M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem, Kolozsvár, 1942. [pdf, 4377.5k]
  Bónis György
 • Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. [külső hivatkozás]
  Bottoni, Stefano
 • Székely bánja. Kolozsvár, 1938. Újrakiadva: MEFHOSZ Könyvkiadó, Budapest, 1985. [külső hivatkozás]
  Bözödi György
 • Székely századok. Történelmi Tanulmányok. Egybegyűjt. és jegyz.: Nagy Pál. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2002.
  Bözödi György
 • A székelyek intézményei a legrégibb időktől az 1562-iki átalakulásig. Gombos Ferencz Könyvnyomdája, Kolozsvár 1901. [pdf, 5285.2k]
  Connert János
 • A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi fejlődése az ősfoglalástól napjainkig. I. Kahan Nyomda, Gyergyószentmiklós, 1939. [külső hivatkozás]
  Csiby Andor
 • Sepsiszentgyörgy képes története. Medium, Sepsiszentgyörgy, 1999.
  Cserey Zoltán–József Álmos
 • Székely határőrök a magyarországi hadszíntéren 1848-ban. Timp Kiadó, Budapest, 2008.
  Csikány Tamás (szerk.)
 • Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 1929. [pdf, 35584.8k]
  Csutak Vilmos (szerk.)
 • Székelyföld írásban és képben. „Kaláka” könyvkiadó vállalat – „Élet” Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1941. [külső hivatkozás]
  Dávid József (szerk.)
 • A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981. [külső hivatkozás]
  Dávid László
 • Székely felkelések a XVI. század második felében. Politikai Könyvkiadó, Bukarest. 1976. [pdf, 1117.5k]
  Demény Lajos
 • Rurbanizáció. Területfejlesztési és modernizációs politika a Székelyföld elmaradott régióiban 1968–1989. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2014. [külső hivatkozás]
  Demeter Csanád
 • Háromszéki olvasókönyv. Bod Péter Megyei Könyvtár – Kovászna Megye Tanácsa – Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy, 2006. [pdf, 27112.6k]
  Demeter Lajos – Hollanda Andrea – Hubbes László – Nagy Zsófia Borbála – Szőcs Imre – Cs. Benedek Csilla (szerk.)
 • Életem, Háromszék. Boldog békeidők. Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2011.
  Demeter Lajos–Kisgyörgy Tamás
 • A moldvai magyarság. Csíksomlyó, 1931. Újrakiadva: Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2001. [külső hivatkozás]
  Domokos Pál Péter
 • Háromszék 1848–1849. Forradalom és szabadságharc. 3., bőv. kiad. Charta Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2008.
  Egyed Ákos
 • A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2013.
  Egyed Ákos
 • A székelység története a 17–19. században. Tanulmányok. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2001.
  Egyed Ákos–Magyari András (szerk.)
 • Székelyföld közigazgatás-földrajzi változásai a 13. századtól napjainkig. Földrajzi Közlemények, 2011. 4. sz., 415–429. [külső hivatkozás]
  Elekes Tibor
 • Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1938. [pdf, 15473k]
  Endes Miklós
 • Dobó. Egykori település a Kormos mentén. Dobó-Valál Egyesület, Barót, 2014.
  Fehér János
 • Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szöveggyűjtemény, 1690–2004. Rehovat–Izrael, 2005; Charta Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2006.
  Féder Zoltán
 • Lapok Erdély múltjából. Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 2002.
  Ferenczi Géza
 • Sóvidéki várainkról. Firtos Művelődési Egylet, Korond, 1994.
  Ferenczi István
 • Az egykori Kászonszék régészete. A kászoni székelyek letelepülése és eredete. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., Cluj-Kolozsvár, 1938. [külső hivatkozás]
  Ferenczi Sándor
 • Bernády, a városépítő. Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, Marosvásárhely, 2015.
  Fodor János – Pál-Antal Sándor (szerk.)
 • A krízis éve a Székelyföldön 1949. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004. [külső hivatkozás]
  Gagyi József
 • Gyergyó a történelmi idő vonzásában. Infopress, Székelyudvarhely, 1992.
  Garda Dezső
 • Székely hadszervezet és faluközösség. Mark House Kft.Gyergyószentmiklós, 1994. [pdf, 7247k]
  Garda Dezső
 • Gyergyószentmiklós története 1703-ig. In uő (szerk.): Gyergyószentmiklós monográfiája. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2001.
  Garda Dezső
 • Vasszekér és gőzmozdony. A székelyföldi vasút története 1868–1915. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013. [pdf, 7663.6k]
  Gidó Csaba
 • A Székely Hadosztály története. Tortoma Kiadó, Barót, 2011.
  Gottfried Barna – Nagy Szabolcs
 • A székelyek eredete és településük története. In Mályusz Elemér (szerk.): Erdély és népei. Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának Magyarságtudományi Intézete és a Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1941. 35–86. [külső hivatkozás]
  Györffy György
 • Székelyudvarhely művelődéstörténete. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1993.
  Hermann Gusztáv
 • Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. http [külső hivatkozás]
  Hermann Gusztáv Mihály
 • A csíki krónika és a székely virtuális múlt In uő: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2007. [külső hivatkozás]
  Hermann Gusztáv Mihály
 • A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéről. Haáz Rezső Múzeum – TLA Közép-Európa Intézet – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. [külső hivatkozás]
  Hermann Gusztáv Mihály (szerk.)
 • Csíki olvasókönyv. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Csíkszereda, 2009. [pdf, 16493.9k]
  Hermann Gusztáv Mihály – P. Buzogány Árpád (szerk.)
 • A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé. In Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.): A magyar irodalom történetei. I. A kezdetektől 1800-ig. Gondolat, Budapest, 2007. 36–48. [külső hivatkozás]
  Horváth Iván
 • A székely sóbányászat rövid története. Parajdi Sóbánya, Parajd, 1998.
  Horváth István
 • A székelyek. Felelet a székelyek scytha-hun eredetűségére. Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1880.
  Hunfalvy Pál
 • A román történettudomány és a székelyföldi románság kérdése. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1942. [külső hivatkozás]
  I. Tóth Zoltán
 • Erdély a hadak útján, 1940–1944. Puedlo Kiadó, Budapest, 2005.
  Illésfalvi Péter–Szabó Péter–Számvéber Norbert
 • A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973. [pdf, 6000k]
  Imreh István
 • Erdélyi hétköznapok, 1750–1850. Társadalom- és gazdaságtörténeti írások a bomló feudalizmus időszakáról. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. [pdf, 3480.2k]
  Imreh István
 • A törvényhozó székely falu. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983. [pdf, 8100k]
  Imreh István
 • Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve. Bukarest, 1994. [pdf, 2706.5k]
  Imreh István (bev. tan. és jegyz.)
 • Kászonszéki krónika, 1650–1750. Európa Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó, Budapest–Bukarest, 1992. [pdf, 3664k]
  Imreh István–Pataki József
 • Tanulmányok. Vál., bev. tan. és jegyz.: Egyed Ákos. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 2001. [pdf, 1809.9k]
  Jakab Elek
 • Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 24750k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 1. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 16901k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 2. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 17500k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • 3. térképmelléklet. Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.T., Budapest, 1901. [pdf, 10000k]
  Jakab Elek–Szádeczky Lajos
 • A székelyföldi református egyházmegyék. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1947. [külső hivatkozás]
  Juhász István
 • Székelyföldi erdészet- és faipartörténeti jegyzetek. Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1993. [külső hivatkozás]
  Kádár Zsombor
 • Históriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi időkben. Nagyenyed, 1829. [külső hivatkozás]
  Kállay Ferenc
 • A székelyek eredete és Erdélybe való települése. Székfoglaló értekezés. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1905. [külső hivatkozás]
  Karácsonyi János
 • Constitutióji, Privilégiumai, és a’ Jószág’ leszállását tárgyazó némelly törvényes itéletei, több hiteles Leveles-tárokból egybe – szedve. Pesten, 1818. [külső hivatkozás]
  Kilyéni Székely Mihály
 • Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. Kriza János Néprajzi Társaság – Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy, 2007.
  Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.)
 • A székelykérdés története. Haáz Rezső Kulturális Egyesület – INFOPRESS, Székelyudvarhely, 1991. [külső hivatkozás]
  Kordé Zoltán
 • A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről. Haáz Rezső Múzeum – Teleki László Intézet – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001. [külső hivatkozás]
  Kordé Zoltán (vál., kísérő tan. és jegyz.)
 • A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota. Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet, Budapest, 1879. [külső hivatkozás]
  Kozma Ferenc
 • A székelyek. In Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XX. Magyarország. VII. Erdély és a szomszédos hegyvidékek. Magyar Királyi Államnyomda, Budapest, 1901. [külső hivatkozás]
  Kozma Ferenc
 • A székelyek eredete. Balassi Kiadó, Budapest, 2002.
  Kristó Gyula
 • Székelyudvarhely legrégibb leírása (1702). Latinból ford. Jaklovszky Dénes. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.T., Kolozsvár, 1942. [külső hivatkozás]
  Lakatos István
 • A magyar nép művészete. II. A székelyföldi, a csángó és a torockói magyar nép művészete. Franklin-Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1909. [külső hivatkozás]
  Malonyay Dezső
 • A székelyek eredetéről. In Emlékkönyv Melich János hetvenedik születésnapjára. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1942. 254–262. [pdf, 870.6k]
  Mályusz Elemér
 • A Magyar Autonóm Tartomány Statisztikai Évkönyve 1960. Központi Statisztikai Igazgatóság – A M.A.T Statisztikai Igazgatósága, Bukarest, 1960.
 • A székely közületi kulturális önkormányzat. Magyar Kisebbség, 1934. 13. sz., 365–378.; 15–16. sz., 441–464.
  Mikó Imre
 • Fekete könyv. Az erdélyi ferences kusztódia története. Kájoni János kézirata. 1684. Domokos Pál Péter anyagának felhasználásával. Scriptum Kft., Szeged, 1991. [külső hivatkozás]
  Monok István – Madas Edit – Szovák Kornél (szerk., vál., sajtó alá rend.)
 • A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek eredete. Somogyi-Könyvtár – Városi Múzeum, Szeged, 1944. [külső hivatkozás]
  Moór Elemér
 • A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Balassi Kiadó – Polis Könyvkiadó, Budapest–Kolozsvár, 1999.
  Muckenhaupt Erzsébet
 • Elitek Háromszéken a 19–20. században. A politikai, gazdasági, egyházi és kulturális élet szereplői. Tanulmányok. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2015.
  Novák Csaba Zoltán (szerk.)
 • A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990.március 15–21. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012.
  Novák Csaba Zoltán – László Márton
 • Udvarhely vagy Csíkszereda? Harc a megyeszékhelyért (Egy csíkszeredai küldöttség Nicolae Ceaușescunál 1968-ban). Székelyföld, 2008. 7. sz., 85–111. [külső hivatkozás]
  Novák Csaba Zoltán – Olti Ágoston
 • Azok a boldog békeidők Székelyudvarhelyen. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2011.
  Novák Károly
 • Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (1949–1962). TLA Közép-Európa Intézet – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népisme szempontból. I–VI. Ráth Mór Bizománya,, Pest–Budapest, 1868–1873. [külső hivatkozás]
  Orbán Balázs
 • Erdély és a visszatért keleti részek. Halász Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 1941.
  Orbók Attila–Csatár István (összeáll.)
 • Székely önkormányzat-történet. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002.
  Pál-Antal Sándor
 • A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003.
  Pál-Antal Sándor
 • A székelyek földje és népe. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2013.
  Pál-Antal Sándor
 • Városfejlődés a Székelyföldön, 1750–1914. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. [külső hivatkozás]
  Pál Judit
 • Aranyosszék társadalmi fejlődése (1642–1821). In Keszeg Vilmos–Szabó Zsolt (szerk.): Aranyosvidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006. 81–102.; illetve Hermann Gusztáv Mihály – Kolumbán Zsuzsánna – Róth András Lajos (szerk.): Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok V., Areopolisz Történelmi és Társadalomtudományi Kutatócsoport – Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2006, 6–42. [külső hivatkozás]
  Róth András Lajos – Róth Edit
 • A nemes székely nemzet képe. I. Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1939. [pdf, 27750k]
  Rugonfalvi Kiss István (szerk.)
 • A nemes székely nemzet képe. II. Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1939. [pdf, 24700k]
  Rugonfalvi Kiss István (szerk.)
 • 1. térképmelléklet. A nemes székely nemzet képe. II. Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1939. [pdf, 14348k]
  Rugonfalvi Kiss István (szerk.)
 • 2. térképmelléklet. A nemes székely nemzet képe. II. Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1939. [pdf, 15757k]
  Rugonfalvi Kiss István (szerk.)
 • A nemes székely nemzet képe. III. Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1939. [pdf, 15300k]
  Rugonfalvi Kiss István (szerk.)
 • A székely írás nyomában. Typotex, Budapest, 2014.
  Sándor Klára
 • Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2005. [külső hivatkozás]
  Sófalvi András
 • Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből. Pro Énlaka Alapítvány – Haáz Rezső Múzeum, Énlaka–Székelyudvarhely, 2012.
  Sófalvi András–Visy Zsolt (szerk.)
 • Az Árpád-vonal. A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban, 1940–1944. Timp Kiadó, Budapest, 2002.
  Szabó József János
 • A régi székelység. Székely történelmi és jogi tanulmányok. Stein János M. K. Egyetemi Könyvkereskedése, Kolozsvár 1890. [külső hivatkozás]
  Szabó Károly
 • A székely nemzet története és alkotmánya. Franklin-Társulat Bizománya, Budapest, 1927. [külső hivatkozás]
  Szádeczky Kardoss Lajos
 • A székely kongresszus szervezete, tagjainak névsora, tárgyalásai és határozatai. Sajtó alá rendezte: Buday Barna. „Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvény-társaság, Csíkszereda, 2001. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár I. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. II. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. III. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. IV. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. V. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. VI. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. VII. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. VIII. Szerkesztette: Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. Új sorozat. Szerk. IV. Szerkesztette: Demény Lajos – Pataki József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár. 1983–1998. [külső hivatkozás]
 • Székely Oklevéltár. Új sorozat. Szerk. V. Szerkesztette: Demény Lajos – Pataki József. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár. 1983–1998. [külső hivatkozás]
 • Sepsiszentgyörgy története a középkor végéig. Jókai Nyomda Rt., Sepsiszentgyörgy, 1948.
  Székely Zoltán
 • „Pünkösdi királyság.” Az észak-erdélyi oktatásügy története 1940–1944. Gondolat Kiadó, Budapest, 2009.
  Szlucska János
 • Gyergyó történeti néprajza. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. [pdf, 16734k]
  Tarisznyás Márton
 • A székely határőrség története. A szerző hátrahagyott kéziratából közzéteszi: Szabó Károly. Franklin-Társulat Bizománya, Budapest, 1877. [külső hivatkozás]
  Teleki Domokos
 • Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest–Kolozsvár, 1998.
  Tüdősné Simon Kinga
 • Erdélyi hétköznapok. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
  Tüdős S. Kinga
 • Háromszéki templomvárak. Erdélyi védőrendszerek a XV–XVIII. században. 2. jav., bőv. kiadás. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002.
  Tüdős S. Kinga
 • Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok (1930–1975). Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. [pdf, 19084k]
  Vámszer Géza
 • Csík vármegye településtörténete. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007. [pdf, 1689k]
  Vámszer Géza
 • Elváltozott világ. Az erdélyi magyar irodalom 1940–44 között. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004. [külső hivatkozás]
  Vallasek Júlia
 • A volt határőrezredek vagyonának a sorsa. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár, 1944. [külső hivatkozás]
  Venczel József
 • A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Nap Kiadó, Budapest, 2004.
  Vékony Gábor
 • A székely írás emlékei, kapcsolatai, története. Nap Kiadó, Budapest, 2004.
  Vékony Gábor