Adatbank.ro / digitális szövegtár  / DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
nyomtat

megoszt

DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

1. Tudománypolitikai, szakirodalmi áttekintések és ankétok

 • Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig. Erdélyi Múzeum, 1942. 1. füzet 104—131. (Erdélyi Tudományos Füzetek 135. sz.) [külso hivatkozás]
 • Kristóf György: Erdély tudományos élete az abszolutizmus korában az Erdélyi Múzeum Egyesület megalakulásáig (1859). Erdélyi Múzeum, 1938. 3. füzet. 210—221. [külso hivatkozás]
 • György Lajos: Az Erdélyi Múzeum története 1874—1937. Erdélyi Múzeum, 1939. 1. füzet 4—20.; 2. füzet 125—145. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 105. sz. EME, Kolozsvár, 1939) [külso hivatkozás]
 • György Lajos: A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés 1927. évi helyzete és jövő feladatai Erdélyben. Magyar Kisebbség, 2000. 2. sz. 131—148. p. [külso hivatkozás]
 • Császár Károly: Az erdélyi magyar tudományosság problémája. Erdélyi Helikon, 1930. 5. sz. 380—384. p. [pdf, 86.2k]
 • Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben 1918-tól napjainkig. Láthatár, 1937. 1. sz. 13—20. p.; 2. sz. 74—80. p. [külso hivatkozás]
 • Tavaszy Sándor: Az erdélyi magyar tudományos élet útja. Erdélyi Helikon, 1934. 8. sz. 561—568. p. [pdf, 89.5k]
 • Szabó T. Attila: Transylvan magyar társadalomkutatás. Hitel, 1938. 1. sz. 13—31. p. [külso hivatkozás]
 • Szabó T. Attila: Néhány pótló adat a transylvan magyar társadalomkutatás kérdéséhez. Hitel 1938. 2. sz. 161—164. p. [pdf, 185.1k]
 • Még több tárgyilagosságot. Erdélyi Fiatalok 1938. 3—4. sz. 20. [Kiegészítés Szabó T. Attila írásához.] [pdf, 70.9k]
 • Szabó T. Attila: A tudomány az erdélyi életben. Erdélyi Helikon, 1939. 166—172. p. [külso hivatkozás]
 • Tamás Lajos: Az Erdélyi Tudományos Intézet. In Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941. 470 p. [külso hivatkozás]
 • Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története. Szerk. Bisztray Gyula, Szabó T. Attila, Tamás Lajos. Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941. [külso hivatkozás]
 • Szabó T. Attila: Az erdélyi tudománypolitika kérdéshez. Hitel, 1940—41. 2. sz. 183—189. p. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel — Kolozsvár 1935—1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 288—294. [külso hivatkozás]
 • Mikecs László: Új erdélyi tudomány. Jegyzetek az Erdélyi Tudományos Intézet működéséhez. Erdélyi Múzeum, 1944. 3—4. sz. 500—523. p. [külso hivatkozás]
 • Jancsó Elemér: A kolozsvári magyar színház múltját illető színháztörténeti kutatások. NyIrK 1968. 1. sz. 5—14 p. [pdf, 116.3k]
 • Kozma Dezső: A két világháború közötti romániai magyar irodalom kutatásának újabb eredményei. NyIrK 1968. 1. sz. 85—90. p. [pdf, 108k]
 • Jancsó Elemér: A romániai magyar irodalomra vonatkozó kutatások. NyIrK, 1968. 2. sz. 223—231. p. [pdf, 107.9k]
 • Kós Károly: Eredmények és feladatok a székelység néprajzkutatásában. Művelődés 1969. 6. sz. 48—51. p. [pdf, 625.6k]
 • Gáll Ernő: Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret. Korunk, 1969. 7. sz. 1001—1009. p.; [pdf, 200.2k]
 • Balázs András: A néprajzkutatás helyzete. Egy kerekasztal-értekezlet tanulságai. Igaz Szó, 1969. 8. sz. 348—353. p. [pdf, 1273.9k]
 • Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti munkaprogram. Korunk 1971. 8. sz. 1129—1132. p. [pdf, 125.3k]
 • Jagamas János: Népzenénk kutatásának története. Korunk Évkönyv, 1973. 203—218. p. [pdf, 751.9k]
 • Márton Gyula: A romániai magyar nyelvjáráskutatás múltja és mai állása. Korunk Évkönyv, 1973. 173—193. p. [pdf, 508.4k]
 • Ünnepi készülődés. Eszmecsere egy jelentős műfajról. [Ankét a riportok és írói-szociográfiákról, az Igaz Szó szerkesztőségének szervezésében 1974 februárjában. Résztvevők : Bajor Andor, Bartis Ferenc, Bálint András, Beke György, Bíró Béla, Bözödi György,Cseke Péter, Elekes Ferenc, Éltető József, Farkas Árpád, Gálfalvi György, Gúzs Imre, Hajdú Győző, Herédi Gusztáv, Jánosházy György, Katona szabó István, Nagy Béla, Nagy Pál, Nemes László, Oltyán László, Panek Zoltán, Papp Ferenc, Székely János, Szépréti Lilla, Vári Attila, Veress Zoltán, Znrorovszky Attila, Zsibói Béla.] Igaz Szó, 1974. 7. sz. 39—66. p. [pdf, 1458.4k]
 • Kósa László: A hagyománykeresés útján. Jegyzetek a romániai magyarság önismereti törekvéseiről. Jelenkor, 1974. 10. sz. 934—942. p. [pdf, 141.1k]
 • Pomogáts Béla: Szociográfiai törekvések a romániai magyar művelődésben. Forrás, 1975. 9. sz. 78—81. p. [pdf, 97.1k]
 • A tudományos könyv munkaeszköz. [Vita a Korunk szerkesztőségében.] Korunk, 1976. 1—2. sz. 30—41. p. [Dáné Tibor, Dankanits Ádám, Dávid Gyula, Domokos Géza, Gáll Ernő, Kerekes György, Máthé János, Mauer Gyula, Szalay András, Szabó T. E. Attila, Veress Zoltán, Vincze János] [külso hivatkozás]
 • Mikó Imre: Magyar nemzetiségi történetírás Romániában. Korunk, 1976. 9. sz. 643—645. p. [külso hivatkozás]
 • Dávid Gyula: Komparatisztikai érdeklődés a mai romániai magyar irodalomban. Korunk, 1976. 9. sz. 656—659. p. [külso hivatkozás]
 • Egyed Ákos: Művelődéstörténet-írásunk útjai. Korunk, 1978. 3. sz. 196—204. p. [külso hivatkozás]
 • Gálffy Mózes: A kolozsvári nyelvészeti iskola tevékenységéről. Korunk, 1978. 10. sz. 789—798. p. [külso hivatkozás]
 • Dávid Gyula: A romániai magyar könyvkiadás első két évtizede. Korunk, 1978. 12. sz., 999—1005. p. [külso hivatkozás]
 • Cseke Péter: Népi kultúránk tudományos műhelyei. In Horváth Andor (szerk.): Haza, szülőföld, nemzetiség. A Hét évkönyve 1978. Bukarest, 1978. 269—279. [pdf, 5079.9k]
 • Változó valóság, változó szociográfia. [1979. március 9-i korunk délelőtt anyaga? Aradi József: Kérdések a szociográfiáról; Roth Endre: A szociológiának több esélye van a valóság mélységi feltárására, Nagy Olga: A néprajz megérett a megújúlásra; Vofkori László: Hogyan törhetünk ki a szakszemléleti elszigeteltségből? Könczei Ádám: Nem derül ki, van-e etnikai sajátosság a kalotaszegi egykézésben; Várhegyi István: Sajátos értékeink sorsfordulóját éljük; Fábián Ernő: Az etnicitás mibenvalóságát kell kutatnunk; Beke György: „Szociográfiának” elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg? Balogh Edgár: Népszolgálatra való előkészület nemzedéki műfaja; Gazda József: A népélet – közösségi modell; Rostás Zoltán: Csak az van, aminek múltja van? Csáky Zoltán: Harmadik út – papíron és celluloidszallagon; Dávid Gyula: A szociográfia divatjával számolhatunk; Imreh István: A staféta törvénye. Korunk, 1979. 6. sz. 441—454. p.; [külso hivatkozás]
 • Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete 1926—1977. In Korunk évkönyv 1979, 299—312. [pdf, 159.5k]
 • Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában Művelődés, 1979. 11. sz. 29—31. p. [pdf, 178.3k]
 • Cseke Péter: Szociográfiai riportok az Igaz Szóban. In uő.: A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. Magyar Napló, Budapest, 2008, 150—159. p. [pdf, 160.1k]
 • Demény Lajos: Nemzetiségtörténeti kutatás a szocialista Romániában. A Hét, 1980. 32. sz. 3—4. p. [pdf, 259k]
 • Nemzetiségi történetírásunk új pászmája. I—II. Vita. Korunk, 1980, 7—8. sz. 510—517. p., 9. sz. 671—679. p. Linkek: I. rész; II. rész
 • Ritók János: Nélkülözhetetlen „levelesláda”. [A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. Benedek Elek irodalmi levelezése.] Korunk, 1980, 7—8. sz., 518—522. p. Link a teljes lapszámhoz [külso hivatkozás]
 • Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. Művelődés. XXXIII. évf. 1980. 6. sz. 27—30. [pdf, 189.6k]
 • Dávid Gyula: A forráskiadói munka feltételei és feladatai. Korunk, 1980, 7—8. sz. 526—528. p. [külso hivatkozás]
 • A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor, Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.] [pdf, 5971.3k]
 • Szabó T Attila: Emlékeztető az Erdélyi magyar tudományos munkásság kérdésében (1983. június). Magyar Kisebbség, 2013. 1. sz. 176—219. [külso hivatkozás]
 • Gunda Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19—20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 66—112. p. [pdf, 245.9k]
 • Kósa László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. (Az 1982. november 19—20-án Debrecenben, a Déri Múzeumban tartott országos konferencia anyaga.) Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1984, 113—130. p. [pdf, 102.4k]
 • Borbély Éva: A Korunk társadalomnéprajzi körének története. In: Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2001, 216—223. p.
 • Für Lajos: Kisebbségi tudományművelés Erdélyben. Alföld, 1983. 3. sz. 37—57. p. [pdf, 298.4k]
 • Veress Károly: A tudományelmélet sepsiszentgyörgyi műhelyéről. Erdélyi Múzeum, 1999. 1—2. füzet, 132—142. p. [külso hivatkozás]
 • KAM történet (1980—1990) Antropológiai Műhely, 15. sz. 2009, 89—176. p. [pdf, 4833.2k]
 • Biró A. Zoltán: Egy szemlélet esélyei. Tett, 1988. 4. sz. 9—12. p. [pdf, 125.4k]

2. Tematikus szövegválogatások


 • 2.1. NÉPESSÉG, NÉPESEDÉS
 • Jakabffy Elemér: Erdély statisztikája Függelék: statisztika, történelmi, kulturális, gazdasági stb. közlések és táblázatok Lugos: Magyar Kisebbség. 1923. VII, 143 p. [pdf, 6212.2k]
 • Venczel József: A székely népfelesleg. Hitel, 1942 1. sz. 18—32. p. Újrakiadva in uő: In Erdélyi föld — erdélyi társadalom. KJK, Bp. 108—122. [pdf, 263.5k]
 • Kiss Tamás szerk.: Népesedési tanulmányok 1989 előtt Erdélyben [digitális szövegtár: adatbank.ro] [külso hivatkozás]
 • Keszi-Harmath Sándor: Népesedési kérdések Kalotaszegen. In Változó valóság. Szerk Imreh István, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 19—61. p.
 • Semlyén István: Hazai valóság. Uő.: Hétmilliárd lélek. Bukarest, 1980, Kriterion. 183—216. p. [külso hivatkozás]
 • Semlyén István: Országos és nemzetiségi népességgyarapodás. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980, 41—54. p. [külso hivatkozás]
 • Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk, 1971. 9. sz. 1281—1287. p. [pdf, 537.2k]
 • Vécsei Károly: Magyarok és nem-magyarok Romániában. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002, 166 p. [pdf, 2585.7k]
 • Herédi Gusztáv: Az élet érdekében. Házasságról, családról, gyermekről, elfogultan. Korunk Évkönyve 1986, 27—52. p. [külso hivatkozás]
 • Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest, 2003. [külso hivatkozás]

 • 2.2. FALU — VÁROS
 • Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Kolozsvár, 1931. Újrakiadva: Pri-Print, Csíkszereda, 1998. [külso hivatkozás]
 • Demeter Béla: Hogyan tanulmányozzam a falu életét? Szociológiai kérdőív falu-munkásoknak. Erdélyi Fiatalok, Cluj-Kolozsvár, 1931, 32 p. Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei. [pdf, 156.5k]
 • Botos János: Erdélyi falu társadalmi rajza 1930-ban. Erdélyi Helikon, 1930. 10. sz. 827—835., 1931.1. sz. 62—71. [külso hivatkozás]
 • Venczel József: A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. Erdélyi Tudományos Füzetek, Cluj, 1935, 32 p. [külso hivatkozás]
 • Kovács Katona Jenő: Egy kallódó szilágysági falu. Korunk, 1937. 10. sz. 932—939. p. [pdf, 148.3k]
 • Metamorphosis Transsylvaniae Szerk. Győri Illés István, Cluj, 1938. [pdf, 3442.6k]
 • Molter Péter: Falukutatás Bálványosváralján. Hitel, 1940/41. 3—4. sz. 285—306.p [pdf, 1041.5k]
 • Imreh István: A bálványosváraljai falukutatás. Korunk, 1967. 9. sz. 1190—1197. [pdf, 791.5k]
 • Venczel József: A csákigorbói kutatás köréből. Korunk, 1971. 7. sz. 991—1000. p. [pdf, 184.4k]
 • Pillich László: Városom évgyűrűi. Kolozsvár város szociológiája. Kriterion, Kolozsvár, 1985. 126 p. [pdf, 24188.1k]
 • Gagyi József: Tér és idő a faluban. Tett, 1985. 1. sz. 35—37. p. [pdf, 111.4k]
 • Oláh Sándor: Szimbolikus településszerkezet. Tett, 1987. 2. sz. 46—48. p. [pdf, 237.6k]
 • KAM: Szocialista urbanizáció a hetvenes-nyolcvanas években. Antropológiai Műhely 1994. 2. 95—136. p. [pdf, 340.1k]
 • A. Gergely András: Nemzetiség és urbanizáció Romániában. Héttorony, Bp., 1988, 93 p. [pdf, 786.5k]

 • 2.3. SZÓRVÁNY, ASSZIMILÁCIÓ
 • Földes Károly: Jajszó a pusztuló szórványokból. Keresztes Nagy Imre Könyvnyomdája, Aiud—Nagyenyed, 1934, 16. [pdf, 122.4k]
 • Nagy Sándor: A regáti magyarság. Diaszpóra Könyvek—Bethlen Könyvek, Kolozsvár—Sopron, 2000, 206 p. [pdf, 3042.9k]
 • Csűrös Miklós: Vegyes házasságok Erdély városaiban. Kisebbségvédelem, 1938. 2—3. sz. 32—37. p. [pdf, 164.6k]
 • Bartha Antal—Decsi Sándor: Az erdélyi szórványkérdés. 80 mezőségi falu alapján. Kézirat, 80. [JEA] [pdf, 399.6k]
 • Szathmáry Lajos: Gyakorlati hozzászólás a magyar szórványügyhöz. Magyar Kisebbség, 1937. 12. sz. 305—326. p. illetve Magyar Kisebbség, 2000. 3. sz. 91—109. [külso hivatkozás]
 • Szórványainkról. Földes Károly, Gergely Ferenc, Horváth Jenő, Kovács Pál, Sass Kálmán, Szigethy Béla. Kiáltó Szó, Kolozsvár, 1935, 150 p. + melléklet [pdf, 1330.4k]
 • Vetési László: Szász—magyar etnikai folyamatok Bürkösön. Korunk Évkönyv, 1977, 64—97. p. [pdf, 669.2k]

 • 2.4. NEMZEDÉK — IFJUSÁG — OKTATÁS
 • Jancsó Béla: Tíz év. Erdélyi Fiatalok, 1938. 3—4. sz. 3—5. p. [pdf, 126.3k]
 • A Vásárhelyi Találkozó dokumentumaiból. Összeállította Dávid Gyula. Látó, 1998. 7. sz. 78—102. p. [Pálffy Antal: Az iskolai nevelés, az iskolai nevelés reformja, az iskolán kívüli népnevelés. A Vásárhelyi Találkozó jegyzőkönyve. Részlet a Vásárhelyi Találkozó hivatalos jelentéséből.] [pdf, 677k]
 • Cseke Gábor—Dali Sándor—Elekes Ferenc—Fejér László—Szekeres Lajos: Három falu ifjúsága 1967-ben. Csíki szociográfia. Korunk, 1967. 8. sz. 1089—1100. p. [pdf, 731.3k]
 • Aradi József: Jegyzetek ifjúságunk beilleszkedési problémáiról. Korunk, 1970. 7. sz. 998—1004. p. [pdf, 135.8k]
 • Ankét a nemzedékről. [Ion Aluas, Bajor Andor, Balogh Edgár, Bodó Barna, Augustin Buzura, Deák Tamás, Demeter János, Dobai Pataky Tünde, Domokos Géza, Gálfalvi György, Gáspár Sándor, Cs. Gyímesi Éva, Huszár Sándor, Kabán Ferenc, Koválszky Péter, Lászlóffy Aladár, Lendvay Éva, Marosi Péter, Mikó Imre, Nagy István, Orbán János, Parászka Miklós, Roth Endre, Suba Edit, Tamás Gáspár Miklós, Ulrich István.] Korunk, 1973. 6. sz. 840—864. p. [Link a teljes lapszámhoz]
 • Bretter György: Hipotézis a nemzedék kettős nyelvéről. Korunk, 1973. 6. sz. 878—886. p. Újrakiadva: Bretter György: Itt és mást. Kriterion, Bukarest, 1979, 334—345. [Link a teljes lapszámhoz]
 • Marsallbot a hátizsákban. A forrás harmadik nemzedéke. Az interjúkat készítette, a tanulmányt írta, a műveket válogatta és a függeléket összeállította: Martos Gábor Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1994, 358. p. [külso hivatkozás]
 • Fiatalok irodalma — az irodalom fiatalsága. Az Igaz Szó kerekasztal—értekezlete. [Hajdu Győző, Gálfalvi György, Markó Béla, Sipos András, Tamás Gáspár Miklós, Varga Gábor, Balla Zsófia, Egyed Péter, Székely János, Irinyi Kiss Ferenc, Sütő András, Bajor Andor, Adonyi Nagy Mária, Veres István, Káli István, Csiki László, Balázs F. Attila] Igaz Szó, 1978. 8. sz. 189—209. p. [pdf, 218.2k]
 • Gáll Ernő: Nemzedéktől nemzedékig. Korunk, 1980. 1—2. sz. 31—40. p. [pdf, 196.7k]
 • A szóértés előfeltételeiről. [Ankét a nemzedéki, más kifejezési formákkal élő csoportok vitáiról a Korunk szerkesztőségében. Résztvevők: Aradi József, Balla Zsófia, Balogh Edgár, Cs. Gyímesi Éva, Csibi Károly, Domokos Géza, Egyed Péter, Gáll Ernő, Herédi Gusztáv, Juhász András, Könczei Ádám, Molnár Gusztáv, Palotás Dezső, Rácz Győző, Tóth Sándor, Szász János, Szőcs István] Korunk, 1980. 1—2. sz. 41—62. p. [pdf, 247.5k]
 • Turós Endre: Törés után. Tett, 1983. 1—2. sz. 15—17. p. [pdf, 174.7k]
 • Echinox-alakzatok. Egy diáklap tíz éve a tárgyakban, a terekben és az emlékezetben. [A Hét kolozsvári fiókszerkesztőségének ankétja. Keszthelyi András szerkesztésében, lejegyezte Rostás Zoltán, résztvevők: Aradi József, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán, Gaal György, Egyed Péter, Németi Rudolf, Rostás Zoltán, Szőcs Géza] Korunk, 1980. 1—2. sz. 63—72. p. [pdf, 182.3k]
 • Tegzes András: Veszélyben a romániai magyar értelmiség. Kiáltó Szó, II. sz. In Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Összeáll., bevezető: Balázs Sándor, Kriterion, Kolozsvár, 144—154. p. [pdf, 111.5k]

 • 2.5. INTÉZMÉNYESSÉG
 • Erdélyi Magyar Évkönyv Szerk. Súlyok István—Fritz József, Kolozsvár, Minerva, 1931. [pdf, 5540.2k]
 • Jakabffy Elemér — Pál György: A bánsági magyarság húsz éve Romániában (1918—1938) Studium, Budapest, 1939, 229. p. [külso hivatkozás]
 • Tóth Sándor: Művelődésünk struktúrájáról és hatékonyságáról. Korunk, 1970. 4. sz. 580—587. p. [pdf, 173k]
 • A romániai magyar nemzetiség. Szerk. Koppándi Sándor, Kriterion, Bukarest, 1981. 521 p. Politikai Tudományok és a Nemzeti Kérdés Tanulmányozásának Intézete, a Romániai Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa. [Vonatkozó tanulmányok.] [pdf, 5971.3k]
 • Tőkés László: A református egyház helyzete Erdélyben. Ellenpontok, 4. sz. 1982. 7—16. p. [pdf, 224.2k]
 • Hajdú Farkas Zoltán: Először a közérdek aztán a magánérdek. Tett, 1985. 1. sz. 26—30. p. [pdf, 120.5k]
 • Oláh Sándor: Szabályszegés az utolsó búcsúzásnál. Tett, 1985. 1. sz. 41—42. p. [pdf, 426.1k]
 • Oláh Sándor: A cimborabíró. Tett, 1985. 4. sz. 40—42. p. [pdf, 122.8k]
 • Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből. Szerk. Biró Zoltán—Gagyi József— Péntek János, Kriterion, Bukarest, 1987, 244 p. [pdf, 4334.8k]
 • Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből II. Dialogues Européens Association, 1989, 191. p. Párizsi Magyar Füzetek. [külso hivatkozás]
 • Biró A. Zoltán: Intézmény — képviselet — civil társadalom. (Gáll Ernő, Veress Károly, D. Lőrincz József, Magyari Vincze Enikő, Magyari Nándor László hozzászólásaival). Átmenetek, 1990, 1. sz. 5—19. p. [pdf, 278.7k]

 • 2.6. ÉRTÉKVIZSGÁLATOK — A MINDENNAPI ÉLETVILÁG ELEMZÉSE
 • Mikecs László: Romantikus önszemlélet a szomszédságunkban. Termés, 1943. tavasz, 76—101. p. [pdf, 176k]
 • Mikecs László: A magyar önszemlélet változása. Termés, 1943. nyár, 69—80. p. [pdf, 110.8k]
 • A magyar értelmiségi körökben jelentkező burzsoá-nacionalista befolyások elleni harc néhány problémája. Korabeli fogalmazvány. (Tóth Sándor munkája.) SZTE Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjtemény, Ms. 4433. [pdf, 547.4k]
 • Aradi József: Mindennapi közlésvilágunk. Tett, 1979. 3. sz. 2—6. p.; 49—51 p. [pdf, 579.3k]
 • Egyed Péter: A kommunikáció és hiánya. Tett, 1979. 3. sz. 30—32. p. [pdf, 226k]
 • Biró Zoltán: Elsikkadt jelentések. Tett, 1980. 1—2. sz. 50—52. p. [pdf, 246.6k]
 • Zsigmond Emese: Modellek a sorok között. Tett, 1980. 3. sz. 15—20. p. [pdf, 1156.5k]
 • Gagyi József: Hogy élnek G-ék? Tett, 1980. 3. sz. 21—24. p. [pdf, 92.8k]
 • Biró Zoltán: Az „idegen” lakás. Tett, 1981. 2. sz. 49—51. p. [pdf, 126.4k]
 • Gagyi József: Fehér selyem csipkés szélű drága kicsi kendő. Tett, 1981. 2. sz. 54—57. p. [pdf, 247k]
 • Nagy Olga: Értékrend és társadalomtudat. Tett, 1982. 2. sz. 27—32. p. [pdf, 93.8k]
 • Fábián Ernő: Gondolatok az azonosságtudatról. Tett, 1982. 2. sz. 33—36. p. [pdf, 164.8k]
 • Biró Zoltán: Család — jövőkép — esély. 13—14 éves tanulók értékorientációs hálózatának szövegnyelvészeti elemzése. Korunk Évkönyv, 1982, 196—204. Újrakiadva in Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984. 128—146. [pdf, 140.8k]
 • Biró Zoltán: Otthonosság és változás. Tett, 1985. 1. sz. 34—37. p. [pdf, 79.2k]
 • Biró Zoltán: Vizuális környezet, vizuális kultúra Tett, 1986. 2. sz. 9—14. p. [pdf, 548.8k]
 • Magyari Vincze Enikő: Az otthonosság feltételei. Tett, 1987. 2. sz. 49—53. p. [pdf, 181.1k]
 • Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. [1988] Kriterion, Bukarest, 1995, 400 p. [pdf, 2304.8k]
 • Oláh Irén: Az ajándékok üzenetei. Tett, 1988. 4. sz. 56—58. p. [pdf, 240k]
 • Gagyi József: Önmegvalósítás és közösségépítés. Tett, 1989. 3. sz. 42—43. p. [pdf, 84.7k]

 • 2.7. ERDÉLYI MAGYAR NÉPRAJZKUTATÁS 1989 ELŐTT (Könyvészetek, tudománytörténeti összefoglalók)
 • *** Néprajzosok kislexikona. In Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve 1984. Marosvásárhely, 1984, 150–167. [pdf, 524.3k]
 • Cseke Péter: A Falvak Népe–Falvak Dolgozó Népe néprajzi bibliográfiája. 1945–1980. Népismereti Dolgozatok 1981. Kriterion, Bukarest, 1981, 219–264. [pdf, 453.8k]
 • Csorba Csaba: Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága. Bibliográfia. Ethnographia LXXXV. 1974, 200–204. [pdf, 179.9k]
 • Faragó József: Magyar népballadagyűjtés Romániában. Ethnographia LXXVII. 1966, 4. 566–568. [pdf, 310.1k]
 • Faragó József: A romániai magyar folklórgyűjtés számadatai. Korunk XXV. 1966. 12. 1792–1794. [pdf, 669.3k]
 • Faragó József: A mai moldvai csángómagyar folklórgyűjtés. Igaz Szó XX. 1972. 1. 109–114. [pdf, 712.5k]
 • Faragó József: Balladagyűjtésünk keresztmetszete. Utunk XXX. 1975. 2. 4. [pdf, 146.6k]
 • Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában. Művelődés XXXII. 1979. 11. 29–31. [pdf, 179.7k]
 • Faragó József: A mai romániai magyar folklórgyűjtés vázlata. Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980. 14–25. [pdf, 232.6k]
 • Faragó József: A mai folklórgyűjtés vázlata. In. Koppándi Sándor (szerk.): A romániai magyar nemzetiség. Kriterion, Bukarest, 1981, 331–345. [pdf, 853.5k]
 • Faragó József: Adatok a magyar–román néprajzi bibliográfiához 1946–1982. Népismereti Dolgozatok 1983. Kriterion, Bukarest, 1983, 188–221. [pdf, 405.1k]
 • Gunda Béla: A moldvai magyarok néprajzi kutatása. In Máténé Szabó Mária (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1984, 66–112. [pdf, 745.5k]
 • Gunda Béla: Néhány néprajzi megjegyzés Erdély történetéhez. In Rácz István (szerk.): Tanulmányok Erdély történetéből. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988, 37–44. [pdf, 190.4k]
 • Kósa László: A romániai magyar néprajzi kutatás könyvcímekben. (1970–1982). In Máténé Szabó Mária Rózsa (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. I. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1984, 113–130. [pdf, 614.9k]
 • Kósa László – Nagy Ilona: Magyar néprajzi kutatások Romániában. In Ortutay Gyula (szerk.): Népi Kultúra – Népi Társadalom. V–VI. Akadémiai Kiadó, Budapest, 45–69. [pdf, 380.9k]
 • Kós Károly: Eredmények és feladatok a romániai magyar néprajzkutatásban. Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980, 7–13. [pdf, 166.5k]
 • S. Lackovics Emőke: A romániai magyar néprajzi kutatások (1982–1988). In Petercsák Tivadar (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások. II. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 1989, 79–112. [pdf, 346.4k]
 • Szabó Ilona: A Korunk népismereti könyvészete (1926–1977). Korunk Évkönyv 1979. 1978, 299–312. [pdf, 791.3k]
 • Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtő-versenyek általános iskolás tanulókkal. Népismereti Dolgozatok 1976. Kriterion, Bukarest, 1976, 73–84. [pdf, 567.5k]
 • Zágoni Jenő: A sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör néprajzi bibliográfiája 1968–1976. Népismereti Dolgozatok 1980. Kriterion, Bukarest, 1980, 240–264. [pdf, 346.3k]